O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi

  • 2022-01-10Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi
  • Indirizzo Web:www.mitc.uz
  • IP del server:213.230.125.242
  • Descrizione del sito:

nome del dominio:www.mitc.uzValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.mitc.uzflusso

96

nome del dominio:www.mitc.uzBene o male

Galleggianti e affondanti. L'inizio del male e la fine della fortuna

sito web:O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligiPesi

1

sito web:O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligiIP

213.230.125.242

sito web:O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligisoddisfare

O'zbekistonRespublikasiAxborottexnologiyalarivakommunikatsiyalarinirivojlantirishvazirligi O'zbekistonRespublikasiAxborottexnologiyalarivakommunikatsiyalarinirivojlantirishvazirligi ×Saytbo'yichaizlash"QidiruvKo'rinishAAAShrifto'lchamiKattalashtirish0%0%KattalashtirishO'zРуEnIshonchtelefonlari11-99BarcharaqamlarTogglenigationVazirlikhaqidaVazirlikhaqidaHay`atRahbariyatVazirliktuzilmasiMarkaziyapparatHududiyboshqarmalarVazirlikkamurojaatTizimditashkilotlarAxborotxizmatiVazirlikyangiliklariАnonsE039;lonlarRahbariyatningchiqishvabayonotlariSohanashrlariNashrlarIT-xabarlariOmmiytadbirlaranonsiOvakillariniakkreditasiyadano039;tkazishAxborotxizmatibilanbog039;lanishYoshlarsiyosatiKorrupsiyaqarshikurashFaoliyatTelekommunikatsiyaHarakatlarstrategiyasiAxborottexnologiyalariPochtaAKTdata039;limXalqaroaloqalarJamoatchilikmaslahatkengashiDlatxizmatlarireestriAKTnirivojlantrishjamg`armasiHisobotlarBudjetqonunigamuvofiqochiqraqamlarKorrupsiyaqarshikurashAKTgainvestitsiyalarInteraktivdlatxizmatlariro039;yxatiXodimlarningodob-axloqqoidalarigaamalqilishiMurojaatlartahliliGendertengligiHujjatlarQonunlarPrezidentqarorlarivafarmonlariHukumatqarorivafarmoyishlariTadbirkorlikkaoidhujjatlarAdliyavazirligitomonidanro‘yxatgaolinganme’yoriyhujjatlarO039;zkuchiniyo‘qotganhujjatlarNormativhuquqiyhujjatlarloyihalariBoshqaruvLitsenziyalashRadiochastotaspektridanfoydalanishniboshqarishDlatnazoratiSertifikatlashtirishStandartlashtirishElektronhukumatElektronhukumatgaoidme039;yoriy-huquqiyhujjatlarElektronhukumatbo039;yichaloyihalarO039;zbekistondaelektronhukumatnijoriyetishvarivojlantirishholatiFrilanserOchiqma039;lumotlarAKTsohasidimoliyiyyo‘nalishdiochiqma’lumotlarAKTsohasiningbudjetqonunchiligigamuvofiqochiqma’lumotlarAKTsohasiningijtimoiyahamiyatgaoidochiqma’lumotlarAKTvazirligikorxonavatashkilotlariningmoliyiybudjetito‘g‘risidiochiqma’lumotlarRaqamliiqtisodiyotVazirlikyangiliklariAnonslarYo‘qotilganianiqbo‘lganhujjatto‘g‘risidima’lumotnomanibirkundaolishimkoniyatiyaratildiKutilmandaengkeraklihujjatniyo‘qotibqo‘ydingiz.Hujjataynivaqtdasizgajudayamzarurmi? Uniqaytatiklashimkonibor.06.07.2022|236O‘zbekiston–GermaniyabiznesforumidoirasidaGermaniyalikishbilarmonlarbilanAKTsohasidihamkorlikistiqbollarihammuhokamaetildi05.07.2022|681Shahrixondatelekommunikatsiyaxizmatlaridanfoydalanishkengaymoqda05.07.2022|5232AKTvazirigayoshlarvaayollarniITsohasigajalbqilishhamdaO‘zbekistonniMintaqiyIT-markazigaaylantirishyuzasidantarg‘ibotishlariniamalgaoshirishbo‘yichamaslahatchitayinlandi04.07.2022|4044BarchayangiliklarRequestforexpressionsofInterest(TransformationProjectManer)TheMinistryfO'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiO'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligiorDevelopmentofInformationTechnologiesandCommunicationsoftheRepublicofUzbekistanplanstotransformtheactivityofUzbektelecomJointStockCompany,whichisthe...12.05.2022|Ахбороттехнологияларивакоммуникациялариниривожлантиришвазирлигимарказийаппаративакантлавозимларигаочиқтанловэълонқилинди18.03.2022|2518Ахбороттехнологияларивакоммуникациялариниривожлантиришвазирлигимарказийаппаративакантлавозимларигаочиқтанловэълонқилинди16.03.2022|2382Teleradioeshittirishlarsohasidaradiochastotalarnitaqsimlashvayakkatartibdilisenziyalarberishbo‘yichatanlove'lonqilinadi18.02.2022|3604BarchayangiliklarJamoatchilikmaslahatkengashiBo'shisho'rinlariDlattilivama'niy-ma'rifiyishlarTendere’lonlariEngko‘pberiladigansollarInsonqadriniulug‘lashvafaolmahallayiliObizhaqimizdaKorrupsiyaqarshikurashDlatmukofotlarisohiblariFaoliyatyo'nalishlariTELEKOMMUNIKATSIYAHARAKATLARSTRATEGIYASIAXBOROTTEXNOLOGIYALARIPOCHTAELEKTRONHUKUMATAKTgaINVESTITSIYALARInteraktivxizmatlarSTATISTIKALITSENZO'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligiIYALASHRADIOCHASTOTALARJADVALISOHAINTERAKTIVXIZMATREESTORIELEKTRONRAQAMLIIMZOELEKTRONTO'LOVLARELEKTRONHISOBOTTELEFONPREFIKSLARI Ko'rsatkichlar 27.2Jamiinternetdanfoydalanuvchilarsoni(mln) 1800Xalqaromaʼlumotlaruzatishtarmogʻiningoʻtkazuvchanlikqobiliyati(Gbit/s) 30.2Mobilabonentlarisoni(mln) 100Aholiniraqamlitelevideniebilanqamrabolinishidarajasi(%) So'rovnomaUydainternetgaulanganmisiz?HaYo'qOvozberishNatijalarOnlaynfoydalanuvchilar:95HududiyboshqarmalarFoydaliholalarO’ZBEKISTONRESPUBLIKASIPREZIDENTIMATBUOTXIZMATIO’ZBEKISTONRESPUBLIKASIOLIYMAJLISIQONUNCHILIKPALATASIO'ZBEKISTONRESPUBLIKASIOLIYMAJLISININGSENATIO’ZBEKISTONRESPUBLIKASIHUKUMATIPORTALIMilliyhuquqiyinternetportaliLOYIHALARMILLIYQIDIRUVTIZIMITa'limportaliYonainteraktivdlatxizmatlariportaliDasturchilarvadasturiymahsulotlarmilliykatalogiSaytxaritasi VazirlikhaqidaVazirlikhaqidaHay`atRahbariyatVazirliktuzilmasiMarkaziyapparatHududiyboshqarmalarVazirlikkamurojaatTizimditashkilotlarAxborotxizmatiVazirlikyangiliklariАnonsE'lonlarRahbariyatningchiqishvabayonotlariSohanashrlariNashrlarIT-xabarlariOmmiytadbirlaranonsiOvakillariniakkreditasiyadano'tkazishAxborotxizmatibilanbog'lanishYoshlarsiyosatiKorrupsiyaqarshikurashFaoliyatTelekommunikatsiyaHarakatlarstrategiyasiAxborottexnologiyalariPochtaAKTdata'limXalqaroaloqalarJamoatchilikmaslahatkengashiDlatxizmatlarireestriAKTnirivojlantrishjamg`armasiHisobotlarBudjetqonunigamuvofiqochiqraqamlarKorrupsiyaqarshikurashAKTgainvestitsiyalarInteraktivdlatxizmatlariro'yxatiXodimlarningodob-axloqqoidalarigaamalqilishiMurojaatlartahliliGendertengligiHujjatlarQonunlarPrezidentqarorlarivafarmonlariHukumatqarorivafarmoyishlariTadbirkorlikkaoidhujjatlarAdliyavazirligitomonidanro‘yxatgaolinganme’yoriyhujjatlarO'zkuchiniyo‘qotganhujjatlarNormativhuquqiyhujjatlarloyihalariBoshqaruvLitsenziyalashRadiochastotaspektridanfoydalanishniboshqarishDlatnazoratiSertifikatlashtirishStandartlashtirishElektronhukumatElektronhukumatgaoidme'yoriy-huquqiyhujjatlarElektronhukumatbo'yichaloyihalarO'zbekistondaelektronhukumatnijoriyetishvarivojlantirishholatiFrilanserOchiqma'lumotlarAKTsohasidimoliyiyyo‘nalishdiochiqma’lumotlarAKTsohasiningbudjetqonunchiligigamuvofiqochiqma’lumotlarAKTsohasiningijtimoiyahamiyatgaoidochiqma’lumotlarAKTvazirligikorxonavatashkilotlariningmoliyiybudjetito‘g‘risidiochiqma’lumotlarRaqamliiqtisodiyotTogglenigationVazirlikhaqidaVazirlikhaqidaHay`atRahbariyatVazirliktuzilmasiMarkaziyapparatHududiyboshqarmalarVazirlikkamurojaatTizimditashkilotlarAxborotxizmatiVazirlikyangiliklariАnonsE039;lonlarRahbariyatningchiqishvabayonotlariSohanashrlariNashrlar2022yil-Insonqadriniulug‘lashvafaolmahallayiliIT-xabarlariVideolhalarOmmiytadbirlaranonsiOvakillariniakkreditasiyadano039;tkazishAxborotxizmatibilanbog039;lanishYoshlarsiyosatiKorrupsiyaqarshikurashFaoliyatTelekommunikatsiyaHarakatlarstrategiyasiAxborottexnologiyalariPochtaAKTdata039;limXalqaroaloqalarJamoatchilikmaslahatkengashiDlatxizmatlarireestriAKTnirivojlantrishjamg`armasiHisobotlarBudjetqonunigamuvofiqochiqraqamlarKorrupsiyaqarshikurashAKTgainvestitsiyalarInteraktivdlatxizmatlariro039;yxatiBoshqatashkilotlarbilanhamkorlikXodimlarningodob-axloqqoidalarigaamalqilishiMurojaatlartahliliGendertengligiHujjatlarQonunlarPrezidentqarorlarivafarmonlariHukumatqarorivafarmoyishlariTadbirkorlikkaoidhujjatlarQo‘shmaqarorlarDlatstandartiAdliyavazirligitomonidanro‘yxatgaolinganme’yoriyhujjatlarO039;zkuchiniyo‘qotganhujjatlarNormativhuquqiyhujjatlarloyihalariBoshqaruvLitsenziyalashRadiochastotaspektridanfoydalanishniboshqarishDlatnazoratiSertifikatlashtirishStandartlashtirishElektronhukumatElektronhukumatgaoidme039;yoriy-huquqiyhujjatlarElektronhukumatbo039;yichaloyihalarO039;zbekistondaelektronhukumatnijoriyetishvarivojlantirishholatiFrilanserOchiqma039;lumotlarAKTsohasidiochiqma’lumotlarAKTsohasidimoliyiyyo‘nalishdiochiqma’lumotlarAKTsohasiningbudjetqonunchiligigamuvofiqochiqma’lumotlarAKTsohasiningijtimoiyahamiyatgaoidochiqma’lumotlarAKTvazirligikorxonavatashkilotlariningmoliyiybudjetito‘g‘risidiochiqma’lumotlarRaqamliiqtisodiyotMa039;sulshaxslarO'zbekistonRespublikasiAxborottexnologiyalarivakommunikatsiyalarinirivojlantirishvazirligi©2006-2022Ma’lumotdanfoydalanishshartlariIjtimoiytarmoqlarda: ,ToshkentAmirTemurshohko’chasi4Tel:(99871)238-41-59,faks(99871)239-87-82E-mail:info@mitc.uzE-xat:mitc@exat.uzSaytishlabchiqilgan:Bankrekvizitlari<Ahref="/rus/toprating/cmd/stat/id/"target=_top><IMGheight=31src="/plugins/top_rating/count/nojs_cnt.png?id=&pg=http%3A//ccitt.uz&&col=A&t=FFFFFF&p=FFFFFF"width=88border=0alt="Топрейтинг"></A>TogglenigationVazirlikhaqidaVazirlikhaqidaHay`atRahbariyatVazirliktuzilmasiMarkaziyapparatHududiyboshqarmalarVazirlikkamurojaatTizimditashkilotlarAxborotxizmatiVazirlikyangiliklariАnonsE039;lonlarRahbariyatningchiqishvabayonotlariSohanashrlariNashrlar2022yil-Insonqadriniulug‘lashvafaolmahallayiliIT-xabarlariVideolhalarOmmiytadbirlaranonsiOvakillariniakkreditasiyadano039;tkazishAxborotxizmatibilanbog039;lanishYoshlarsiyosatiKorrupsiyaqarshikurashFaoliyatTelekommunikatsiyaHarakatlarstrategiyasiAxborottexnologiyalariPochtaAKTdata039;limXalqaroaloqalarJamoatchilikmaslahatkengashiDlatxizmatlarireestriAKTnirivojlantrishjamg`armasiHisobotlarBudjetqonunigamuvofiqochiqraqamlarKorrupsiyaqarshikurashAKTgainvestitsiyalarInteraktivdlatxizmatlariro039;yxatiBoshqatashkilotlarbilanhamkorlikXodimlarningodob-axloqqoidalarigaamalqilishiMurojaatlartahliliGendertengligiHujjatlarQonunlarPrezidentqarorlarivafarmonlariHukumatqarorivafarmoyishlariTadbirkorlikkaoidhujjatlarQo‘shmaqarorlarDlatstandartiAdliyavazirligitomonidanro‘yxatgaolinganme’yoriyhujjatlarO039;zkuchiniyo‘qotganhujjatlarNormativhuquqiyhujjatlarloyihalariBoshqaruvLitsenziyalashRadiochastotaspektridanfoydalanishniboshqarishDlatnazoratiSertifikatlashtirishStandartlashtirishElektronhukumatElektronhukumatgaoidme039;yoriy-huquqiyhujjatlarElektronhukumatbo039;yichaloyihalarO039;zbekistondaelektronhukumatnijoriyetishvarivojlantirishholatiFrilanserOchiqma039;lumotlarAKTsohasidiochiqma’lumotlarAKTsohasidimoliyiyyo‘nalishdiochiqma’lumotlarAKTsohasiningbudjetqonunchiligigamuvofiqochiqma’lumotlarAKTsohasiningijtimoiyahamiyatgaoidochiqma’lumotlarAKTvazirligikorxonavatashkilotlariningmoliyiybudjetito‘g‘risidiochiqma’lumotlarRaqamliiqtisodiyotMa039;sulshaxslarjQuery(document).ready(function(){varmesses={an:''+''+''+''+'Andijonviloyatihududiyboshqarmasi'+''+'SamatovZiyodullaAbdumajidovich'+'Lozimi:Boshqarmaboshlig’i'+'Telefon:+998(0)374226-03-55,Факс:226-22-90;'+'Qabulkunlari:dushanba-juma09:00-12:00'+'depandijan@mitc.uz'+''+'',bu:''+''+''+''+'Buxoroviloyatihududiyboshqarmasi'+''+'YaxshiyevAlijonAxrorovich'+'Lozimi:Boshqarmaboshlig’i'+'Telefon:+998(0)365223-04-40,Faks:223-14-84'+'Qabulkunlari:dushanba-juma09:00-12:00'+'depbukhara@mitc.uz'+''+'',fa:''+''+''+''+'Farg`onaviloyatihududiyboshqarmasi'+''+'GafurovYusufbekIkramovich'+'Lozimi:Boshqarmaboshlig’i'+'Telefon:+998(0)373244-44-44,Faks:2444445'+'Qabulkunlari:dushanba-juma09:00-12:00'+'depfergana@mitc.uz'+''+'',gu:''+''+''+''+'Sirdaryoviloyatihududiyboshqarmasi'+''+'BabayevAbduqodirMaxamadjonovich'+'Lozimi:Boshqarmaboshlig’i'+'Telefon:+998(0)3672350010,Faks:225-32-99;'+'Qabulkunlari:dushanba-juma09:00-12:00'+'depgulistan@mitc.uz'+''+'',ji:''+''+''+''+'Jizzaxviloyatihududiyboshqarmasi'+''+'QurbonovG‘ulomKarimovich'+'Lozimi:Boshqarmaboshlig’iv.b'+'Telefon:+998(0)372226-21-84,Faks:226-62-81'+'Qabulkunlari:dushanba-juma09:00-12:00'+'depdjizak@mitc.uz'+''+'',na:''+''+''+''+'Noiyviloyatihududiyboshqarmasi'+''+'JurayevJamshidKomilovich'+'Lozimi:Boshqarmaboshlig’i'+'Telefon:+998(0)436223-82-82,Факс:223-04-34;'+'Qabulkunlari:dushanba-juma09:00-12:00'+'depnoi@mitc.uz'+''+'',no:''+''+''+''+'Namanganviloyatihududiyboshqarmasi'+''+'vakant'+'Lozimi:Boshqarmaboshlig‘i'+'Telefon:+998(0)369227-12-61,Faks:227-24-36;'+'Qabulkunlari:dushanba-juma09:00-12:00'+'depnamangan@mitc.uz'+''+'',qa:''+''+''+''+'Qashqadaryoviloyatihududiyboshqarmasi'+''+'AripovSandjarKamalovich'+'Lozimi:Boshqarmaboshlig’i'+'Telefon:+998(0)375221-12-08,Faks:221-80-00;'+'Qabulkunlari:dushanba-juma09:00-12:00'+'depkarshi@mitc.uz'+''+'',qo:''+''+''+''+'Qoraqalpog’istonRespublikasihududiyboshqarmasi'+''+'BaekeevTimurReimbaevich'+'Lozimi:Boshqarmaboshlig’i'+'Telefon:+998(0)361222-14-41Faks:222-14-51;'+'Qabulkunlari:dushanba-juma09:00-12:00'+'depnukus@mitc.uz'+''+'',sa:''+''+''+''+'Samarqandviloyatihududiyboshqarmasi'+''+'Xo‘jamberdiyevDilmurodErkinovich'+'Lozimi:Boshqarmaboshlig’i'+'Telefon:+99866234-69-69.,Факс:+99866234-42-12'+'Qabulkunlari:seshanba16:00-18:00,juma15:00-17:00'+'depsamarkand@mitc.uz'+''+'',te:''+''+''+''+'Surxondaryoviloyatihududiyboshqarmasi'+''+'ShaymardanovSaidaxmadPardayevich'+'Lozimi:Boshqarmaboshlig’iv.b.'+'Telefon:+998(0)376223-46-84Faks:223-46-39;'+'Qabulkunlari:dushanba-juma09:00-12:00'+'deptermez@mitc.uz'+''+'',tosh:''+''+''+''+'Toshkentshaharhududiyboshqarmasi'+''+'TursunovNodirBaxodirovich'+'Lozimi:Boshqarmaboshlig‘i'+'Telefon:(+99871)240-33-88'+'Qabulkunlari:dushanba-juma09:00-12:00'+'deppoytaxt@mitc.uz'+''+'',to:''+''+''+''+'Toshkentviloyatihududiyboshqarmasi'+''+'Yo`ldoshevHursanHakimovich'+'Lozimi:Boshqarmaboshlig’i'+'Telefon:+998(0)371259-70-70'+'Qabulkunlari:dushanba-juma09:00-12:00'+'deptashkent@mitc.uz'+''+'',xo:''+''+''+''+'Xorazmviloyatihududiyboshqarmasi'+''+'KarimovZafarQamaraddinovich'+'Lozimi:Boshqarmaboshlig’i'+'Telefon:+998(0)362224-52-52,Faks:225-57-17'+'Qabulkunlari:dushanba-juma09:00-12:00'+'depurgench@mitc.uz'+''+''};makeMapEnd(messes);$(document).ready(function(){/*doNut(className='d1',colors=['#629c6d','#8aca96'],arrayData=[{y:45.33,},]);*/doNut(className='d2',colors=['#627f9c','#8ab0d6'],arrayData=[{y:25.33,},]);doNut(className='d3',colors=['#c67e7e'],arrayData=[{y:99.33,}]);doNut(className='d4',colors=['#8b7b9f','#dad0e6'],arrayData=[{y:65.33,}]);doNut(className='d5',colors=['#7b9f98','#b6e8de'],arrayData=[{y:6.33,}]);});});

Posto:O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligirapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato