ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

  • 2022-01-06Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • Indirizzo Web:iliauni.edu.ge
  • IP del server:45.138.45.88
  • Descrizione del sito:ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდი

nome del dominio:iliauni.edu.geValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:iliauni.edu.geflusso

469

nome del dominio:iliauni.edu.geBene o male

Non perdere l'occasione. Successo promettente

sito web:ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიPesi

2

sito web:ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიIP

45.138.45.88

sito web:ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიsoddisfare

ილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტი /*update08.03.19*/.school_of_arts_and_sciences.faculty_title,.school_of_arts_and_sciences.header_down{ background-color:#34af71;}.school_of_engineering.faculty_title,.school_of_engineering.header_down{ background-color:#3a7da7;}.iliauni_business_school.faculty_title,.iliauni_business_school.header_down{ background-color:#1ba8a9;}.school_of_law.faculty_ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიtitle,.school_of_law.header_down{ background-color:#edc251;}.en.faculty_title.school_of_arts_and_sciences{ background-ime:url('../res/app/imgs/logo_new/logo-0102-en.png'); background-size:80px;}.en.logo_container.school_of_arts_and_sciences.logo{background-ime:url('/../res/app/imgs/logo_new/logo-0102-en.png');background-size:100%;}.en.faculty_title.school_of_engineering{ background-ime:url('../res/app/imgs/logo_new/logo-0202-en.png'); background-size:80px;}.en.logo_container.school_of_engineering.logo{background-ime:url('/../res/app/imgs/logo_new/logo-0202-en.png'); background-size:100%;}.en.faculty_title.iliauni_business_school{ background-ime:url('../res/app/imgs/logo_new/logo-0302-en.png'); background-size:80px;}.en.logo_container.iliauni_business_school.logo{ background-ime:url('/../res/app/imgs/logo_new/logo-0302-en.png'); background-size:100%;}.en.faculty_title.school_of_law{ background-ime:url('../res/app/imgs/logo_new/logo-04-en.png'); background-size:80px;}.en.logo_container.school_of_law.logo{ background-ime:url('/../res/app/imgs/logo_new/logo-04-en.png'); background-size:100%;}.ge.faculty_title.school_of_arts_and_sciences{ background-ime:url('../res/app/imgs/logo_new/logo-01-ge.png'); background-size:80px;}.ge.logo_container.school_of_arts_and_sciences.logo{background-ime:url('/../res/app/imgs/logo_new/logo-01-ge.png');background-size:100%;}.ge.faculty_title.school_of_engineering{ background-ime:url('../res/app/imgs/logo_new/logo-02-ge.png'); background-size:80px;}.ge.logo_container.school_of_engineering.logo{background-ime:url('/../res/app/imgs/logo_new/logo-02-ge.png'); background-size:100%;}.ge.faculty_title.iliauni_business_school{ background-ime:url('../res/app/imgs/logo_new/logo-0303-ge.png'); background-size:80px;}.ge.logo_container.iliauni_business_school.logo{ background-ime:url('/../res/app/imgs/logo_new/logo-0303-ge.png'); background-size:100%;}.ge.faculty_title.school_of_law{ background-ime:url('../res/app/imgs/logo_new/logo-04-ge.png'); background-size:80px;}.ge.logo_container.school_of_law.logo{ background-ime:url('/../res/app/imgs/logo_new/logo-04-ge.png'); background-size:100%;}/*hover*/.en.faculty_title.school_of_arts_and_sciences:hover,.ge.faculty_title.school_of_arts_and_sciences:hover{ background-ime:url('../res/app/imgs/faculty/school_of_engineering.jpg'); background-size:100%;}.en.faculty_title.school_of_engineering:hover,.ge.faculty_title.school_of_engineering:hover{ background-ime:url('../res/app/imgs/faculty/school_of_arts_and_sciences.jpg'); background-size:100%;}.en.faculty_title.iliauni_business_school:hover,.ge.faculty_title.iliauni_business_school:hover{ background-ime:url('../res/app/imgs/faculty/iliauni_business_school.jpg'); background-size:100%;}.en.faculty_title.school_of_law:hover,.ge.faculty_title.school_of_law:hover{ background-ime:url('../res/app/imgs/faculty/school_of_law.jpg'); background-size:100%;} Main.site_url="iliauni.edu.ge/ge/"; Main.base_url="iliauni.edu.ge/"; Main.is_mobile=""; Main.lang_abbr="ge"; Main.static_url="iliauni.edu.ge/res/app"; $(function(){ ITDCsearch.init(); });window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-4HVD7CEEEL'); მთავარი ილიაუნი სტუდენტებისთვის აბიტურიენტებისთვის სწავლა კვლევა ENG ილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტი სიახლე ელ.ფოსტა Covid-19 კალენდარი არგუსი კონტაქტი შეხვედრაამერიკელმწერლებთან–საზღვრებიდასივრცეები სმიტონისსახელობისსაგანმანათლებლოფონდი–სწავლისსრულიდაფინანსებაახალითაობისსამოქალაქოინჟინრებისთვის(მესამენაკადი) უკრაინელიპროფესორებიილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტში ლექციებიმდგრადიურბანულიმობილობისთემაზე უკრაინისმოქალაქე15სტუდენტისამოქალაქოინჟინერიისინგლისურენოვანსაბაკალავროპროგრამაზესრულიდაფინანსებითისწავლის უკრაინისმოქალაქესტუდენტებიგამოყენებითიგენეტიკისინგლისურენოვანსამაგისტროპროგრამაზესრულიდაფინანსებითისწავლიან სტუდენტურიპროექტებისსაგრანტოკონკურსიNOVAIDEA2022უკრაინისმხარდასაჭერად თბილისისმწერალთარეზიდენციასჯერემითაში,ერიკლიდამაიაჯაგიეწვევიან უნილაბისკოლაში:დაფინანსებულიკურსებიმოსწავლეებისთვის კონკურსიუკრაინისადასაქართველოსმოქალაქეებისთვისილიაუნისსაკვირაოსკოლისმოწვეულიპედაგოგისპოზიციაზე დასაქმებისკვირეულიდოქტორანტებისთვის რისკისქვეშმყოფიუკრაინელიაკადემიურიპერსონალისპროგრამაზემოწვევა უნიმარკეტიStandWithUkraine შიდამობილობა2021-2022სასწავლოწლისგაზაფხულისსემესტრისათვის გარემობილობა2021-2022სასწავლოწლისგაზაფხულისსემესტრისათვის ფაკულტეტები მეცნიერებათადახელოვნებისფაკულტეტი საბუნებისმეტყველომეცნიერებებისადამედიცინისფაკულტეტი ბიზნესის,ტექნოლოგიისადაგანათლებისფაკულტეტი სამართლისსკოლა სიახლე ფილტრაცია ღონისძიებები ახალიამბები დისკუსიები კონკურსები სემინარები ვაკანსიებისტუდენტებისთვის სტიპენდიებიდაგაცვლითიპროგრამები განცხადებები ვაკანსიებიაკადემიურთანამდებობებზე ვაკანსიებიადმინისტრაციულდამხმარეთანამდებობებზე გამოწერა ახალიამბები 7ივლისი,2022 გურჯაანისმუნიციპალიტეტის150მცხოვრებისთვისუნილაბიმომავლისპროფესიებისტრენინგებსჩაატარებს ღონისძიებები 13ივლისი,2022 საზოგადოებრივიჯანმრთელობისადაჯანმრთელობისპოლიტიკისახალიინგლისურენოვანისამაგისტროპროგრამისპრეზენტაცია სემინარები 7ივლისი,2022 საზაფხულოსკოლათემაზე„მდგრადიდაინოვაციურიმიდგომებიგარემოსუსაფრთხოებისათვის“ ღონისძიებები 23ივლისი,2022 საჯაროლექცია„შრომითიუფლებებიამერიკისშეერთებულშტატებში:სტანდარტებიდაპრაქტიკა“ ღონისძიებები 8ივლისი,2022 ვორკშოპი„რეფლექსიაპანდემიისშედეგებზე“ ღონისძიებები 9ივლისი,2022 შეხვედრაფონდთან„ორბელიანისაქართველო“როგორმოვიპოვოთდაფინანსებაპროექტისთვის ახალიამბები 5ივლისი,2022 საერთაშორისოსტუდენტურიკონფერენცია„უკრაინათანამედროვეპერსპექტივიდან“ ღონისძიებები 30ივნისი,2022 გასვლითივორკშოპიყაზბეგში,,კულტურებიდასისტემები“ ახალიამბები 29ივნისი,2022 რობოტიქსისკლუბებისკოლებში ღონისძიებები 5ივლისი,2022 ილიაუნისპლანეტარიუმი ღონისძიებები 5ივლისი,2022 კავკასიისსიცოცხლისბარკოდირების(CaBOL)პროექტისპავილიონი ღონისძიებები 5ივლისი,2022 ილიაუნისკიბერლაბორატორიაუნილაბიქალაქბათუმშიღონისძიებაზე„შავიზღვისლურჯიპოლიტიკა“ ახალიამბები 28ივნისი,2022 ილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტისzoomout-ისმენეჯერისთინიმამუჩაშვილისადამისიგუნდისმიერდაფუძნებული... ახალიამბები 28ივნისი,2022 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტისკომპიუტერულიინჟინერიისსტუდენტებისმიერდაფუძნებულისტარტაპიPymeGITA-ს150... ღონისძიებები 30ივნისი,2022 საერთაშორისოსტუდენტურიკონფერენცია„უკრაინათანამედროვეპერსპექტივიდან“ ღონისძიებები 29ივნისი,2022 ტექნოლოგიისსკოლისღიაკარისდღე ღონისძიებები 29ივნისი,2022 შეხვედრაამერიკელმწერლებთან–საზღვრებიდასივრცეები ღონისძიებები 29ივნისი,2022 პროფესორელენაშევჩენკოსსაჯაროლექცია„უკრაინისურთიერთობებიპოსტსაბჭოთაქვეყნებთან“ ღონისძიებები 28ივნისი,2022 პროფესორელენაშევჩენკოსსაჯაროლექცია„რუსეთ-უკრაინისურთიერთობები:ისტორიადათანამედროვეობა“ ახალიამბები 23ივნისი,2022 ეკოლოგიისინსტიტუტისმკვლევრებისავტორობითრეიტინგულჟურნალშიJournalofForestandEnvironmentalScience... ახალიამბები 22ივნისი,2022 სმიტონისსახელობისსაგანმანათლებლოფონდი–სწავლისსრულიდაფინანსებაახალითაობისსამოქალაქოინჟინრებისთვის... ახალიამბები 22ივნისი,2022 ილიაუნისსაერთაშორისოსადოქტოროსკოლისდოქტორანტისპირველავტორობითმაღალრეიტინგულჟურნალში“Astrophysical... ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ღონისძიებები 1ივლისი,2022 საჯაროლექციადავებინარის„სამედიცინოკანაბინოიდებისგამოყენებასამკურნალოდ–საერთაშორისოგამოცდილება“... ღონისძიებები 29ივნისი,2022 ახალისამაგისტროპროგრამისწარდგენადასაჯაროლექცია„რატომლექსიკოგრაფია?!“ ბანერები სწრაფიბმულები სამართლებრივიაქტები სასარგებლობმულები ელექტრონულიბიბლიოთეკა ვაკანსიები კონფიდენციალურობისპოლიტიკა ქუქი-ფაილებისწესები ©2015 საიტისგანახლებისთარიღი:2022-07-07 დამზადებულიაITDC-ში გამოწერა ღონისძიებები ახალიამბები დისკუსიები კონკურსები სემინარები ვაკანსიებისტუდენტებისთვის სტიპენდიებიდაგაცვლითიპროგრამები განცხადებები ვაკანსიებიაკადემიურთანამდებობებზე ვაკანსიებიადმინისტრაციულდამხმარეთანამდებობებზე დასტური ახალიამბებიგამოწერილია კარგი functioncloseIliaModal(){ $('.ilia-modal').hide(); $(".subscribe_checkbox").prop('checked',false); $("#subscribe_mail").val(''); $("#subscribe_form").show(); $("#subscribe_success").hide(); $("#subscribe_error").text(''); }; $('.ilia-modal').click(function(e){ if($(e.target).is(this)){ $(this).hide(); }; }); $("#subscribe_form").submit(function(e){ e.preventDefault(); varnews_type=0; $(".subscribe_checkbox").each(function(){ if($(this).prop('checked')){ news_type+=Number($(this).val()); } }); vardecodeHTML=function(html_str){ return$("").html(html_str).text(); } var$subscribe_error=$("#subscribe_error"); vardata={}; varmail=$("#subscribe_mail").val(); varmailtest=/^(([^()[\]\\.,;:\s@\"]+(\.[^()[\]\\.,;:\s@\"]+)*)|(\".+\"))@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\])|(([a-zA-Z\-0-9]+\.)+[a-zA-Z]{2,}))$/; if(mail==''){ $subscribe_error.text($subscribe_error.data('empty-mail')); return; }; if(!mailtest.test(mail)){ $subscribe_error.text($subscribe_error.data('enter-valid-mail')); return; }; if(news_type==0){ $subscribe_error.text($subscribe_error.data('select-news-type')); return; }; $subscribe_error.text(''); $.ajax({ method:'post', url:Main.site_url+'ajax/newsletter', data:{ email:$("#subscribe_mail").val(), news_type:news_type }, complete:function(jqXHR,status,statusMSG){ if(jqXHR.responseText){ try{ res=$.parseJSON(jqXHR.responseText); /* res{ status:OK||error data:HTML } */ }catch(err){}; if(res.status&&res.status=='ok'){ //$subscribe_error.text(res.data); $("#subscribe_form").hide(); $("#subscribe_success").show(); }else{ $subscribe_error.text(res.data); } } } }); returnfalse; }) functionshowSubscribeModal(){ $('#subscribe').show(); }

Posto:ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato