زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسی

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسی
  • Indirizzo Web:www.zoomit.ir
  • IP del server:185.141.212.100
  • Descrizione del sito:زومیت مرجع اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسی‌ تخصصی محصولات الکترونیک، ویدیو و مشخصات فنی و مقایسه موبایل، لپ تاپ، کامپیوتر و خودرو

nome del dominio:www.zoomit.irValutazione

di 500~20000

nome del dominio:www.zoomit.irflusso

538

nome del dominio:www.zoomit.irBene o male

Le nuvole coprono la mezza luna. Centinaia di tempeste nascoste La buona fortuna porta sfortuna

sito web:زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیPesi

3

sito web:زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیIP

185.141.212.100

sito web:زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیsoddisfare

زومیت|اخبارفناوری،آموزش،راهنمایخریدوبررسی{"@context":"schema.org","@type":"NewsMediaOrganization","name":"زومیت","alternateName":"Zoomit","url":"","logo":"/zoomit_logo.png","sameAs":["twitter.com/thezoomit","instram.com/thezoomit","/user/ZoomitChannel","/company/zoomit/","fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA","t.me/thezoomit"]}{"@context":"schema.org/","@type":"WebSite","name":"زومیت","alternateName":"Zoomit","url":"/","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"/search/{search_term_string}","query-input":"requiredname=search_term_string"}}زومیتموضوعاتداغقیمتگوشیساختاپلآیدیتلگرامپریمیومدانلودازیوتیوبدربارهزومیتتبلیغاتدوشنبه۶تیر۱۴۰۱تماشاکنید:حسگراثرانگشتپیکسل6aحتیازمدلپیکسل6پرونیزعملکردبهتریدارددوشنبه۶تیر۱۴۰۱هواویاحتمالاًسریMate50رابدوننسخهپروپلاسعرضهمی‌کنددوشنبه۶تیر۱۴۰۱ازiMacG3تاکتانی؛محصولاتقدیمیاپلکهاکنونمی‌توانندهزاراندلارقیمتداشتهباشنددوشنبه۶تیر۱۴۰۱شرکتفولادخوزستانموردحملهسایبریقرارگرفتدوشنبه۶تیر۱۴۰۱چگونهآپدیتهایویندوز11راغیرفعالکنیم؟دوشنبه۶تیر۱۴۰۱ساختمدرسهدرمناطقمحروم،مسئولیتاجتماعیاسنپفوددرحوزهعدالتآموزشیدوشنبه۶تیر۱۴۰۱ریراایرانخودرو؛اولینکراس‌اورساختایرانرونماییشددوشنبه۶تیر۱۴۰۱رندرهایمنتسب‌بهمدلRTX4090Tiخنک‌کنندهسهاسلاتیرابهتصویرمی‌کشندیکشنبه۵تیر۱۴۰۱ظاهراآیپدپرو۱۴٫۱اینچیدرسال۲۰۲۳وباقیمت۱۴۰۰دلاررونماییخواهدشدیکشنبه۵تیر۱۴۰۱پرچم‌داربعدیموتورولااحتمالاًباشارژر۱۲۵واتیودوربیناصلی۲۰۰مگاپیکسلیمعرفیمی‌شودیکشنبه۵تیر۱۴۰۱اپلاحتمالاًهدستواقعیتترکیبیخودراباپردازندهM2و۱۶گیگابایترمتولیدمی‌کندیکشنبه۵تیر۱۴۰۱فیلم171;دنیایژوراسیک؛قلمرو187;چقدربهواقعیتنزدیکاستوچهاشتباهاتیدارد؟یکشنبه۵تیر۱۴۰۱پردازندهSnapdron8Gen2احتمالاًاواخرآبانمعرفیمی‌شودیکشنبه۵تیر۱۴۰۱هومپادواپلتی‌ویجدیداحتمالاًبه‌ترتیبباتراشهS8وA14معرفیخواهندشدیکشنبه۵تیر۱۴۰۱هوشمصنوعیLaMDAگوگل؛خودآگاهییاتظاهربهخودآگاهی؟[همراهباویدئو]یکشنبه۵تیر۱۴۰۱ظاهراًاپلدرحالساختحداقلچهارمدلمکجدیدباتراشهM2استیکشنبه۵تیر۱۴۰۱درسفربهاستانبولازکجادیدنکنیم؟یکشنبه۵تیر۱۴۰۱شیائومیباهمکاریTCL،نمایشگرهایLTPOرابهطیفگسترده‌تریازگوشی‌هایمیان‌ردهمی‌آوردیکشنبه۵تیر۱۴۰۱هشدار:کلاه‌برداراندرحالفروشگرافیکدست‌دومباحافظهمعیوبهستندیکشنبه۵تیر۱۴۰۱گزارشسلامتدیجیتالایران۱۴۰۰منتشرشد:سهم۰/۵درصدیاپلیکیشن‌هایایرانیازبازارسلامتدیجیتالجهانیکشنبه۵تیر۱۴۰۱اپلواچسری8احتمالاًباتراشهمشابهاپلواچسری6عرضهخواهدشدیکشنبه۵تیر۱۴۰۱هرآنچهازسریپیکسل7،پرچم‌داران۲۰۲۲گوگلمی‌دانیم؛مشخصات،طراحی،قیمتوتاریخمعرفییکشنبه۵تیر۱۴۰۱AMDابزارآنلاینجدیدیبرایمقایسهگرافیکارائهدادیکشنبه۵تیر۱۴۰۱باکاهشارزشبیتکوین،مصرفانرژیشبکه‌اینرمزارزکاهشچشمگیرییافتهاستیکشنبه۵تیر۱۴۰۱برایاولین‌باردرایران؛160;یکفیلمسینماییبه‌کمکتأمینمالیجمعیساختهمی‌‎شودیکشنبه۵تیر۱۴۰۱نمایشگرهوشمند۶۴اینچیIdeaHubBoard2هواویباسیستم‌عاملدوگانهمعرفیشدیکشنبه۵تیر۱۴۰۱استرساجتماعیمی‌تواندسرعتپیرشدنسیستمایمنیراافزایشدهدیکشنبه۵تیر۱۴۰۱بازیGTA6احتمالاًازرمزارزهابه‌عنوانسیستمپولداخلیاستفادهخواهدکردیکشنبه۵تیر۱۴۰۱مرکزنوآورینوینآمپربامشارکتهلدینگرایزکووارزشآغازبهکارکردیکشنبه۵تیر۱۴۰۱هوشمصنوعیDALL-Eاکنونمی‌تواندتصاویریدقیقازچهرهانسان‌هایخیالیخلقکندیکشنبه۵تیر۱۴۰۱مرکزتماسآنلایناسنواازهوشمصنوعیاستفادهخواهدکردیکشنبه۵تیر۱۴۰۱گلکسیS23برخلافشایعاتاحتمالاًبهدوربین۲۰۰مگاپیکسلیودوربینسلفیزیرنمایشگرمجهزنمی‌شودیکشنبه۵تیر۱۴۰۱بریتانیاقصدداردباارسالفضاپیمابهمدارزمیندوماهوارهازکارافتادهرانابودکندیکشنبه۵تیر۱۴۰۱چراسامسونگنیزبایدمانندگوگلواپل،میان‌رده‌هایشرابهتراشهپرچم‌دارمجهزکند؟یکشنبه۵تیر۱۴۰۱ساختارسازمانپدافندغیرعاملبرایحفاظتاززیرساخت‌هایحیاتیکشورقانونیمی‌شودیکشنبه۵تیر۱۴۰۱چطوراینترنتآزادایرانسلوهمراهاولورایتلراغیرفعالکنیم؟یکشنبه۵تیر۱۴۰۱معمارAMDاستفادهازطراحیچیپلتمشابهCPU-هادرگرافیک‌هایRDNA3راتأییدکردیکشنبه۵تیر۱۴۰۱بزرگ‌ترینمارپیتونفلوریداباوزنتقریباً۱۰۰کیلوگرمبهدامافتادیکشنبه۵تیر۱۴۰۱تلویزیونهوشمندY1SProوان‌پلاسباصفحه‌نمایش50اینچی4Kبه‌زودیمعرفیمی‌شودیکشنبه۵تیر۱۴۰۱پتنتجدیداپل؛آیفونیاآیپدتاشدنیباپشتیبانیازقلملمسییکشنبه۵تیر۱۴۰۱فینالیست‌هایمسابقه171;عکاسپرندهسال۲۰۲۲187;شنبه۴تیر۱۴۰۱افشایتصاویرمفهومیآیمکM2؛حاشیهمشکیدراطرافنمایشگرورنگ‌بندیمتنوع‌ترشنبه۴تیر۱۴۰۱استفادهازادرارانسانبه‌عنوانکود؛راهکاریموفقیت‌آمیزبرایپرورشمحصولاتکشاورزیشنبه۴تیر۱۴۰۱پشت‌پردهپروژهمونتاک:آزمایش‌هایسریارتشآمریکارویکنترلذهنوسفردرزمانشنبه۴تیر۱۴۰۱قانوان‌گذاراندرخواستیبرایبررسیاپلوگوگلدرزمینهجمع‌آوریاطلاعاتشخصیکاربرانمطرحکردندشنبه۴تیر۱۴۰۱بررسیموتورولااج۲۰پرو[بابررسیویدیویی]شنبه۴تیر۱۴۰۱بهترینانیمیشنهایتاریخ|ازسفیدبرفیتاموشسرآشپزشنبه۴تیر۱۴۰۱نسخهچرمیگوشیتاشوP50Pocketدررویداد۱۳تیرهواویرونماییخواهدشدشنبه۴تیر۱۴۰۱کشفدوبارهگنجینه‌ایازفسیل‌های۲۶۰میلیونسالهدربرزیلشنبه۴تیر۱۴۰۱وان‌پلاسساعتهوشمندجدیدشرادرکنارچندگجتپوشیدنیدرفصلسوم۲۰۲۲رونماییخواهدکردشنبه۴تیر۱۴۰۱یکیازشرکت‌هایچینیدرحالتولیدآزمایشیشارژ۲۴۰واتیبرایگوشی‌هایهوشمنداستشنبه۴تیر۱۴۰۱سامسونگمیلیون‌هاپنلOLEDرابرایسدانیرده‌بالابهBMWعرضهمی‌کندشنبه۴تیر۱۴۰۱ایرپادپرو۲احتمالاًباقابلیتاستفادهبه‌عنوانسمعکودرگاهUSB-Cمعرفیخواهدشدشنبه۴تیر۱۴۰۱اپلموقعیتخودرادربازارتبلت‌هاتقویتکردهاستشنبه۴تیر۱۴۰۱لکهخورشیدیعظیممقابلزمینیک‌شبهدوبرابرشد؛دانشمندانمی‌گویندجاینگرانینیستشنبه۴تیر۱۴۰۱گردشمالیعلی‌بابادرسالگذشته۳۲۰درصدرشدداشتهاستشنبه۴تیر۱۴۰۱مدیرعاملNothingمی‌گویدهمهگوشی‌هایهوشمندموجود،خسته‌کنندههستندشنبه۴تیر۱۴۰۱انتشاراولینبنچمارک‌هایThreadripper5000؛ایامدیدربازارپردازنده‌هایHEDTگردوخاکبهپاکردشنبه۴تیر۱۴۰۱دراتفاقیعجیب،ماریدرحالبلعیدنماربزرگ‌ترازخودمشاهدهشدشنبه۴تیر۱۴۰۱کاربرانوکارشناسانازاختلالدرسرویس‌هایرمزنگاری‌شدهخبرمی‌دهند؛قتلعامفیلترشکن‌هادرراهاست؟شنبه۴تیر۱۴۰۱پردازندهCorei9-دربنچمارک‌جدید۲۰درصدسریع‌ترازپرچمدارنسلدوازدهمیاینتلظاهرشدشنبه۴تیر۱۴۰۱کریسایوانزبازیگرمعروفهالیوودیپسازسال‌هاباآیفون6sاپلخداحافظیکردشنبه۴تیر۱۴۰۱فعالاناینشورتک:‌سامانهآمیتیس،سرآغازیبرایتصدی‌گریوانحصاردرصنعتبیمهاستشنبه۴تیر۱۴۰۱گوگلجزئیاتجاسوس‌افزارHermitکهدستگاه‌هایاندرویدوiOSراهدفقرارمی‌دهد،منتشرکردشنبه۴تیر۱۴۰۱یکهکرباهکبریجبلاکچینHorizonسرقت۱۰۰میلیوندلاریانجامدادشنبه۴تیر۱۴۰۱تصاویرگوشیNova10Proهواویپیشازرونماییرسمیفاششدشنبه۴تیر۱۴۰۱AMDتأییدکرد:افزایشمصرفانرژیدرگرافیک‌هایRadeonRX7000اجتناب‌ناپذیراستشنبه۴تیر۱۴۰۱انسان‌هامی‌توانندمانندخفاش،پژواک‌یابیرایادبگیرندشنبه۴تیر۱۴۰۱پیکسل7پرواحتمالاًصفحه‌نمایشبسیارروشن‌ترینسبتبهپیکسل6پروخواهدداشتشنبه۴تیر۱۴۰۱سامسونگپسازکمبودجهانیتقاضابرایگوشی‌ها،تولیدتلویزیونولوازمخانگیرانیزکاهشمی‌دهدشنبه۴تیر۱۴۰۱امکانفعالوغیرفعالکردنزیرنویسویدیوهابهنسخهاندرویدوiOSتوییتراضافهشدشنبه۴تیر۱۴۰۱فضاپیمایمارساکسپرسبه‌روزرسانینرم‌افزاریویندوز۹۸رادریافتمی‌کندشنبه۴تیر۱۴۰۱تصاویریازROGPhone6ایسوسطراحیاینگوشیگیمینگرانشانمی‌دهند×وروداعضاءعضویتمحصولاتزومیتتبلیغاتدربارهماتماسبامااستخدامفناوریموبایلتبلتلپتاپگجتپوشیدنیهادوربینسیستمعاملهوشمصنوعیاینترنتاشیااینترنتوشبکهاخبارفناوریایرانسختافزارکامپیوتررومیزیپردازندهمادربردحافظهپردازندهگرافیکیحافظهذخیره‌سازیمانیتورچاپگر،اسکنرلوازمجانبیصوتیتصویریتلویزیونسیستم‌هایصوتیویدیوپروژکتورآموزشتلفنهوشمند/تبلتآموزشکامپیوترصوتیوتصویریآموزشعکاسیبازاریابیاینترنتیآموزشخودرولوازمخانگیهدفونامنیتواقعیتمجازیمعرفیوبسایتگزارشمالیرپورتاژآگهیگزارشزومیتنرم‌افزارواپلیکیشنبررسیبررسیموبایلبررسیلپتاپبررسیپوشیدنیهابررسیتبلتبررسیتلویزیونبررسیاسپیکربررسیویدیوییهمه‌یبررسی‌هاویدیوبررسیویدیویینگاهنزدیکزوم‌کستویدیوخودروهایلایتجعبه‌گشایی۶۰ثانیهگزارشویدیوییخودرواخبارخودرومقالاتخودروقیمتوشرایطفروشخودروویدیوخودروآموزشخودروموتوراسپرتراهنمایخریدعلمینجومپزشکیوسلامتعلومپایهومهندسیانرژیومحیطزیستکسبوکاربیوگرافیتاریخچهمصاحبهبازاریابیاینترنتیزومپلاسشاترپازلمعماریگوناگونبازیورود|عضویتتاییدورود|عضویتvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::سامسونگ::نوت۲۰::B1","body":"<!--noEditor-->13;10;<divclass="container">13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="display.netbina.com/click/62a81a28e0a01"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B1-SamsungBahman"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/6/banner-samsung-qled-970x250.gif"alt="1587;1575;1605;1587;1608;1606;1711;1576;1606;1585;+1578;1576;1604;1740;1594;"style="float:right;"/></a></p>13;10;</div>","groupName":"B1H","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":482},{"title":"بنر::والکس::B1","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="wallex.ir/?utm_source=banner&amp;utm_medium=zoomit"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTablih"id="B1-WallexSH"style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;"src="cdn01.zoomit.ir/2022/5/&zwnj;banner-wallex-970x250-r-1.gif"alt="1576;1606;1585;1608;1575;1604;1705;1587;"/></a></p>","groupName":"B1H","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":nulزومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیl,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":741},{"title":"بنر::والکس::B1::2","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="wallex.ir/?utm_source=banner&amp;utm_medium=zoomit"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTablih"id="B1-WallexSH"style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;"src="cdn01.zoomit.ir/2022/5/&zwnj;banner-wallex-970x250-r-1.gif"alt="1576;1606;1585;1608;1575;1604;1705;1587;"/></a></p>","groupName":"B1H","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":769},{"title":"بنر::سامسونگ::B1::2","body":"<!--noEditor-->13;10;<divclass="container">13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="display.netbina.com/click/6203efeb"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B1-SamsungOrdi"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/5/banner-samsu7ng-970x250.gif"alt="1587;1575;1605;1587;1608;1606;1711;1576;1606;1585;+1578;1576;1604;1740;1594;"style="float:right;"/></a></p>13;10;</div>","groupName":"B1H","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":774}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);هوشمصنوعیLaMDAگوگل؛خودآگاهییاتظاهربهخودآگاهی؟[همراهباویدئو]پشت‌پردهپروژهمونتاک:آزمایش‌هایسریارتشآمریکارویکنترلذهنوسفردرزمانهرآنچهازسریپیکسل7،پرچم‌داران۲۰۲۲گوگلمی‌دانیم؛مشخصات،طراحی،قیمتوتاریخمعرفیبررسیموتورولااج۲۰پرو[بابررسیویدیویی]چراسامسونگنیزبایدمانندگوگلواپل،میان‌رده‌هایشرابهتراشهپرچم‌دارمجهزکند؟varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر:مدیرانخودرو:b2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="zaya.io/4hd"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B2-Mvmco"src="cdn01.zoomit.ir/2022/5/banner-xss-pro-300x250.jpg"alt="1605;1583;1740;1585;1575;1606;1582;1608;1583;1585;1608;1576;1606;1585;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":366},{"title":"بنر:ماتریس:b2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="shop.matris.co.ir/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B2-Matris"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/3/banner-300x250matris.gif"alt="1605;1575;1578;1585;1740;1587;1576;1606;1585;1578;1608;1588;1740;1576;1575;"/></a></div>","groupName":"MatriS33","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":623},{"title":"بنر::ماتریس::b2::درصد۳۳::2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="matris.co.ir/lp/toshiba2/toshiba.html"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B2-Matris"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/3/banner-300x250advancedm.gif"alt="1605;1575;1578;1585;1740;1587;1576;1606;1585;1578;1608;1588;1740;1576;1575;2"/></a></div>","groupName":"MatriS33","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":626}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::بیت۲۴::B7","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="bit24.cash/campaign/?utm_source=zoomit&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=milyardsho"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:768px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/6/banner-bit24x-300x250.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/6/banner-bit24x-1300x100.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="1576;1606;1585;1576;1740;1578;24"id="B7-Bit24"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/6/banner-bit24x-1300x100.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":758}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);پیشنهادسردبیربزرگ‌ترینمارپیتونفلوریداباوزنتقریباً۱۰۰کیلوگرمبهدامافتادپتنتجدیداپل؛آیفونیاآیپدتاشدنیباپشتیبانیازقلملمسیگلکسیS23برخلافشایعاتاحتمالاًبهدوربین۲۰۰مگاپیکسلیودوربینسلفیزیرنمایشگرمجهزنمی‌شودبازیGTA6احتمالاًازرمزارزهابه‌عنوانسیستمپولداخلیاستفادهخواهدکردچطوراینترنتآزادایرانسلوهمراهاولورایتلراغیرفعالکنیم؟varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::همکارانسیستم::B4","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/products/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C/?utm_source=zoomit&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=cloud2"target="_blank"rel="nofollownoopener"><picture><sourcemedia="(max-width:768x)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/4/banner-hamkaransystem-gr-300x250.gif"/><sourcemedia="(max-width:3000px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/4/banner-hamkaransystem-gr-250x250.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"id="B4-Hamkaran"src="cdn01.zoomit.ir/2022/4/banner-hamkaransystem-gr-250x250.gif"alt="1576;1606;1585;1607;1605;1705;1575;1585;1575;1606;1587;1740;1587;1578;1605;"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":228},{"title":"بنر::تترلند::B4","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="tetherland.com/?utm_source=/&amp;utm_medium=retarget&amp;utm_campaign=1price&amp;utm_term=tether&amp;utm_content=banner"target=&زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیquot;_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:768px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/5/banner-tetherlandnew-300x250.gif"/><sourcemedia="(max-width:2400px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/2/banner-tether-ft-250x250.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="1578;1578;1585;1604;1606;1583;1576;1606;1585;"id="B4-TetherLand"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/2/banner-tether-ft-250x250.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":717},{"title":"بنر::رایتل::B4","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="/energy-simcard?utm_source=bannerweb&amp;utm_medium=energy&amp;utm_campaign=energy&amp;utm_content=zoomit"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B4-Rightel"src="cdn01.zoomit.ir/2022/6/banner-rightellz-300x250.gif"alt="1576;1606;1585;1585;1575;1740;1578;1604;"style="float:right;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":776}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);پربازدیدترینمطالببهترینلپتاپهایمخصوصبازی[تیر۱۴۰۱]فناوریشارژسریعچیستوچهاستانداردهاییدارد؟بزرگ‌ترینمارپیتونفلوریداباوزنتقریباً۱۰۰کیلوگرمبهدامافتادهفتمعمایمنظومهشمسیکهدانشمندانهنوزآنراحلنکرده‌اندکاربرانوکارشناسانازاختلالدرسرویس‌هایرمزنگاری‌شدهخبرمی‌دهند؛قتلعامفیلترشکن‌هادرراهاست؟دراتفاقیعجیب،ماریدرحالبلعیدنماربزرگ‌ترازخودمشاهدهشدتلگرامپریمیومچیست؛معرفیویژگیهاوآموزشخریداشتراککریسایوانزبازیگرمعروفهالیوودیپسازسال‌هاباآیفون6sاپلخداحافظیکردچطوراینترنتآزادایرانسلوهمراهاولورایتلراغیرفعالکنیم؟دهگوشیبرترآوریل2022مشخصشدندمطالبجدیدموبایلتماشاکنید:حسگراثرانگشتپیکسل6aحتیازمدلپیکسل6پرونیزعملکردبهتریداردمجتبیبوالحسنی|۱۵:۳۰۱۴۰۱/۰۴/۰۶|+دیدگاهویدئوهایجدیدیازپیکسل6aمنتشرشدهکهنشانمی‌دهدسرعتعملکردحسگراثرانگشتاینگوشیازپیکسل6پروبیشتراست.موبایلهواویاحتمالاًسریMate50رابدوننسخهپروپلاسعرضهمی‌کندنویدعموزاده|۱۴:۳۰۱۴۰۱/۰۴/۰۶|1دیدگاهطبقگزارش،باحذفنسخه‌یپروپلاس،سریمیت۵۰شاملمیت۵۰معمولی،میت۵۰پروومدلویژهپورشهدیزاینخواهدبود.فناوری|مصطفیعسگری|۱۳:۳۰۱۴۰۱/۰۴/۰۶|4دیدگاهازiMacG3تاکتانی؛محصولاتقدیمیاپلکهاکنونمی‌توانندهزاراندلارقیمتداشتهباشنددراینمقالهبعضیازمحصولاتقدیمیاپلمانندiMacG3،‌آیفوننسلاولوحتیکتانیکارمنداناینشرکتکهاکنونمی‌توانندباقیمتبالاییبهفروشبرسند،بررسیمی‌شود.فناوریایرانشرکتفولادخوزستانموردحملهسایبریقرارگرفتهانیهکلهر|۱۲:۳۵۱۴۰۱/۰۴/۰۶|10دیدگاهسایتسهکارخانهفولادیکشوردرخوزستان،اصفهانوهرمزگانازصبحامروزپسازحملهسایبریبااختلالمواجهشده‌اند.مدیرعاملشرکتصنایعفولادخوزستانباتأییداینخبرمی‌گویداینحملههیچخسارتیبهمجموعهفولادخوزستانواردنکرد.آموزشکامپیوتر|ملیکاطاهران‌پور|۱۲:۳۰۱۴۰۱/۰۴/۰۶|7دیدگاهچگونهآپدیتهایویندوز11راغیرفعالکنیم؟اگربه‌دنبالراهیبرایمتوقفیاغیرفعالکردنآپدیتهایویندوز۱۱هستید،دراینمقالهباپنجروشبرایاینکارآشناخواهیدشد.رپورتاژآگهیساختمدرسهدرمناطقمحروم،مسئولیتاجتماعیاسنپفوددرحوزهعدالتآموزشیبخشتبلیغات|۱۱:۰۰۱۴۰۱/۰۴/۰۶|6دیدگاهمسئولیتاجتماعی،مسئولیتیخیرخواهانهونیکوکارانهدراجتماعاستکهدرهمهکشورهایدنیاتوسطافرادومجموعه‌هایشناخته‌شدهبرایحلمعضلاتجامعهانجاممی‌شود.اخبارخودروریراایرانخودرو؛اولینکراس‌اورساختایرانرونماییشدتیمپدال|۱۰:۱۵۱۴۰۱/۰۴/۰۶|+دیدگاهجدیدترینمحصولرونمایی‌شدهتوسطایران‌خودرو،مدلیدرکلاسکراس‌اورهایکوچکاست.اینخودرو،ابعادیمشابهپژو2008داردواحتمالاًهمراهباپیشرانه‌یTU5تولیدخواهدشد.پردازندهگرافیکیرندرهایمنتسب‌بهمدلRTX4090Tiخنک‌کنندهسهاسلاتیرابهتصویرمی‌کشندمبیناحمدی|۰۹:۱۵۱۴۰۱/۰۴/۰۶|3دیدگاهیکافشاگررندرهایRTX4090TiوRTX4090رامنتشرکردهتاباطراحیظاهریاینکارت‌هایگرافیکموردانتظارآشناشویم.تبلتظاهراآیپدپرو۱۴٫۱اینچیدرسال۲۰۲۳وباقیمت۱۴۰۰دلاررونماییخواهدشدمجتبیبوالحسنی|۲۳:۴۵۱۴۰۱/۰۴/۰۵|4دیدگاهقیمتآیپدپروM2اپلبه‌همراهجزئیاتیازآیپدمینیباصفحه‌‌نمایشجدیدفاششد.موبایلپرچم‌داربعدیموتورولااحتمالاًباشارژر۱۲۵واتیودوربیناصلی۲۰۰مگاپیکسلیمعرفیمی‌شودمصطفیعسگری|۲۳:۲۰۱۴۰۱/۰۴/۰۵|3دیدگاهیکیازافشاگراندنیایفناوریدرجدیدترینافشاگریخودبهدوربیناصلی۲۰۰مگاپیکسلیEdge30Ultraوتواناییپشتیبانیآنازشارژسیمی۱۲۵واتیوبی‌سیم۵۰واتیاشارهکردهاست.واقعیتافزودهاپلاحتمالاًهدستواقعیتترکیبیخودراباپردازندهM2و۱۶گیگابایترمتولیدمی‌کندمبیناحمدی|۲۲:۵۵۱۴۰۱/۰۴/۰۵|6دیدگاهطبقشایعه‌ایجدید،اپلاحتمالاًدرهدستواقعیتترکیبیخودازپردازنده‌یM2و۱۶گیگابایتحافظه‌یرماستفادهمی‌کند.علومپایهومهندسیفیلم171;دنیایژوراسیک؛قلمرو187;چقدربهواقعیتنزدیکاستوچهاشتباهاتیدارد؟ساراارجمند|۲۲:۳۰۱۴۰۱/۰۴/۰۵|1دیدگاهفیلمجدید«دنیایژوراسیک؛قلمرو»کهبه‌تازگیمنتشرشدهاست،باوجودپیشرفت‌هایزیاددرتصویرسازیدایناسورهاوموجوداتماقبلتاریخ،همچناناشتباهاتیدارد.پردازندهپردازندهSnapdron8Gen2احتمالاًاواخرآبانمعرفیمی‌شودمبیناحمدی|۲۲:۱۰۱۴۰۱/۰۴/۰۵|18دیدگاهکوالکامبه‌تازگیتاریخبرگزاریاجلاساسنپدراگون۲۰۲۲رااعلامکردهاست.هرسالدراینمراسممهم،نسلجدیدپردازنده‌هایپرچم‌دارکوالکاممعرفیمی‌شود.صوتیوتصویریهومپادواپلتی‌ویجدیداحتمالاًبه‌ترتیبباتراشهS8وA14معرفیخواهندشدمجتبیبوالحسنی|۲۱:۵۰۱۴۰۱/۰۴/۰۵|6دیدگاهمارکگورمناعلامکردهاستاپلمشغولکاررویمدلجدیدهوم‌پادباتراشه‌یS8استونسلجدیداپلتی‌وینیزباتراشه‌یA14بهبازارعرضهخواهدشد.هوشمصنوعی|مرجانشیخی|۲۱:۳۰۱۴۰۱/۰۴/۰۵|16دیدگاههوشمصنوعیLaMDAگوگل؛خودآگاهییاتظاهربهخودآگاهی؟[همراهباویدئو]گوگلموفقشدهمدلزبانیپیشرفته‌ایبهنامLaMDAراتوسعهدهدکهیکیازکارمندانشادعامی‌کندبهخودآگاهیرسیدهاست.اینسیستمدقیقاًچیستواینادعاچقدرمی‌توانددرستباشد؟لپتاپظاهراًاپلدرحالساختحداقلچهارمدلمکجدیدباتراشهM2استمجتبیبوالحسنی|۲۱:۱۵۱۴۰۱/۰۴/۰۵|7دیدگاهبراساسگزارشیجدید،اپلاحتمالاًدرحالساختچهارمدلمکجدیدباتراشه‌هایسریM2است.کجارودرسفربهاستانبولازکجادیدنکنیم؟تیمکجارو|۲۱:۰۰۱۴۰۱/۰۴/۰۵|+دیدگاهتنوعجاهایدیدنیاستانبولسببشدهاستتااینشهربهیکیاززیباترینوشگفت‌انگیزترینمقصدهایگردشگریدرجهانتبدیلشود.موبایلشیائومیباهمکاریTCL،نمایشگرهایLTPOرابهطیفگسترده‌تریازگوشی‌هایمیان‌ردهمی‌آوردمجتبیبوالحسنی|۲۰:۴۰۱۴۰۱/۰۴/۰۵|9دیدگاهظاهراًشیائومیتصمیمگرفتهاستباهمکاریشرکتTCL،ازفناوریپیشرفته‌یLTPOدرنمایشگرتعدادبیشتریازگوشی‌هایهوشمندمیان‌ردهاستفادهکند.پردازندهگرافیکیهشدار:کلاه‌برداراندرحالفروشگرافیکدست‌دومباحافظهمعیوبهستندمبیناحمدی|۲۰:۲۰۱۴۰۱/۰۴/۰۵|22دیدگاهبه‌نظرمی‌رسدماینرهاباروشیخاص،بخشمعیوبحافظه‌یگرافیک‌هاراپنهانمی‌کنندوبدوناطلاعخریدارآن‌هارابهاومی‌فروشند.هنگامخریدGPUدست‌دومدربازارحواستانراجمعکنید!فناوریایران|هانیهکلهر|۲۰:۰۰۱۴۰۱/۰۴/۰۵|+دیدگاهگزارشسلامتدیجیتالایران۱۴۰۰منتشرشد:سهم۰/۵درصدیاپلیکیشن‌هایایرانیازبازارسلامتدیجیتالجهانگزارشجامعسلامتدیجیتالایراندرسال۱۴۰۰نشانمی‌دهدکهسهماپلیکیشن‌هایایرانیازبازارسلامتدیجیتالجهانتنها۰/۵درصداست.صفحه۱از۵۶۱۲۱۲۳۴۵varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::بهینتکنولوژی::B3","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="behin.net/zero-client-univo/?utm_source=Zoomit&amp;utm_medium=Banner&amp;utm_campaign=Khordad&amp;utm_term=Zeroclient"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B3-BehinTech&quot;"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/5/banner-behinn-300x250.gif"alt="1576;1607;1740;1606;1578;1705;1606;1608;1604;1608;1688;1740;1576;1606;1585;"style="float:right;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":607},{"title":"بنر::مستربلیط::B3","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="mrbilit.com/hotel/?utm_source=zoomit&amp;utm_medium=fix-bnr&amp;utm_campaign=khordad1401"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B3-MrBilit"src="cdn01.zoomit.ir/2022/6/banner-mrbilit-300x250.gif"alt="1576;1606;1585;-1605;1587;1578;1585;1576;1604;1740;1591;"style="float:right;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":2,"id":762},{"title":"بنر::فلایتودی::B3","body":"<pstyle="clear:both;"><ahref="/flight?utm_source=zoomit&amp;utm_medium=bnr&amp;utm_campaign=follow-bnr"target="_blank"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B3-FlyToday"src="cdn01.zoomit.ir/2022/6/banner-flytoday-300x250.gif"alt="1576;1606;1585;1601;1604;1575;1740;1578;1608;1583;1740;"style="float:right;"/></a></p>13;10;<p></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":777}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);آموزشچگونهآپدیتهایویندوز11راغیرفعالکنیم؟چطوراینترنتآزادایرانسلوهمراهاولورایتلراغیرفعالکنیم؟نحوهاضافه‌کردنفونتفارسیبهگوگلداکسآموزشپاککردنکشکروموسایرمرورگرهاتغییرتاریخوساعتدرویندوز11؛رفعدقیقنبودنوتنظیمزمانباساعتجهانیپاکكردنحافظهوفضایاشغالشدهدرواتساپ(اندرویدوiOS)برایخودتانگردونهآسمانبسازیدوباصورت‌هایفلکیآشناشویدواردبحثشوید203بهترینلپتاپهایمخصوصبازی[تیر۱۴۰۱]85بزرگ‌ترینشکست‌هاواشتباهاتخجالت‌آورسامسونگ؛ازپروژکتورجیبیتاگلکسینوت۷80چراسامسونگنیزبایدمانندگوگلواپل،میان‌رده‌هایشرابهتراشهپرچم‌دارمجهزکند؟62گلکسیF13باتراشهExynos850وباتری۶۰۰۰میلی‌آمپرساعتمعرفیشد60زندگیدرونسیب؛اپلچگونهدرحالتسلطکاملبردنیااست؟58کریسایوانزبازیگرمعروفهالیوودیپسازسال‌هاباآیفون6sاپلخداحافظیکرد47فعالانبازارموبایل:باوجودعرضهبالایگوشی،مردمتمایلیبهخریدندارند‌[بههمراهگزارشویدئویی]راهنمایخریدبهترینلپتاپهایمخصوصبازی[تیر۱۴۰۱]لپ‌تاپ‌هایمخصوصبازی،دستگاه‌هاییجذاب؛امامتنوعهستندوانتخابمدلایدئالمطابقبابودجهونیاز‌هایهرکاربر،امردشواریاست.دراینمقالهقصدداریمبهترینلپ‌تاپ‌هایگیمینگبازارایرانرامعرفیکنیم.مشاهدههمهراهنمایخریدبهترینتبلتهایبازارایران[خرداد۱۴۰۱]راهنمایخریدبهترینگوشیهایموبایلبازارایران[خردادماه۱۴۰۱]راهنمایخریدبهترینگوشیهایگیمینگومخصوصبازی[خرداد۱۴۰۱]راهنمایخریدبهترینگوشیهایمناسبعکاسیدربازارایران[اردیبهشت۱۴۰۱]راهنمایخریدبهترینهدفونهایبیسیمدربازارایران[اردیبهشت۱۴۰۱]راهنمایخریدبهترینساعتهاومچبندهایهوشمندبازارایران[اردیبهشت۱۴۰۱]بررسیبررسیموتورولااج۲۰پرو[بابررسیویدیویی]بررسیآیفونSE2022اپلبررسیآیفونSE2022اپلبررسیپوکوX4پروشیائومی[بابررسیویدیویی]بررسیپوکوX4پروشیائومی[بابررسیویدیویی]بررسیمانیتوراداریModernMD271PWاماسآی[به‌همراهبررسیویدئویی]بررسیشیائومی۱۲پرو[به‌همراهبررسیویدیویی]بررسیشیائومی11T[به‌همراهبررسیویدیویی]varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::استیکیموبایل::صفحه‌هایداخلی","body":"<!--noEditor-->13;10;<metaname="sabision_zone"content="3913-Z632"/>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":76}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);آنچهدیگرانبیشترخواندندبزرگ‌ترینمارپیتونفلوریداباوزنتقریباً۱۰۰کیلوگرمبهدامافتاد1401/04/04پتنتجدیداپل؛آیفونیاآیپدتاشدنیباپشتیبانیازقلملمسی1401/04/05گلکسیS23برخلافشایعاتاحتمالاًبهدوربین۲۰۰مگاپیکسلیودوربینسلفیزیرنمایشگرمجهزنمی‌شود1401/04/05کمیازتکنولوژیفاصلهبگیریدفینالیست‌هایمسابقه171;عکاسپرندهسال۲۰۲۲187;1401/04/05برندگانمسابقهبین‌المللیعکاسیسیه‌نا۲۰۲۲1401/04/03برندگانرقابتعکاسیخیابانیindependentدرسال۲۰۲۲1401/03/31کاربرانبیشتربهدنبالچههستند؟قیمتگوشیسامسونگقیمتگوشیهواویقیمتلپ‌تاپقیمتگوشیشیائومیقیمتپاوربانکقیمتهارداکسترنالقیمتتلویزیونخانوادهزومیتزومیتکجاروزومجیپدالعضویتدرخبرنامهتاییدسرورهایزومیتتوسطپارسپکمیزبانیمی‌شود.©کپیبخشیاکلهرکدامازمطالبزومیتتنهاباکسبمجوزمکتوبامکانپذیراست.دربارهماتبلیغاتدرزومیتتماسباماvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::همکارانسیستم::B4","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/products/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C/?utm_source=zoomit&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=cloud2"target="_blank"rel="nofollownoopener"><picture><sourcemedia="(max-width:768x)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/4/banner-hamkaransystem-gr-300x250.gif"/><sourcemedia="(max-width:3000px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/4/banner-hamkaransystem-gr-250x250.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"id="B4-Hamkaran"src="cdn01.zoomit.ir/2022/4/banner-hamkaransystem-gr-250x250.gif"alt="1576;1606;1585;1607;1605;1705;1575;1585;1575;1606;1587;1740;1587;1578;1605;"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":228},{"title":"بنر:مدیرانخودرو:b2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="zaya.io/4hd"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B2-Mvmco"src="cdn01.zoomit.ir/2022/5/banner-xss-pro-300x250.jpg"alt="1605;1583;1740;1585;1575;1606;1582;1608;1583;1585;1608;1576;1606;1585;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":366},{"title":"بنر::بهینتکنولوژی::B3","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="behin.net/zero-client-univo/?utm_source=Zoomit&amp;utm_medium=Banner&amp;utm_campaign=Khordad&amp;utm_term=Zeroclient"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B3-BehinTech&quot;"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/5/banner-behinn-300x250.gif"alt="1576;1607;1740;1606;1578;1705;1606;1608;1604;1608;1688;1740;1576;1606;1585;"style="float:right;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":607},{"title":"بنر:ماتریس:b2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="shop.matris.co.ir/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B2-Matris"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/3/banner-300x250matris.gif"alt="1605;1575;1578;1585;1740;1587;1576;1606;1585;1578;1608;1588;1740;1576;1575;"/></a></div>","groupName":"MatriS33","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":623},{"title":"بنر::ماتریس::b2::درصد۳۳::2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="matris.co.ir/lp/toshiba2/toshiba.html"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadTabligh"id="B2-Matris"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/3/banner-300x250advancedm.gif"alt="1605;1575;1578;1585;1740;1587;1576;1606;1585;1578;1608;1588;1740;1576;1575;2"/></a></div>","groupName":"MatriS33","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":626},{"title":"بنر::تترلند::B4","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="tetherland.com/?utm_source=/&amp;utm_medium=retarget&amp;utm_campaign=1price&amp;utm_term=tether&amp;utm_content=banner"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:768px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/5/banner-tetherlandnew-300x250.gif"/><sourcemedia="(max-width:2400px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/2/banner-tether-ft-250x250.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="1578;1578;1585;1604;1606;1583;1576;1606;1585;"id="B4-TetherLand"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/2/banner-tether-ft-250x250.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":717},{"title":"بنر::بیت۲۴::B7","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="bit24.cash/campaign/?utm_source=zoomit&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=milyardsho"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:768px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/6/banner-bit24x-300x250.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn01.zoomit.ir/2022/6/banner-bit24x-1300x100.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="1576;1606;1585;1576;1740;1578;24"id="B7-Bit24"data-src="cdn01.zoomit.ir/2022/6/banner-bit24x-1300x100.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":758},{"title":"بنر::مستربلیط::B3","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahزومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیref="mrbilit.com/hotel/?utm_source=zoomit&amp;utm_medium=fix-bnr&amp;utm_campaign=khordad1401"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B3-MrBilit"src="cdn01.zoomit.ir/2022/6/banner-mrbilit-300x250.gif"alt="1576;1606;1585;-1605;1587;1578;1585;1576;1604;1740;1591;"style="float:right;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":2,"id":762},{"title":"بنر::رایتل::B4","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="/energy-simcard?utm_source=bannerweb&amp;utm_medium=energy&amp;utm_campaign=energy&amp;utm_content=zoomit"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B4-Rightel"src="cdn01.zoomit.ir/2022/6/banner-rightellz-300x250.gif"alt="1576;1606;1585;1585;1575;1740;1578;1604;"style="float:right;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":776},{"title":"بنر::فلایتودی::B3","body":"<pstyle="clear:both;"><ahref="/flight?utm_source=zoomit&amp;utm_medium=bnr&amp;utm_campaign=follow-bnr"target="_blank"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="B3-FlyToday"src="cdn01.zoomit.ir/2022/6/banner-flytoday-300x250.gif"alt="1576;1606;1585;1601;1604;1575;1740;1578;1608;1583;1740;"style="float:right;"/></a></p>13;10;<p></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":777}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);

Posto:زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato