nome del dominio:www.tiiame.uzValutazione

di 500~20000

nome del dominio:www.tiiame.uzflusso

511

nome del dominio:www.tiiame.uzBene o male

Pessimo affare. Inevitabilmente povero feroce

sito web:Главная страница | Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйстваPesi

2

sito web:Главная страница | Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйстваIP

80.80.218.236

sito web:Главная страница | Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйстваsoddisfare

Главнаястраница|Ташкентскийинститутинженеровирригацииимеханизациисельскогохозяйства @importurl("tiiame.uz/modules/system/system.base.css?r2lw4n");@importurl("tiiame.uz/modules/system/system.menus.css?r2lw4n");@importurl("tiiame.uz/modules/system/system.messes.css?r2lw4n");@importurl("tiiame.uz/modules/system/system.theme.css?r2lw4n");@importurl("tiiame.uz/modules/field/theme/field.css?r2lw4n");@importurl("tiiame.uz/modules/node/node.css?r2lw4n");@importurl("tiiame.uz/modules/search/search.css?r2lw4n");@importurl("tiiame.uz/modules/user/user.css?r2lw4n");@importurl("tiiame.uz/sites/all/modules/views/css/views.css?r2lw4n");@importurl("tiiame.uz/sites/all/modules/ctools/css/ctools.css?r2lw4n");@importurl("tiiame.uz/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.css?r2lw4n");@importurl("tiiame.uz/sites/all/themes/sap/css/app.min.css?r2lw4n"); Навигация “Toshkentirrigatsiyavaqishloqxo‘jaliginimexanizatsiyalashmuhandislariinstituti”milliytadqiqotuniversiteti Maxsusimkoniyatlar O‘qituvchilaruchunkirish EngOzbРус VirtualturBizbilanaloqaBarchayangiliklarHEMISStudentHujjatalmashinuviMoliyiyhisobotQabul2022So039;rovnomaUniversitetsaytlari +2371936 UmurzakovO’ktamPardayevichUniversitetma039;muriyatiUmumiyfaoliyatUniversitettarixiUniversitetnizomiUniversitettuzilmasiUniversitetodobaxloqkodeksiIlmiykengashAsosiyko039;rsatkichlarBankrekvizitlariTa039;limTa’limfaoliyatiniamalgaoshirishuchundlatakkreditatsiyasito‘g‘risidisertifikatO039;quvrejalarNamuniydasturlarMalakatalablariOliyta’limmuassasalaridatalabalarbilimininazoratqilishvabaholashningreytingtizimiTa’limfaoliyatiningmoddiy-texnikbazasiTa039;limberishtillariTexnikumlarFakultetlarKafedralarMarkazlarvabo039;limlarO‘quv-uslubiyboshqarmasiO039;qitishningtexnikvositalaribo039;limiTa039;limsifatininazoratqilishbo039;limiSirtqibo039;limMistraturabo039;limiXorijiyfuqarolarnio’qitishmarkaziXalqarohamkorlikbo039;limiMarketingvatalabalaramaliyotibo‘limiJismoniyvayuridikshaxslarningmurojaatlaribilanishlash,nazoratvamonitoringbo‘limiKorrupsiyaqarshikurashish“komplaensnazorat”tiziminiboshqarishbo‘limiKadrlarbo039;limiDevonxonavaarxivYuristmaslahatchiIlmiy-tadqiqotlar,innovatsiyalarvailmiy-pedogkadrlartayyorlashbo039;limiIlmiyinnovatsionishlanmalarnitijoratlashtirishbo‘limi​​Iqtidorlitalabalarningilmiytadqiqotishlarinitashkiletishbo039;limiPedogogkadrlarniqaytatayyorlashvaularningmalakasinioshirishtarmoqmarkaziYoshlarbilanishlash,ma’niyatvama’rifatbo‘limiHisobotbo‘limiReja-moliyabo039;limiKasabauyushmasiRaqamlita039;limtexnologiyalarimarkaziTalabalarturarjoylari1-bo‘lim,2-bo‘limBoshmuhandisXo039;jalikbo039;limiFuqarovamehnatmuhofazasibo’limiTibbiybo039;limIlmiyfaoliyattoreferatlarIlmiykengashlarIlmiyseminarlarIlmiytadqiqotbazasiIlmiytadqiqotfaoliyatiIlmiytadqiqotyo039;nalishlariInnotsionishlanmalarMalakiyimtihonlarElektronkutubxonaO039;zbekistonYoshlarIttifoqiPsixologxizmatiIxtisoslashtirilganmaktabBoshqaruvkengashi Forapplicants Internationalstudentsthriveatthe“TIIAME”NRU.Atboththeundergraduateandgraduatelevel,theycomefrom20+ countries,representingahighlydiversecommunity.Morethanone-tenthofourinternationalstudentsareundergraduates.  Batafsil “THEImpactRanking-2021” Tinimsizizlanishvaharakatsamarahamdayutuqlarningmuhimomili.Taraqqiyotningkafolatibo‘lganilm-ma’rifatvata’limgae’tibordunyomiqyosidatanolingan.E’lonqilinadigannatijailmiyizlanishvaintilishlarhosilasi. 2021yil21aprelkuniBuyukBritaniyaningoliyta’limsohasidiuniversitetlarfaolliginibaholabboruvchiTimesHigherEducation(THE)xalqaroreytingentligio‘ziningnbatdi“THEImpactRanking-2021”natijalarinie’lonqildi. Batafsil Ustozimiznibarchamizdoimiliqxotiralarbilanyodgaolamiz Respublikaoliyta’limkengashiraisi,institutimizrektori,iqtisodfanlaridoktori,professorO‘ktamPardayevichUmurzoqov2021 yilning26iyulkuni69yoshidavafotetdi.O‘ktamPardayevichUmurzoqov-Toshkentirrigatsiyavaqishloqxo‘jaliginimexanizatsiyalashmuxandislariinstitutibitiruvchisi.Butunumrishuinstitutbilanchambarchasbog‘liq.  Batafsil Nationalranking O‘zbekistonOTMlariningumumiyreytingie’lonqilindiTa’limsifatininazoratqilishdlatinspeksiyasioliyta’limmuassasalariningumumiyreytinginie’lonqildi.Ungako‘ra,"Toshkentirrigatsiyavaqishloqxo‘jaliginimexanizatsiyalashmuhandislariinstituti"milliytadqiqotuniversitetibirinchio‘rinniegalladi.Shuningdek,ilmiytadqiqotlarorqaliengko‘pmabl‘ishlabtopganOTMlar,OTMlarningilmiysalohiyati,filiallarreytinglarihame’lonqilindi. Batafsil “TashkentInstituteofIrrigationandriculturalMechanizationEngineers”NationalResearchUniversity “TashkentInstituteofIrrigationandriculturalMechanizationEngineers”NationalResearchUniversityisafirst-classregionallyrecognizedacademicandresearchinstituteknownforitstopprogramsinengineering... Batafsil Talabalaruchun Bo'shisho'rinlari Xalqarohamkorlik Elektronpochtamanzili Elektronkutubxona Rektorningvirtualqabulxonasi Universitetbukleti TIQXMMIyangiliklari 26/06/2022 Bitiruvchilarningdiplommarosimibo`libo`tdi Joriyyilning23-iyunkuni soat18.00ga"TIQXMMI"Milliytadqiqotuniversitetirektoratbinosiningkirishqismidayanabirbitiruvchilargadiplomberish... Batafsil 26/06/2022 Diplomyangihayotgayo‘l Joriyyilning25-iyunkuni"TIQXMMI"MTU "Gidromelioratsiya"fakultetining182nafar4-kurstalabalariga"BAKALR"diplomitopshirishmarosimibo'libo'... Batafsil 26/06/2022 Amaliyotjoyi Joriyyilning24-iyunkuni"QSXET"fakulteti"Texnologikjarayonlarniishlabchiqarishnitomatlashvaboshqarish"kafedrasi1-kurstalabalaribilan5-... Batafsil 25/06/2022 MultimediaUniversitetiStipendiatlari Joriyyilning24iyunsanasidaMalayziyaelchixonasida MalayziyaningOʻzbekistondiFquloddavamuxtorelchisiXendiAssan,birqatorxorijiytashkilot... Batafsil 24/06/2022 O’zbekistondelegasiyasiilkmarotaba“IREG–2022”xalqarokonferensiyasida Ilmningqamrovikengbo’lishiibratli.Demak, ilmningmohiyatinianglanolimningham,muallimninghamqanotimuhim.Buesaxalqarovamamlakatlararo... Batafsil 24/06/2022 Amaliyotbilimgatayanch 23maykuniGM-113guruhtalabalariuchun“InjenerlikGeodeziyasi”fanidanboshlanganamaliyotningto’rtinchikuniqiziqarlivamaroqlitarzdao’tmoqda.... Batafsil 24/06/2022 O039;quvtanishuvamaliyoti Bugungikundamamlakatimizdamalakalikadrlarnitayyorlashmasalasigaalohidae'tiborqaratilmoqda. Xususan,O'zbekistonRespublikasiPrezidentining2017... Batafsil 24/06/2022 Faoliyatsarhisobi-istiqbollirejalarpoydevori Joriyyilning21- iyun kuniuniversitetxotin-qizlarmasalalaribo'yichaRektormaslahatchisiprofessorZuxraIsmoilovaboshchiliklarida,SUVxo'... Batafsil E'lonlar 24/06/2022 AtajanovAdiljanningdissertatsiyaishihimoyasi “Toshkentirrigatsiyavaqishloqxo‘jaliginimexanizatsiyalashmuhandislariinstituti”MilliytadqiqotuniversitetihuzuridiilmiydarajalarberuvchiDSc.03/30.12.2019.T.10... 21/06/2022 Hurmatliilmiyseminara’zolari! Sizni2022yil21iyunkunisoat14-00daZOOMdasturida“Toshkentirrigatsiyavaqishloqxo‘jaliginimexanizatsiyalashmuhandislariinstituti”Milliytadqiqotuniversiteti... 24/06/2022 “Professionalta’limbarqarorrivojlanishningmintaqiyjihatlari:chaqiriqlarvaistiqbollar”mzusidibirinchixalqaroilmiy-amaliykonferensiya GermaniyaXalqaroHamkorlikjamiyatihamdaOliyvao’rtamaxsusta’limvazirligibilanhamkorlikdaamalgaoshirilayotgan“MarlaziyOsiyodaiqtisodiyo’sishtarmoqlariuchun... 24/06/2022 “Ekologiyavasuvresurslarniboshqarish”kafedrasigatajribalioʻqituvchivaxodimlarniishgataklifetadi. “Toshkentirrigatsiyavaqishloqxoʼjaliginimexanizatsiyalashmuhandislariinstituti”milliytadqiqotuniversiteti“Ekologiyavasuvresurslarniboshqarish”kafedrasiga... 09/06/2022 “Qishloqvasuvxo‘jaliginingzamoniymuammolari”mzusidianjumanto039;plami 2022yil13-14-maykunlari“TIQXMMI”Milliytadqiqotuniversitetidao‘tkazilgan“Qishloqvasuvxo‘jaliginingzamoniymuammolari”mzusidian’aniyXXI-Yosholimlar,... Barchae'lonlar Universitettarixi “Toshkentirrigatsiyavaqishloqxo‘jaliginimexanizatsiyalashmuhandislariinstituti”milliytadqiqotuniversiteti Toshkentirrigatsiyavaqishloqxo’jaliginimexanizatsiyalashmuhandislariinstituti1923yildaTurkistonDlatUniversitetiTexnikafakultetiningGidrotexnikabo’limiMelioratsiyamuxandisligifakultetiningtuzilishidanboshlangan.1923yilda24nafartalabaranom,16nafartalabagidromelioratsiyamuhandisisifatidainstitutnitamomlabbirinchibitiruvchilaribo’lishgan.1929yiliMelioratsiyamuhandisligifakultetinegizidamehanikaqurilishivasuvho’jaligifakultetlariochilibO’rtaOsiyopaxtachilikirrigatsiyapolitehnikainstitutitashkiletildi.InstitutnitashkiletilishiRespublikaningqishloqvasuvho’jaliklarihodimlarigabo’lgankuchliehtiyojniqondiraboshlan.Shuvaqtlardao’rtaosiyorespublikalaridayer... Batafsil Xodisalarsur'atlarda 1-oktyabr“O‘qituvchivamurabbiylarkuni” 8-mart2021 AbdullaOripovning80yilligi “Talabalikkab‘ishlov”tadbiri Nruz2018 Главная страница | Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства Ilmiyjarayonvailmiyfaoliyat                             Barchasur'atlarniko‘rish                             Barchasur'atlarniko‘rish                                                         Barchasur'atlarniko‘rish                         Главная страница | Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства                         Barchasur'atlarniko‘rish                 Barchasur'atlarniko‘rish                 Barchasur'atlarniko‘rish Video 16June,2022-22:19 EkologiyavaSuvResurslariniBoshqarishkafedrasi 25May,2022-15:32 "TIQXMMI"Milliytadqiqotuniversiteti"rarinnovatsiyalarvaresurslarfanlararo"laboratoriyasi 26April,2022-17:45 Korrupsiyaqarshikurashishbo039;limi 20April,2022-19:07 Abadiyatadiblariniardoqlab 9April,2022-20:40 MENDELEY.COMplatformasidanfoydalanishbo‘yichaseminar-trening 24March,2022-20:04 Умноесельскоеиводныйхозяйство 24March,2022-20:00 Aqlliqishloqvasuvxo039;jaligi 12March,2022-16:44 Qurilish-xayotfaoliyatinita039;minlashmuhitidir 12March,2022-16:37 All-NewJohnDeere7RSeriesTractors 12March,2022-16:32 Constructiontheformationoflivingenvironment2019 12March,2022-16:23 "Ilhombuloqlari"kitobiningtaqdimoti 12March,2022-16:17 14-yanvar"Vatanhimoyachilarkuni" Yutuqlar “ScopusAward–2019”dakafedraprofessoritaqdirlandi Batafsil «ScopusAward–2019»:O‘zbekistonningengkuchliolimlarit... Batafsil Institutimizdunyoningkuchliuniversitetlarireytingigakir... Batafsil NargizaxonXoliqovaAbduvalievna«Engyaxshiixtirovaengy... Batafsil Konferensiyalar 21okt «GEOINFORMATIKABO’YICHAHALQAROAN’ANIYGI2021KONFERENSIYASI» GEOINFORMATIKABO’YICHAHALQARO AN’ANIYGI2021 KONFERENSIYASI"Geoaxborottizimvatexnologiyalariorqalibarqarorrivojlanishniqo’llab-quvvatlash"27-29 ... 21okt «“I-halqaro:YangilanayotganO‘zbekistondaxotin-qizlarningilm–fantaraqqiyotidirolivaGendertengligi”» O‘ZBEKISTONRESPUBLIKASIOLIYVAO‘RTAMAHSUSTA’LIMVAZIRLIGITOShKENTIRRIGATSIYA VAQISHLOQXO‘JALIGINIMEXANIZATSIYALASH MUHANDISLARIINSTITUTIToshkent... 14Жел «"Zamoniyilm-fanmuammolarivaistiqbollaribo039;yicha1-xalqarokonferensiya(ICPPMS-2021)"»  AXBOROTXATIxalqarokonferensiyahaqida"Zamoniyilm-fanmuammolarivaistiqbollaribo'yicha1-xalqarokonferensiya(ICPPMS-2021 )".(Toshkent,2021yil... 27okt «rotexnikavayashilinfratuzilmauchunyechimlar(AEGIS-2021)» Xalqaroloyihalar Xalqaroloyihalar VEGERAIKI(InternationalClimateInitiative)MediumGrants Erasmus+ Главная страница | Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства GeoInformaticsKnowledgePool NICOPA Erasmus+DSINGISloyihasi Foydalimanbalar O`zbekistonRespublikasiPrezidentiningmatbuotxizmati Yonainteraktivdlatxizmatlariportali «ZiyoNET»ta’limportali O`zbekistonrespublikasioliyvao`rtamaxsusta'limvazirligi AlisherNoiynomidi«O’zbekistonmilliykutubxonasi» Forum-o'zfikirvamuloxazalaringizniqoldiring Toshkentshahar,QoriNiyoziyko'chasi,39-uy Qabulxona +()237-46-68 devon@tiiame.uz,admin@tiiame.uz Qabulxona +()2371936,+()2370975 Devonxona 08:30-16:30 +()237-19-31 HamidOlimjonbekati 89,95,2,58,88,17,38,98 Matndaxatolikniko'rdingizmi?SichqonchabilanxatomatnnibelgilangvaCTRL+ENTERtugmalarinibosing. 2017-2021©TIQXMMI-BARCHAXUQUQLARHIMOYALANGAN. jQuery(document).ready(function(){jQuery('.events-in-pictures__tabs.content-tabs__pane:first-child').removeClass('fade');jQuery('.events-in-pictures__tabs.content-tabs__pane:first-child').addClass('activeshow');jQuery('.events-in-pictures__tabs.content-tabs__item:first-childbutton').addClass('active');jQuery(".webform-client-form-229.form-floating.element-invisible").addClass('floatingInput');jQuery(".webform-client-form-229.form-floating.floatingInput").removeClass('element-invisible');jQuery(".webform-client-form-283.form-floating.element-invisible").addClass('floatingInput');jQuery(".webform-client-form-283.form-floating.floatingInput").removeClass('element-invisible');jQuery(".webform-client-form-282.form-floating.element-invisible").addClass('floatingInput');jQuery(".webform-client-form-282.form-floating.floatingInput").removeClass('element-invisible');}); jQuery('#lang-dropdown-select-langueoption').each(function(){ vartext=jQuery(this).text(); jQuery(this).text(text.replace('Ozb',"O'zb")); }); jQuery(function(){ jQuery('body').click(function(){ jQuery('a').each(function(){ varnewHref=jQuery(this).attr('href').replace('kk','oz'); jQuery(this).attr('href',newHref); }); }); });

Posto:Главная страница | Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйстваrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato