زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما
  • Indirizzo Web:www.zoomg.ir
  • IP del server:185.166.104.4
  • Descrizione del sito:زومجی وب سایت نقد و بررسی بازی ، سینما، تلویزیون، فیلم، اخبار بازی، بررسی سخت افزار گیمینگ و پوشش کامل کنفرانس و مراسم های E3، اسکار، گلدن گلوب و Gamescom است.

nome del dominio:www.zoomg.irValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.zoomg.irflusso

556

nome del dominio:www.zoomg.irBene o male

Diciannove no. invano feroce

sito web:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماPesi

1

sito web:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماIP

185.166.104.4

sito web:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماsoddisfare

زومجی|اخباربازی،سینماوسریال،نقدوبررسیوراهنما×وروداعضاءعضویت$(function(){$("#quickRegisterIframe").on('load',function(){variframeHeightRegister=document.getElementById('quickRegisterIframe').contentWindow.document.body.offsetHeight;resizequickRegisterIframe(iframeHeightRegister+10);});$("#loginIframe").on('load',function(){variframeHeight=document.getElementById('loginIframe').contentWindow.document.body.offsetHeight;resizeLoginIframe(iframeHeight+10);});});functionresizeLoginIframe(height){if(heightvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::کیفپولمن::‌H1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="kifpool.me/?utm_source=zoomg&amp;utm_medium=Banner&amp;utm_campaign=Zoomg"target="_blank"rel=""><imgclass="img-responsiveTabligh"id="H1-KifPol"src="cdn.zoomg.ir/2023/2/970-250-1.gif"alt="1582;1585;1740;1583;1575;1585;1586;1583;1740;1580;1740;1578;1575;1604;"/></a></div>","groupName":"h1","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":450},{"title":"بنرلیپتک::h1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="lipak.com/product-category/specials?utm_source=zoomg&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=specials"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="H1-Liptec"src="cdn.zoomg.ir/2023/5/lipack.gif"alt="1604;1740;1662;1705;"/></a></div>","groupName":"h1","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":459}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);بررسیبازیبررسیبازیStreetFighter6سهشنبه,09خرداد140294مقالاتسینماییبهترینسریالهایجنگجهانیدوم|ازجوخهبرادرانتاکشتیجمعه,12خرداد140225مقالاتسینماییبهترینفیلمهایکمدیایرانی|ازاجارهنشینهاتاسنپترزبورگپنجشنبه,11خرداد140248ویدیوتجربهبازیTheLordoftheRings:Gollum|بدترازردفال؟پنجشنبه,11خرداد140271مقالاتسینماییتئوریهایانیمیشنSpider-Man:AcrosstheSpider-Verseسهشنبه,09خرداد140222varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::مایتندو::سلامکپیخورنینتندو::‌S1","body":"<!--noEditor-->13;10;<divstyle="margin-top:15px;"><ahref="mytendo.net/"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2023/5/zoomg-website-mobile.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2023/5/mytendo-laptop.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="s1-MyTendo"id="s1-MyTendo"data-src="cdn.zoomg.ir/2023/5/mytendo-laptop.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":458}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);انتخابسردبیراحتمالرونماییازDLCبازیHi-FiRushدرشوکیسایکسباکسنظرخواهیکپکامدربارهریمیکهایموردعلاقهکاربرانازسریResidentEvilتبدیلبرادرانسوپرماریوبهدومینانیمیشنپردرآمدتاریخسینماهدستواقعیتمجازیمتاکوئست3معرفیشد؛عرضهدرپاییزامسالنقدفیلم(Air)|مایکلجردنوشرکتنایکمحبوب‌ترینپست‌هابررسیبازیStreetFighter6خالقسونیکبهدوونیمسالزندانمحکومشدتئوریهایانیمیشنSpider-Man:AcrosstheSpider-Verseنقدفیلمجانویک۴(JohnWick4)|طریقتساموراییمرگاستتجربهبازیTheLordoftheRings:Gollum|بدترازردفال؟داغترینبحثها159نقدفیلمجانویک۴(JohnWick4)|طریقتساموراییمرگاست107آخرهفتهچهفیلمیببینیم:سفربهسینمایآلمانومطبدکترکالیگاری94بررسیبازیStreetFighter691فروشپلیاستیشندراروپاچهاربرابرایکسباکساست80آخرهفتهچیبازیکنیم:ازتوتالوارتاتجربه‌ایداستان‌محور78ساختفیلمیدرموردعیسیمسیحتوسطمارتیناسکورسیزی72نمایششوکیسایکسباکسدرسینماهایآمریکاجدیدترینمقالاتخانوادهزومجیهوشمصنوعیچگونهعصرجدیدویندوز۱۱رارقممی‌زند؟خانوادهزومجی23:301402/03/130ویندوز۱۱به‌لطفهوشمصنوعیقراراستتغییراتیقابل‌توجهبهخودببیند،تغییراتیکهبه‌طورمستقیمرویتجربه‌یکاربریاثرمی‌گذارند.اخبارسینماوتلویزیونShowtimeانتشارقسمتجدیدسریالYellowjacketsپیشازفصلسوممسیحکریمی22:571402/03/133سازندهسریالجلیقهزردهاوعدهدادکهقسمتاضافهوجدیدیازسریال Yellowjacketsپیشازفصلسومآنپخشخواهدشد.مقالاتسینماییآواتارازترمیناتور۲تاآواتار۲؛چراجیمزکامروندنباله‌سازِبی‌نظیریاست؟رضاحاج‌محمدی21:591402/03/1334دنباله‌سازیبراییکفیلممحبوبکاریدشواراست؛امااگریکفیلمسازوجودداشتهباشدکهتک‌تکدنباله‌هایشبهدستاوردهایهنریوتجاریبزرگیبدلشده‌اند،اوجیمزکامروناست.رازِموفقیتاوچیست؟اندرویدگیممقالاتبازیبهترینبازیهایجورچیناندروید|۱۵بازیبرایاوقاتفراغتسیدرضانصری20:591402/03/130دراینمقالهقراراستتابهمعرفیبهترینبازی‌هایسبکجورچیندراندرویدبپردازیم.سبکیکهدرعینسادگی،می‌تواندمخاطبراحسابیسرگرمومجذوبخودکند.اخبارسینماوتلویزیونسرویسدیزنیپلاسماجراجوییجدیدآسوکادردنیایجنگستارگاندرتصاویرتازهسریالAhsokaمسیحکریمی19:331402/03/1311مجلهامپایربااختصاصدادهشمارهجدیدشبهسریالبعدیدنیایجنگستارگان،تصاویرجدیدیازسریالAhsokaرامنتشرکردهاست.نقدفیلموسریالنقدفیلمسیسو(Sisu)|جانویکدرجنگجهانیدوم!عرفاناستادرحیمی16:591402/03/1314فیلمسیسویکاکشنخون‌بارغیرمنتظرهازسینمایفنلانداستکهمی‌شودبهطرفدارانرمبووجانویکتوصیه‌اشکرد.بانقدزومجیهمراهباشید.اخبارسینماوتلویزیوندوئینجانسونانتخابکارگردانهمیلتونبرایکارگردانیفیلملایو-اکشنMoanaعلینوروزی15:591402/03/135توماسکیل،کارگردانHamiltonسکانهدایتفیلملایو-اکشنMoanaشرکتدیزنیرادردستمی‌گیرد.رپورتاژآگهیمکتبخونه؛گیتهابچیستوچگونهازآناستفادهکنیم؟بخشتبلیغات15:001402/03/1359«مکتب‌خونه»‌دراینمطلبپیرامونماهیتگیتهابوچگونگیاستفادهازآن،مزایاومعایبگیتوبسیاریازابعاددیگراینپلتفرم،محتوایمفیدیراارائهمی‌کند.اخباربازینینتندومعرفیکنترلرهایجدیدنینتندوسوییچدرچهاررنگمختلفحسناکرامی14:411402/03/139شرکتNintendoسریجدیدکنترلرهایجوی-کاننینتندوسوییچرادرچهاررنگمختلفمعرفیکرد.اخباربازیپلیاستیشنساختبازیFinalFantasy7Rebirth171;طبقبرنامه187;پیشمی‌رودعلینوروزی13:011402/03/1318یوشینوریکیتاسه،تهیه‌کنندهFinalFantasy7Rebirthگفتکهشرکتاسکوئرانیکسرویتعیینتاریخانتشاردقیقبازیکارمی‌کند.رپورتاژآگهیبابلوبانک،بانکداریرابهشکلینوتجربهکنیدبخشتبلیغات11:301402/03/1374دراینمقالهباامتیازهاوویژگی‌هایاپلیکیشنبلوبانکآشنامی‌شویم.همچنینایناپنوینبانکیرابایکسوپراپمالیرقیبمقایسهمی‌کنیمودرآخر،دربارهروشنصبنسخه‌هایمتفاوتبلوبانکگفتگومی‌کنیم.اخباربازیپلیاستیشنحداکثرتعدادبازیکنانهمزمانStreetFighter6رویاستیمدوبرابرMortalKombat11بودهاستحسناکرامی11:181402/03/1312بالاترینآماربازیکنانهمزمانStreetFighter6درزمانعرضهرویاستیمتقریبادوبرابرMortalKombat11بودهاست.اخبارسینماوتلویزیونبتمنفیلم‌برداریTheBatman:PartIIظاهرابهتعویقافتادهاستعلینوروزی09:471402/03/1330رسانهWorldofReelگزارشدادکهتولیدفیلمTheBatman:PartIIبهکارگردانیمتریوزحدود۴ماهبهتعویقافتادهاست.اخبارسینماوتلویزیونشرکتدیسیکامیکاحتمالانتخاببازیگرManfromTorontoبراینقشسوپرمندرSuperman:Legacyمسیحکریمی23:451402/03/1221به‌تازگینامبازیگردیگریفاششدهاستکهگفتهمی‌شودشانسبالاییبرایبازیدرنقشسوپرمندرفیلمSuperman:Legacyدارد.خانوادهزومجیداستانتولدهوشمصنوعی،فناوریهیجان‌انگیزیکهدنیاراتکاندادخانوادهزومجی23:301402/03/120هوشمصنوعیفناوریکاملاًجدیدینیست؛امادرسال‌هایاخیرپیشرفتچشمگیریتجربهکردهاستواکنونترنداولدنیایفناوریمحسوبمی‌شود.اخبارسخت‌افزاراخبارفناوریکیسStreamcomسیستمقدرتمندi9-KوRTX4080رابدونفنخنکنگهمی‌داردمهدیاسدی22:591402/03/128کیسSG10شرکتStreamcomبااستفادهازسیستمخنک‌کنندهبی‌صدایPassiveCoolingخودقادراستیکسیستممجهزبهکارتگرافیکRTX4080رابدوناستفادهازفنخنکنگهدارد.مقالاتسینماییبهترینسریالهایجنگجهانیدوم|ازجوخهبرادرانتاکشتیفریدهصالحی22:011402/03/1225ازصحنه‌هایجنگیترسناکبافیلم‌برداری‌هایفوق‌العادهگرفتهتاهنرنماییپیچیدهوالبتهجذاببازیگران؛دراینمقالهمی‌خواهیم۱۵موردازبهترینسریالهایجنگجهانیدومرامعرفیکنیم.اخبارسخت‌افزاراخبارفناوریرونماییایسوسازمانیتورگیمینگوفوقعریضROGSwiftOLEDGamingمهدیاسدی21:261402/03/125ایسوزدرجریانرویدادComputex2023ازمانیتورگیمینگوفوقعریضRogSwiftSuperUltraWideOLEDرونماییکرد.اخباربازیایکس‌باکساحتمالرونماییازDLCبازیHi-FiRushدرشوکیسایکسباکسمحمدحسینخلجی20:511402/03/1211باتوجه‌بهتغییراتپشتصحنهفروشگاهاستیم،ممکناستبه‌زودیمحتوایجدیدیبرایبازیHi-FiRushمعرفیشوند.اخبارسخت‌افزاراخبارفناوریارزشبازارشرکتانویدیابهیکتریلیوندلاررسیدمهدیاسدی19:491402/03/1214ارزششرکتانویدیابه‌لطفافزایششهرتومحبوبیتابزارهایمبتنیبرهوشمصنوعیازیکتریلیوندلارعبورکرد.صفحه۱از۴۲۵۸۱۲۳۴۵...۴۲۵۸[{"@context":"schema.org","@type":"Organization","Name":"Zoomg","URL":"/","logo":{"@type":"ImeObject","url":"cdn.zoomg.ir/assets/logos/zoomg_logo.png","caption":"Zoomg"},"sameAs":["/channel/UCc445FfWD4c6TkH1y-7KmAA","twitter.com/myzoomg","/myzoomg/","/myzoomg/","/company/zoomg","/myzoomg/","t.me/myzoomg"]},{"@type":"WebSite","name":"Zoomg","url":"","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"/search/{query}","query-input":"requiredname=query"},"@context":"httpschema.org"}]ویدیوهایاختصاصیتجربهبازیTheLordoftheRings:Gollum|بدترازردفال؟تئوریهایانیمیشنSpider-Man:AcrosstheSpider-VerseنیمنگاهبتایبازیStreetFighter6مراسمپلیاستیشن2023|گفتگودررابطهبابازیهایجدید۱۱انیمهبرایتازهکارها|انیمهدیدنراشروعکنید!بازیهایموردانتظار۸اردیبهشت۱۴۰۲بازیStarWarsJedi:Survivor۲۲اردیبهشت۱۴۰۲بازیTheLegendofZelda:TearsoftheKingdom۱۲خرداد۱۴۰۲بازیStreetFighter6۱۶خرداد۱۴۰۲بازیDiabloIV۱۵شهریور۱۴۰۲بازیStarfieldبررسیبازی9بررسیبازیبررسیبازیStreetFighter6کپکامبعدازسهدههفعالیتدرساختبازی‌هایفایتینگثابتکردکههنوزیکیازبهترین‌هااست.استریتفایتر۶بهجراتیکیازجذاب‌ترینوکامل‌ترینبازی‌هایفایتینگایننسلبهحسابمی‌آید.بابررسیزومجیهمراهماباشید.7بررسیبازیRenlok10بررسیبازیTheLegendofZelda:TearsoftheKingdom3بررسیبازیRedfallبررسیمحصولبررسیسختافزاربررسیپلیاستیشنویآر۲|پیشرفتهاماگرانترازکنسولتجربهکلیبازیبایکیازبهترینهدست‌هایواقعیتمجازیحالحاضرجهانچگونهاست؟دربررسیپلیاستیشنVR2بهاینسؤالپاسخمی‌دهیم.بررسیدستهDualSenseEdge|کنترلرحرفه‌ایپلیاستیشن5بررسیلپتاپلنووLegion5Pro-H|قدرتمندبرایگیمینگوکاربررسیاستیمدک-SteamDeckبررسیفیلموسریالنقدفیلموسریالنقدفیلمسیسو(Sisu)|جانویکدرجنگجهانیدوم!فیلمسیسویکاکشنخون‌بارغیرمنتظرهازسینمایفنلانداستکهمی‌شودبهطرفدارانرمبووجانویکتوصیه‌اشکرد.بانقدزومجیهمراهباشید.نقدفیلم(Air)|مایکلجردنوشرکتنایکنقدفیلمرنفیلد(Renfield)|نیکلاسکیجدرنقشدراکولانقدفیلمجانویک۴(JohnWick4)|طریقتساموراییمرگاستاخبارسینماانتشارقسمتجدیدسریالYellowjacketsپیشازفصلسوممسیحکریمی22:571402/03/13ماجراجوییجدیدآسوکادردنیایجنگستارگاندرتصاویرتازهسریالAhsokaمسیحکریمی19:331402/03/13انتخابکارگردانهمیلتونبرایکارگردانیفیلملایو-اکشنMoanaعلینوروزی15:591402/03/13فیلم‌برداریTheBatman:PartIIظاهرابهتعویقافتادهاستعلینوروزی09:471402/03/13احتمالانتخاببازیگرManfromTorontoبراینقشسوپرمندرSuperman:Legacyمسیحکریمی23:451402/03/12مقالاتسینماییبهترینسریالهایجنگجهانیدوم|ازجوخهبرادرانتاکشتیبهترینفیلمهایکمدیایرانی|ازاجارهنشینهاتاسنپترزبورگآخرهفتهچهفیلمیببینیم:سفربهسینمایآلمانومطبدکترکالیگاریتئوریهایانیمیشنSpider-Man:AcrosstheSpider-Verseردهبندیفیلمهایجیمزباند|ازبدترینتابهترینبهترینانیمههایقهرمانی|ازآکادمیقهرمانانهمنتامردتکمشتیازترمیناتور۲تاآواتار۲؛چراجیمزکامروندنباله‌سازِبی‌نظیریاست؟راهنمایخریدبهترینمانیتورهایگیمینگدرردههایقیمتیمختلف42ادامهمطلبراهنمایخریدمانیتورگیمینگدرقیمتهایمختلف124ادامهمطلبچهمادربردیراباچهپردازنده‌ایبخریم؟89ادامهمطلبراهنمایخریدوآزمایشقطعاتدستدومکامپیوتر66ادامهمطلبموبایلبهترینبازیهایدخترانهاندرویدبهترینبازیهایدیتاداراندروید۴۵بازیرایگاناندرویدکهحتمابایدنصبکنیدسیدرضانصری21:001400/01/03بهترینبازیهایترسناکاندرویدعرفانسعیدیان16:471402/01/27بهترینبازیهایآفلایناندروید|۵۵بازیکهنبایدازدستبدیدمحمدصزومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماادقتواضعی21:011401/09/20بهترینبازیهایآنلایناندروید-38بازیچندنفرهکهبایدتجربهکنیدمحمدصادقتواضعی19:041400/06/030اندرویدگیمبهترینبازیهایاندروید|۱۰۸بازیبرتراندرویدیکهبایدنصبکنیددراینمقالهازبهترینبازیهایاندرویددرتمامدورانگفته‌ایم،بازیهاییکهحتمابایدتجربهکنیدوحداقلبایدچندموردآنرارویگوشیخودنصبداشتهباشید.داغ‌ترینمطالبهفتهبررسیبازیStreetFighter6خالقسونیکبهدوونیمسالزندانمحکومشدتئوریهایانیمیشنSpider-Man:AcrosstheSpider-Verseحتمابخوانیدهوشمصنوعیچگونهعصرجدیدویندوز۱۱رارقممی‌زند؟انتشارقسمتجدیدسریالYellowjacketsپیشازفصلسومازترمیناتور۲تاآواتار۲؛چراجیمزکامروندنباله‌سازِبی‌نظیریاست؟شاخه‌هایبرترتبلیغاتبررسیبازیزوم‌کستنیم‌نگاهمعرفیبازیموبایلاخبارسینماوتلویزیوناخباربازینقدفیلموسریالخانوادهزومجیزومیتکجاروزومجیپدالعضویتدرخبرنامهتایید©کپیبخشیاکلهرکدامازمطالبزومجیتنهاباکسبمجوزمکتوبامکانپذیراست.varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"الجی::استیکیموبایلصفحهاصلی::بنردوم","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/ir/qned-tvs/2022/why-lg-qned?utm_source=zoomg&amp;utm_medium=mobileviewbanner&amp;utm_campaign=qned&amp;utm_id=spring2023"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HS-LG-TV"src="cdn.zoomg.ir/2023/5/lg-tv-468x60-gif-v6.gif"alt="1575;1604;1580;1740;"/></a></div>","groupName":"lg","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":464},{"title":"الجی::استیکیصفحهاصلیوشاخه‌ها","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/ir/tvs/lg-oled48c26la?utm_source=zoomg&amp;utm_medium=mobileviewbanner&amp;utm_campaign=oled&amp;utm_id=spring2023"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HS-LG-EVO"src="cdn.zoomg.ir/2023/5/468x60-new-desig-edit.gif"alt="1575;1604;1580;1740;evo"/></a></div>","groupName":"lg","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":463}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::مایتندو::سلامکپیخورنینتندو::‌S1","body":"<!--noEditor-->13;10;<divstyle="margin-top:15px;"><ahref="mytendo.net/"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2023/5/zoomg-website-mobile.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2023/5/mytendo-laptop.gif"/><imgclassزومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="s1-MyTendo"id="s1-MyTendo"data-src="cdn.zoomg.ir/2023/5/mytendo-laptop.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":458}]}')varmodelInزومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);

Posto:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato