Пореска управа :: Пореска управа

  • 2022-01-07Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
Пореска управа :: Пореска управа
  • Indirizzo Web:www.purs.gov.rs
  • IP del server:195.178.50.150
  • Descrizione del sito:

nome del dominio:www.purs.gov.rsValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.purs.gov.rsflusso

111

nome del dominio:www.purs.gov.rsBene o male

Infastidito e infastidito. Tutto è difficile da mostrare feroce

sito web:Пореска управа :: Пореска управа Pesi

2

sito web:Пореска управа :: Пореска управа IP

195.178.50.150

sito web:Пореска управа :: Пореска управа soddisfare

Порескауправа::Порескауправаwindow.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-8-3'); SrpskiEnglish ПорескикалендарПорескикалендарПорескикалендар Порескауправа Контакт Пореска управа :: Пореска управа Контактцентар Одговоринанајчешћепостављенапитања Поставитепитање Анкета Пружањепојединачнихинформацијаостањунапорескимрачунима Примедбепорескихобвезника Пријавитепорескенеправилности Пријавитенеправилностиувезисаиздавањемфискалнихрачуна Адресар Контакт Правналица Прегледпрописа Закони Пореска управа :: Пореска управа Уговориоизбегавањудвострукогопорезивања Уредбе Правилници Упутства Корисничкаупутства МишљењаМинистарствафинансија Порескепријавеиобрасци Обједињенанаплата Информације Порескипрописи Техничкипредуслови Одговоринапитања ПДВ ОпштеоПДВ Закон Подзаконскаакта Обрасци Списакдобарасастопомопорезивања УпутствозаприменуПДВ Објашњења КакопопунитиПДВпријаву РегистаревидентиранихПДВобвезника Регистарпорескихпуномоћника РефакцијаПДВ-астраномпорескомобвезнику Инструкцијa Образац Порезнадобит-ПДП Закон Подзаконскаакта Обрасци Упутства Питањаиодговори Актуелности Предузетници Прегледпрописа Закони Уредбе Правилници Упутства Корисничкаупутства МишљењаМинистарствафинансија Уговориоизбегавањудвострукогопорезивања Порескепријавеиобрасци ПДВ ОпштеоПДВ Закон Подзаконскаакта Обрасци Списакдобарасастопомопорезивања УпутствозаприменуПДВ Објашњења КакопопунитиПДВпријаву РегистаревидентиранихПДВобвезника Поставитенампитање Физичкалица Прегледпрописа Закони Уредбе Правилници Упутства Корисничкаупутства Уговориоизбегавањудвострукогопорезивања Порескепријавеиобрасци ПДВ ОпштеоПДВ-у ЗПореска управа :: Пореска управа акон Подзаконскаакта Издвајамо Списакдобарасастопомопорезивања УпутствозаприменуПДВ Објашњења КакопопунитиПДВпријаву РегистаревидентиранихПДВобвезника Обавештењазапољопривреднике Обавештењеообрадиподатакаоличности Преносвласништванадполовнимвозилом Поставитенампитање Нерезиденти Прегледпрописа Правилници Упутства Порескепријавеиобрасци Поставитепитање/AskaQuestion ПДВ РефакцијаПДВ-астраномпорескомобвезнику Инструкцијa Образац СписакземаљасакојимаРепубликаСрбијаимауспостављенеусловеузајамностикодПДВ-а ПовраћајПДВстраномкупцу-путнику еФискализација Новости Закони Уредбе Правилници Корисничкаупутства Техничкиводич Одговоринанајчешћaпитања Регистародобренихелеменатаелектронскогфискалногуређаја Пријавитенеправилностиувезисаиздавањемфискалнихрачуна Актуелности Актуелно Јавнапродајапокретнихинепокретнихствари Инспекцијскинадзор-Контролнелисте Питањазапорескеобвезнике Конкурси Архиваконкурса Jавненабавке Планјавнихнабавки Јавненабавкевеликевредности Јавненабавкемалевредности Јавненабавке2016-архива Јавненабавкемалевредности-архива Јавненабавке2015-архива Јавненабавке2014-архива Јавненабавке2013-архива Осталенабавке Интерниакти еПорези ПорталеПорези Информацијe Какопостатикорисник? Техничкипредуслови Упутстваиобрасци АпликацијаеПорези Најчешћепостављанапитања ПровераизводаППП-ПД Онама ДелокруградаПорескеуправе ОрганизационашемаПорескеуправе ПрограмтрансформацијеПорескеуправе Планпоштовањапорескихпрописа Стратегијапружањауслугапорескимобвезницима Планпружањауслугапорескимобвезницима Извештајораду Међународнасарадњаиразменаинформација БРИТАКОМ ИОТА ЦЕФ Корејскиинститутзаразвој Програм034;Фискалис034; Глобалнифорумотранспарентностииразмениинформацијаупорескесврхе Уговориоизбегавањудвострукогопорезивања Обавештењеообрадиподатакаоличности Прегледпрописа Закони Уредбе Правилници ПрегледпрописакојепримењујеПорескауправа Информaцијеодјавногзначаја Заштитаузбуњивача Законозаштитиузбуњивача Правилниконачинуунутрашњегузбуњивања Правилникопоступкуунутрашњегузбуњивања Односисјавношћу Новости Саопштења Замедије Порескаполиција Вашпорезник Стратегијапружањауслугапорескимобвезницима Планпружањауслугапорескимобвезницима2023-2025 Повељапорескимобвезницима Порескиинформатори Адресар-Вашпорезник ЦВПО Онама АктуелноуЦВПО Публикације Обавештења Билтен БилтенЦВПО2024 БилтенЦВПО2023 БилтенЦВПО2022 БилтенЦВПО2021 БилтенЦВПО2020 БилтенЦВПО2019 БилтенЦВПО2018 БилтенЦВПО2017 БилтенЦВПО2016 БилтенЦВПО2015 БилтенЦВПО2014 БилтенЦВПО2013 БилтенЦВПО2012 Линкови Државниоргани Међународнеорганизације Порескеадминистрације Међународнипројекти Порескауправа Контакт Онама Односисјавношћу Вашпорезник ЦВПО Линкови SrpskiEnglish Правналица Предузетници Физичкалица Нерезиденти еФискализација Актуелности Jавненабавке еПорези Надан15.04.2024.године08:0014:0020:00Укупанбројрегистрованихналога229.887233.869237.744Укупанбројпослатихрачуна7.247.5387.623.5008.054.452Укупанбројјединственихкодова8.962.2649.415.7089.936.565Надан15.04.2024.године08:00Укупноналога229.887Укупнорачуна7.247.538Укупнокодова8.962.26414:00Укупноналога233.869Укупнорачуна7.623.500Укупнокодова9.415.70820:00Укупноналога237.744Укупнорачуна8.054.452Укупнокодова9.936.565НовостиНовикругнаграднеигре"Узмирачунипобеди"детаљнијеУпонедељакистичерокзаподношењепорескепријавеППДГ-1СдетаљнијеОбавештењеоутврђивањуобавезепоосновудоприносазаобавезносоцијалноосигурањеидостављањерешењазапољопривредникедетаљнијеЈавниконкурсзапопуњавањеизвршилачкихраднихместауМинистарствуфинансија–ПорескојуправидетаљнијеПорескикалендар–април2024.годинедетаљнијеГодишњипорезнадоходакграђаназа2023.годинудетаљнијеНовонасајту!04.10.2023.Правилникоусловимаиначинувођењарачуназауплатујавнихприходаираспоредсредставасатихрачуна19.09.2023.Законоакцизама05.07.2023.УсклађенидинарскиизносиизТариферепубличкихадминистративнихтаксиСервисииуслуге

Posto:Пореска управа :: Пореска управа rapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato