TSU.ge

  • 2022-01-06Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
TSU.ge
  • Indirizzo Web:tsu.ge
  • IP del server:109.205.44.90
  • Descrizione del sito:

nome del dominio:tsu.geValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:tsu.geflusso

340

nome del dominio:tsu.geBene o male

Anche se il nome è degno. I profitti sono difficili da ottenere la sfortuna porta fortuna

sito web:TSU.gePesi

2

sito web:TSU.geIP

109.205.44.90

sito web:TSU.gesoddisfare

TSU.gewindow.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-3-1');ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტიIVANEJAKHISHVILITBILISISTATEUNIVERSITYსაიტიმუშაობსსატესტორეჟიმში(ძველივერსია)eng$(window).on('resize',function(){varpeInside=($(window).width()-$('.container').width())/2+$('.container').width()+100;varpeInsideLeftHead=peInside/1.5+400;vartop=20if(peInsideივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტიengშეხვედრაზერექტორისარჩევისწესისცვლილებაზეიმსჯელესბიუჯეტისდაგეგმვაშიდაინტერესებულისტუდენტებიცჩაერთვებიანსაერთოსაცხოვრებლისასაშენებლად5სცენარიგანიხილებათსურექტორისტუდენტთასაინიციატივოჯგუფისწევრებსშეხვდათსუ-ისსაგამოცდოცენტრებშიგამოცდებისრულიდატვირთვითმიმდინარეობსგამოცდებისფორმატიუცვლელია,იქმნებასამუშაოჯგუფებითბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისგანცხადებათბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისგანცხადებათსუ-ისპროფესორთაგანცხადებათბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისგანცხადებათსუ-ისგანცხადებააკადემიურისაბჭოსგანცხადება.დამატებითისაგამოცდოცენტრებითსუსაპატიოდოქტორიბასკეთისსაპარლამენტოდელეგაციათსუ-შიქართულიენისდღეთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტშითსუდახმარებაუკრაინისმოქალაქეებისთვის!თსუსტუდენტებიდასპორტსმენებიუკრაინისდასახმარებლადუცხოელისტუდენტებითსუ-შისოლიდარობაუკრაინას!თსუ-სამეცნიეროკვლევებისლიდერიიარეჩვენთანერთად!სტუდენტთამომსახურებარატომთსუმსოფლიოსსაუკეთესოუნივერსიტეტების1.5%-ში400-მდესაერთაშორისოპარტნიორიკვლევადასაერთაშორისოპროექტებისტუდენტურიცხოვრებააბიტურიენტთაგზამკვლევისიახლეებირექტორისარჩევისწესისცვლილებაზესტუდენტთასამუშაოჯგუფისშეხვედრაზეიმსჯელეს24/06/2022ბიუჯეტისდაგეგმვაშიდაინტერესებულისტუდენტებიცჩაერთვებიან23/06/2022იაპონიისელჩისსაჯაროლექციათსუ-ში23/06/2022კონკურსი„სამხრეთკავკასიაფოტოობიექტივში“22/06/2022თსურექტორისტუდენტთასაინიციატივოჯგუფისწევრებსშეხვდა22/06/2022თსუიურიდიულმაფაკულტეტმასკოლისმოსწავლეებსუმასპინძლა22/06/2022საერთოსაცხოვრებლისასაშენებლად5სცენარიგანიხილება22/06/2022კონფერენცია-ერთიანიბაზრისდაარსებიდან30წლისთავი21/06/2022საგრანტოკონკურსი"კიბერუსაფრთხოებისგაუმჯობესებისგრანტი(CySIG)"21/06/2022გლობალურიფესტივალისამეცნიეროდარგში21/06/2022"ევროპის კვლევებისადაინოვაციებისდღეები2022"21/06/2022VIIIსაერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენცია„ქართულ-ოსურურთიერთობათაგანვითარებისპერსპექტივები“ 20/06/2022„ტექნოლოგიისმომავალილიდერები“20/06/2022თსუ-ისსამივესაგამოცდოცენტრშიდასკვნითიგამოცდებისრულიდატვირთვითმიმდინარეობს20/06/2022გადაუდებელილოგისტიკურიმართვისპრობლემებისტიქიურიმოვლენებისზონებისთვისრეაგირებისადააღდგენისეტაპებზე.საგანგებოსიტუაციებისმართვისდამხმარესისტემებისმშენებლობა20/06/2022ღონისძიებებიძიებათარიღიღონისძიებისძებნა„საქართველოსსრულუფლებიანიწევრობაCOSTასოციაციაში-ახალიშესაძლებლობებიქართველიმკვლევრებისთვის“28/062022ნიკოლოზტოტოღაშვილისახალიწიგნის„ასტრალისსული“წარდგენა23/062022„ანისიდასაქართველო-ნარკვევები,მასალები“17/062022ვებინარიქალთაგანათლებისთემაზე15/062022"ბინდისფერიხეობისადამიანთასევდა’’-გოდერძიჩოხელისმინიატურებისმიხედვით15/062022ფოტოგამოფენა„თბილისისმდინარეები“13/062022სასწავლოტურიგიორგიჩიტაიასსახელობისეთნოგრაფიულმუზეუმში10/062022რისმაგგორდეზიანისშესახებწიგნისპრეზენტაციადაგაზეთ,,თბილისისუნივერსიტეტის“ 95 წლისიუბილე09/062022ელგუჯახინთიბიძე-8507/062022სტუდენტთაVIIIსაერთაშორისოკონფერენცია „ანტიკურობისთანამედროვეობა“06/062022საგანმანათლებლოპროგრამებისძიებაძიებაფაკულტეტიფაკულტეტიზუსტდასაბუნებისმეტყველომეცნიერებათაფაკულტეტიჰუმანიტარულმეცნიერებათაფაკულტეტისოციალურდაპოლიტიკურმეცნიერებათაფაკულტეტიფსიქოლოგიისადაგანათლებისმეცნიერებათაფაკულტეტიეკონომიკისადაბიზნესისფაკულტეტიმედიცინისფაკულტეტიიურიდიულიფაკულტეტისაფეხური{{{{{{{{{{მაგისტრატურადოქტორანტურარეზიდენტურადამატებითისასწავლოპლატფორმებიბაკალავრიატიერთსაფეხურიანიმასწავლებლისმომზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამა-"მასწავლებელი"-60კრედიტიქართულენაშიმომზადებისსაგანმანათლებლოპროგრამაპროფესიულისასერტიფიკატოპროგრამებიზუსტდასაბუნებისმეტყველომეცნიერებათაფაკულტეტიჰუმანიტარულმეცნიერებათაფაკულტეტისოციალურდაპოლიტიკურმეცნიერებათაფაკულტეტიფსიქოლოგიისადაგანათლებისმეცნიერებათაფაკულტეტიეკონომიკისადაბიზნესისფაკულტეტიმედიცინისფაკულტეტიიურიდიულიფაკულტეტიზუსტდასაბუნებისმეტყველომეცნიერებათაფაკულტეტიჰუმანიტარულმეცნიერებათაფაკულტეტისოციალურდაპოლიტიკურმეცნიერებათაფაკულტეტიფსიქოლოგიისადაგანათლებისმეცნიერებათაფაკულტეტიეკონომიკისადაბიზნესისფაკულტეტიმედიცინისფაკულტეტიიურიდიულიფაკულტეტითსუ-სკურსდამთავრებულებილაშაშაყულაშვილითელ-ავივისუნივერსიტეტისსრულიდაფინანსებაქართველდოქტორანტს-ლაშაშაყულაშვილითელ-ავივშიიდიშურენასშეისწავლის თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისჰუმანიტარულმეცნიერებათაფაკულტეტისკავკასიოლოგიისმიმართულებისდოქტორანტი,ლაშაშაყულაშვილი პირველიქართველია,რომელიცისრაელისსახელმწიფოშისწავლასიდიშისმიმართულებითგააგრძელებს.ლაშამთელ-ავივისუნივერსიტეტისსრულიდაფინანსებამოიპოვა,სადაცსწავლისპარალელურადსაარქივომასალებზეიმუშავებს.“იდიშურიენაარისერთ-ერთიყველაზეძლიერილინგვისტურიმახასიათებელიმსოფლიოშიმიმობნეულიებრაელების.სანამმათექნებოდათსაკუთარისახელმწიფო,საუკუნეებისგანმავლობაშიროდესაცევროპელიებრაელები(აშკენაზი)ცხოვრობდნენდევნილობაში-ყოველდღიურცხოვრებაშისაუბრობდნენიდიშურენაზე,ხოლოსინაგოგაშიგამოიყენებოდაივრითი,რომელიციყოწმინდაენა.იდიშურიენაწარმოადგენსრამდენიმეენისნაზავსდაიდეალურადაღწერსიმმიგრაციულპროცესებს,რაცგაიარესაშკენაზმაებრაელებმასაუკუნეებისგანმავლობაში.მასშიშედისსიტყვებიროგორცივრითიდან,ისეძველიარამეულიდან,სლავურიენებიდანდაგერმანულიდან“-განმარტავსლაშა.იდიშურიენითბავშვობიდანდაინტერესდა,რადგანმისიუცხოენებისპედაგოგითბილისელიაშკენაზიებრაელია.იხსენებს,რომბავშვობაშიხშირადისმენდამისგანსადღესაწაულოსიმღერებსიდიშურენაზე.ამიტომაცესენამისთვისდღესასწაულთან,მხიარულებასთანდაკარგმოგონებებთანასოცირდება.შემდეგშიიდიშურიენისშესწავლაუკვედამოუკიდებლად,სიმღერებითადამათითარგმნითდაიწყო.“როდესაცთელ-ავივშიგავაგზავნესაბუთები,გამოცდისწინადღესმოგვთხოვესმიგვეწოდებინასახელი,გვარიდასაკონტაქტოინფორმაციებიჩვენიიდიშისპედაგოგების.მეძალიანგულრწფელადჩავწერე,რომარმყავსპედაგოგი.თუმცა,როგორცჩანს,სიმღერებითკარგადავითვისეიდიშურიგამოთქმებიდა,მიუხედავადიმისა,რომგრამატიკულშეცდომებსვუშვებდი,ჩემისაუბარიმაინცმოეწონათ,”-ამბობსდოქტორანტი.“თელ-ავივისუნივერსიტეტიისრაელისერთ-ერთიმთავარიმამოძრავებელიძალაადაერთ-ერთიყველაზემაღალირეპუტაციისმქონე- სწორედიდიშურიენისპროგრამაა.სტიპენდიისათვისძირითადადევროპელიდაამერიკელისტუდენტებიიბრძოდნენ,რომლებსაცსაკუთარქვეყნებშიამენისშესწავლისდიდიშესაძლებლობაჰქონდათ”.სწორედამიტომიყოლაშასთვისსასიხაTSU.geრულოისფაქტი,რომასეთიკონკურენციისპირობებშიშეძლო6სტიპენდიატსშორისმოხვედრა.კურსისდასრულებისშემდეგკი,როგორცთავადამბობს,სიამაყითშეძლებსშესაბამისგრაფაშიმიუთითოსდაწესებულება,სადაციდიშურიენაშეისწავლა.2019წელს,ებრაულიკულტურისკვლევისასაღმოაჩინათბილისისიდიშურითეატრისაფიშები.მაშიTSU.geნ,როდესაციდიშურენოვანისპექტაკლებიიმართებოდანიუ-იორკში,მათიანალოგებიიდგმებოდათბილისში,კერძოდზუბალაშვილებისსახალხოსახლში,მე-20საუკუნისპირველნახევარში(1910-1930).“ფაქტობრივად,იდიშურიდასისმემკვიდრეობაგავაცოცხლე,როდესაცმათიერთ-ერთიპირველისპექტაკლის„ებრაელიდედოფალილირის”აფიშასმივაკვლიედანიუ-იორკშიგავგზავნედადასტურებისათვის”.სამწუხაროდ,ბევრდოკუმენტსამთემაზე-ქართულარქივებშივერმიაკვლია,თუმცაისდაზუსტებითგაიგო,რომმე-20საუკუნეშითბილისშიარსებობდათეატრი,სადაცსპექტაკლებიიდიშურენაზეიმართებოდა.სწორედესგახდამისიკვლევისმთავარითემადათელ-ავივისუნივერსიტეტისმრავალრიცხოვანარქივებშიშეეცდებამეტიინფორმაციამოიძიოსიმაზე,თუროგორხდებოდამსოფლიოსსხვადასხვაკუთხეებშიდადგმულისცენარებისსაქართველოშიგამოგზავნადასცენამდემიტანა.გარდაამისა,ლაშასთვისსაინტერესოაბოლო200წლისგანმავლობაშიაშკენაზი(ევროპელი)ებრაელებისმემკვიდრეობაკავკასიისრეგიონში.თვლის,რომესიქნებაკიდევერთიწინგადაგმულინაბიჯისაქართველოსევროინტეგრაციისათვის.“ისფაქტი,რომთბილისში,ბათუმშიდასოხუმში,მე-19საუკუნისბოლოსუფრომეტიევროპელიებრაელიცხოვრობდა,ვიდრექართველიებრაელიდამათიკულტურაცყვაოდაამპერიოდში,ნიშნავს,რომსაქართველოარისდაიყოევროპულიფასეულობებისქვეყანა,რომელიცკიარსდევნიდაებრაელებს,არამედუქმნიდამათშესაბამისპირობებსსაცხოვრებლადდახელსუწყობდაგანვითარებაში,”-აღნიშნავსიგი.ლაშასსადოქტოროკვლევასამხრეთკავკასიაშიქართველ,ლახლუხ,ყარაიმელდაევროპელებრაელთალინგვისტურ,პოლიტიკურდასოციალურმემკვიდრეობასმოიცავს,მათშორისიდიშურენასაც.სურვილიაქვს,რომთსუგახდესპირველიუნივერსიტეტიარამხოლოდრეგიონში,არამედაღმოსავლეთევროპაში,სადაცაღდგებაიდიშურიენისსწავლება.არჩილჯავახიშვილიარჩილჯავახიშვილითსუსამართლისფაკულტეტისმაგისტრატურისმე-2კურსისსტუდენტია.მანახლახანსმოიპოვაპენსილვანიისუნივერსიტეტისსრულიდაფინანსებადამალესწავლასამ­ერ­იკ­ისერთ-ერ­თიპრეს­ტი­ჟუ­ლიუმ­აღ­ლე­სისას­წავ­ლებ­ლის-პე­ნის(PennUniversityofPensylvania)მა­გის­ტრა­ტუ­რა­შიგა­აგ­რძე­ლებს. როგორცთავადამბობს,სკოლაშისწავლისპერიოდშიექიმისპროფესიაზეფიქრობდა,რადგანოჯახსადაახლოწრეშიბევრიექიმიიყო.თუმცა,მე-8კლასშიიყო,როდესაცბათუმშიგამართულსასკოლოშეჯიბრშიმიიღომონაწილეობასადაციმიტირებულისასამართლოპროცესისერთ-ერთმხარესწარმოადგენდა.სწორედმაშინგადაწყვიტათავისმომავალპროფესიადიურისტობააერჩია.“სამართალიარისსფერო,რომელიცყველაფერსმოიცავს,იგიდაკავშირებულიაყველაფერთანდაშეუძლებელიანებისმიერისტუქტურისარსებობამისგარეშე,სწორედამიტომმაინტერესებსდაავირჩიეესპეოფესია,”-ამბობსიგი. ამჯამადკერძოსამართლისმიმართულებითსწავლობსდაამერიკაშიცამსპეციალობითაპირებსსწავლისგაგრძელებას.ბიზნესსამართლისგარდა,საემიგრაციოსამართლითაცარისდაინტერესებული.“მეტიკვალიფიციურიიურისტიასაჭიროამმიმართულებით.ბევრიადამიანიმიდისსაქართველოდან,ბევრისხვვაქვეყნიდანჩამოდის,ამიტომმნიშვნელოვანიაისეთიადამინებისარსებობა,რომელიცკარგადერკვევადაინფორმირებულიაამსაკითხებზედავთვლირომესორიპროფესიაძალიანგამომადგება.” არჩილი ძალიანაქტიურისტუდენტიიყო.სხვადასხვაეტაპზეიყოსტუდენტურითვითმმართველობისვიცე-პეზიდენტი,ახალგაზრდადიპლომატთაგუნდისადაინოვაციურიგანათლებისცენტრისწევრი,ევროპისსტუდენტთაგაერთიანებაშისაქართველოსწამომადგენელი,ჩართულიასპარქსისპროექტში,რაცგულისხმობსხარისხისუზრუნველყოფისსაკითხებშისტუდენტთაჩართულობას.თვლის,რომთსუდამისიიურიდიულიფაკულტეტისაუკეთესოასაქართველოში.უნივერსიტეტმამისცამასშესაძლებლობამონაწილეყოფილყოარაერთისაინტერესოპროექტისადადაეგროვებინაშესაბამისიცოდნა.პირველიკურსიდანვემონაწილეობდასხვადასხვასაგანმანათლებლოპროექტში.მოგვიანებითკი,უკვეთავადიყოჩართულიროგორცსაგანმანათლებლო,ისეკულტურულიდასპორტულიპროექტებისორგანიზებაში.“ორგანიზატორისამპლუაშიცვისმენდიმონაწილეთაგამოსვლებსკონფერენციებზე,ვისმენდითანატოლებისადაპროფესორებისაზრებს,რაცგარკვეულგამოცდილებასმმატებდაწლებისგანმავლობაში,”-იხსენებსიგი. უცხოეთშისწავლისგაგრძელებისადმიდიდმაინტერესმაგადააწყვეტინაგაეგზავნასაბუთებიევროპისადაამერიკისსხვადასხვაწამყვანუნივერსიტეტებში.12მათგანიდანმიიღოთანხმობა,თუმცაარჩევანიპენსილვანიისსახელმწიფოუნივერსტეტზეშეაჩერა.“მომეწონაამუნივერსიტეტისისტორია,პროგრამებიდამიდგომებისართაშორისოსტუდენტებთან.რათქმაუნდა,არჩევანზეგავლენადაფინანსებისსაკითხმაცმოახდინა.პენსილვანიისუნივერსიტეტმასრულადდაფარავსერთიწლისხარჯებს” “პენსილვანიაშიმიღებულიცოდნაპირველრიგშიპრაკტიკულიკუთხითიქნებაძალიანმრავალფეროვანირადგანიქსწავლაპრაქტიკაზეა ორიენტირებული,გამოცდილებისმიღებაზე. თსუ-შიუფროთეორიულცოდნასვიღებთშესაბამისად პრაკტიკულიცოდნა ძალიანდამეხმარებამომოვალში.კერძოსამართლისგარდაშევისწავლითამერიკისსამართალსაც,რაცშესაძლებლობასმომცემსშევადაროდაგანვასხვავოქართულიდამაერიკულისამართლისსისტემა,”-აღნიშნავსთსუკურსდამთავრებული. გადაწყვეტილიაქვს,რომმაგისტრატურისდასრულებისშემდეგდოქტორანტურაზეგანაგრძობსსწავლასპენსილვანიისუნივერსიტეტში.“პედაგოგიურისაქმიანობითაცვარდაინტერესებული,რამდენადგამოვაამერიკაშითუსაქართველოშიესუკვემეორესაკითხია.დოქტორანტურაშიჩაბარებისმომენტიდანმაქსიმალურად შევეცდებირომ ჩემითავიამმიმართულებითაცდავტვირთო.თუმცა,პედაგოგიურსაქმიანობასთანერთადპრაქტიკულიკუთხითმინდავიყოჩართულისამართლისსფეროშიდაპრაქტიკოსიიურისტივიყო,”-ამბობსარჩილი. ამჟამადმუშაობსისეთპრობლემურთემაზე,როგორიცააცხოველთასამართალი.აღნიშნავს,რომამკუთხითქართულისმაართალისაგრძნობლადჩამორჩებასხვაქვეყნებსდათითქმისარმოიპოვებაინფორმაციაამსაკითხებზე.“ვისუნდამოვთხოვოთზიანისანაზღაურებათუქუჩაშიმაწანწალაძაღლიმოგვაყენებსრაიმეზიანს?არგვაქვსუნფორმაციათუვისუნდამივმართოთასეთდროს.ჩემსსამაგისტრონაშრომშიუნდავიმსჯელოსაქართველოშიროგორვაწესრიგებთამშემთხვევებს,რაშეგვიძლიავისესხოთდაგამოვიყენითევროპულიპრაქტიკიდან” დამწყებიურისტებსურჩევს,რომდასახულიმიზნებისთვისსწავლისპირველეტაპებზევედაიწყონმუშაობადაიყვნენმაქსიმალურადაქტიურისტუდენტები,თეორიულცოდნასთანერთადპრაქტიკულიგამოცდილებაცდააგროვონ. ანინაჩხატაშვილიანინაჩხატაშვილი2011-2015წლებშისწავლობდათსუიურიდიულიფაკულტეტისბაკალავრიატისსაგანმანათლებლოპროგრამაზე-სამართალი,რომელიცწარჩინებითდაასრულა.2013-2014სასწავლოწელს,გაცვლითიპროგრამისფარგლებში,სწავლობდავილნიუსისუნივერსიტეტში(ლიეტუვა),სადაცასევეგაიარასტაჟირებასაქართველოსსაკონსულოში.იყოპრეზიდენტისადათსურექტორისსტიპენდიანტი,დიასპორისსაკითხებშისაქართველოსსახელმწიფომინისტრისაპარატისსტაჟიორი.2015-2017წლებშისწავლაგააგრძელათსუიურიდიულიფაკულტეტისმაგისტრატურისპროგრამაზესაჯაროსამართლისმიმართულებით,რომელიცასევეწარჩინებითდაასრულა.მაგისტრატურაში,ერთისემესტრი,ერაზმუს+პროგრამითსწავლობდალაკორუნიასუნივერსიტეტში(ესპანეთი).2016-2018წლებშიმუშაობდასაქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსიურიდიულდეპარტამენტში,სამართალშემოქმედებისსამმართველოშიმთავარსპეციალისტად.2017წლიდანსწავლობსთსუიურიდიულიფაკულტეტისდოქტორანტურაში. 2018წელსმოიპოვასაერთაშორისოპროგრამაერასმუს+მიერდაფინანსებულიერთობლივისამაგისტროპროგრამის„საპარლამენტოპროცედურებიდასამართალშემოქმედება“(ParliamentaryProceduresandLegislativeDrafting-EUPADRA)სტიპენდია.სწავლისდასრულებისშემდგომმიიღოსამიუნივერსიტეტის-ლუისგუიდოკარლის(LUISSGuidoCarli-იტალია),მადრიდისკომპლუტენსეუნივერსიტეტის(UniversidadComplutensedeMadrid-ესპანეთი)დალონდონისუნივერსიტეტის(UniversityofLondon-დიდიბრიტანეთი)-დიპლომი.2020წელს,მაგისტრატურაშისწავლისას,გაეროსსურსათისადასოფლისმეურნეობისორგანიზაციაში(FAO-რომი,იტალია)წარმატებითგაიარა11-თვიანიანაზღაურებადისტაჟირება.2021წლიდანმუშაობსგაეროსსურსათისადასოფლისმეურნეობისორგანიზაციTSU.geაშიახალპოზიციაზე-ხმელთაშუაზღვისთევზჭერისგენერალურიკომისიისთანამშრომლად(GFCM),გლობალურიგარემოსდაცვითიფონდისშავიზღვისპროექტისფარგლებშისახელმწიფოსთანკომუნიკაციებისსპეციალისტად(GEF).სოფოშინჯიკაშვილითსუკურსდამთავრებული სოფოშინჯიკაშვილი პრაღაში,ევროპაშიMicrosoft-ისყველაზედიდდეველოპერულცენტრშიმუშაობს.იქდასაქმებულ48-მდესხვადასხვაქვეყნისასობითთანამშრომელსშორისსოფოერთადერთიქართველია.მანთსუ-სზუსტდასაბუნებისმეტყველოფაკულტეტისინფორმატიკისფრანგულ-ქართულისაბაკალავროპროგრამადაამთავრა. მომავალშიძალიანუნდაქართულიენისავტომატურითარგმნისსისტემისშექმნაშიმიიღოსმონაწილეობა.თან,კადრებადწარმოიდგენს,როგორაკეთებსავტომატურიმთარგმნელისპრეზენტაციასსოხუმში,ილიავეკუასსახელობისსაერთაშორისოკონფერენციაზე. „პროფესიისარჩევამისტიურადმოხდა“,-იხსენებსსოფო,-„თავიდანსაერთოდსხვამხარეს,საერთაშორისოურთიერთობებზევაპირებდიჩაბარებას.ამიდეითდავიწყეაბიტურიენტობაც.სასულიეროგიმნაზიადავამთავრე,სადაცმათემატიკისშესანიშნავიმასწავლებლებიმყავდა.გადამწყვეტიროლიმათშორისერთ-ერთმაითამაშა,რომელმაცაბიტურიენტობისასსულსხვათვალითდამანახაისშესაძლებლობები,რასაცმათემატიკაგაძლევსდაუკვეწლისბოლოსნელ-ნელამივხვდი,რომჰუმანიტარობასვერშევძლებდი.მალევე,არჩევანიიმდარგზეშევაჩერე,სადაცმათემატიკაერწყმისკრეატივსდაგაძლევსუდიდესშესაძლებლობებს,არგაქცევსჩარჩოებშიდაარაქვს“დრესკოდი”.უნივერსტეტზებევრიარცმიფიქრია.თსუიმღირებულებებსშორისერთ-ერთია,რომლებითაცვამაყობროგორცქართველიდასტატუსი“თსუელი”პატივითმოვირგე“,-ამბობსსოფო. Microsoft-მდე,როგორციხსენებს,რთულიგზაგაიარა.კონკურენცია,გათენებულიღამეები,შფოთვა-ასეიხსენებსსწავლისპერიოდს.„არიყოადვილიჩემთვისიმძალიანმაგარდანიჭიერბავშვებთანერთადსწავლა,რომლებიცთსუ-სზუსტდასაბუნებისმეტყველოფაკულტეტსასემრავლადჰყავს.მათთანერთადსწავლისპროცესიორმაგადსასიამოვნოა.ჩემთვისგანსაკუთრებულიადგილიუკავიათიმპროფესორ-მასწავლებლებსაც,რომლებიცროგორცქართული,ასევეფრანგულიპროგრამისფარგლებშიმასწავლიდნენ.უდიდესიმადლობამათ.მოკლედრომშევაფასო-სტუდენტობისწლებიარიყომარტივი.ღელვა,შფოთვადაგათენებულიღამეებიიყოუმეტესად.თუმცა,ჩემიაზრით,სწორედასეხდებაყველაზედიდიგარდატეხები,“-გვეუბნებასოფო. მისიაზრით,ინფორმატიკადაკომპიუტერულიმეცნიერებებიისეთიდარგია,რომელსაცშემოქმედებითსაქმიანობადუნდააღიქვამდედაარამხოლოდკარგიშემოსავლისწყაროდ. „უნდაცდილობდესულთვითგანვითარებასდაგაურბოდეკომფორტისზონებს.უნდაშეიქმნასამუშაოგარემო,სადაცყოველიდღეგამოწვევაა,სადაცნებისმიერდროსშეიძლებადიდსირთულესწააწყდედაშემდეგდაიღალოგადაჭრისგზებისძიებაში.აირომიპოვნი,იქდგება„ბედნიერებისმომენტი“,-ამბობსსოფო. სოფოსერთ-ერთი„ბედნიერებისმომენტი”Microsoft-ისკომპანიაშიმუშაობისშემოთავაზებასუკავშირდება. ყველაფერიდაიწყოიმით,რომსოფოდათავისიმეგობრებითავისუფალდროსსხვადასხვაამოცანისამოხსნაზემეცადინეობდნენ.პარალელურად,რამდენიმეუცხოურკომპანიაშიგანაცხადებისგაკეთებაცდაიწყეს.ჰქონდათგასაუბრებები.ესყველაფერი,საბოლოოდ,Microsoft-ისშემოთავაზებითდამთავრდადაახალიეტაპიცდაიწყო: „ელექტრონულიწერილირომმივიღე,რითაცსაბოლოოგადაწყვეტილებასმატყობინებდნენ,კითხვაარდამიწყია,უბრალოდთვალითვეძებდისიტყვებს“გილოცავთ”ან“სამწუხაროდ”.“გილოცავთ”ვიპოვე.მეტიარცარაფერიწამიკითხავსიმეტაპზე. Microsoft-შიშერჩევისპროცესშიშედიოდარამდენიმეგასაუბრებაინტერნეტით,ბოლოსამიკი-ოფისში,პრაღაში.ესძალიანშთამბეჭდავიდღეიყოჩემთვის.მახსოვს,რამდენიმედღითადრე,ღამით,უკვევეღარვიძინებდი,როგორცკიჩამეძინებოდა,მესიზმრებოდარომელიმეალგორითმი,რაცჯერარმქონდაგარჩეულიდამეღვიძებოდა,რომდროარდამეკარგა.ყველაგასაუბრებაუზომოდსაინტერესოიყო,სავსეტექნიკურიკითხვებითადადავალებებით.თუმცა,მათთანერთადიყოისეთიკითხვებიც,რომლებსაცსწორიპასუხიარაქვს,რომლებიცუბრალოდგეკითხებაშენსაზრსამათუიმკონცეფციასთანდაკავშირებით.ალბათამითაცააMicrosoft-იგამორჩეული,რომთითოეულითანამშრომელისაზრსაფასებსდაინდივიდუალურადეპყრობამათ. მარტივიარიყო,დიდიენერგიადაემოციადავხარჯე,მაგრამრადგანმეშევძელი,სხვაცშეძლებს.აქორმოცამდეგანსხვავებულიეროვნებისადამიანიმუშაობსდაჩემთვისდიდიპატივიავიყოპირველიქართველიმათრიგებში.პრაღაშიჩემსქმართანერთადგადმოვედისაცხოვრებლად,ისიცინფორმაციულიტექნოლოგიებისსფეროშისაქმიანობს.ესქალაქიძალიანმოგვწონსთავისდიდიკულტურულიჩარჩოებითადაუნიკალურიდეტალებით.ვცდილობთენისსწავლასადაადგილობრივიცხოვრებისრიტმშიჩაჯდომას,“-სოფომომავლისგეგმებზეგვესაუბრებადარამდენიმერჩევასაძლევსაბიტურიენტებსადასტუდენტებს.თან,ცნობილიფიზიკოსისადანობელისპრემიისლაურეატის,ნისლბორისთსუფიზიკისაუდიტორიაზეგაკეთებულიწარწერაახსენდება. „ორრამესვურჩევყველას,“-ამბობსსოფო-„პირველი,დაისახონმიზნები,საკუთარიმიზნებიდაარაისინი,რომლებიცგავრცელებულია.ოღონდჯერსურვილსადამიზანსშორისგანსხვავებაგაითავისონ.არმიაქციონყურადღებაფრაზებს“ეგრემარტივიხომარაა?!”,“რამეუფროგოგოსშესაფერისირომგეცადა?!”დაა.შ.ასეთიფრაზებისდროსსულმახსენდებახოლმენისლბორისგაკეთებულიწარწერათსუ-სფიზიკისაუდიტორიაზე“წინააღმდეგობაარარისუარყოფა,ისმხოლოდდამატებაა”;მეორეც-ისწავლეთ.ისწავლეთსულ,გამუდმებით.ჩვენსპროფესიაშიარაქვსმნიშვნელობარამდენდიპლომსაიღებთ,მაინცგამუდმებითუნდაისწავლოთიმისთვის,რომიმდინამიკასაჰყვეთ,რაცაქტრიალებს.ასევეგირჩევდით,რაღაცეტაპზენუიტყვით,რომაი,მორჩა“შევდექი”დაახლადროა“დავისვენო”,როგორცკიამასიზამთ,რაღაცძალიანმნიშვნელოვანიდამთავრდება. მომავალშიმინდაMicrosoft-თანერთად,დიდისაქმეებივაკეთო.განვვითარდედაბევრივისწავლო,აქიმდენვირტუოზპროფესიონალთანერთადმიწევსმუშაობარომ,ვფიქრობ,იდეალურიადგილიაამისთვის.როცამომავალზევფიქრობ,ცხადადვხედავქართულიენისავტომატურითარგმნისსისტემას,სადაცდიდიიმედიმაქვსჩემიწვლილიციქნება.მინდაქართულიენაავტომატურადთარგმნადიიყოს.ვფიქრობ,ესსაციცოცხლოდმნიშვნელოვანიაჩვენიუნიკალურიენისთვის.ასევეგეგმასვერდავარქმევ,მაგრამკადრადწარმოვიდგენხოლმეამავტომატურიმთარგმნელისპრეზენტაციასროგორვაკეთებთსოხუმში,რომელიმეღონისძიებაზე,ვთქვათილიავეკუასსახელობისსაერთაშორისოკონფერენციაზე,ისხომაფხაზეთიდანიყო. ბოლოსმინდამადლობაგადავუხადოთსუ-სიმისთვის,რაცმომცამედაკიდევუამრავადამიანს.აქვეგანსაკუთრებულიმადლობაარჩილელიზბარაშვილსადარამაზბოჭორიშვილს,“-ამბობსსოფო.გიორგიჭეიშვილი„ჩვენიცოდნამხოლოდჩვენისაკუთრებაარაა“თსუსტუდენტისგზანორვეგიულუნივერსიტეტამდეთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისკურსდამთავრებულიგიორგიჭეიშვილიამჟამადბერგენის(ნორვეგია)უნივერსიტეტისსოციალურიანთროპოლოგიისდეპარტამენტისდოქტორანტია.გარდაიმისა,რომაქტიურადარისჩართულისასწავლოდასამეცნიეროსაქმიანობაში, ამავედროსყველაღონესხმარობსთავისიმშობლიურიუნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციისთვის. ლევანტიელიძეთსუმეცნიერიანტარქტიდისკვლევითცენტრშიახალგაზრდამეცნიერმა,თსუგეოგრაფიისინსტიტუტისუფროსმეცნიერ-თანამშრომელმა,გეოგრაფიისდოქტორმა,ლევანტიელიძემანტარქტიკისკვლევითიცენტრისდაველინგტონისვიქტორიასუნივერსიტეტის(ახალიზელანდია)სადოქტოროპროგრამაზესწავლისსრული100%-იანიდაფინანსებამოიპოვა. პირველიქართველიდოქტორანტია,რომელიცახალზელანდიაში,ველინგტონისვიქტორიასუნივერსიტეტშიისწავლის.დაფინანსებამოიცავს ყოველთვიურსტიპენდიას,სწავლისსაფასურს,საველეკვლევებს, სამეცნიეროვიზიტებსმსოფლიოსსხვადასხვაუნივერსიტეტებშიდასხვააქტივობებს.  გიორგიჯავრიშვილიგიორგიჯავრიშვილითბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისკურსდამთავრებულია.გიორგიმთსუ-სადაპეკინისტექნოლოგიურიუნივერსიტეტს(BeijingInstituteofTechnology)შორისარსებულიხელშეკრულებითგათვალისწინებულსამაგისტროსაგრანტოგაცვლითკონკურსშიგაიმარჯვა.დღესგიორგიქალაქშენჯენში,კომპანიაCyberVein–შიმუშაობსდააქტიურადმონაწილეობსერთ-ერთინოვაციურპროექტში,რომელსაცაქვსამბიცია,უახლოესპერიოდშიდიდიმოცულობისმონაცემებისშენახვისმხრივსერიოზულადშეცვალოსმსოფლიოსსურათი.ანიდადიანიანიდადიანითბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტის სოციალურდაპოლიტიკურმეცნიერებათაფაკულტეტისკურსდამთავრებული,24წლის,რომელმაცსაფრანგეთისადასაქართველოსმთავრობისსტიპენდიებიმოიპოვადასწავლასორბონასუნივერსიტეტშიგანაგრძო,ამჟამადპარიზშიევროპულსაქმეთაოფიცრადმუშაობსდაევროკავშირისახალგაზრდულიპოლიტიკისაღსრულებასემსახურება.გიორგიმეგრელიგიორგიმეგრელითბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისზუსტდასაბუნებისმეტყველომეცნიერებათაფაკულტეტისკურსდამთავრებულია.იგიGoogle-სლონდონისოფისშიდასაქმდა.გიორგიმGoogle-სრეკრუტერთანრვა45წუთიანიგასაუბრების,ტექნიკურიკითხვებისადაპროგრამულიკოდებისწერისშემდეგ,დაახლოებითათდღეშიკომპანიიდანდადებითიპასუხიმიიღო.გვანცასივსივაძეგზათბილისიდანბრისტოლისუნივერსიტეტამდედიდიბრიტანეთისმთავრობისგლობალურიპროგრამის,Chevening-ისერთ-ერთიპრესტიჟულისტიპენდიისგამარჯვებულითსუსოციალურდაპოლიტიკურმეცნიერებათაფაკულტეტისკურსდამთავრებული გვანცასივსივაძე გახდა.გვანცათსუ-შისახელმწიფომართვისდასაჯაროპოლიტიკისმიმართულებაზესწავლობდა.სტიპენდიისმიღებისშემდეგ,გარემოსდაცვითიპოლიტიკისადამართვისსამაგისტროპროგრამაზებრისტოლისუნივერსიტეტშიგანაგრძოსწავლა.თებერვლიდანკიბრისტოლისმერიაში,მდგრადიგანვითარებისგუნდში,კლიმატისცვლილებისმიმართულებითგაივლისსტაჟირებას. ვირტუალურიტურითსუSTOREპუბლიცისტიკისადაელექტრონულიმედიაცენტრიგამომცემლობაSCRIPTAMANENTბიბლიოთეკამუზეუმიმისამართი:0179,ქ.თბილისი,ი.ჭავჭავაძისგამზ.N1,თსუIკორპუსი.ტელ.:(+99532)2250484©Allrightsreserved.Developedby$("#share").jsSocials({shares:["facebook","linkedin","email","twitter",]});

Posto:TSU.gerapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato