تلویزیون تمدن - Tamadon.TV

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
تلویزیون تمدن - Tamadon.TV
  • Indirizzo Web:www.tamadon.af
  • IP del server:104.21.90.167
  • Descrizione del sito:

nome del dominio:www.tamadon.afValutazione

di 500~20000

nome del dominio:www.tamadon.afflusso

537

nome del dominio:www.tamadon.afBene o male

Fama e fortuna. Grande risultato in carriera Ji

sito web:تلویزیون تمدن - Tamadon.TVPesi

1

sito web:تلویزیون تمدن - Tamadon.TVIP

104.21.90.167

sito web:تلویزیون تمدن - Tamadon.TVsoddisfare

تلویزیونتمدن-Tamadon.TV window._wpemojiSettings={"baseUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/13.1.0\/72x72\/","ext":".png","svgUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/13.1.0\/svg\/","svgExt":".svg","source":{"concatemoji":":\/\/tamadon.af\/wp-includes\/js\/wp-emoji-release.min.js?ver=5.8.3"}}; !function(e,a,t){varn,r,o,i=a.createElement("canvas"),p=i.getContext&&i.getContext("2d");functions(e,t){vara=String.fromCharCode;p.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,e),0,0);e=i.toDataURL();returnp.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,t),0,0),e===i.toDataURL()}functionc(e){vart=a.createElement("script");t.src=e,t.defer=t.type="text/jascript",a.getElementsByTName("head")[0].appendChild(t)}for(o=Array("fl","emoji"),t.supports={everything:!0,everythingExceptFl:!0},r=0;r/**/ window._wp_rp_static_base_url='wprp.sovrn.com/static/'; window._wp_rp_wp_ajax_url="tamadon.af/wp-admin/admin-ajax.php"; window._wp_rp_plugin_version='3.6.4'; window._wp_rp_post_id=''; window._wp_rp_num_rel_posts='5'; window._wp_rp_thumbnails=false; window._wp_rp_post_title='%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86'; window._wp_rp_post_ts=[]; window._wp_rp_promoted_content=true;.related_post_title{}ul.related_post{}ul.related_postli{}ul.related_postlia{}ul.related_postliimg{}"function"!=typeofloadGsLib&&(loadGsLib=function(){vare=document.createElement("script");e.type="text/jascript",e.async=!0,e.src="api.at.getsocial.io/get/v1/da358f05/gs_async.js";vart=document.getElementsByTName("script")[0];t.parentNode.insertBefore(e,t)})تلویزیون تمدن - Tamadon.TV();varGETSOCIAL_VERSION="4.3.7";body.custom-background{background-color:#e8e8e8;} .nigation-bar{ direction:rtl }body{text-align:right;}#post-h1{ text-align:center; background-color:#f1f1f1; color:#c; border-radius:5px; box-shadow:-3px-3px7px#ffffff73; box-shadow:3px3px5pxrgba(94,104,121,.288);}.stories-title{ text-align:center; background-color:#f1f1f1; color:#c; border-radius:5px; box-shadow:-3px-3px7px#ffffff73; box-shadow:3px3px5pxrgba(94,104,121,.288);}.nbar-toggler{ float:left;}.{ display:none;}.site-title{ opacity:0;}li{ list-style:none}p{ direction:rtl;}.post-block.entry-meta,.post-block.entry-headera{color:#ffffff;background-color:rgba(0,0,0,0.6); font-size:smaller; }h1{ direction:rtl;}h2{ direction:rtl;}h3{ direction:rtl;}h4{ direction:rtl;}h5{ direction:rtl;}h6{ direction:rtl;}.top-stories-bar.top-stories-lists.marqueea{ direction:rtl;}.widget-title{ text-align:center; background-color:#f1f1f1; color:#c; border-radius:5px; box-shadow:-3px-3px7px#ffffff73; box-shadow:3px3px5pxrgba(94,104,121,.288);}.widget_calendar{ width:270px;font-size:15px;}.site-footer.widget-title{padding-left:40%; background-color:#f1f1f1; color:#c; border-radius:5px; box-shadow:-3px-3px7px#ffffff73; box-shadow:3px3px5pxrgba(94,104,121,.288);}.js-marquee-wrapper{ direction:right;}.category-meta{ display:none} Skiptocontentدوشنبه,سرطان۶,۱۴۰۱Tamadon.TVTamadonSearchSearchLiveپخشزندهتماسبامامنطقهورزشیاخبارجهانکروناافغانستانصفحهاصلیخبرهایداغادامهتلاش‌هابرایکمکبهزلزله‌زدگانپکتیکاوخوستتاکیدرئیس‌جمهورایرانبهرفعتحریم‌هاعلیهاینکشوررکودبازارصنایعدستیزناندرکشورمجهزشدنبلاروسبهموشک‌هایباقابلیتحملکلاهکهسته‌ایازسویروسیهانتقادباشندگانمنطقهبلوچیولایتارزگانازنبودمکتبدراینمنطقهسرخطخبرهاافغانستانادامهتلاش‌هابرایکمکبهزلزله‌زدگانپکتیکاوخوست27/06/2022rashidadelاخبارجهانتاکیدرئیس‌جمهورایرانبهرفعتحریم‌هاعلیهاینکشور26/06/2022rashidadelافغانستانرکودبازارصنایعدستیزناندرکشور26/06/2022rashidadelاخبارجهانمجهزشدنبلاروسبهموشک‌هایباقابلیتحملکلاهکهسته‌ایازسویروسیه26/06/2022rashidadelافغانستانانتقادباشندگانمنطقهبلوچیولایتارزگانازنبودمکتبدراینمنطقه26/06/2022rashidadelکروناکروناهشتمنطقهدرشهرشانگهایچینبهوضعیت8220;کووید-صفر8221;رسید12/05/2022ghfayziاخبارجهانکرونادستکم۱۵میلیوننفردرپیهمه‌گیریکوویدنوزدهدرجهانجانباخته‌اند06/05/2022rashidadelپربینندهترینهاپربینندهترینخبرهاورزشیلیگقهرماناناروپا|باحذفمنچسترسیتی،رئالمادریدحریفلیورپولدرفاینلشد05/05/2022ghfayziافغانستانپربینندهترینخبرهاتلویزیونتمدنجهاناسلامدینومعارفاسلامیپیامتبریکشورایعلمایشیعهافغانستاندررابطهباعیدسعیدفطر02/05/2022ghfayziخبرهایتازهافغانستانادامهتلاش‌هابرایکمکبهزلزله‌زدگانپکتیکاوخوست27/06/2022rashidadelاخبارجهانتاکیدرئیس‌جمهورایرانبهرفعتحریم‌هاعلیهاینکشور26/06/2022rashidadelافغانستانرکودبازارصنایعدستیزناندرکشور26/06/2022rashidadelاخبارجهانمجهزشدنبلاروسبهموشک‌هایباقابلیتحملکلاهکهسته‌ایازسویروسیه26/06/2022rashidadelافغانستانافغانستانادامهتلاش‌هابرایکمکبهزلزله‌زدگانپکتیکاوخوست27/06/2022rashidadelششروزاززلزلهمرگباردرولایاتپکتیکاوخوستمی‌گذرد.رویدادیکهدرآنصدهاتنجانباختهویاهمزخمبرداشتند،بتازگی،فدراسیونبین‌المللیصلیبسرخگفته،۲۰۰…افغانستانرکودبازارصنایعدستیزناندرکشور26/06/2022rashidadelافغانستانانتقادباشندگانمنطقهبلوچیولایتارزگانازنبودمکتبدراینمنطقه26/06/2022rashidadelافغانستانبلخ–آغازروندجمع‌آوریکمکبهزلزلهزدگانپکتیکاوخوست26/06/2022rashidadelافغانستانبیانیه‌ایشورایعلمایشیعهافغانستاندرموردحوادثولسوالیبلخابولایتسرپل25/06/2022rashidadelعکسوفیلمخبریافغانستانپربینندهترینخبرهاعکسوفلمخبریبرگزاریمراسمباشکوهجشنفارغالتحصیلیدانشجویاندانشگاهخاتم‌النبیین(ص)شعبهغزنی26/11/2021ghfayziافغانستانپربینندهترینخبرهاتلویزیونتمدنعکسوفلمخبرینامهسرگشادهمحمد‌جوادمحسنیرئیسمرکزحفظ،تنظیمونشرآثارحضرتآیتاللهالعظمیمحسنی(ره)بهعلمایمعززومتنفذینمحترمسیاسیواجتماعیشیعهافغانستان16/10/2021ghfayziمنطقهمنطقهوزیرخارجهایران:نتیجهمذاکراتوینبایدملموسباشد07/12/2021rashidadelحسینامیرعبداللهیان،وزیرخارجهایرانمیگوید،تهرانبهدنبالیکتوافقخوباستامامیافزایدنتیجهاینمذاکراتبایدبرایمردمایرانملموسباشد.وزیرخارجهایرانبانشرپیامی…افغانستانپربینندهترینخبرهاتلویزیونتمدنجهاناسلامخاورمیانهدینومعارفاسلامیمنطقهبرگزاریدهمیناجلاسمجمععمومیاتحادیهرادیووتلویزیون‌هایاسلامی29/06/2021ghfayziاجتماعوفرهنگافغانستانپربینندهترینخبرهاتلویزیونتمدنعکسوفلمخبریمنطقهپیامتبریکمحمدجوادمحسنیرئیسمؤسسهتنظیم،حفظونشرآثارحضرتآیتاللهالعظمیمحسنی(ره)بمناسبتپیروزیحضرتآیتاللهرئیسیدرانتخاباتایران20/06/2021ghfayziاخبارجهانجهاناسلاممنطقهالقدس_أقرب06/05/2021MaryamHussieniاخبارجهانمنطقهثبترکورد۴۱۵نفرقربانیکروناویروسدرایراندریکروز29/10/2020ghfayziگزیدهخبرهاافغانستانگزیدهخبرهامیزبانیپاکستانازنشستسازمانهمکاریاسلامیبامحوریتافغانستانتادوهفتهدیگر05/12/2021jadAfsharافغانستانگزیدهخبرهاهلمند8211;سفرهیئتاعزامیشورایعلمایشیعهافغانستانبهولسوالیگرشک05/12/2021MahjabeenAhmadiجهاناخبارجهانتاکیدرئیس‌جمهورایرانبهرفعتحریم‌هاعلیهاینکشور26/06/2022rashidadelپسازسهماهتوقفمذاکراتبرایاحیایبرجام،اینروزهاباردیگرتلاش‌هابرایازسرگیریمذاکراتبیشترشدهاست.ابراهیمرئیسی،رییسجمهورایراندریکگفتگویتلویزیونی…اخبارجهانمجهزشدنبلاروسبهموشک‌هایباقابلیتحملکلاهکهسته‌ایازسویروسیه26/06/2022rashidadelاخبارجهانسفرجوزفبورلبهتهرانوتاکیداوبهازسرگیریمذاکراتبرجام25/06/2022rashidadelاخبارجهانمتهمشدنروسیهبهگسترشقحطیوگرسنگیدرجهان25/06/2022rashidadelاخبارجهانبیانیهنشستبریکسدربارهمذاکراتروسیهواوکراین24/06/2022rashidadelSearchSearchLiveپخشزندهورزشیپربینندهترینخبرهاورزشیلیگقهرماناناروپا|باحذفمنچسترسیتی،رئالمادریدحریفلیورپولدرفاینلشد05/05/2022ghfayziبهگزارشبخشورزشیتمدن،دردومینوآخرینبازیمرحلهنیتلویزیون تمدن - Tamadon.TVمهنهاییلیگقهرماناناروپا،شبگذشتهچهارشنبه(۱۴ثور/اردیبهشت)تیم‌رئالمادریدباغلبه۳بریکو…پربینندهترینخبرهاورزشیلیگقهرماناناروپا|منچسترسیتیولیورپولبهمرحلهنیمهنهاییصعودکردند14/04/2022ghfayziپربینندهترینخبرهاورزشیسریAایتالیا|شکست۲برصفرسامپدوریادربرابربولونیا12/04/2022ghfayziپربینندهترینخبرهاورزشیلالیگا|تساوی۱ـ۱والنسیادرخانهرایووایکانو12/04/2022ghfayziپربینندهترینخبرهاورزشیسریAایتالیا|تساویبدونگلمیلاندرخانهتورینو11/04/2022ghfayziبیشترینبازدیدهفتهدیداروگفتگویسرپرستوزارتخارجهباشماریازشخصیت‌هایسیاسیدرکشور(214views)بلخ–کمکبنیادخیریهحضرتآیت‌الله‌العظمیفیاض"دامظله"برای200خانوادهنیازمند(213views)حوزهعلمیهخاتم‌النبیین(ص):تجلیلاولینسالگرددرگذشتالحاجحفیظ‌اللهمحسنی(211views)20جون؛روزجهانیپناهندگان(174views)استقبالوزارتخارجهازموضعاخیربریتانیادرقبالافغانستان(172views)June2022SSMTWTF 123456789101112131415161718192021222324252627282930 «May  اجتماعیوفرهنگیاجتماعوفرهنگآغازکارترمیمواستحکاممنارپنجمهرات19/06/2022rashidadelاجتماعوفرهنگتهران–برگزاریشبشعرافغانستاندرسازمانفرهنگیاکو13/06/2022rashidadelاجتماعوفرهنگاخبارجهانپربینندهترینخبرهاتلویزیونتمدنجهاناسلامدینومعارفاسلامیگرامی‌داشتازهشتمربیع‌الاول؛سالروزشهادتامامحسنعسکری(ع)درشهرسامرا15/10/2021ghfayziاجتماعوفرهنگافغانستانپربینندهترینخبرهاتلویزیونتمدنجهاناسلامپیامحسنروحانیدرمحکومیتحملهمرگباربهنمازگزارانشیعهدرقندوز09/10/2021ghfayziپستهایاخیرافغانستانادامهتلاش‌هابرایکمکبهزلزله‌زدگانپکتیکاوخوست27/06/2022rashidadelاخبتلویزیون تمدن - Tamadon.TVارجهانتاکیدرئیس‌جمهورایرانبهرفعتحریم‌هاعلیهاینکشور26/06/2022rashidadelافغانستانرکودبازارصنایعدستیزناندرکشور26/06/2022rashidadelاخبارجهانمجهزشدنبلاروسبهموشک‌هایباقابلیتحملکلاهکهسته‌ایازسویروسیه26/06/2022rashidadelگالریآبهواکابل9673;23°Cloudy5:26am8:31pmEDTFeelslike:23°CWind:16km/hSSWHumidity:76%Pressure:1014.22mbarUVindex:0TueWedThu27/17°C29/20°C31/22°CWeatherforecastNewYork,NewYork9656;آرشیوسرطان۱۴۰۱ (۳۲)جوزا۱۴۰۱ (۲۱۴)ثور۱۴۰۱ (۲۱۰)حمل۱۴۰۱ (۱۴۴)حوت۱۴۰۰ (۱۰۱)دلو۱۴۰۰ (۲۳۸)جدی۱۴۰۰ (۲۴۶)قوس۱۴۰۰ (۲۱۶)عقرب۱۴۰۰ (۱۲۱)میزان۱۴۰۰ (۱۶۴)سنبله۱۴۰۰ (۱۵۲)اسد۱۴۰۰ (۲۲۲)©۱۴۰۱Tamadon.TVThemeby:ThemeHorseProudlyPoweredby:WordPresswp.i18n.setLocaleData({'textdirection\u0004ltr':['ltr']});wp.i18n.setLocaleData({'textdirection\u0004ltr':['ltr']});(function(domain,translations){ varlocaleData=translations.locale_data[domain]||translations.locale_data.messes; localeData[""].domain=domain; wp.i18n.setLocaleData(localeData,domain);})("default",{"locale_data":{"messes":{"":{}}}});/**/

Posto:تلویزیون تمدن - Tamadon.TVrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato