- فدا - نړۍ او ټیکنالوژي

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
 - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي
  • Indirizzo Web:www.fida.af
  • IP del server:104.223.45.176
  • Descrizione del sito:فدا - له نړۍ او ټیکنالوژۍ خبر شئ

nome del dominio:www.fida.afValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.fida.afflusso

348

nome del dominio:www.fida.afBene o male

Fama e ricchezza. Prosperità e ricchezza Ji

sito web: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيPesi

3

sito web: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيIP

104.223.45.176

sito web: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيsoddisfare

-فدا-نړۍاوټیکنالوژي window.fbAsyncInit=function(){FB.init({xfbml:true,version:'v6.0'});};(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='connect.facebook.net/en_US/sdk/xfbml.customerchat.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk')); window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-V6P65YWTLW'); کور خبرونه کمپیوټر موبایل آیفون انډرایډ ونپلس څنګهکولایشو؟ ښوونې ټولنيزېرسنۍ فېسبوک ټویټر یوټیوب دننهکیدل ګډون کور خبرونه کمپیوټر موبایل ټول آیفون انډرایډ ونپلس څنګهکولایشو؟ ښوونې ټولنيزېرسنۍ ټول فېسبوک ټویټر یوټیوب دننهکیدل ګډون موبایل ځیرکموبایلونهجراثیمجذبوي فدامحمدرحمانی  اپریل4,2020 0 775 خبرونه فيسبوکدآيفونکاروونکيتعقيبوي فدامحمدرحمانی  اپریل5,2020 0 897 انډرایډ آياغواړئچېخپللګښتونهاومصارفموکنټرولکړئ؟ فدامحمدرحمانی  اپریل11,2020 0 938 څنګهکولایشو؟ څنګهکولایشوچۍخپلانډرایډموبایلدخپلغږپهواسطهادارهکړو؟ فدامحمدرحمانی  اپریل8,2020 0 1282 انډرایډ آياستاسوانډرايډموبايلتهخپلسرياعلاناتراځي؟ فدامحمدرحمانی  اپریل11,2020 0 1145 خبرونه څنګهيوهيکرلهايپلکمپنۍ$ترلاسهکړل؟ فدامحمدرحمانی  اپریل8,2020 0 1211 خبرونه ایرانیانودنړیوالروغتیاییسازمانایمیلونههیککړي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 985 ښوونې څنګهکولیشوچېدفيسبوکپروفايلګارډفعالکړو؟ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1542 فېسبوک فېسبوکدزوجینولپارهنويدچیټاپلیکیشنجوړکړ فدامحمدرحمانی  اپریل8,2020 0 1351 خبرونه مېټاورسMeterseڅهشیدی؟ فدامحمدرحمانی  جنوری9,2022 0 237 فېسبوک فيسبوکمسينجرهمدسنپچټپهڅېردسکرينشاټنوټيفيکيشن... فدامحمدرحمانی  جنوری29,2022 0 140 دفیسبوکمیسنجردنړیوالکوډکولو(end-to-endencryption)ځانګړتیاوېفعالويلکهدسکرینشاټکشفکول،دپیغامعکسالعملونه،اوټایپ... نورولولئ انډرایډ دBRATAمالوېرستاسېمعلوماتغلاکوي فدامحمدرحمانی  جنوری28,2022 0 180 دBRATAانډرایډمالویرکولیشيستاسوسمارټفونفارمټکړياوستاسوشخصيمعلوماتغلاکړي نورولولئ (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}); خبرونه مېټاورسMeterseڅهشیدی؟ فدامحمدرحمانی  جنوری9,2022 0 237 میټاورسپهبلاکچینایکوسیستمکېدنهبدلیدونکيټوکنونو(NFTs)وروستيخپریدواومیټاتهدفیسبوکنومبدلېدولهاملهعامهپوهاویترلاسه... نورولولئ آیفون آیفونکمپنۍنویموبایلدiPhoneSE2020پهنومبازار... فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1055 نورولولئ ونپلس دOnePlus8Proموبایلونهبازارتهوړاندېشول فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 907 نورولولئ خبرونه اوسکولیشئدموبایلپهسکایپکېخپلسکرینشییرکړئ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 883 نورولولئ - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي خبرونه یوټیوبدټیکټاکپهڅیراپلیکیشنراباسي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1429 نورولولئ ښوونې څنګهکولیشوچېدفيسبوکپروفايلګارډفعالکړو؟ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1542 نورولولئ خبرونه اوسیووټساپپهدوهموبایلونوکېکارولیشئ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1329 نورولولئ فېسبوک فیسبوکدکمپیوټرلپارهمسینجربازارتهوړاندېکړ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1318 نورولولئ فېسبوک فیسبوکدQuiteModeپهنومنوېطرحوړاندېکوي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 994 نورولولئ خبرونه ایرانیانودنړیوالروغتیاییسازمانایمیلونههیککړي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 985 نورولولئ 123› مشهورېلیکنې څنګهکولیشوچېدفيسبوکپروفايلګارډفعالکړو؟فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1542 یوټیوبدټیکټاکپهڅیراپلیکیشنراباسيفدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1429 فېسبوکدزوجینولپارهنويدچیټاپلیکیشنجوړکړفدامحمدرحمانی  اپریل8,2020 0 1351 اوسیووټساپپهدوهموبایلونوکېکارولیشئفدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1329 فیسبوکدکمپیوټرلپارهمسینجربازارتهوړاندېکړفدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1318 OurPicks انډرایډ دBRATAمالوېرستاسېمعلوماتغلاکوي فدامحمدرحمانی  جنوری28,2022 0 180 څانګې خبرونه(7) کمپیوټر(0) موبایل(12) آیفون(2) انډرایډ(6) ونپلس(1) څنګهکولایشو؟(1) ښوونې(1) ټولنيزېرسنۍ(4) فېسبوک(4) ټویټر(0) یوټیوب(0) نورېلیکنې فېسبوک فيسبوکمسينجرهمدسنپچټپهڅېردسکرينشاټنوټيفيکيشنفعالوي انډرایډ دBRATAمالوېرستاسېمعلوماتغلاکوي خبرونه ایرانیانودنړیوالروغتیاییسازمانایمیلونههیککړي فېسبوک فېسبوکدزوجینولپارهنويدچیټاپلیکیشنجوړکړ انډرایډ آیاغواړئچېدآیفونکاریالونه(اپلیکیشنې)پهانډرایډموبایلکېوکاروئ؟ ټاګونههیکMeterseونپلسپروAndroidټیکټاکونپلسWeb3.0خبرونهکمپیوټرښوونېآیفونوټساپMessengerسکایپکاریال زمونږپهاړه نورېلیکنې څنګهکولایشوچۍخپلانډرایډموبایلدخپلغږپهواسطهاداره... آیفونکمپنۍنویموبایلدiPhoneSE2020پهنومبازارته... څنګهکولیشوچېدفيسبوک - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيپروفايلګارډفعالکړو؟ ټولنیزېرسنۍ پهزړهپوريشیاناوتازهمعلوماتترلاسهکولولپارهدلتهګډونوکړئ! ګډونوکړئ ©ددېویبپاڼېټولحقوقخونديدي. Terms&Conditions - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي Contact

Posto: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato