Xabar.uz - ахборот-таҳлилий портали - xabar.uz

  • 2022-01-10Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
Xabar.uz - ахборот-таҳлилий портали - xabar.uz
  • Indirizzo Web:www.xabar.uz
  • IP del server:91.190.159.25
  • Descrizione del sito:Ишончли, холис ва таҳлилий хабарлар. Маҳаллий ва халқаро янгиликлар

nome del dominio:www.xabar.uzValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.xabar.uzflusso

425

nome del dominio:www.xabar.uzBene o male

Il futuro è luminoso. piccola speranza feroce

sito web:Xabar.uz - ахборот-таҳлилий портали - xabar.uzPesi

1

sito web:Xabar.uz - ахборот-таҳлилий портали - xabar.uzIP

91.190.159.25

sito web:Xabar.uz - ахборот-таҳлилий портали - xabar.uzsoddisfare

Xabar.uz-ахборот-таҳлилийпортали-xabar.uzАндроидқурилмаларучунXabar.uzмобилиловаси.Юклаболиш×O‘zЎзРуКиришБарчасиМаҳаллий   Сиёсат   Иқтисодиёт   Бизнессабоқлари   Жамият   Ҳуқуқ   Таълим   Ҳажв   Маданият   Инсайдер   ҲодисаХорижТехнологияСпорт   ЕВРО-2020   ОсиёКубогиКоронавирусТаҳлилАвтоМаслаҳатИнфографикаВидеохабарларФотохабарларРейтингларТаҳлилбугун,16:4601979Русваўзбекмафиясининг2млрд.ликфирибиДавлаткомпаниясиакцияларикескинарзонлабкетганинифақатшундайизоҳлашмумкин:савдонархнитушириштизимибўйичаўтказилган,аниқроғи,қатнашчиларданкимдирайтилгансумманитўламагунчанархарзонлашаверган.МуҳимЖамият747«Ҳақиқатйўлидакафаниниелкасигаташлаганолим»Ҳодиса1837«Шаҳарбедарвоза»дебўйлаганларгасудҳукмиўқилдиЖамият2168СардорУмурзоқовбошчилигидакомиссиятузиладиСиёсат1551РеферендумгатайёргарликбўйичайиғилишбўлибўтдиЖамият1039ШавкатМирзиёевМатбуотваОАВходимлариникасббайрамибилантабрикладиЖамият1848ПрезидентбиргуруҳжурналистларнитақдирладиЖамият1491«Оилам»видеолойиҳаси:Иккинчиҳаёт(видео)СўнггихабарларбарчасиҲозиргинаОсиёкубогиU-23қаҳрамонларивабирқаторёшлартақдирландиЁшларўртасидагиОсиёXabar.uz - ахборот-таҳлилий портали - xabar.uzкубогинингбирқаторқаҳрамонлариваёшларпрезиденттомонидан«Келажакбунёдкори»медалибиланмукофотланди.7дақиқаолдинПрезидентбиргуруҳўғлонларнимукофотлади«Мардўғлон»давлатмукофотисовриндорларинингҳарбиригабазавийҳисоблашмиқдорининг50бараваримиқдоридапулмукофотиберилади.17дақиқаолдинНАТОФинляндияваШвецияниалянсгарасмантаклифқилдиШупайтгачабуиккимамлакатнингалянсгааъзолигигақаршиликкўрсатибкелганТуркия,узоқмузокараларвауларнингнатижаларидансўнг,ниҳоят,розиликберди.49дақиқаолдин«Ўзбекнефтгаз»тарихийвоқеаҳақидаэълонқилди(видео)ЎзбекистонтарихидаилкборсинтетикGTLдизельмаҳсулотиишлабчиқарилишийўлгақўйилди.60дақиқаолдинСурияДонецкваЛуганскнитанолдиСурияфевральойидаёқРоссиянингташаббусиниқўллаб-қувватлашинибилдирганди.2соатолдинТаниқлифутболчитаътилда3миллионевросиниўғирлатдиВерраттиИбицадабразилияликфутболюлдузиРоналдогақарашлиуйниижрагаолганди.2соатолдинДХХушлаган14нафаршахсузоқмуддатгақамалдиОвозлихабарлардайиғилганпулларкелажакдаАбуСалоҳ,СодиқСамарқандийкабиларчиқишиучунхизматқилишиҳақидагификрларбаёнэтилган.МуҳарриртанловибарчасиТаҳлил174Асадбекданталабқилинганалимент.«Шайтанат»китоби,киноси,прототипларива...ҳаммасиҳақидаТаҳлил61«Уятбўлсаҳамайтай...»—Кимсасизҳудуддагимеҳмондўстбалиқчинимаданхижолатбўлди?Жамият55«Сингапурмўъжизаси»нингсиринимада?«Ўзбекмўъжизаси»гаозқолдими?Таҳлил27Эҳтиётбўлинг,ГМО!ҲақиқатваафсонаОммабопҲуқуқ1636Ҳалиманингсинглисиқамоққаолинди–ИИББХориж1883ПутиннингшошилинчмурожаатйўллашибўйичахабXabar.uz - ахборот-таҳлилий портали - xabar.uzарлартарқалдиХориж6770Тунгиклубда21нафарўсмирсирлитарздавафотэтдиХориж1055АскарАкаевэнгкаттахатоси,Каримовва«лолаинқилоби»сабабиҳақидагапирдиАвто5633ЎзбекмашиналариРоссияавтобозоринитаркэтдиЖамият962Ғузордаги«номаълум»касалликномимаълумбўлдиЖамият4657«Ўзгидромет»аномалиссиққачонгачадавомэтишинимаълумқилдиХориж877ПутинЛукашенкогаАҚШнинг«қудрати»ҳақидагапириббердиМуаллифларБарноСултоноваЖурналистНурбекАлимовблогерАброрЗоҳидовжурналистБобурНабижурналистБахтиёрШералиевбиолог-ихтиолог/генетикЖамшидНиёзовжурналист/блогерБарчасиВалютакурслариUSD10800.55-22.97EUR11433.46-5.92RUB203.88+0.72GBP13244.71-45.49Чоршанба,29/06/2022БарчасиМаҳаллийСиёсатИқтисодиётБизнессабоқлариЖамиятҲуқуқТаълимҲажвМаданиятИнсайдерҲодисаХорижТехнологияСпортЕВРО-2020ОсиёКубогиКоронавирусТаҳлилАвтоМаслаҳатИнфографикаСайтҳақидаФойдаланишшартлариРекламаАлоқа18+«Xabar.uz»ахборот-таҳлилийпортали2017йилнинг27декабридаэлектронОАВсифатидадавлатрўйхатиданўтказилган.Гувоҳномарақами:1210.Муассис:«Xabar»газетаситаҳририяти.Таҳририятманзили:,Тошкентшаҳри,АмирТемур1-торкўчаси,2-уй(мўлжал:Олойбозори).МасъулмуҳаррирАбдуғаниАбдураҳмонов.Электронманзил:mail@xabar.uzМатериалларимиздантўлиқёкиқисманфойдаланилганда«Фойдаланишшартлари»гаамалқилинишишарт.БарчаҳуқуқларЎзбекистонРеспубликасинингоммавийахборотвоситаларитўғрисидагиҳамдамуаллифликватурдошҳуқуқлартўғрисидагиқонунҳужжатларидабелгилангантартибдаҳимояланган.Сайтдаимловийёкиуслубийхатогакўзингизтушдими?ХатожумланибелгилангваCTRL+ENTERбосишорқалибизгахабарберинг.Порталнингбарчаимкониятларисайтнингтўлиқталқинида.ИшлабчиқувчиActiveMediaSolutions.jQuery(function($){jQuery(document).pjax("#p0a",{"push":true,"replace":false,"timeout":,"scrollTo":false,"container":"#p0"});jQuery(document).off("submit","#p0form[data-pjax]").on("submit","#p0form[data-pjax]",function(event){jQuery.pjax.submit(event,{"push":true,"replace":false,"timeout":,"scrollTo":false,"container":"#p0"});});});window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-4-1');top_js="1.0";top_r="id=&r="+escape(document.referrer)+"&pg="+escape(window.location.href);document.cookie="smart_top=1;patXabar.uz - ахборот-таҳлилий портали - xabar.uzh=/";top_r+="&c="+(document.cookie?"Y":"N")top_js="1.1";top_r+="&j="+(nigator.jaEnabled()?"Y":"N")top_js="1.2";top_r+="&wh="+screen.width+'x'+screen.height+"&px="+(((nigator.appName.substring(0,3)=="Mic"))?screen.colorDepth:screen.pixelDepth)top_js="1.3";top_rat="&col=340F6E&t=ffffff&p=BD6F6F";top_r+="&js="+top_js+"";document.write('')

Posto:Xabar.uz - ахборот-таҳлилий портали - xabar.uzrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato