زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما
  • Indirizzo Web:www.zoomg.ir
  • IP del server:185.141.212.104
  • Descrizione del sito:زومجی وب سایت نقد و بررسی بازی ، سینما، تلویزیون، فیلم، اخبار بازی، بررسی سخت افزار گیمینگ و پوشش کامل کنفرانس و مراسم های E3، اسکار، گلدن گلوب و Gamescom است.

nome del dominio:www.zoomg.irValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.zoomg.irflusso

12

nome del dominio:www.zoomg.irBene o male

Diciannove no. invano feroce

sito web:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماPesi

4

sito web:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماIP

185.141.212.104

sito web:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماsoddisfare

زومجی|اخباربازی،سینماوسریال،نقدوبررسیوراهنما×وروداعضاءعضویت$(function(){$("#quickRegisterIframe").on('load',function(){variframeHeightRegister=document.getElementById('quickRegisterIframe').contentWindow.document.body.offsetHeight;resizequickRegisterIframe(iframeHeightRegister+10);});$("#loginIframe").on('load',function(){variframeHeight=document.getElementById('loginIframe').contentWindow.document.body.offsetHeight;resizeLoginIframe(iframeHeight+10);});});functionresizeLoginIframe(height){if(heightvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::بیت24::H1","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;text-align:right;"><ahref="bit24.cash/campaign/?utm_source=zoomg&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=milyardsho"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="H1-Bit24"style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;"src="cdn.zoomg.ir/2022/6/banner-bit24x-970x250.gif"alt="1576;1606;1585;1576;1740;1578;1778;1780;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":408}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);مقالاتبازیمهمترینبازیهایتیر۱۴۰۱کهنبایدازدستبدهیدشنبه,04تیر140138مقالاتسینماییبهترینفیلمهایجیمکری|ازماسکتانمایشترومنپنجشنبه,02تیر140138مقالاتسینماییبهترینمستندهایجهان|ازمنهیثلجرهستمتاایکاروسیکشنبه,05تیر140136مقالاتسینماییمهمترینفیلمهاوسریالهایتیر۱۴۰۱|ازتاریخپخشتاخلاصهداستانچهارشنبه,01تیر140154مقالاتبازیبُعددربازی‌هایویدئویی:جهانشاعرانهیکشنبه,05تیر140113varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::تترلند::S1","body":"<!--noEditor-->13;10;<divstyle="padding-top:10px;">13;10;<div><ahref="tetherland.com/?utm_source=zoomg&amp;utm_medium=retarget&amp;utm_campaign=1price&amp;utm_term=tether&amp;utm_content=banner"target="_blank"><picture><sourcemedia="(max-width:768px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2022/5/banner-tetherlandnew-300x250.gif"/><sourcemedia="(max-width:3920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2022/5/banner-tetherlandnew-1300x100.gif"/><imgclass="img-responsives-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="1576;1606;1585;1578;1578;1585;1604;1606;1583;"id="S1-TetherLand"data-src="cdn.zoomg.ir/2022/5/banner-tetherlandnew-1300x100.gif"/></picture></a></div>13;10;</div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":100,"id":392}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);انتخابسردبیراسپین‌آفسریالStrangerThingsمتفاوت‌ترازانتظارطرفدارانخواهدبودعبورفروشجهانیفیلمتاپگان2ازمرزیکمیلیارددلارفاششدنبازی‌هایرایگانپلیاستیشنپلاسدرماهژوئیه۲۰۲۲راهنمایخریدکامپیوترردهحرفهایهیدئوکوجیماایدهساختبازیمشابهسریالTheBoysداشتهاستvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::آیپینز::HS1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="ipinz.ir/"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:768px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2022/3/banner-ipinz-300x250.gif"/><sourcemedia="(max-width:3000px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2022/3/banner-ipinz-250x250.gif"/><imgclass="img-responsives-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="1570;1740;1662;1740;1606;1586;"id="HS1-Ipinz"data-src="cdn.zoomg.ir/2022/3/banner-ipinz-250x250.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":400}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);محبوب‌ترینپست‌هاراهنمایخریدکامپیوترمیانردهراهنمایخریدکامپیوتربالاردهراهنمایخریدکامپیوترردهحرفهایراهنمایخریدکامپیوترگیمینگارزانوپایینردهمعرفیسریالمیسمارول(Ms.Marvel)داغترینبحثها804راهنمایخریدکامپیوترگیمینگارزانوپایینرده573راهنمایخریدکامپیوترردهحرفهای460راهنمایخریدکامپیوترمیانرده379راهنمایخریدکامپیوتربالارده156گزارشباکسآفیس:انیمیشنLightyear،کم‌درآمدترینفیلممجموعهداستاناسباب‌بازی147آخرهفتهچهفیلمیببینیم:ازOutofSightتاJaneEyre121آخرهفتهچیبازیکنیم:ازCupheadتاFallGuysجدیدترینمقالاتاخباربازیشرکتالکترونیکآرتزرونماییاحتمالیالکترونیکآرتزازنیدفوراسپیدجدیددرماهجولایفرازپاشایی14:441401/04/066ساعاتیقبلتامهندرسونباانتشارگزارشاختصاصیجدیددروبسایتeXputer،اطلاعاتجدیدیازپروژه‌هایالکترونیکآرتزازجملهنیدفوراسپیدوفیفارادراختیارعلاقه‌مندانقرارداد.اخباربازیپلیاستیشنتأخیراحتمالینسخهکامپیوترUncharted:LegacyofThievesCollectionعلینوروزی12:531401/04/0612ظاهرانسخه‌یکامپیوتربازیUncharted:LegacyofThievesCollectionدرماهاکتبرسال۲۰۲۲ازراهمی‌رسد.اخباربازیپلیاستیشنبازیFinalFantasy16فاقدلهجه‌آمریکاییاستمحمدصادقتواضعی11:471401/04/0617نائوکییوشیدادریکیازمصاحبه‌هایخودبهاینمورداشارهکردکهFinalFantasy16به‌خاطرساختاراروپاقرونوسطیخود،فاقدلهجه‌هایآمریکاییاست.اخباربازیپلیاستیشندستیابیFallGuysبه۲۰میلیونبازیکندر۴۸ساعتنخستعرضهرایگانعلینوروزی10:461401/04/0624بازیبتلرویالFallGuysاستودیوMediatonicاخیرابه‌شکلرایگاندردسترسقرارگرفت.درمجموعبیشاز۲۰میلیونبازیکنتاامروزفالگایزراتجربهکرده‌اند.اخباربازیشرکتسگاتاییدنقشداشتنمایکلجکسوندرساختموسیقیبازیSonic3حسناکرامی09:231401/04/063به‌تازگییکیازاعضایاصلیتیمتوسعه‌یسریسونیکتاییدکردکهمایکلجکسوندرساختموسیقیبازیSonic3نقشداشتهاست.اخباربازیورزشهایالکترونیکانتخاببازیریسینگAssettoCorsaCompetizioneبرایمسابقاتFIAدرسال۲۰۲۲علینوروزی09:01140زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما1/04/0617فدراسیونبین‌المللیاتومبیل‌رانیازحذفGranTurismoازرقابت‌هایورزش‌هایالکترونیکFIAMotorsportGamesسال۲۰۲۲خبرداد.اخبارسینماوتلویزیونشرکتپارامونتپیکچرزعبورفروشجهانیفیلمتاپگان2ازمرزیکمیلیارددلارمسیحکریمی23:571401/04/0513فروشجهانیفیلمTopGunMerickسرانجامازمرزیکمیلیارددلارعبورکردتااینفیلمبهیکرکوردشکنیبی‌سابقهدستپیداکند.اخباربازیموسسشعبه‌یآمریکایپلیاستیشندرگذشتهومنفلاحی23:331401/04/0521برنارداستلار،موسسواولینرئیسشرکتSonyComputerEntertainmentAmerica،درسن۷۵سالگیدارفانیراوداعگفتهاست.مقالاتبازیبُعددربازی‌هایویدئویی:جهانشاعرانهریحانهرفیع‌زاده22:591401/04/0513بُعددربازیاصطلاحیاستکهبرایتوصیفتعدادیازجنبه‌هایبازینظیرنسبتابعادتصویری،شبیه‌سازیعمق،پیچیدگیروایتوفضایتصمیم‌گیریبازیکنمطرحمی‌شود.اخباربازیپلیاستیشنآپدیتجدیدبازیStardewValleyدردستتوسعهاستعلیگودرزی22:491401/04/059سازندهبازیStardewValleyتاییدکردکهآپدیتجدیداینبازیجزاضافهکردنمواردیبرایساده‌کردنکارمادسازها،محتوایزیادیرابه‌بازیاضافهنمی‌کند.مقالاتسینماییبهترینمستندهایجهان|ازمنهیثلجرهستمتاایکاروسسوگندمختاری21:591401/04/0536دراینمقالهبهمعرفیبهترینمستندهایجهانپرداخته‌ایم.ازمستند‌هایبرندهاسکارتامستند‌هایسریالیجذاب.بازومجیهمراهباشید.اخباربازیپلیاستیشنفاششدنبازی‌هایرایگانپلیاستیشنپلاسدرماهژوئیه۲۰۲۲مهدیاسدی21:171401/04/0564بازی‌هایرایگانپلیاستیشنپلاسدرماهژوئیه۲۰۲۲فاششدهکهشاملCrashBandicoot4وبازی‌هایدیگراست.اخباربازیهیدئوکوجیماهیدئوکوجیماایدهساختبازیمشابهسریالTheBoysداشتهاستعلیگودرزی21:021401/04/056هیدئوکوجیمادرصفحه‌یتوییترخودنوشتکهایده‌یساختاثریبادرون‌مایه‌مشابه‌باموضوعسریالTheBoysرادرذهنخودمی‌پروراندهاست.راهنماوآموزشراهنمایخریدکامپیوترردهحرفهایفرشیدمعتمد20:151401/04/05573بهنظرشماویترینیازآخرینفناوری‌هایروزچهمشخصاتیدارد؟برای انتخاببهترینقطعاتموجوددرتیرماهبازومجی همراهباشید.اخباربازیپلیاستیشنوجود۱۰گونهازانواعدشمناندربازیTheCallistoProtocolعلیگودرزی20:031401/04/0513گلناسکافیلد،رهبرتیمتولیدبازیکالیستوپروتکلدرگفت‌وگویخودبارسانه‌یگیم‌اینفورمرازوجودحجمبالاییازگونه‌هایمختلفدشمناندراینبازیخبرداد.اخبارسینماوتلویزیونبندیکتکامبربچتاییداشارهبهشخصیتدکتردوومدرفیلمDoctorStrange2مسیحکریمی19:041401/04/0527به‌تازگیتهیه‌کنندهفیلمDoctorStrangeintheMultiverseofMadnessنظریهاشارهبهشخصیتدکتردوومدراینفیلمراتاییدکردهاست.خانوادهزومجیبررسیموتورولااج۲۰پرو[بابررسیویدیویی]خانوادهزومجی18:151401/04/050موتورولاEdge20Proبرخیویژگی‌هایپرچم‌دارانراباقیمتیمعقولارائهمی‌دهد؛امااینویژگی‌هابرایرقابتباآیفونSE2022،گلکسیS21FEوشیائومی12Xکافینیستند.اخبارسینماوتلویزیونتریلرفیلموسریالتاییدفصلدومانیمهSpyxFamily|انتشاراولینتریلرمسیحکریمی17:541401/04/0546استودیوتوهوباانتشاریکتریلرفصلدومانیمهSpyxFamilyراتاییدواعلامکرد.همچنینماهپخشفصلدوماینانیمهتاییدشدهاست.اخباربازینینتندواحتمالبرگزاریرویدادنینتندودایرکتبامحوریتبازی‌هایتردپارتیمحمدصادقتواضعی16:581401/04/0512یکیازژورنالیست‌هایبازی‌هایویدیوییمدعیشدهکهسهشنبهاینهفتهرویدادنینتندودایرکتبامحوریتبازی‌هایتردپارتیبرگزارمی‌شود.اخبارسخت‌افزاراخبارفناوریانتشاراولینرندرهایکارتگرافیکRTX4090و4090Tiمهدیاسدی15:591401/04/053رندرهایجدیدمنتسببهGeForceRTX4090TiوRTX4090کهتوسطMoore'sLawisDeadدریوتیوبمنتشرشده،ظاهرمشابهوطراحیبه‌روزشده‌یخنک‌زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماکننده‌هایمدلFoundersEditionرابهتصویرمی‌کشد.صفحه۱از۳۹۰۷۱۲۳۴۵...۳۹۰۷[{"@context":"schema.org","@type":"Organization","Name":"Zoomg","URL":"/","logo":{"@type":"ImeObject","url":"cdn.zoomg.ir/assets/logos/zoomg_logo.png","caption":"Zoomg"},"sameAs":["/channel/UCc445FfWD4c6TkH1y-7KmAA","twitter.com/myzoomg","/myzoomg/","/myzoomg/","/company/zoomg","/myzoomg/","t.me/myzoomg"]},{"@type":"WebSite","name":"Zoomg","url":"","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"/search/{query}","query-input":"requiredname=query"},"@context":"httpschema.org"}]varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::اماسآی::جدید::HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="ang.ir/msi-homepe/"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL1-ang"style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;"src="cdn.zoomg.ir/2022/4/banner-300x250-nt.jpg"alt="1570;1608;1606;1711;1576;1606;1585;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":405},{"title":"بنر::اماسآی::رایتل::HL1","body":"<pstyle="clear:both;"><ahref="/energy-simcard?utm_source=bannerweb&amp;utm_medium=energy&amp;utm_campaign=energy&amp;utm_content=zoomgi"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL1-Rightel"src="cdn.zoomg.ir/2022/6/banner-rightellz-300x250.gif"alt="1576;1606;1585;1585;1575;1740;1578;1604;"style="float:right;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":411}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);ویدیوهایاختصاصیمهمترینبازیهایتیر۱۴۰۱کهنبایدازدستبدهیدمعرفیحافظهرمDDR5مدلXPGLancerRGBنیمنگاهبازیPortalReloadedزوم‌کست:دررویدادمایکروسافتبتسداچهگذشت؟ازعروسکآنابلوداستانواقعیوترسناکآنچهمیدانید؟بازیهایموردانتظار۱۹مهر۱۴۰۱بازیForspokenسومآبان۱۴۰۱بازیGothamKnights۲۰آبان۱۴۰۱بازیStarfieldنامشخص(۲۰۲۲)بازیGodofWarRnarokنامشخصبازیSenua'sSa:HellbladeIIvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::گرین::HL2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div>13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="green.ir/products/power-supply"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL2-Green"src="cdn.zoomg.ir/2021/12/banner-powergreen-300x250.gif"alt="1576;1606;1585;1711;1585;1740;1606;"style="float:right;"/></a></p>13;10;</div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":365}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);بررسیبازی8.5بررسیبازیبررسیبازیTeeneMutantNinjaTurtles:Shredder’sRevengeTeeneMutantNinjaTurtles:Shredder’sRevengeدرارائهیکتجربهکلاسیکحسابیموفقبودهوباتماممشکلاتخود،به‌خوبیبازیکنراسرگرممی‌کند.بابررسیاینبازیهمراهزومجیباشید.7.5بررسیبازیCardShark7بررسیبازیMarioStrikers:BattleLeue6.5بررسیبازیRollerChampionsبررسیمحصولجعبه‌گشاییجعبهگشاییهواوینوا9SE|بازیهاچطوراجرامی‌شوند؟دراینویدیوابتداگوشیاقتصادیهواوینوا۹اسایراجعبه‌گشاییکرده‌ایموسپسبرایبررسیعملکرداجرایبازی‌ها،چهاربازیرارویگوشیتستکرده‌ایم.بررسیساعتهوشمندهواویWatchGT3بررسیویدیوییکیسگیمینگاماسآیMEGInfiniteX11thبررسیویدیوییهدستواقعیتمجازیOculusQuest2بررسیفیلموسریالنقدفیلموسریالنقدفیلماسپایدرهد(Spiderhead)|کریسهمسورثدراثریعلمیتخیلیفیلمSpiderheadیکاثرعلمی‌تخیلیبانگرشیسطحیبهمسائلاجتماعیونوعزندگیبشراست.بانقداینفیلمهمراهزومجیباشید.نقدفیلمهمهمه(Hustle)|آدامسندلردردرامیورزشینقدفیلمجوجهکشی(Hatching)|یکدختربچهومخلوقیترسناکنقدسریالایستگاهیازده(StationEleven)|برایطرفدارانTheLeftoversاخبارسینماعبورفروشجهانیفیلمتاپگان2ازمرزیکمیلیارددلارمسیحکریمی23:571401/04/05تاییداشارهبهشخصیتدکتردوومدرفیلمDoctorStrange2مسیحکریمی19:041401/04/05تاییدفصلدومانیمهSpyxFamily|انتشاراولینتریلرمسیحکریمی17:541401/04/05مذاکرهلیونلبرایکارگردانیفیلمTheGreeزومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماnHornetandKatoعلینوروزی10:271401/04/05اسپین‌آفسریالStrangerThingsمتفاوت‌ترازانتظارطرفدارانخواهدبودمسیحکریمی23:531401/04/04مقالاتسینماییمعرفیسریالکلویی(Chloe)|لذتسرقتیکهویتبهترینفیلمهایجیمکری|ازماسکتانمایشترومنمهمترینفیلمهاوسریالهایتیر۱۴۰۱|ازتاریخپخشتاخلاصهداستانحقایقجالبسریالModernFamily|جزییاتریزودرشتخانواده‌هایامروزیآخرهفتهچهفیلمیببینیم:ازOutofSightتاJaneEyreگزارشباکسآفیس:انیمیشنLightyear،کم‌درآمدترینفیلممجموعهداستاناسباب‌بازیبهترینمستندهایجهان|ازمنهیثلجرهستمتاایکاروسراهنمایخریدراهنمایخریدمانیتورگیمینگدرقیمتهایمختلف120ادامهمطلبچهمادربردیراباچهپردازنده‌ایبخریم؟86ادامهمطلبراهنمایخریدوآزمایشقطعاتدستدومکامپیوتر66ادامهمطلببررسیاختصاصیکارتگرافیکگیگابایتAORUSGeForceRTX2080TiXTREME35ادامهمطلبموبایلبازیهایپولیاندرویدوآیفونکهامروزرایگانشده‌اند(۱۷فروردین)بهترینبازیهایآفلایناندروید|۵۵بازیکهنبایدازدستبدیدبهترینبازیهایآنلایناندروید-38بازیچندنفرهکهبایدتجربهکنیدمحمدصادقتواضعی19:041400/06/03بهترینبازیهایدیتاداراندرویدبهزادبهرامیجو17:031400/05/02۴۵بازیرایگاناندرویدکهحتمابایدنصبکنیدسیدرضانصری21:001400/01/03بهترینبازیهایترسناکاندرویدعرفانسعیدیان17:591399/09/240اندرویدگیمبهترینبازیهایاندروید|۱۰۰بازیبرتراندرویدیکهبایدنصبکنیددراینمقالهازبهترینبازیهایاندرویددرتمامدورانگفتهایم،بازیهاییکهحتمابایدتجربهکنیدوحداقلبایدچندموردآنرارویگوشیخودنصبداشتهباشید.داغ‌ترینمطالبهفتهراهنمایخریدکامپیوترمیانردهراهنمایخریدکامپیوتربالاردهراهنمایخریدکامپیوترردهحرفهایحتمابخوانیدرونماییاحتمالیالکترونیکآرتزازنیدفوراسپیدجدیددرماهجولایتأخیراحتمالینسخهکامپیوترUncharted:LegacyofThievesCollectionبازیFinalFantasy16فاقدلهجه‌آمریکاییاستشاخه‌هایبرتربررسیبازیزوم‌کستنیم‌نگاهمعرفیبازیموبایلاخبارسینماوتلویزیوناخباربازینقدفیلموسریالخانوادهزومجیزومیتکجاروزومجیپدالعضویتدرخبرنامهتایید©کپیبخشیاکلهرکدامازمطالبزومجیتنهاباکسبمجوزمکتوبامکانپذیراست.varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::اماسآی::جدید::HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="ang.ir/msi-homepe/"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL1-ang"style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;"src="cdn.zoomg.ir/2022/4/banner-300x250-nt.jpg"alt="1570;1608;1606;1711;1576;1606;1585;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":405},{"title":"بنر::گرین::HL2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div>13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="green.ir/products/power-supply"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL2-Green"src="cdn.zoomg.ir/2021/12/banner-powergreen-300x250.gif"alt="1576;1606;1585;1711;1585;1740;1606;"style="float:right;"/></a></p>13;10;</div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":365},{"title":"بنر::تترلند::S1","body":"<!--noEditor-->13;10;<divstyle="padding-top:10px;">13;10;<div><ahref="tetherland.com/?utm_source=zoomg&amp;utm_medium=retarget&amp;utm_campaign=1price&amp;utm_term=tether&amp;utm_content=banner"target="_blank"><picture><sourcemedia="(max-width:768px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2022/5/banner-tetherlandnew-300x250.gif"/><sourcemedia="(max-width:3920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2022/5/banner-tetherlandnew-1300x100.gif"/><imgclass="img-responsives-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="1576;1606;1585;1578;1578;1585;1604;1606;1583;"id="S1-TetherLand"data-src="cdn.zoomg.ir/2022/5/banner-tetherlandnew-1300x100.gif"/></picture></a></div>13;10;</div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":100,"id":392},{"title":"بنر::آیپینز::HS1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="ipinz.ir/"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:768px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2022/3/banner-ipinz-300x250.gif"/><sourcemedia="(max-width:3000px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2022/3/banner-ipinz-250x250.gif"/><imgclass="img-responsives-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="1570;1740;1662;1740;1606;1586;"id="HS1-Ipinz"data-src="cdn.zoomg.ir/2022/3/banner-ipinz-250x250.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":400},{"title":"بنر::اماسآی::رایتل::HL1","body":"<pstyle="clear:both;"><ahref="/energy-simcard?utm_source=bannerweb&amp;utm_medium=energy&amp;utm_campaign=energy&amp;utm_content=zoomgi"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL1-Rightel"src="cdn.zoomg.ir/2022/6/banner-rightellz-300x250.gif"alt="1576;1606;1585;1585;1575;1740;1578;1604;"style="float:right;"/></a></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":411}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);

Posto:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato