دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوری

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوری
  • Indirizzo Web:www.digiato.com
  • IP del server:46.102.130.225
  • Descrizione del sito:مرجع اخبار فناوری. رسانه ای برای توسعه سبک زندگی دیجیتالی از گوشی، لپ تاپ و دوربین گرفته تا پهپاد، ماشین، کسب و کار و شبکه های اجتماعی

nome del dominio:www.digiato.comValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.digiato.comflusso

390

nome del dominio:www.digiato.comBene o male

Anche se il nome è degno. I profitti sono difficili da ottenere la sfortuna porta fortuna

sito web:دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوریPesi

2

sito web:دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوریIP

46.102.130.225

sito web:دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوریsoddisfare

if(window.top!==window.self)window.top.location.replace(window.self.location.href); // دیجیاتو-هرلحظهبااخبارفناوری { "@context":"schema.org", "@graph":[ { "@type":"WebSite", "@id":"digiato.com/#website", "url":"digiato.com/", "name":"دیجیاتو", "description":"هرلحظهبااخبارفناوری", "inLangue":"fa-IR" }, { "@type":"CollectionPe", "@id":"digiato.com/#webpe", "url":"digiato.com/", "name":"دیجیاتو-هرلحظهبااخبارفناوری", "isPartOf":{ "@id":"digiato.com/#website" }, "description":"مرجعاخبارفناوری.رسانهایبرایتوسعهسبکزندگیدیجیتالیازگوشی،لپتاپودوربینگرفتهتاپهپاد،ماشین،کسبوکاروشبکههایاجتماعی", "breadcrumb":{ "@id":"digiato.com/#breadcrumb" }, "inLangue":"fa-IR", "potentialAction":[ { "@type":"ReadAction", "target":[ "digiato.com/" ] } ] }, { "@type":"ItemList", "url":"digiato.com", "itemListElement":[ { "@type":"ListItem", "position":1, "url":"digiato.com/article/2022/06/26/apple-has-lost-its-soul-does-it-matter" }, { "@type":"ListItem", "position":2, "url":"digiato.com/article/2022/06/26/planet-jupiter-solar-system" }دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوری, { "@type":"ListItem", "position":3, "url":"digiato.com/article/2022/06/27/possibility-ban-whatsapp-instram" }, { "@type":"ListItem", "position":4, "url":"digiato.com/article/2022/06/27/new-insight-into-the-jurassic-vampire-via-3d-model" }, { "@type":"ListItem", "position":5, "url":"digiato.com/article/2022/06/27/xiaomi-12t-specs-leaked-snapdron-8-gen-1-120w-fast-charging" }, { "@type":"ListItem", "position":6, "url":"digiato.com/article/2022/06/27/lg-electronics-is-moving-into-the-ev-charging-business" }, { "@type":"ListItem", "position":7, "url":"digiato.com/article/2022/06/27/bitcoin-below--dollar-peak-two-years-binance" }, { "@type":"ListItem", "position":8, "url":"digiato.com/article/2022/06/27/school-construction-deprived-areas-snapp-food" }, { "@type":"ListItem", "position":9, "url":"digiato.com/article/2022/06/27/incredible-milestone-nasa-launches-rocket-from-australian-space-centre" }, { "@type":"ListItem", "position":10, "url":"digiato.com/article/2022/06/27/macbook-pro-m2-ssd-speeds-are-lower" }, { "@type":"ListItem", "position":11, "url":"digiato.com/article/2022/06/27/cyber-attack-on-khuzestan-steel" }, { "@type":"ListItem", "position":12, "url":"digiato.com/article/2022/06/27/apple-is-working-on-several-new-products-including-4-new-macs" }, { "@type":"ListItem", "position":13, "url":"digiato.com/article/2022/06/27/report-on-digital-health-in-iran-1400" }, { "@type":"ListItem", "position":14, "url":"digiato.com/article/2022/06/27/anonymous-vows-to-bring-do-kwon-s-crimes-to-light" }, { "@type":"ListItem", "position":15, "url":"digiato.com/article/2022/06/27/apple-watch-series-8-se-2-s8-chip-screen-size" }, { "@type":"ListItem", "position":16, "url":"digiato.com/article/2022/06/27/grand-theft-auto-6-could-introduce-cryptocurrency-in-its-gameplay" }, { "@type":"ListItem", "position":17, "url":"digiato.com/article/2022/06/27/iphone-14-pro-always-on-display-widgets" }, { "@type":"ListItem", "position":18, "url":"digiato.com/article/2022/06/25/poco-f4-gt-review" }, { "@type":"ListItem", "position":19, "url":"digiato.com/article/2022/06/18/msi-meg-infinite-x-11td-overview" }, { "@type":"ListItem", "position":20, "url":"digiato.com/article/2022/06/14/dji-mini-3-pro-camera-drone-review" }, { "@type":"ListItem", "position":21, "url":"digiato.com/article/2022/06/14/xvision-50xyu725-smart-tv-review" }, { "@type":"ListItem", "position":22, "url":"digiato.com/article/2022/06/05/microsoft-surface-laptop-studio-review-2" } ] } ] } //// !function(){ vare,t,n,i,r={ passive:!0, capture:!0 }, a=newDate, o=function(){ i=[],t=-1,e=null,f(addEventListener) }, c=function(i,r){ e||(e=r,t=i,n=newDate,f(removeEventListener),u()) }, u=function(){ if(t>=0&&t1e12?newDate:performance.now())-e.timeStamp; "pointerdown"==e.type?function(e,t){ varn=function(){ c(e,t),a() }, i=function(){ a() }, a=function(){ removeEventListener("pointerup",n,r),removeEventListener("pointercancel",i,r) }; addEventListener("pointerup",n,r),addEventListener("pointercancel",i,r) }(t,e):c(t,e) } }, f=function(e){ ["mousedown","keydown","touchstart","pointerdown"].forEach((function(t){ returne(t,s,r) })) }, p="hidden"===document.visibilityState?0:1/0; addEventListener("visibilitychange",(functione(t){ "hidden"===document.visibilityState&&(p=t.timeStamp,removeEventListener("visibilitychange",e,!0)) }),!0); o(),self.webVitals={ firstInputPolyfill:function(e){ i.push(e),u() }, resetFirstInputPolyfill:o, getfirstHiddenTime(){ returnp } } }(); varss=window.document.createElement('link'),ref=window.document.getElementsByTName('head')[0];ss.rel='stylesheet';ss.href='digiato.com/wp-content/themes/digiu/dist/css/digiu-rest.min.css?v=2.10';ss.media='onlyx';ref.appendChild(ss);setTimeout(function(){ss.media='all';},0); دیجیاتوشبجستجو تکنولوژی موبایل تبلت لپتاپ دوربین گجتها نرمافزارواپلیکیشن کامپیوتروسختافزار لوازمخانگیهوشمند اینترنتوشبکه هوشمصنوعی اخبارفناوریایران کریپتوکارنسی امنیت برچسب‌هایپرکاربرد:اپلسامسونگگوگلشیائومیبازیپهپادخودرو اخبارخودرو آموزشخودرو معرفیوبررسیخودرو قیمتوشرایطفروش موتوراسپرت برچسب‌هایپرکاربرد:مدیرانخودروسایپاایرانخودرونقدوبررسی‌ بررسیموبایل بررسیتبلت بررسیلپتاپ بررسیسختافزار بررسیتلویزیون بررسیپوشیدنی بررسیاسپیکروهدفونویدیو سیلیکون دیجیتک اکوسیستم دیجیداکس بررسیوجعبهگشاییآموزش ویندوز آفیس اندروید مک لینوکس وبواینترنت آیفونوآیپد آموزشامنیت عکاسیوتدوین شبکههایاجتماعی برچسب‌هایپرکاربرد:واتساپاینستاگرامفتوشاپراهنمایخریدعلمی انرژی سلامت نجوموفضا محیطزیست میانرشتهای برچسب‌هایپرکاربرد:اسپیسایکسناساکروناکسبوکار بازاریابی کارآفرینی استراتژیرشد مالیوسرمایهگذاری برچسب‌هایپرکاربرد:استیوجابزایلانماسکاستارتاپمارکزاکربرگدیجیاتو تبلیغات دربارهما شرایطبازنشر موقعیت‌هایشغلی شرایطخدمترسانی واردشویدیاحسابتازهبسازید ورود/ثبت‌نام دیجیاتوتکنولوژی موبایل تبلت لپتاپ دوربین گجتها نرمافزارواپلیکیشن کامپیوتروسختافزار لوازمخانگیهوشمند اینترنتوشبکه هوشمصنوعی اخبارفناوریایران کریپتوکارنسی امنیت برچسب‌هایپرکاربرد:اپلسامسونگگوگلشیائومیبازیپهپادخودرو اخبارخودرو آموزشخودرو معرفیوبررسیخودرو قیمتوشرایطفروش موتوراسپرت برچسب‌هایپرکاربرد:مدیرانخودروسایپاایرانخودرونقدوبررسی‌ بررسیموبایل بررسیتبلت بررسیلپتاپ بررسیسختافزار بررسیتلویزیون بررسیپوشیدنی بررسیاسپیکروهدفونویدیو سیلیکون دیجیتک اکوسیستم دیجیداکس بررسیوجعبهگشاییآموزش ویندوز آفیس اندروید مک لینوکس وبواینترنت آیفونوآیپد آموزشامنیت عکاسیوتدوین شبکههایاجتماعی برچسب‌هایپرکاربرد:واتساپاینستاگرامفتوشاپراهنمایخریدعلمی انرژی سلامت نجوموفضا محیطزیست میانرشتهای برچسب‌هایپرکاربرد:اسپیسایکسناساکروناکسبوکار بازاریابی کارآفرینی استراتژیرشد مالیوسرمایهگذاری برچسب‌هایپرکاربرد:استیوجابزایلانماسکاستارتاپمارکزاکربرگدیجیاتو تبلیغات دربارهما شرایطبازنشر موقعیت‌هایشغلی شرایطخدمترسانی ورود جستجوشب اپلروحخودراازدستداده،اماآیااینمسئلهواقعااهمیتیدارد؟۱۷ساعتپیشسیارهمشتریوهرآنچهکهبایددربارهآنبدانید۱۸ساعتپیش نمایندهمجلس:مصونیتشورایعالیفضایمجازیمی‌تواندبهفیلترواتس‌اپواینستاگرامختمشود انتشارجزئیاتتازه‌ایدربارهیکموجودخونآشامباستانی:هشتبازوودندانه‌هایبی‌شمار مشخصاتشیائومی12Tافشاشد؛اسنپدراگون8پلاسنسل1وشارژسریع120واتی سیارهمشتریوهرآنچهکهبایددربارهآنبدانید۱۸ساعتپیشنمایندهمجلس:مصونیتشورایعالیفضایمجازیمی‌تواندبهفیلترواتس‌اپواینستاگرامختمشود۱ساعتپیش آخرینمطالب ال‌جیباخریدشرکتAppleMangoواردبازارشارژرخودروهایبرقیمی‌شود نوشته جوادتاجی ۲۳دقیقهپیش رقابتدرزمینهتولیدخودروهایبرقیدرسراسرجهانافزایشپیداکردهوحالاالجیالکترونیکس،یکشرکتتوسعه‌دهندهشارژرباتریخودروهایالکتریکیمستقردرکرهجنوبیبانامAppleMangoراخریداریکردهاست.LGدربیانیهخوداعلامکردکهاینخریدبهصورتمشترکباGSEnergy،اپراتورایستگاهشارژخودروبرقیو... تکنولوژی،کریپتوکارنسی مدیرعاملبایننس:قیمتبیت‌کوینتادوسالآيندهکماکانکمتراز69هزاردلارباقیمی‌ماند تیناپورشاهید ۰ ۵۳دقیقهپیش تیناپورشاهید-۵۳دقیقهپیش «چانگ‌پنگژائو»،مدیرعاملبایننس،بزرگترینصرافیارزهایدیجیتالمی‌گویدقیمتبیتکوینطیدوسالآیندهدچارافزایشناگهانیو... اخبارفناوریایران،تکنولوژی نمایندهمجلس:مصونیتشورایعالیفضایمجازیمی‌تواندبهفیلترواتس‌اپواینستاگرامختمشود مجتبیآستانه ۰ ۱ساعتپیش مجتبیآستانه-۱ساعتپیش نایبرئیسکمیسیوناصل44مجلساعتقادداردبامصونیتشورایعالیفضایمجازی،عملافیلترینگتمامابزارهایپرکاربردفضای... علمی،محیطزیست انتشارجزئیاتتازه‌ایدربارهیکموجودخونآشامباستانی:هشتبازوودندانه‌هایبی‌شمار ایمانصاحبی ۰ ۱ساعتپیش ایمانصاحبی-۱ساعتپیش یکموجودخونآشامکهظاهریشبیهماهیمرکبوهشت‌پاداردودردورهژوراسیکزندگیمی‌کرده،سال‌هاقبل... تکنولوژی،موبایل مشخصاتشیائومی12Tافشاشد؛اسنپدراگون8پلاسنسل1وشارژسریع120واتی محمدقریشی ۰ ۲ساعتپیش محمدقریشی-۲ساعتپیش شیائومیرویگوشی‌هایجایگزینسری11Tکارمی‌کندودیروزگوشیشیائومی12TموفقبهکسبتاییدیهFCCشد.حالا... اخبارفناوریایران،تکنولوژی ساختمدرسهدرمناطقمحروم،مسئولیتاجتماعیاسنپفوددرحوزهعدالتآموزشی شیداملکی ۰ ۲ساعتپیش شیداملکی-۲ساعتپیش اسنپ‌فوددرراستایمسئولیتاجتماعیخوداعلامکردهدرتلاشبرایاحداثتعدادیمدرسهدرمناطقمختلفایران،بادرآمد... علمی،نجوموفضا ناساتاریخ‌سازیکرد:اولینپرتابفضاییتجاریخارجازخاکآمریکا[تماشاکنید] جوادتاجی ۰ ۲ساعتپیش جوادتاجی-۲ساعتپیش ناساموشکیراباموفقیتازقلمروشمالی،یکیازسرزمین‌هایاصلیکشوراسترالیابهفضاپرتابکردتابا... تکنولوژی،لپتاپ عقب‌گردبزرگاپل؛کاهش50درصدیسرعتSSDدرمدلپایهمک‌بوکپروM2 ایمانصاحبی ۰ ۳ساعتپیش ایمانصاحبی-۳ساعتپیش باعرضهمک‌بوکپرو13اینچیM2کهدرمدلپایهبا256گیگابایتحافظهSSDباقیمت1299دلار... اخبارفناوریایران،تکنولوژی سایتفولادخوزستان،اصفهانوهرمزگانازدسترسخارجشد(بروزرسانی:حملهسایبریبهصنایعفولادیتاییدشد) مجتبیآستانه ۰ ۳ساعتپیش مجتبیآستانه-۳ساعتپیش وبسایتسهکارخانهفولادیکشوردرخوزستان،اصفهانوهرمزگانازصبحامروزبااختلالمواجهشدهاست.براساسآنچه... تکنولوژی،کامپیوتروسختافزار،لپتاپ اپلظاهرارویچهارمکجدیدباتراشهM2ونسلبعدیهوم‌پادکارمی‌کند آرشتهرانی ۰ ۴ساعتپیش آرشتهرانی-۴ساعتپیش بنابرگزارشجدیدبلومبرگ،بهنظرمی‌رسداپلدرحالکاررویچندمحصولجدیداستکهازبینآن‌ها... اخبارفناوریایران،تکنولوژی گزارشجامعسلامتدیجیتالایران1400منتشرشد؛حجمبازار1860میلیاردیسلامتدیجیتال شیداملکی ۰ ۴ساعتپیش شیداملکی-۴ساعتپیش گزارشسلامتدیجیتالایران1400باتحلیلوبررسیعملکرداستارتاپ‌هاواپلیکیشن‌هایحوزهسلامتحجمبازارسلامتدیجیتالایران... تکنولوژی،کریپتوکارنسی گروهانانیموسبنیان‌گذارتوکنTerraراتهدیدکرد:رازها‌یتراافشامی‌کنیم[تماشاکنید] جوادتاجی ۰ ۴ساعتپیش جوادتاجی-۴ساعتپیش گروههکرانانیموس(Anonymous)باانتشارویدیوجدیدی،«دوکوون»(DoKwon)،بنیان‌گذارتوکنترا(Terra)راتهدیدکرد.آن‌ها... تکنولوژی،گجتها بلومبرگ:اپلواچسری8وSE2تغییراتبزرگینسبتبهنسل‌هایقبلنخواهندداشت ایمانصاحبی ۰ ۵ساعتپیش ایمانصاحبی-۵ساعتپیش خبرنگاربلومبرگدرگزارشیتازهاطلاعاتجدیدیرادربارهاپلواچسری8ونسلدوماپلواچSEمنتشر... تکنولوژی،کریپتوکارنسی ورودراک‌استاربهدنیایکریپتو؛بازیGTA6احتمالارمزارزاختصاصیخواهدداشت جوادتاجی ۰ ۵ساعتپیش جوادتاجی-۵ساعتپیش GrandTheftAuto6یاGTA6(جیتیای6)بدونشکیکیازموردانتظارترینبازی‌هایویدیوییآیندهمحسوب... تکنولوژی،موبایل بلومبرگ:آیفون14پروبانمایشگرهمیشهروشنبرخیویجت‌هارانمایشمی‌دهد تیناپورشاهید ۰ ۶ساعتپیش تیناپورشاهید-۶ساعتپیش بهگزارش«مارکگورمن»،خبرنگاربلومبرگآیفون14پرووآیفون14پرومکساحتمالابانمایشگرهمیشهروشنمعرفی... راهبرینوشته‌ها 123456…7,081بعدی پربازدیدترین‌هاکشفگونهجدیدشکارچیغول‌پیکروباستانی«سگخرسی»درفرانسهبوگاتیویرونکریسرونالدوتوسطمحافظشخصیبهفنارفت!باستان‌شناسانپسازسال‌هاتلاشبالاخرهوارداتاقمرموزیدرزیریکمعبدباستانیشدندبزرگترینهواپیمایدنیاششمینپروازآزمایشیخودراانجامداد[تماشاکنید]ویدیویپرتابشدنبهجوزمینباسرعت1600کیلومتربرساعت[تماشاکنید] پربحث‌ترین‌هاراهنمایخریدگوشیموبایل8211;تیر۱۴۰۱ثبت‌نامسایپا1401:پیشفروشکوییکسایناوشاهینبدونقرعهکشیآخرینشرایطفروشمدیرانخودرو:افزایشقیمت15تا67میلیونتومانیکلیهمحصولاتاعلامشدسیاهچالهوهرچهبایدازآنبدانیدداستانزندگی«نیکولاتسلا»،دانشمندنابغه‌ایکهبهحقخودنرسید بررسی‌ها مشاهده همهبررسی‌ها بررسیپوکوF4GT؛بهترینپرچمداراقتصادیبرایگیمرها معرفیکیسگیمینگMSIMEGInfiniteX بررسیپهپادDJIMini3Pro؛بهترینپهپادکوچک بررسیتلویزیونایکسویژن50XYU725؛کیفیتفراترازانتظار بررسی‌ها بررسیپوکوF4GT؛بهترینپرچمداراقتصادیبرایگیمرهانوشتهنیماجلالی ۰ شنبه،۰۴تیر۱۴۰۱ نیماجلالی-شنبه،۰۴تیر۱۴۰۱ معرفیکیسگیمینگMSIMEGInfiniteXنوشتهنیماجلالی ۰ شنبه،۲۸خرداد۱۴۰۱ نیماجلالی-شنبه،۲۸خرداد۱۴۰۱ بررسیپهپادDJIMini3Pro؛بهترینپهپادکوچکنوشتهحمیدمقدسی ۰ سهشنبه،۲۴خرداد۱۴۰۱ حمیدمقدسی-سهشنبه،۲۴خرداد۱۴۰۱ بررسیتلویزیونایکسویژن50XYU725؛کیفیتفراترازانتظارنوشتهحمیدمقدسیدیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوری ۰ سهشنبه،۲۴خرداد۱۴۰۱ حمیدمقدسی-سهشنبه،۲۴خرداد۱۴۰۱ بررسیمایکروسافتسرفیسلپ‌تاپاستودیونوشتهنیماجلالی ۰ یکشنبه،۱۵خرداد۱۴۰۱ نیماجلالی-یکشنبه،۱۵خرداد۱۴۰۱ مشاهدهدیگرمطالببررسی‌ها خودرومشاهدههمه حملهجنسیس،هیوندایوکیابهاروپاباساختیکمرکزتحقیقاتیتازه۷ساعتپیش وانتایسوزوکینگلینگتاگاHمعرفیشد؛پیکاپیجذاببرایدربازاریرقابتی۱۹ساعتپیش تقابلوزرایاقتصادوصنعتبرسرعرضهخودرودربورسکالایکشنبه،۰۵تیر۱۴۰۱ فراخوانتویوتاbZ4X؛آغازپرحاشیهکراس‌اوورالکتریکیژاپنییکشنبه،۰۵تیر۱۴۰۱ ارزانترینمحصولبوگاتیبابودجهکمتراز30میلیونتومانیکشنبه،۰۵تیر۱۴۰۱ خودرو حملهجنسیس،هیوندایوکیابهاروپاباساختیکمرکزتحقیقاتیتازهنوشتهپویابهرامی ۰ ۷ساعتپیش پویابهرامی-۷ساعتپیش وانتایسوزوکینگلینگتاگاHمعرفیشد؛پیکاپیجذاببرایدربازاریرقابتینوشتهسپهرزنگنه ۰ ۱۹ساعتپیش سپهرزنگنه-۱۹ساعتپیش تقابلوزرایاقتصادوصنعتبرسرعرضهخودرودربورسکالانوشتهسپهرزنگنه ۰ یکشنبه،۰۵تیر۱۴۰۱ سپهرزنگنه-یکشنبه،۰۵تیر۱۴۰۱ فراخوانتویوتاbZ4X؛آغازپرحاشیهکراس‌اوورالکتریکیژاپنینوشتهپویابهرامی ۰ یکشنبه،۰۵تیر۱۴۰۱ پویابهرامی-یکشنبه،۰۵تیر۱۴۰۱ ارزانترینمحصولبوگاتیبابودجهکمتراز30میلیونتوماننوشتهسعیدعلیپور ۰ یکشنبه،۰۵تیر۱۴۰۱ سعیدعلیپور-یکشنبه،۰۵تیر۱۴۰۱ مشاهدهدیگرمطالبخودرو علمودانشمشاهدههمه دنباله‌داریبهاندازهدوبرابرکوهاورستبهسمتزمینمی‌آید۲۴ساعتپیش کشفیکجنگلعجیب290میلیونسالهدربرزیل[تماشاکنید]یکشنبه،۰۵تیر۱۴۰۱ ویروسآبلهمیموناحتمالاتا12برابرسریع‌ترازانتظاراتجهشپیداکردهاستیکشنبه،۰۵تیر۱۴۰۱ ادعایپژوهشگران:«مشتری»احتمالاسیاره‌هایاطرافخودرابلعیدهاستشنبه،۰۴تیر۱۴۰۱ مطالعهجدید:بایکساعتبیشترازحدمعمولخوابیدنمی‌توانوزنکمکردشنبه،۰۴تیر۱۴۰۱ علمودانش دنباله‌داریبهاندازهدوبرابرکوهاورستبهسمتزمینمی‌آیدنوشتهایمانصاحبی ۰ ۲۴ساعتپیش ایمانصاحبی-۲۴ساعتپیش کشفیکجنگلعجیب290میلیونسالهدربرزیل[تماشاکنید]نوشتهجوادتاجی ۰ یکشنبه،۰۵تیر۱۴۰۱ جوادتاجی-یکشنبه،۰۵تیر۱۴۰۱ ویروسآبلهمیموناحتمالاتا12برابرسریع‌ترازانتظاراتجهشپیداکردهاستنوشتهایمانصاحبی ۰ یکشنبه،۰۵تیر۱۴۰۱ ایمانصاحبی-یکشنبه،۰۵تیر۱۴۰۱ ادعایپژوهشگران:«مشتری»احتمالاسیاره‌هایاطرافخودرابلعیدهاستنوشتهمحمدقریشی ۰ شنبه،۰۴تیر۱۴۰۱ محمدقریشی-شنبه،۰۴تیر۱۴۰۱ مطالعهجدید:بایکساعتبیشترازحدمعمولخوابیدنمی‌توانوزنکمکردنوشتهمرضیهفرجی ۰ شنبه،۰۴تیر۱۴۰۱ مرضیهفرجی-شنبه،۰۴تیر۱۴۰۱ مشاهدهدیگرمطالبعلمودانش مقالاتویژه راهنمایخریدبهترینگوشیهایسامسونگ-تیر١۴٠١نیماجلالیپنجشنبه،۰۲تیر۱۴۰۱بیشتربخوانید راهنمایخریدپاوربانک-تابستان۱۴۰١نیماجلالیچهارشنبه،۰۱تیر۱۴۰۱بیشتربخوانید راهنمایخریدبهترینگوشیهایشیائومی-تیر١۴٠١نیماجلالیسهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱بیشتربخوانید راهنمایخریدگوشیموبایل-تیر۱۴۰۱نیماجلالییکشنبه،۲۹خرداد۱۴۰۱بیشتربخوانید مقالاتویژه راهنمایخریدبهترینگوشیهایسامسونگ-تیر١۴٠١نوشتهنیماجلالی پنجشنبه،۰۲تیر۱۴۰۱ نیماجلالی-پنجشنبه،۰۲تیر۱۴۰۱ راهنمایخریدپاوربانک-تابستان۱۴۰١نوشتهنیماجلالی چهارشنبه،۰۱تیر۱۴۰۱ نیماجلالی-چهارشنبه،۰۱تیر۱۴۰۱ راهنمایخریدبهترینگوشیهایشیائومی-تیر١۴٠١نوشتهنیماجلالی سهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱ نیماجلالی-سهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱ راهنمایخریدگوشیموبایل-تیر۱۴۰۱نوشتهنیماجلالی یکشنبه،۲۹خرداد۱۴۰۱ نیماجلالی-یکشنبه،۲۹خرداد۱۴۰۱ کسبوکارمشاهدههمه چراایلانماسکبهفردیمثلتیمکوکبرایمدیریتتسلاوSpaceXنیازدارد؟چهارشنبه،۰۱تیر۱۴۰۱ 20عادتروزانهافرادموفقچیست؟سهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱ مروریبرزندگیبیلگیتس،موسسمایکروسافتشنبه،۲۸خرداد۱۴۰۱ موفق‌ترینزنانایرانی؛ازحوزهعلموفناوریتاهنرورسانهوتجارتشنبه،۲۸خرداد۱۴۰۱ چگونهبهکمکزبانبدندرمصاحبه‌هایشغلیموفق‌ترظاهرشویم؟دوشنبه،۲۳خرداد۱۴۰۱ کسبوکار چراایلانماسکبهفردیمثلتیمکوکبرایمدیریتتسلاوSpaceXنیازدارد؟نوشتهسعیدعلیپور چهارشنبه،۰۱تیر۱۴۰۱ سعیدعلیپور-چهارشنبه،۰۱تیر۱۴۰۱ 20عادتروزانهافرادموفقچیست؟نوشتهتحریریهدیجیاتو سهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱ تحریریهدیجیاتو-سهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱ مروریبرزندگیبیلگیتس،موسسمایکروسافتنوشتهتحریریهدیجیاتو شنبه،۲۸خرداد۱۴۰۱ تحریریهدیجیاتو-شنبه،۲۸خرداد۱۴۰۱ موفق‌ترینزنانایرانی؛ازحوزهعلموفناوریتاهنرورسانهوتجارتنوشتهتحریریهدیجیاتو شنبه،۲۸خرداد۱۴۰۱ تحریریهدیجیاتو-شنبه،۲۸خرداد۱۴۰۱ چگونهبهکمکزبانبدندرمصاحبه‌هایشغلیموفق‌ترظاهرشویم؟نوشتهفرهادریاضی دوشنبه،۲۳خرداد۱۴۰۱ فرهادریاضی-دوشنبه،۲۳خرداد۱۴۰۱ مشاهدهدیگرمطالبکسبوکار اپلیکیشنمشاهدههمهاپلیکیشن‌ها VideotoMP3Converter-MP3Tger iOS16جداسازیپیامک‌هایشخصیوکاریدرآیفون‌هایدوسیمکارتهراممکنمی‌کند 27برنامهکاربردیاندرویدتیویکهبایدرویتلویزیونخودداشتهباشید اسپاتیفایباقابلیتLiveEventsFeedبرگزاریکنسرت‌هارااطلاع‌رسانیمی‌کند مایکروسافتاز20دیماهدیگرازویندوز8.1پشتیبانینمی‌کند آیپددرiOS16احتمالاقابلیتهومهابهوشمندخودراازدستمی‌دهد اپلیکیشن VideotoMP3Converter-MP3Tgerنوشتهتحریریهدیجیاتو ۲۲ساعتپیش تحریریهدیجیاتو-۲۲ساعتپیش iOS16جداسازیپیامک‌هایشخصیوکاریدرآیفون‌هایدوسیمکارتهراممکنمی‌کندنوشتهمحمدقریشی شنبه،۰۴تیر۱۴۰۱ محمدقریشی-شنبه،۰۴تیر۱۴۰۱ 27برنامهکاربردیاندرویدتیویکهبایدرویتلویزیونخودداشتهباشیدنوشتهمحمدقریشی جمعه،۰۳تیر۱۴۰۱ محمدقریشی-جمعه،۰۳تیر۱۴۰۱ اسپاتیفایباقابلیتLiveEventsFeedبرگزاریکنسرت‌هارااطلاع‌رسانیمی‌کندنوشتهنیماجلالی جمعه،۰۳تیر۱۴۰۱ نیماجلالی-جمعه،۰۳تیر۱۴۰۱ مایکروسافتاز20دیماهدیگرازویندوز8.1پشتیبانینمی‌کندنوشتهجوادتاجی جمعه،۰۳تیر۱۴۰۱ جوادتاجی-جمعه،۰۳تیر۱۴۰۱ آیپددرiOS16احتمالاقابلیتهومهابهوشمندخودراازدستمی‌دهدنوشتهنیماجلالی جمعه،۰۳تیر۱۴۰۱ نیماجلالی-جمعه،۰۳تیر۱۴۰۱ اینستاگرامقابلیتجدیدNotesراآزمایشمی‌کند:اشتراک‌گذاریسریعیادداشت‌‌هانوشتهجوادتاجی جمعه،۰۳تیر۱۴۰۱ جوادتاجی-جمعه،۰۳تیر۱۴۰۱ مشاهدهدیگرمطالباپلیکیشن پیشنهادها عیسیزارعپور ارزدیجیتال ایرانخودرو بازی تغییررمز سایپا شرایطفروشخودرو کلابهاوس مدیرانخودرو واتساپ موقعیت‌هایشغلیدربارهما ©۱۴۰۱ تمامیحقوقبرایوبسایتدیجیاتومحفوظاست.موضوعاتداغهفته اپلسامسونگگوگلاندرویدآیفونشیائومیدولتناساچینiOSحملهسایبریباتریاینستاگراماینتلپهپادترفندهاایرانسلتحقیقزمینتیمکوکویروسسیارهمارکزاکربرگبرزیلموضوعات موبایلنرمافزارواپلیکیشنخودروثبتنامخودروعلمیکسبوکارسوژه‌هااپلیکیشندیجیاتوبرایاندروید دیجیاتوتوسطسرورهایقدرتمندافرانتپشتیبانیمیشود TwitterFacebookInstramTelegram RSSFeedAndroidAppموضوعاتداغهفته اپلسامسونگگوگلاندرویدآیفونشیائومیدولتناساچینiOSحملهسایبریباتریاینستاگراماینتلپهپادترفندهاایرانسلتحقیقزمینتیمکوکویروسسیارهمارکزاکربرگبرزیل دربارهماسوژه‌ها TwitterFacebookInstramTelegram RSSFeedAndroidAppتمامیحقوقبرایوبسایتدیجیاتومحفوظاست.©۱۴۰۱/**//**/ ورود ثبتنام نامکاربرییاایمیل رمزعبور نمایش مرابهخاطربسپار ورود رمزعبورخودرافراموشکردهاید؟ نام نامخانوادگی ایمیل نامکاربری رمزعبور نمایش ثبتنام رمزعبورخودرافراموشکردهاید؟لطفانامکاربرییاایمیلخودراواردکنید. رمزعبورجدیدبهایمیلشماارسالخواهدشد. بازنشانیرمزعبور بازگشتبهفرمورود بستن vardotline_ajax_comment_params={"ajaxurl":":\/\/digiato.com\/wp-admin\/admin-ajax.php"};varthemeInfo={"ajax_url":":\/\/digiato.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","webiste_url":":\/\/digiato.com"};varajax_login_object={"ajaxurl":":\/\/digiato.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","redirecturl":":\/\/digiato.com:443\/","loadingmesse":"\u062f\u0631\u062d\u0627\u0644\u0627\u0631\u0633\u0627\u0644\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a\u060c\u0644\u0637\u0641\u0627\u0645\u0646\u062a\u0638\u0631\u0628\u0645\u0627\u0646\u06cc\u062f...","recaptcha_site_key":"6LfQWzgcAAAAAPxWWt4XIplorWfzhdEQynxMcAxZ"};vardigiadClient={"disableVideo":"0","user":"0"}; (function(){ functionsendToGoogleAnalytics(metric){ if(typeofga!=="undefined"){ //Assumestheglobal`ga()`functionexists,see: //developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs ga('send','event',{ eventCategory:'WebVitals', eventAction:metric.name, //The`id`valuewillbeuniquetothecurrentpeload.Whensending //multiplevaluesfromthesamepe(e.g.forCLS),GoogleAnalyticscan //computeatotalbygroupingonthisID(note:requires`eventLabel`to //beadimensioninyourreport). eventLabel:metric.id, //GoogleAnalyticsmetricsmustbeintegers,sothevalueisrounded. //ForCLSthevalueisfirstmultipliedby1000forgreaterprecision //(note:increasethemultiplierforgreaterprecisionifneeded). دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوری eventValue:Math.round(metric.name==='CLS'?metric.delta*1000:metric.delta), //Useanon-interactioneventtooidaffectingbouncerate. nonInteraction:true, //Use`sendBeacon()`ifthebrowsersupportsit. transport:'beacon', //OPTIONAL:anyadditionalparamsordebuginfohere. //See:web.dev/debug-web-vitals-in-the-field/ //dimension1:'...', //dimension2:'...', //... }); } } varscript=document.createElement('script'); script.src='unpkg.com/web-vitals/dist/web-vitals.iife.js'; script.onload=function(){ //Whenloading`web-vitals`usingaclassicscript,allthepublic //methodscanbefoundonthe`webVitals`globalnamespace. webVitals.getCLS(sendToGoogleAnalytics); webVitals.getFID(sendToGoogleAnalytics); webVitals.getLCP(sendToGoogleAnalytics); } document.head.appendChild(script); }())

Posto:دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوریrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato