ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال
  • Indirizzo Web:www.arzdigital.com
  • IP del server:104.26.14.148
  • Descrizione del sito:ارزدیجیتال تارنمایی جامع در زمینه اطلاع رسانی ، ارائه ابزارهای تخصصی و آموزش های پیشرفته در زمینه بیت کوین ، بلاکچین و رمزارزها می باشد

nome del dominio:www.arzdigital.comValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.arzdigital.comflusso

460

nome del dominio:www.arzdigital.comBene o male

La buona fortuna arriva. può godere di una grande reputazione

sito web:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالPesi

2

sito web:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالIP

104.26.14.148

sito web:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالsoddisfare

window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-1WTFY992R9');(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-WN8LX3B');تحلیل،بررسیواخبارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالاربازارارزهایدیجیتال-ارزدیجیتالfunctionbreakingImeError(el){(function_(){if('jQuery'inwindow){var$=jQuery;$(el).remove();}else{setTimeout(_,200);}})();}دسترسیسریعدرهرکجایسایتکههستید،باایندکمهبهابزارهاوبخش‌هایویژه‌سایتدسترسیپیداکنیدفیلمآموزشیمتوجهشدمعضویتدرخبرنامهعضویتمارادرشبکه‌هایاجتماعیدنبالکنید0دراینبخشمیتوانیدمهم‌تریناخبارسایترامشاهدهنمایید.اگرمیخواهیدایناخباربرایشماایمیلشوددرخبرنامهماعضوشوید.عضویتدرخبرنامهاخباراخبارایراناخبارجهاناخباربیتکویناخباراتریوماخبارآلت‌کوین‌هااخباردیفایاخبارNFTاخباربلاکچیناخباراستخراجاخبارقانون‌گذاریاخبارصرافی‌هاگزارشوتحلیلمصاحبهاخبارسایتبرایتازه‌واردهاآشناییبابیتکوینآشناییبابلاکچینآشناییبااتریومصفرتا‌‌صدامنیتراهنمایسرمایه‌گذاریبیاموزیدآموزشبیتکوینآموزشاتریومآموزشآلتکوینهاآموزشسرمایه‌گذاریوتریدآموزشتحلیلبازارآموزشدیفایآموزشNFTآموزشاستخراجآموزشسهام‌گذاریآموزشکیفپولآموزشصرافیآموزشامنیتآموزشبلاکچینتحلیلوسرمایه‌گذاریتحلیلقیمتبیتکوینتحلیلتکنیکالهفتگیتحلیلقیمتاتریومتحلیلتکنیکالاختصاصیتحلیلقیمتآلتکوین‌هاتحلیلفاندامنتالآموزشسرمایه‌گذاریوتریدآموزشتحلیلبازاردانشنامهسرمایهگذاریمقالاتمنتخبیادداشتتوصیفاتبزرگانقیمتارزدیجیتالاستخراجوسهام‌گذاریآموزشاستخراجآموزشسهام‌گذاریدانشنامهاستخراجبررسیابزارهایاستخراجماشینحساباستخراجبررسیارزهایدیجیتالکیفپول‌هاپروژه‌هایدیفایپروژه‌هایNFTبازی‌هایکریپتوییپلتفرم‌هایتحلیلیابزارهایاستخراجصرافی‌هاراهنمایخریددیفایآموزشدیفایمعرفیوبررسیپروژه‌هایدیفایاخباردیفایهمهنوشته‌هایدیفایچندرسانه‌ایویدئواینفوگرافیکپادکستکاربردبلاکچینقانون‌گذاریتحلیلکنیدتازهواردید؟تحلیلقیمتارزهایدیجیتال؛۵ارزیکهبایداینهفتهزیرنظرداشتهباشید۲ساعتقبلتحلیلقیمتآلتکوین‌هابررسیکاملوآموزشکیفپولنرم‌افزاریتراستوالت۲۱ساعتقبلآموزشکیفپولموجودیبیتکوینصرافی‌هابهپایین‌ترینسطحازسال۲۰۱۸رسید؛نشانهصعودی؟۲۳ساعتقبلاخباربیتکوینجهش۲۰درصدیقیمتSANDهم‌زمانبارکودبازار؛دستمِتاهمبهسندباکسنمی‌رسد۱روزقبلاخبارجهانشمارشمعکوسبرایبسته‌شدنکندلاینهفتهبیتکوین؛خطرسقوطهمچنانوجوددارد؟۱روزقبلاخبارآلت‌کوین‌هاگزارشسانتیمنت:نهنگ‌هامشغولخریدیکتوکنمتاورسیهستند؛آلتکوین‌هایبزرگبی‌نصیب۱روزقبلاخبارآلت‌کوین‌ها#general_header_desktop__widget{min-height:180px;margin-bottom:15px;}#general_header_desktop__widget.arz-opacity-animation{background-color:#fff;min-height:180px;}@media(max-width:586px){.arz-atlas-banner-twoimg{width:380px!important;height:110px!important;display:block;margin:auto;}#general_header_desktop__widget.arz-opacity-animation{background-color:#fff;height:110px!important;} #general_header_desktop__widget{ height:110px!important; margin-bottom:15px; min-height:unset; }}فرصتباقیماندهاطلاعاتبیشتروشرکتدردورهاطلسارزدیجیتالپلاسدوره‌یجامعغیرحضوریصفرتاصدارزهایدیجیتال،آموزشتریدینگ،تحلیلتکنیکالوآشناییباماینینگ٪۲۰تخفیفتومان(function_(){if('jQuery'inwindow&&'arzDigital'inwindow){jQuery(function($){$(window).on("scroll",function__(){if(window.scrollY>0||arzDigital.data.enable_scroll){$(window).off("scroll",__);varnow=(newDate()).getTime()/1000,one=$(".arz-atlas-banner-one"),two=$(".arz-atlas-banner-two"),hrefs={1024:['atlas.arzdigital.com/plus/','atlas.arzdigital.com/plus/'],767:['atlas.arzdigital.com/plus/','atlas.arzdigital.com/plus/'],0:['atlas.arzdigital.com/plus/','atlas.arzdigital.com/plus/'],},b={1024:['cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/plus_banner.gif','cdn.arzdigital.com/uploads/2020/05/Atlasarzdigital_new2.gif'],767:['cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/plus_tablet.gif','cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/trade_tablet.gif'],0:['cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/lus_mobile.gif','cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/trade_mobile.gif'],},wwin=$(window).width(),a=1,banner=$('.randomBanner01'),att='src',url,max=0;if('atlas__timer'inwindow&&noww&&w>max)max=w;}a=Math.floor(Math.random()*b[max].length);url=b[max][a];if(url)banner.attr(att,url);url=hrefs[max][a];if(url)$(".arz-atlas-banner-two").attr('href',url);}$("#general_header_desktop__widget.arz-opacity-animation").removeClass("arz-opacity-animation");}});});}else{setTimeout(_,500);}})();قیمتلحظهایارزهایدیجیتالحجمکلبازار:1.005تریلیوندلارمعاملات24ساعت:71.793میلیاردسهمبیتکوین:40.69درصدتعدادارزهایدیجیتال:4,991نرختتر:۳۱۰۷۵تومانلیستقیمتمبدلقیمت۰۶تیر۱۴۰۱۱۵:۴۹Bitcoin$21,422۶۶۵,۷۰۶,۷۰۵تومان-0.02%حجمبازار:۴۰۸.۷۰۸میلیارددلار578.5KEthereum$1,232.95۳۸,۳۱۳,۹۳۱تومان-0.89%حجمبازار:۱۴۹.۵۸۱میلیارددلار92.5KTether$0.۳۱,۰۵۹تومان0.002%حجمبازار:۶۶.۸۳۴میلیارددلار16.2KUSDCoin$1.00۳۱,۰۷۶تومان-0.04%حجمبازار:۵۵.۸۳میلیارددلار927BNB$239.77۷,۴۵۰,۹۳۰تومان0.11%حجمبازار:۳۹.۱۴۹میلیارددلار56.5KXRP$0.۱۱,۳۲۶تومان-0.49%حجمبازار:۱۷.۶۲میلیارددلار105.8KBinanceUSD$0.۳۱,۰۵۵تومان-0.04%حجمبازار:۱۷.۳۷۹میلیارددلار352Cardano$0.۱۵,۷۴۱تومان-1.88%حجمبازار:۱۷.۱۹میلیارددلار115.5Kایده‌هایمنتخبکاربرانازسقفتاریخیچقدرفاصلهداریم؟PlanZbitcoinطبقاینشاخصازسقفتاریخیبیتکوینحدودا72درصدفاصلهداریمکهبهنسبتبازارهایخرسیقبلیمقدارشکمتراست.طبقعکسزیریکهمشاهدهمیکنیدبازارهایخرسیقبلی،فاصلهبیتکوینازسقفتاریخیخودحولحوش80تا90درصدبودهکهدرحالحاضر72درصدهکهازاینبابتمیتونهمارونگرانکنه.البتهلزومیندارهکههمیشهطبققبلعملکنهامااونچیزیکهمهمهایناستکهتاریخهمیشهخودشراتکرارمیکنه.نظرشماچیه؟پایینترمیریمیادیگههمینجاهاکفه؟3ساعتقبل۰۳تشخیصسقف‌هایبازاربا3شاخصآنچینآلفاbitcoinسلامبههمگیمنازاینسهشاخصبرایتشخیصسقفهایبازارتوبلندمدتاستفادهمیکنم.1-روزانباشتتلف‌شدهباینریپارامترهاییمثلعمرسکه‌هاوارزشاون‌هارودرنظرمیگیرهوجابه‌جاییسکه‌هایقدیمی‌تروتراکمCDDروبااینشاخصمتوجهمیشم.2-درصدسکههایدرگردشسودکردهمقداریازسکه‌هاییکهبهصورتتحققنیافتهنسبتبهزمانخریدشونتوسودهستنرونشونمیده.دقتکنیدکهاینسکه‌هارویکاغذونسبتبهزمانآخرینجابه‌جاییشونتوسودهستنواینسودازجنستحققنیافتههست.5ساعتقبل۱۴نقطهتسلیمماینرهاPlanZbitcoinهشریبوناندیکاتوریستکهمیتونهبهمانقطهتسلیمماینرهارانشانبدهکهیکیازعواملمهمبرایپایانیافتنبازارخرسیاست.سازندهایناندیکاتور(چارلزادواردز)،هشریبونرامهمترینسیگنالخریدبیتکوینمینامدوبراینعقیدهاستکهوقتیماینرهاتسلیمبشوندبازارخرسیتمامشدهومهمترینسیگنالخریدرامیتوانیدازایناندیکاتوربگیرید. اینفرآیند(نقطهتسلیمماینرها)باتقاطعمیانگینمتحرکساده۳۰روزهبهزیرمیانگینمتحرکساده۶۰روزهآغازشدهکههشداریمبنیبرورودبهدورهتسلیمماینر6ساعتقبل۱۵آدرسهایجدیددرشبکهبیتکوینPlanZbitcoinتعدادآدرسهایجدیددرشبکهبهاینمعناستکهآنشبکهبهطورخاصدرروز،هفته،ماهو.....برایاولینباریکتراکنشدریافتکردهوموجودیآنغیرصفرشدهاست.تعدادآدرسهایجدیددرشبکهرومیتونیمیکیازفاکتورهایاثرپذیریجامعهدرنظربگیریم؛بهاینمعناکههرچقدرتعدادآدرسهایجدیدیکشبکهمانندبیتکوینافزایشپیداکنهیعنیمحبوبیتوجامعهپذیریخوبیداردودراغلبمواردباعثافزایشقیمتآنمیشودوبالعکسآننیزهست.بهاینمعناکهاگرتعدادشکاستهشودمحبوبیتواثرپذیریآننسبتبهقبلکا1روزقبل۰۲تحلیلبلندمدتمونروآلفاmoneroنمودارمونروبهبیتکوینتوبلندمدتنشونمیدهکهشکستهشدهواینشکستقبلشتوRSIهمدیدهشده.بهنظرتونایننمودارمیتونهگرایشدوبارهبهپرایوسیکوین‌هارودرآیندهنشونبده؟1روزقبل۱۲فشارخریدکوینبیسPlanZbitcoinیکیازشاخصهایمورداستفادهسرمایهگذاران،شاخصفشارخریدکوینبیساستکهمیتونهدیدخوبیبهبازاربده.اینشاخصبهتفاوتقیمتبیتکویندرصرافیبایننس(صرافیمحبوبآسیاییها)وصرافیکوینبیس(صرافیمحبوبآمریکاییها)میپردازد.بههرمیزانکهپریمیوم(اضافهارزش)درصرافیکوینبیسبیشترباشد،می‌توانگفتکهعلی‌رغمسطوحقیمتیبالا،نهنگ‌هادرحالانباشتبیتکوینبودهوفشارخریدازجانبصرافیکوینبیسبالاتراست.نمایبزرگتراینشاخصدربازهزمانیسهماهگذشته.طبقتوضیحات1روزقبل۰۳امواجHODLدربارهبیتکوینچیمیگن؟آلفاbitcoinبراساسامواجHODLسکه‌هایشبکهالاندرحالانتقالازنوارهایجوون‌تربهپیرترهستنکهمشابهایناتفاقدربازارنزولی2018همدیدهشد1روزقبل۳۵مجموعموجودینهنگادارهبیشترمیشهآلفاbitcoinایننمودارنشونمیدهکهمجموعسکههاییکهنهنگا(آدرسهاباموجودیبیشتراز10هزارو100هزارسکه)روندصعودیداره1روزقبل۰۴معیارروزانباشتتلفشده(CDD)PlanZbitcoinCDD(CoinDaysDestroyed)هرروزیکهیکواحدازسکهموردنظرخرج‌نشدهباقیماندهومصرفنمی‌شود،به‌اصطلاحیک«روزسکه»نامگذاریشدهواینروزهابههراندازهکهسکهازمحلنگهداریخودجابه‌جانشود،افزایشمی‌یابند.هنگامی‌کهاینسکهدرنهایتخرجشود،روزهایانباشت‌شدهسکهباردیگرصفرشدهیابه‌اصطلاحتلفخواهندشد.اینمقادیرتوسطمعیارروزانباشتتلف‌شدهیاCDDثبتخواهدشد.تعدادکلروزهایانباشتتلف‌شده(عددنشاندادهشدهتوسطCDD)دریکدورهزمانیمعین،تابعیازتعدادسکه‌هایخرج‌شدهضرب2روزقبل۰۴شاخصسکه‌هایدرگردشسودکردهبهحمایتخودنزدیکمیشودآلفاbitcoinاینشاخصتعدادیازسکههایاستخراجشدهبیتکوینرونشونمیدهکهقیمتاونهانسبتبهقیمتدرزمانآخرینجابهجاییبیشتربودهیهباعبارتیسکههایدرسودهستن.اینشاخصرواگهازنظرتکنیکالبررسیکنیمدرحالنزدیکشدنبهحمایتخودشهستوانتظارمیرهقیمتهمدراینمحدودهحمایتبشه.البتهطبقایننمودارهنوزبهکفقیمتنرسیدیم.2روزقبل۲۴پروژههایبرترPlanZbitcoinدرارزویژنیکقسمتیهستکهمنجدیداازشخوشماومدهطبقرصدیکهداشتمبررسیپروژههاازعواملبنیادیوسرمایهگذاریه.اینقسمتبانامپروژههایبرترتوصفحهاصلیاینسایتهستکهپروژههارابرایناساسرتبهبندیومعیارسنجیمیکند.اینوزنههایسنجهعبارتاستاز:شاخصارزویژن(اختصاصیبرایسایت)،دیدگاهتحلیلگراننسبتبهپروژه،اخبارپروژه،خودپروژهوبازارسرمایه.کهمیتوانیدازآنهابرحسبنیازیکهداریداستفادهکنید.اغلبموارداینبخشکاربردیاست،برایمثالپامپارزپولیگان؛بهای2روزقبل۳۷تحلیلبیتکویندرتایمفریمهفتگیmajidalidoustbitcoinباسلامووقتبخیردوستانبیتکوینهربالاییزدفرصتخروجهستمواظبسرمایههاتونباشیدآنهاییکههولدرهستندمیتونیدیهپلهراواردبشیدولیواسهکفهایپایینترپولنگهدارید.تااینکفرانبینهمنخودمخریدنمیزنم.موفقوپیروزباشید3روزقبل۲۴مشاهدههمهایده‌هاافزودنایدهجدیداخبارفوریهمه۲۵دقیقهقبلصعودی10نزولی9رئیسشبکهخدماتبلاکچینکشورچینبیتکوینراطرحپانزینامیدییفانهی،مدیرعاملشرکترددیتتکنالجی(RedDateTechnology)کهدرتوسعهشبکهخدماتبلاکچین(BSN)کشورچینمشارکتدارد،درمقالهاخیرخودبهارزهایدیجیتالمختلفپرداختهاست.ویدراینمقالهارزهایدیجیتالخصوصیرا«بزرگ‌ترینطرحپانزیدرتاریخبشر»نامیدهاست.ییفانهیهمچنیندراینمقالهگفتهاستکههیچکیفپولارزدیجیتالیاداراییمرتبطباآن‌هارانداشتهاست. مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر۴۲دقیقهقبلصعودی12نزولی0ایالتکاتالونیامتاورساختصاصیخودراایجادمی‌کنددنیلماکرو،وزیرنوآوریایالتخودمختارکاتالونیا،درمصاحبهاخیرخودباکوینتلگرافبرخیازاقداماتکلیدیدولتدرراستایتبدیلاینمنطقهبهیکمرکزدیجیتالراشرحداد.اوهمچنینفاشکردکهدولتکاتالونیادرحالکاررویساختیکمتاورسکاتالونیاییبانامکاتاورس(Caterse)است.اودراینرابطهبیانکرد:«کاتاورسبهزبانوفرهنگکاتالانمرتبطخواهدبود.چیزیکهمامی‌خواهیمایناستکهنهادهایکاتالونیاییبتوانندفعالیت‌هایفرهنگیخودرادراینمتاورسانجامدهند.» مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر۱ساعتقبلصعودی10نزولی3پلتفرم«XCarnival»نیمیازاتریوم‌هایمسروقهخودرابازیابیکردپلتفرماتریومیتأمیننقدینگیایکسکارنیوال(XCarnival)تنهایکروزپسازحملههکریکهبهسرقت۳,۰۸۷واحداتریوممعادل۳.۸میلیوندلارازاینپلتفرممنجرشد،۱,۴۶۷واحدازاتریوم‌هایسرقت‌شدهرابازیابیکرد.شرکتتحقیقاتیبلاکچینپکشیلد(Peckshield)اولینبارهکایکسکارنیوالراشناساییواطلاع‌رسانیکرد. مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر۲ساعتقبلصعودی194نزولی11دوجکوینبارشد۱۳درصدیبهسودآورترینارزدیجیتالدرشبانه‌روزگذشتهتبدیلشدعملکرداخیردوجکوینبه‌خوبیسرمایه‌گذارانراغافلگیرکرده؛چراکهاینتوکنبا۱۳درصدرشددر۲۴ساعتاخیربهترینعملکردرامیانارزهایبرتربازارداشتهاست.دوجکویناکنوندرمسیرشکستنمقاومت‌هایپیشرویخودقرارداردودرزماننگارشاینخبر،درحالنزدیک‌شدنبهمیانگینمتحرکنمایی۵۰روزهاست.دوجکوین مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر۲ساعتقبلصعودی30نزولی12گریگنسلریک«کتابقانونواحد»رابرایقانون‌گذاریارزهایدیجیتالپیشنهادکردگریگنسلر،رئیسکمیسیونبورسواوراقبهادارآمریکا،یک«کتابقانونواحد»برایقانون‌گذاریارزهایدیجیتالپیشنهادکردهاست.اوبهدنبالتوافقباسایرنهادهاینظارتیحوزهمالیازجملهکمیسیونمعاملاتآتیکالااستتاازایجادشکافدربحثنظارتبرصنعتارزهایدیجیتالجلوگیریکند. مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر۲ساعتقبلصعودی30نزولی10زاکربرگانتظارداردبااستفادهٔمیلیارد‌هانفرازمتاورسدرآمدهنگفتیبرایمِتا...مارکزاکربرگ،مدیرعاملمِتایاهمانفیس‌بوکسابق،درمصاحبهاخیرخودباشبکه«CNBC»عنوانکردهاستکهمتاورسبهبخشیکلیدیازکسب‌وکارشرکتشتبدیلخواهدشدوصدهامیلیارددلاردرآمدبرایشانبهارمغانخواهدآورد.زاکربرگهمچنینگفتهاستکهمردممی‌تواننددرمتاورسکالاهاومحتوایدیجیتالیاچیزهایمختلفرابخرندتاباآنهادرایندنیایمجازیحضورداشتهباشند. مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر۲ساعتقبلصعودی22نزولی4غولچینیحوزهفناوریواحدیمربوطبهمتاورستأسیسکردتنسنت(Tencent)،غولچینیحوزهفناوریوسرگرمی،ازایجادواحدمرتبطبامتاورسخودخبرداد.اینواحدکهواحدواقعیتتوسعه‌یافتهنامدارد،تمامیفعالیت‌هایمرتبطبامتاورسازجملهتوسعهسخت‌افزارونرم‌افزاررادربرمی‌گیرد.گزارش‌هاحاکیازآناستکهاینشرکتقصدداردبیشاز۳۰۰نفررادراینبخشاستخدامکند. مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر۲ساعتقبلصعودی14نزولی13پلتفرماسترالیاییارزهایدیجیتالبنکسا۴۰درصدازکارکنانخودرااخراجمی‌کنددرگاهپرداختارزهایدیجیتالبنکسا(Banxa)تصمیمگرفتهاستتا۴۰درصدازکارکنانخودرااخراجکند.اینشرکتبهکاربراناجازهمی‌دهدارزهایفیاترابهارزهایدیجیتال(وبلعکس)تبدیلکنند.معاملاتسهامبنکسادرماهژانویه(بهمن)دربازارسهامتورنتوبانماد«TSX»آغازشدهبودکهدرابتدارشدی۹۰درصدیراتجربهکرد،امااکنونبهدلیلافتبازارارزهایدیجیتالباریزش۷۰درصدیمواجهشدهاست. مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرجدیدترینمطالبسرمایهگذاریاخبارایرانآموزشبیتکویناتریومتحلیلقیمتتحلیلقیمتارزهایدیجیتال؛۵ارزیکهبایداینهفتهزیرنظرداشتهباشیدمحمد‌امینعلی‌یاری۲ساعتقبل۱۷۱بازارسهامآمریکاهفتهگذشتهشاهدیکبازگشتصعودیتمام‌عیاربودکهدرجریانآنشاخصبورسینزدک(Nasdaq)جهشی۷.۵درصدیراتجربهکرد.دیگرشاخص‌هایمهمبورسآمریکایعنی«S&P500»وداوجونز(DowJones)...بررسیکاملوآموزشکیفپولنرم‌افزاریتراستوالتفاطمهندیمی۲۱ساعتقبل۲۷۱بارهادراینزمینههشدارداده‌ایم؛امااگرهنوزاینزنگ‌خطررانشنیده‌اید،بار‌دیگراعلاممی‌کنیم:اگردرحفظامنیتارزهایدیجیتالخودجدیهستید،بایدبهفکرذخیره‌کردنآن‌هادرکیفپولنرم‌افزاری...موجودیبیتکوینصرافی‌هابهپایین‌ترینسطحازسال۲۰۱۸رسید؛نشانهصعودی؟نیماغلامی۲۳ساعتقبل۴۵درحالیکهبیتکویندرچندروزگذشتهدرتلاشبرایعبورازمقاومت۲۲٬۰۰۰دلاریبودهاست،داده‌هایجدیدنشانازکاهشموجودیاینارزدیجیتالدرصرافی‌هادارد.برخیازکارشناساننیزاینموضوعرا...جهش۲۰درصدیقیمتSANDهم‌زمانبارکودبازار؛دستمِتاهمبهسندباکسنمی‌رسدکوثرایزکشیریان۱روزقبل۱۵درکناررشدقیمتتوکن‌هایمتاورسی،شایعاتیمطرحشدهاستمبنیبراینکهشرکت‌هایبزرگفعالدرحوزهفناوریقصددارندبازی‌هایمشهورمبتنیبربلاکچینراخریداریکنند.بااینکهافرادیهمچونبنیان‌گذار...شمارشمعکوسبرایبسته‌شدنکندلاینهفتهبیتکوین؛خطرسقوطهمچنانوجوددارد؟محمد‌امینعلی‌یاری۱روزقبل۳۸۱بیتکوینوبسیاریازآلتکوین‌هایبازارپسازمدت‌هادرحالثبتیککندلصعودیروینمودارهفتگیخودهستند.بااینحال،تحلیلگرانمعتقدندهمچناندلایلیبرایریزشاحتمالیقیمت‌هابهسطوحپایین‌تروجود...گزارشسانتیمنت:نهنگ‌هامشغولخریدیکتوکنمتاورسیهستند؛آلتکوین‌هایبزرگبی‌نصیبکوثرایزکشیریان۱روزقبل۶۶۱یکیازنویسندگانپلتفرمتحلیلیسانتیمنت(Santiment)فعالیتثروتمندترینکیفپول‌هایموجوددربازارارزهایدیجیتالرابررسیکردهاستتادربازارنزولیکنونی،نقاطورودیاخروجسرمایهاحتمالیرامشخص...مصرفبرقشبکهبیتکوینبهپایین‌ترینسطحدرسال۲۰۲۲رسید؛وضعیتماینرهانگران‌کنندهاست؟محمد‌امینعلی‌یاری۲روزقبل۱۰۱هم‌زمانباکاهشهشریتوفعالیتماینرهایبیتکویندردوهفتهاخیر،مصرفبرقروزانهشبکهاینارزدیجیتالنیزبهپایین‌ترینسطحخودازابتدایسالجاریمیلادیرسیدهاست.موضوعیکهاستقبالکمازاستخراج...وضعیتبازار:دلایلیبرایخوش‌بینبودنبهآیندهقیمتیبیتکوینمحمد‌امینعلی‌یاری۲روزقبل۵۸۲اخبارمربوطبهعرضهمحصولاتسرمایه‌گذاریمبتنیبربیتکویندربورسآمریکا،باردیگراحساسخوش‌بینیرامیانمعامله‌گرانارزهایدیجیتالتقویتکردهاست.اینباراما،تحلیلشیوه‌ٔتأثیرگذاریاینمحصولات...سودوزیانتحقق‌یافته(Realized)وتحقق‌نیافته(Unrealized)چیست؟ریحانهکاظمیانمقدم۲روزقبل۱۶۱اگراندکیبادنیایارزهایدیجیتالآشناباشید،احتمالاًدربارهنوسان‌هایپیش‌بینی‌ناپذیروعجیب‌وغریببازاردارایی‌هایدیجیتالمطالبیراخوانده‌ایدیااخباریدربارهآنبهگوشتانخوردهاست.دربازارهای...تحقیقات:استخراج‌کنندگانتسلیمشده‌اند،سرمایه‌گذارانادامهمی‌دهندپوریامالکی‌فرد۲روزقبل۳۸۱تحقیقاتاخیربرپایهداده‌هایدرون‌زنجیره‌ایحاکیازآناستکهاحتمالاًاستخراج‌کنندگانبیتکوینازبازگشتروندبازارناامیدشده‌اندوتنهانهنگ‌ها،باراصلیخریدبیتکوینرابهدوشمی‌کشند.بهگزارش...وضعیتبازار:بیتکوین۲۰,۰۰۰دلارراپسگرفتتاقیمتارزهایدیجیتالتثبیتشودپوریامالکی‌فرد۳روزقبل۳۲قیمتبرخیازآلتکوین‌هاباتوجهبهانتشاراخبارمثبتوبهبوداحساساتمعامله‌گران،اندکیصعودیشد.بیتکویندرحالحاضرباقیمت۲۰,۹۰۰دلارمعاملهمی‌‌شود.دراینگزارشضمنبررسیوضعیتقیمت‌ها،به...زیانغیردائمیچیست؟تیناسلطانی۳روزقبل۱۳۳درسال‌هایاخیر،حوزه‌‌هایفعالیتدرارزهایدیجیتالگسترشچشمگیریپیداکردهوبههماننسبت،روش‌هایکسبسودکاربراننیزبیشترشدهاست.امروزه،کاربرانمی‌توانندارزهایدیجیتالخودراسهام‌گذاریکنند...رشد۶۰درصدیقیمتپالیگانطی۴روز؛انباشتادامه‌دارتوکنمتیکپوریامالکی‌فرد۳روزقبل۱۶۲الگویسروشانهمعکوسدرنمودارقیمتمتیک(MATIC)،توکنشبکهپالیگان،احتمالجهش۲۰درصدیقیمتاینارزدیجیتالراتقویتمی‌کند.طیهفتهجاریعلاوهبراینکهروندنزولیپالیگانبالاخرهمتوقفشد،قیمتاین...وضعیتبازار:بیتکوینواتریوملبمرزسطوحقیمتیپوریامالکی‌فرد۴روزقبل۳۴پسازکاهشقیمتبیتکوینوعبورآنازحمایت۲۰,۵۰۰دلاریوحتیرسیدنبهزیرسطح۲۰,۰۰۰دلار،قیمتتاحدودیجبرانشد.بیتکویندرحالحاضردرمحدوده۲۰,۲۰۰دلارمعاملهمی‌شودکهیعنیحدودیکدرصدنسبت...یاداشت:بازارنزولیفعلیارزهایدیجیتالچهتفاوت‌هاییباسال۲۰۱۸دارد؟نیماغلامی۴روزقبل۵۵۳بازارنزولیچندماهاخیرباعثضررهایسنگینبخشقابل‌توجهیازسرمایه‌گذارانشدهوبسیاریازافرادبرایهمیشهازفضایارزهایدیجیتالخارجشده‌اند.بااینحال،برخیازکارشناسانوصاحب‌نظرانبه‌دنبال...مطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالیشتراخبارایران۱هفتهقبلبرقماینرهاباردیگرازابتدایتیرقطعمی‌شود۲هفتهقبلهشدارانجمنبلاکچینایران:واردپروژه«TNT»نشوید۳هفتهقبلمرکزپژوهش‌هایمجلس:ممنوع‌کردنماینینگدرایرانغیرممکناست۴هفتهقبلسخنگویصنعتبرق:درزماناوجمصرف،برقماینرهایمجازقطعمی‌شود۱ماهو۴روزقبلبانکمرکزیشرایطاحرازهویتالکترونیکیرااعلامکرد؛احرازهویتصرافی‌هایارزدیجیتالتغییرمی‌کند؟۱ماهو۱۳روزقبلوزارتاطلاعاتحساببانکی۴۵۴نفرازمتخلفانارزیومجرمانفضایارزدیجیتالرامسدودکرد۱ماهو۲۰روزقبلرئیسبانکمرکزی:آزمایشارزدیجیتالملیایرانتاچندماهدیگرآغازخواهدشد۱ماهو۲۵روزقبلتکلیفاستفادهازارزهایدیجیتالدرتارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالجارتخارجیایران،تادوهفتهدیگرمشخصمی‌شود۱ماهو۲۶روزقبلکمیسیونبرنامهوبودجهباممانعتدولتازتأمینبرقماینرهامخالفتکرد۱ماهو۲۷روزقبلهتل‌هایکیشازگردشگرانخارجیارزدیجیتالمی‌پذیرند۲ماهقبلرئیسسازمانبورس:صندوق‌سرمایه‌گذاریدرارزهایدیجیتال،باتأییدمسائلفقهیراه‌اندازیخواهدشد۲ماهو۲روزقبلانجمنبلاکچین:کاربرانایرانیمراقبشناساییدارایی‌هایخودباشندهمهاخبارایرانقیمتارزدیجیتالقیمتبیتکوینقیمتاتریوممبدلقیمتمقایسهارزهانمایبازارتشریحمفاهیممفاهیمپایهدانشنامهسوداستخراجماینرهاکیفپول‌هاپرنوسان‌هاتحلیلتکنیکالهفتگیتحلیلفاندامنتالکپسولهفتگی‌رویداد‌هاقانونگذاریویدئواینفوگرافیکتوصیفاتبزرگاندرکانفجارعظیماستکبخشامنیتشبکهبیتکوینصرافی‌هااوجقیمتافزونه‌هاویدئواینفوگرافیکویدئومصاحبهایلانماسکبانشریهتایم+زیرنویسفارسی00:00توضیحیکهدرکنگرهآمریکادربارهبیتکوینارائهشد02:49تماشاکنید:آیابیتکوینجایگزینپول‌هایفعلیمی‌شود؟01:22:38تماشاکنید:کودکانامروز،بیتکوینرهایفردا؛برایبچه‌هایخودبیتکوینبخرید!02:01مصاحبهباچانگ‌پنگژائو،مدیرعاملصرافیبایننس؛داستانیکموفقیت13:09دانلودمستنددرونقلمرویکریپتو(InsideCryptoKingdom۲۰۱۸)–فارسی47:00تماشاکنید:پاسخبهابهاماتدربارهاتریوم۲.۰؛آیابایدکاریانجامداد؟3:05ویدئوهایبیشترپیش‌بینی‌افرادشاخصدرموردقیمتبیتکوین(آپدیت۲۰۲۱)3:05چشم‌انداز۱۰هزارسالهارزهایدیجیتالدریکنگاه3:05اینفوگرافیک:تاریخچهوآیندهپرداخت‌هادریکنگاه3:05اینفوگرافیک:بیتکوینچقدربرایرشدجادارد؟3:05۶دلیلبرایاینکهبیتکوینراه‌حلیبرایانرژیومحیطزیستاست،نهمشکل3:05اینفوگرافیک:اصطلاحاتوواژه‌هایرایجتریدینگدریکنگاه3:05نگاهیبهشاخصمصرفانرژیبیتکوینونحوهمحاسبهآن3:05اینفوگرافیک‌هایبیشترمحبوب‌ترینمطالبآموزشاستخراجبیتکوین+معرفیبهتریندستگاه‌های...۳,۶۰۵,۸۱۲نمایشبیتکوینچیست؟همهچیزدربارهبیتکوین+ویدیو۳,۱۳۸,۲۴۱نمایشچگونهدرایرانبیتکوینبخرم؟آموزشخریدبیتکوین۱,۸۶۷,۹۱۸نمایشارزدیجیتالچیست؟۱,۸۲۶,۸۱۵نمایشبلاکچینچیست؟توضیحسادهبامثال+ویدئو۱,۷۱۶,۸۲۶نمایشراهنمایجامعآشناییباارزهایدیجیتالوبلاکچین۱,۶۶۶,۲۱۴نمایشآموزشکاملاستخراجاتریوم+معرفیبهترینکارت...۱,۶۰۱,۵۹۷نمایشبهتریندستگاه‌هایاستخراجبیتکویندرسال۲۰۲۲۱,۵۹۴,۶۶۲نمایشمطالبپیشنهادیآموزشمعاملهارزدیجیتال؛تریدچیستوتریدرکیست؟۵ماهو۱۵روزقبلبهترینارزهایدیجیتالبرایاستخراجدرسال۲۰۲۲۵ماهو۱۶روزقبلمعامله‌گرانحرفه‌ایچگونهازبازارآپشنبرایکسب...۲ماهو۲۳روزقبلقیمتدستگاهماینردربازارایران؛عواملمؤثربر...۲ماهقبلرباتتریدریارباتمعامله‌گر(TraderBot)چیست؟۱ماهو۵روزقبلالگویسروشانهدرتحلیلتکنیکال؛آموزشمعامله۵ماهو۱۳روزقبلآموزشصرافیغیرمتمرکزdydx؛راهنمایکاملترید۵ماهو۱۳روزقبل۶درسبزرگیکهازبازارپررمزورازارزهایدیجیتال...۴ماهو۳۰روزقبلدارایینقدپذیر(LiquidAsset)ونقدینگی...۳ماهو۱۳روزقبلعرضهاولیهصرافیغیرمتمرکز(IDO)چیست؟چگونهدر...۴ماهو۲روزقبلآموزشکیفپولبلووالت(BlueWallet)؛آشناییبا...۳ماهو۴روزقبلآیااستخراجانفرادیبیتکویندرخانهمی‌تواند...۴ماهو۶روزقبلطرحپانزیچیستوچگونهآنرابشناسیم؟/تفاوتطرح‌...۴ماهو۲۹روزقبلچگونهریسکسبدسرمایه‌گذاریخودراکاهشدهیم؟۵ماهو۱۳روزقبلتریددربازارگاویوخرسیارزهایدیجیتالچه...۵ماهقبلداده‌هایشماوصرافی‌ها؛صرافی‌هاچهاطلاعاتیاز...۲ماهو۲۶روزقبلعضویتدرخبرنامهعضویتمارادرشبکه‌هایاجتماعیدنبالکنیدافزونهارزدیجیتالگوگلکرومفایرفاکسعضویتدرکانالتلگرامارزدیجیتالارزدیجیتالرادراینستاگرامدنبالکنیدبرچسبهایداغبرچسبهایبیشتربیتکوینقیمتبیتکویناتریومبلاکچینارزدیجیتالایراناستخراجتحلیلقیمتبیتکوینآلتکوینسرمایهگذاریقانونگذاریبازارماینینگایرانآمریکاصرافیتحلیلفاندامنتالبیتکوین | bitcoinاتریوم | ethereumارزهایباثبات | stable-coinsریپل | xrpکاردانو | cardanoترون | tronلایتکوین | litecoinچینلینک | chainlinkاستلار | stellarکازماس | cosmosمونرو | moneroایاس | eosآیوتا | iotaزیلیکا | zilliqaدانلوداپلیکیشنموبایلارزدیجیتالقیمتبیتکوین،اتریوموسایرارزهایدیجیتالرابهصورتلحظه‌ایببینیدونرخآن‌هارابهیکدیگرتبدیلکنید.آخریناخبار،تحلیل‌هاومقالاتحوزهبلاکچینرابخوانید.سبدداراییخودراباافزودنارزهایدیجیتالبسازیدوارزشآنراهرلحظهدنبالکنید.باجامعهفارسی‌زبانارزدیجیتالدرموردتوکن‌هاوکوین‌هایمحبوبتانبحثوگفتگوکنید.تحلیل،بررسیواخباربازارارز‌هایدیجیتالسایتارزدیجیتالبهعنوانرسانهتخصصیحوزهارزهایدیجیتال،فعالیتخودراازمرداد1396آغازکرد.تیمجوانارزدیجیتالمسئولیتخودراآشناییمردمبافناوری‌هایینظیررمزارز،بیتکوینوبلاکچینمی‌داند.سرمایه‌گذاریدراینپدیدهنوظهورپسازشکوفاییاینترنتوبسترهایپرداختمتمرکزیمانندپیپال،وبمانیوپرفکتمانی،بینمردمبهمحبوبیتبالاییدستپیداکرد؛بطوریکهدراواخرسال2017وهمزمانباافزایشقیمتدلاروقیمتطلا،خریدبیتکویندرکشوررونقشدیدیگرفت.سایتارزدیجیتالتلاشمی‌کندتاباآموزشاینکهبیتکوینچیستوهمچنینمفاهیمابتداییاینحوزهبههمراهروش‌هایتجزیه‌وتحلیلبازارارزهایدیجیتالمانندتحلیلتکنیکالوتحلیلفاندامنتال،گام‌هایابتداییآگاهی‌بخشیراهمگامباپیشرفتاینپدیدهبردارد.بسترهایفراهمشدهمانندسیستمرصدنرخارزوقیمتارزدیجیتالدرکنارمقالاتوآموزش‌هاییکهتوسطسایتارزدیجیتالتهیهمی‌شود،جهتابهام‌زداییازاشکلاتیاستکهبهدلیلنبوداطلاعاتکافیدرسال‌هایگذشتهگریبانگیراینصنعتشدهونتایجآنکلماتیمانندبیتکویین‌ها،رواجطرحپانزیوهجومغیرمنطقیمردمبهسمتسرمایه‌گذاری‌درفعالیت‌هاییچوناستخراجبیتکوینوخریدماینربودهاست.برگزیدهسوالاتمتداولویدئوآموزشیاینفوگرافیکشرایطوقوانیناستفادهابزارهایارزدیجیتالمبدلقیمتارزدیجیتالمحاسبهسوداستخراجقیمتارزدیجیتالابزارهایارزدیجیتالمفاهیمپایهآشناییبابلاکچینآشناییبابیتکوینآشناییبااتریومصفرتا‌‌صدامنیتتحلیلقیمتتحلیلقیمتبیتکوینتحلیلقیمتآلتکوین‌هاتحلیلقیمتاتریومتحلیلفاندامنتالارزدیجیتالفرصتهایشغلیتبلیغاتدربارهماارتباطباماکلیهحقوقاینسایتنزدارزدیجیتالمحفوظبودهوبازنشرمحتواباذکرمنبعبلامانعاست.ارزهایدیجیتاللیستکاملاخبارومقالاتاخبارومقالاتبیشترصرافیارزهایدیجیتالصرافیهایبیشتردستگاهماینرارزهایدیجیتالدستگاههایبیشترموردییافتنشد.

Posto:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato