საქართველოს სასამართლოები

  • 2022-01-06Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
საქართველოს სასამართლოები
  • Indirizzo Web:court.ge
  • IP del server:85.209.82.24
  • Descrizione del sito:საქართველოს სასამართლოები

nome del dominio:court.geValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:court.geflusso

297

nome del dominio:court.geBene o male

Aspetto Longchang. Calamità nascosta La buona fortuna porta il male

sito web:საქართველოს სასამართლოებიPesi

2

sito web:საქართველოს სასამართლოებიIP

85.209.82.24

sito web:საქართველოს სასამართლოებიsoddisfare

საქართველოსსასამართლოები.nivoSlider{ background-color:#;background:url(imes/loading.gif)no-repeat50%50%;}#scrolling_court::-webkit-scrollbar{width:10px;}#scrolling_court::-webkit-scrollbar-track{-webkit-box-shadow:inset006pxrgba(0,0,0,0.3);border-radius:10px;}#scrolling_court::-webkit-scrollbar-thumb{border-radius:10px;-webkit-box-shadow:inset005pxrgba(0,0,0,0.5); background-color:#cb9d6b;}#scrolling_court{background-color:#8f2119;}div.pination{ padding:3px; margin:3px;}div.pinationa{ padding:2px5px2px5px; margin:2px; border:1pxsolid#CCCCCC; text-decoration:none;/*nounderline*/ color:#;}div.pinationa:hover,div.pinationa:active{ border:1pxsolid#CCCCCC; color:#000;}div.pinationspan.current{ padding:2px5px2px5px; margin:2px; border:1pxsolid#CCCCCC; font-weight:bold; background-color:#d; color:#FFF; } საქართველოს სასამართლოებიdiv.pinationspan.disabled{ padding:2px5px2px5px; margin:2px; border:1pxsolid#EEE; color:#DDD; }$(window).load(function(){$('#slider').nivoSlider({effect:'fade',//Specifysetslike:'fold,fade,sliceDown'slices:10,//ForsliceanimationsboxCols:5,//ForboxanimationsboxRows:4,//ForboxanimationsanimSpeed:300,//SlidetransitionspeedpauseTime:3000,//HowlongeachslidewillshowstartSlide:0,//SetstartingSlide(0index)directionN:true,//Next&PrevnigationdirectionNHide:true,//OnlyshowonhovercontrolN:false,//1,2,3...nigationcontrolNThumbs:false,//UsethumbnailsforControlNcontrolNThumbsFromRel:false,//UseimerelforthumbscontrolNThumbsSearch:'.jpg',//Replacethiswith...controlNThumbsReplace:'_thumb.jpg',//...thisinthumbImesrckeyboardN:true,//Useleft&rightarrowspauseOnHover:true,//StopanimationwhilehoveringmanualAdvance:false,//ForcemanualtransitionscaptionOpacity:0.8,//UniversalcaptionopacityprevText:'',//PrevdirectionNtextnextText:'',//NextdirectionNtextrandomStart:false,//Startonarandomslide//beforeChange:function(){},//Triggersbeforeaslidetransition//afterChange:function(){},//Triggersafteraslidetransition//slideshowEnd:function(){},//Triggersafterallslideshebeenshown//lastSlide:function(){},//Triggerswhenlastslideisshown//afterLoad:function(){}//Triggerswhensliderhasloaded});});/*jQuery.each(jQuery.browser,function(i,val){$("#browsersss").html(""+i+":"+val+"");});$("#browsersss").html("aaaaaaaaaa");*/$(document).ready(function(){ varlng='geo'; if(lng=='geo'){$('#pollSubmit').val('??????????');} $('#subm_subscr').live('click',function(){ varemailRegEx=/^([A-Za-z0-9_\-\.])+\@([A-Za-z0-9_\-\.])+\.([A-Za-z]{2,საქართველოს სასამართლოები4})$/; varmail=$('#subscr_email').val(); vartype=$('#subscr_type').val(); varcaptcha=$('#captcha_code').val(); varcssc='გმადლობთსიახლეებისგამოწერისვის!'; varfld='შეცდომა!მოგვიანებითსცადეთ'; varexists='თქვენუკვეგამოწერილიგაქვთსიახლეები'; varmail_error='გთხოვთშეიყვნაოთმუშაელ-ფოსტისმისამართი'; varip_exists='სიახლეებიუკვეგამოწერილიაამipმისამართიდან'; varcaptcha_msg='საკონტროლოსიტყვაარასწორია'; if(document.subscr_form.email.value.search(emailRegEx)==-1){ alert(mail_error); exit; } $.post("ajax.php",{act:"subscribe",email:mail,type:type,captcha:captcha}, function(data){ if(data=='ok'){ $('#subscr_from').html(cssc); }elseif(data=='exists'){ $('#subscr_from').html(exists); }elseif(data=='already'){ $('#subscr_from').html(ip_exists); }elseif(data=='captcha'){ $('#captcha_msg').html(captcha_msg); }else{ $('#subscr_from').html(fld); } }); }); $('#subm_unsubscr').live('click',function(){ varemailRegEx=/^([A-Za-z0-9_\-\.])+\@([A-Za-z0-9_\-\.])+\.([A-Za-z]{2,4})$/; varmail=$('#subscr_email').val(); vartype=$('#subscr_type').val(); varcaptcha=$('#captcha_code').val(); varcssc='გამოწერაგაუქმებულია'; varfld='შეცდომა!მოგვიანებითსცადეთ'; vardontexists='თქვენარგაქვთგამოწერილისიახლეები'; varmail_error='გთხოვთშეიყვნაოთმუშაელ-ფოსტისმისამართი'; varcaptcha_msg='საკონტროლოსიტყვაარასწორია'; if(document.subscr_form.email.value.search(emailRegEx)==-1){ alert(mail_error); exit; } $.ajax({ type:"POST", url:"ajax.php", data:"act=unsubscribe&email="+mail+"&type="+type+"&captcha="+captcha, success:function(data){//alert(data); if(data=='ok'){ $('#subscr_from').html(cssc); }elseif(data=='dontexists'){ $('#subscr_from').html(dontexists); }elseif(data=='captcha'){ $('#captcha_msg').html(captcha_msg); }else{ $('#subscr_from').html(fld); } } }); }); //=-=================print_pe============== $('#print_pe').live('click',function(){ /*varpg=$(this).attr('rel'); varsrch=$(this).attr('rel_search'); vartp=$(this).attr('rel_srch_type'); varstr=''; if(srch!='')pg="search"; if(tp!='')str="&id="+tp; if(srch=='search'){ window.print(); }else{ NewWin('print.php?pe='+pg+str+'&act=prnt'); }*/ window.print(); }); //============LIKE================= $('.like_but').click(function(){ varid=$(this).attr('rel'); vartype=$(this).attr('rel_type'); varcur_num=$(this).attr('rel_num'); vartbl=$(this).attr('rel_tbl'); //$(this).attr('class','lk_voted'); $.ajax({ type:"POST", url:"ajax.php", data:"act=likes&type="+type+"&id="+id+'&tbl='+tbl, success:function(msg){//alert(msg); varnm=parseInt(cur_num)+1; if(type=='like_it'){ $('[id=lks_num_'+id+']').html(nm); $('[id=lks_num_'+id+']').prev('img').attr('src','imgs/liked.png'); $('#lks_num_'+id).parent('a').attr('class','liked_but'); $('#dslks_num_'+id).parent('a').remove(); $('.div_slash').remove(); }elseif(type=='dislike_it'){ $('[id=dslks_num_'+id+']').html(nm); $('[id=dslks_num_'+id+']').prev('img').attr('src','imgs/disliked.png'); $('#dslks_num_'+id).parent('a').attr('class','disliked_but'); $('#lks_num_'+id).parent('a').remove(); $('.div_slash').remove(); } } }); }); $('.stl_info').live('mouseover',function(){ $(this).css('background-color','#cfb999'); }); $('.stl_info').live('mouseout',function(){ $(this).css('background-color','#fff'); }); GeoKBD.map('search_site_left'); GeoKBD.map('srch_courts_form'); GeoKBD.map('srch_form_form'); GeoKBD.map('srch_official_form',['fname','lname','court']); GeoKBD.map('search_dict');}); $(document).ready(function(){ varimg='სურათი'; //img+''+(currentIndex+1)+'/'+currentArray.length+ $("a[rel=example_group]").fancybox({ 'transitionIn' :'none', 'transitionOut' :'none', 'titlePosition' :'over', 'titleFormat' :function(title,currentArray,currentIndex,currentOpts){ return''+(title.length?' '+title:'')+''; } }); });audiojs.events.ready(function(){varas=audiojs.createAll();});var_gaq=_gaq||[];_gaq.push(['_setAccount','UA--1']);_gaq.push(['_trackPeview']);(function(){varga=document.createElement('script');ga.type='text/jascript';ga.async=true;ga.src=(':'==document.location.protocol?'ssl':'httpwww')+'.google-analytics.com/ga.js';vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ga,s);})(); saqarTvelossasamarTloebi mTarisiaxleebisasamarTloebisaqarTvelosuzenaesisasamarTloTbilisissaapelaciosasamarTloquTaisissaapelaciosasamarTloTbilisissaqalaqosasamarTloquTaisissaqalaqosasamarTloambrolaurisraionulisasamarTloaxalqalaqisraionulisasamarTloaxalcixisraionulisasamarTlobaTumissaqalaqosasamarTlobolnisisraionulisasamarTlogorisraionulisasamarTlogurjaanisraionulisasamarTlozestafonisraionulisasamarTlozugdidisraionulisasamarTloTeTriwyarosraionulisasamarTloTelisraionulisasamarTlomcxeTisraionulisasamarTloozurgeTisraionulisasamarTlorusTissaqalaqosasamarTlosamtrediisraionulisasamarTlosaCxerisraionulisasamarTlosenakisraionulisasamarTlosiRnaRisraionulisasamarTlofoTissaqalaqosasamarTlocerisraionulisasamarTloxaSurisraionulisasamarTloxelvaCaurisraionulisasamarTlovanisraionulisasamarTlolentexismistratisasamarTloiusticiisumaRlesiskolareformasasamarTloreformamimdinareproeqtebiganxorcielebuliproeqtebisamomlogegmebikanonmdeblobaservisebiufasoiuridiulikonsultaciasajaroinformaciisgacemabiblioTekebisaaRsrulebofurclisgacemastatistika2012wlisstatistika2011wlisstatistikagalereavideogalereafotogalereaaudiogalereakontaqtiENG sasamarTlosbiujetikarieravakansiebiTanamdebobisaRwerasasamarTloformebiFAQregulaciebileqsikonisasargeblobmulebisaitisruka Zebnaქართ. siaxleebi თბილისისსაქალაქოსასამართლოიუბილარია  05-05-2016დღეს, თბილისისსაქალაქოსასამართლოსდაარსებიდან11წელიშესრულდა.საქართველოსპრეზიდენტის2005წლის12აპრილისბრძანებულებით,2005წლის5მაისს,ლიკვიდირებულიქნაგლდანი-ნაძალადევის,ისანი-სამგო.... საქართველოს სასამართლოები   საპატრულოპოლიციისყოფილთანამშრომლებსგირაოშეეფარდათ  21-04-20162016წლის21აპრილს,თბილისისსაქალაქოსასამართლოსსისხლისსამართლისსაქმეთასაგამოძიებოდაწინასასამართლოსხდომისკოლეგიისგანჩინებითარდაკმაყოფილდაპროკურატურისშუამდგომლობასაქართველოსშსსამინისტრ....   სასამართლომპროკურატურისშუამდგომლობანაწილობრივდააკმაყოფილა  21-04-20162016წლის20აპრილს,თბილისისსაქალაქოსასამართლომნაწილობრივდააკმაყოფილაპროკურატურისშუამდგომლობადამამძიმებელგარემოებებშიორიანმეტიპირისგანზრახმკვლელობისფაქტზე-ბრალდებულებისმიმართაღკვეთ....   სიახლეებისგამოწერა el-fosta:სიახლეებისარქივი sasamarTloebisruka 60;60;60;ივნისი202262;62;62;ორსაოთხუპაშაკვ123456789101112131415161718192021222324252627282930 ipovesasamarTloformamoxele ქართ.  dasaxelebainstanciaაირჩიეთინსტანცია--------პირველიინსტანციამეორეინსტანციამესამეინსტანცია ქართ.  dasaxelebadargiაირჩიეთდარგი--------სამოქალაქოსამართალიდისციპლინურისაქმისწარმოებაადმინისტრაციულისამართალისაჯაროინფორმაციაinstanciaაირჩიეთინსტანცია-------- ქართ.  saxeligvariT|M|Fel-fostasasamarTlo აირჩიეთსასამართლოსაქართველოსუზენაესისასამართლოთბილისისსააპელაციოსასამართლოთბილისისსააპელაციოსასამართლოქუთაისისსააპელაციოსასამართლოთბილისისსაქალაქოსასამართლოქუთაისისსაქალაქოსასამართლოამბროლაურისრაიონულისასამართლოახალქალაქისრაიონულისასამართლოახალციხისრაიონულისასამართლობათუმისსაქალაქოსასამართლობოლნისისრაიონულისასამართლოგორისრაიონულისასამართლოგურჯაანისრაიონულისასამართლოზესტაფონისრაიონულისასამართლოზუგდიდისრაიონულისასამართლოთეთრიწყაროსრაიონულისასამართლოთელავისრაიონულისასამართლომცხეთისრაიონულისასამართლოოზურგეთისრაიონულისასამართლორუსთავისსაქალაქოსასამართლოსამტრედიისრაიონულისასამართლოსაჩხერისრაიონულისასამართლოსენაკისრაიონულისასამართლოსიღნაღისრაიონულისასამართლოფოთისსაქალაქოსასამართლოცაგერისრაიონულისასამართლოხაშურისრაიონულისასამართლოხელვაჩაურისრაიონულისასამართლოდედოფლისწყაროსრაიონულისასამართლოვანისრაიონულისასამართლოლენტეხისმაგისტრატისასამართლოსაგარეჯოსრაიონულისასამართლოსოხუმისადაგაგრა-გუდაუთისრაიონულისასამართლოჩხოროწყუსრაიონულისასამართლოწალენჯიხისრაიონულისასამართლოწალკისრაიონულისასამართლოხობისრაიონულისასამართლოხონისრაიონულისასამართლოაბაშისმაგისტრატისასამართლომარტვილისმაგისტრატისასამართლოადიგენისმაგისტრატისასამართლოლაგოდეხისმაგისტრატისასამართლოასპინძისმაგისტრატისასამართლოახმეტისმაგისტრატისასამართლობაღდათისმაგისტრატისასამართლობორჯომისმაგისტრატისასამართლოყვარლისმაგისტრატისასამართლოდმანისისმაგისტრატისასამართლოდუშეთისმაგისტრატისასამართლოთერჯოლისმაგისტრატისასამართლოთიანეთისმაგისტრატისასამართლოკასპისმაგისტრატისასამართლოლანჩხუთისმაგისტრატისასამართლომარნეულისმაგისტრატისასამართლონინოწმინდისმაგისტრატისასამართლოტყიბულისმაგისტრატისასამართლოქედისმაგისტრატისასამართლოქობულეთისმაგისტრატისასამართლოყაზბეგისმაგისტრატისასამართლოშუახევისმაგისტრატისასამართლოჩოხატაურისმაგისტრატისასამართლოწყალტუბოსმაგისტრატისასამართლოხარაგაულისმაგისტრატისასამართლოხულოსმაგისტრატისასამართლოთბილისისსააპელაციოსასამართლოთბილისისსააპელაციოსასამართლო111თბილისისსააპელაციოსასამართლოთბილისისსააპელაციოსასამართლოიუსტიციისუმაღლესისკოლაგალი-გულრიფშისრაიონულისასამართლოგალი-გულრიფშისრაიონულისასამართლოTanamdebobaაირჩიეთთანამდებობა--------მოსამართლემოსამართლისთანაშემწესხდომისმდივანითავმჯდომარემენეჯერიქსელისადმინისტრატორისპეციალისტიგანყოფილებისუფროსიკურიერიმანდატურიმძღოლიდამლაგებელიმანდატურისსამსახურისუფროსიწამყვანისპეციალისტიკანცელარიისუფროსითარჯიმანისპეციალისტისამეურნეოსაკითხებშითავმჯდომარისპირადიმდივანიმაგისტრი  ყველავიდეო iuridiulisfero საქართველოსადვოკატთაასოციაცია საქართველოსსაკანონმდებლომაცნე საქართველოსპარლამენტი აღსრულებისეროვნულიბიურო მთავარიპროკურატურა იურიდიულიდახმარებისსამსახური sasamarTloxelisufleba იუსტიციისუმაღლესისაბჭო საქართველოსსაკონსტიტუციოსასამართლო იუსტიციისუმაღლესისკოლა საერთოსასამართლოებისდეპარტმანეტი sajarosamsaxurebi საქართველოსიუსტიციისსამინისტრო იუსტიციისსახლი საქართველოსმთავრობა საჯაროსამსახურისბიურო მოგწონთსაქართველოსსასამართლოებისპორტალი?დიახ.არა. NORL-?????????????????????? ???????????????????????????????? ©2012.საქართველოსსასამართლოები.ყველაუფლებადაცულია

Posto:საქართველოს სასამართლოებიrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato