صفحه اصلی - AMDB

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
صفحه اصلی - AMDB
  • Indirizzo Web:www.amdb.af
  • IP del server:94.130.200.225
  • Descrizione del sito:(AMDB) مکانی است برای همه مخاطبان سینمای افغانستان تا در میان محصولات موردعلاقه خود با دیگران تبادل‌نظر کنند و امتیاز بدهند، عکس،تریلر و کارنامه هنرمندان را ببینند

nome del dominio:www.amdb.afValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.amdb.afflusso

380

nome del dominio:www.amdb.afBene o male

Pace della mente. natura di buon auspicio di buon auspicio

sito web:صفحه اصلی - AMDBPesi

2

sito web:صفحه اصلی - AMDBIP

94.130.200.225

sito web:صفحه اصلی - AMDBsoddisfare

صفحهاصلی-AMDB صفحه اصلی - AMDB صفحهاصلیفیلمسریالفیلمکوتاههنرمندان کارگردانان داخلی خارجی بازیگران داخلی خارجی اخبارسینما سینمایافغانستان سینمایجهانمعرفیجشنوارههادربارهما تماسبامافورمثبت شماواردنشدهاید!ورود | ایجادحسابکاربریجدید آخریناخبار بوسهیدوهنرمندبررویفرشقرمزجنجالبرانگیزشد. مستندکودکیمن،کشورمنبرندهجایزهبفتا مراسمافتتاحیهجشنوارهدیدنو هیچویدیوییوجودندارد! روی«بعداتماشاکنید»کلیککنیدتاویدیوهارادراینجاقراردهید مشاهدههمهویدیوها  ویدیوهایجدیدروازدستنده برایدیدنبروزرسانیهایکانالموردعلاقهخودعضووشیدورود  شماواردنشدهاید! ورود  |  ایجادحسابکاربریجدید صفحهاصلی جدیدترینفیلمهایداستانی آسیابان خاکستر عروج چرخشدریکدایره درسرزمینبیگانه زندهبهگور جدیدترینسریالها سریالراهپاک سریالسپر سریالبینمنوتو سریالصدایخاموش سریالکمیسارامانالله سریالقلبهایشجاع جدیدترینفیلمهایمستند داعشدرافغانستان آنسویبرقع شکستهیکشاعر درهمینحوالی منیکبازیگرشادم بعداتماشاکنیداضافهشد حقیقتگمنور جدیدترینفیلمهایکوتاه بعداتماشاکنیداضافهشد پدرممیخواستبرودمکه 120 بیرنگ 90 بعداتماشاکنیداضافهشد 01:00 رونالدو 4192 بعداتماشاکنیداضافهشد مراببوس 260 بعداتماشاکنیداضافهشد بیسکویت 220 بعداتماشاکنیداضافهشد 11:26 غزل 8626 جدیدترینانیمیشنها ایستگاه 340 شیزوفرنی 430 بعداتماشاکنیداضافهشد چهکسی 760 بعداتماشاکنیداضافهشد نانآور 1160 بعداتماشاکنیداضافهشد بزچینی 1000 آرزو 230 پربازدیدترینفیلمها بعداتماشاکنیداضافهشد سنگشکن 2480 بعداتماشاکنصفحه اصلی - AMDBیداضافهشد اسامه 2370 بعداتماشاکنیداضافهشد اخترمسخره 1920 بعداتماشاکنیداضافهشد جادهکفتار 1680 بعداتماشاکنیداضافهشد برفقرمز 1590 بعداتماشاکنیداضافهشد سکوت 1430 اخبارسینما بوسهیدوهنرمندبررویفرشقرمزجنجالبرانگیزشد. آرمانجعفری1401-03-081401-03-08 05000 مستندکودکیمن،کشورمنبرندهجایزهبفتا آرمانجعفری1401-02-211401-02-21 08500 مراسمافتتاحیهجشنوارهدیدنو آرمانجعفری1401-01-111401-01-11 012500 جشنوارهها نخستینجشنوارهفیلمکوتاهداستانی–مستند(دیدنو) آرمانجعفری1400-12-251400-12-25 033700 جشنوارهفیلمکوتاهداستانی–مستند(دیدنو) آرمانجعفری1400-12-251400-12-25 030700 لاجورد،جشنوارهملیفلمافغانستان آرمانجعفری1400-09-18 09300 ‫0/5 صفحه اصلی - AMDB ‫(0نظر) دربارهما (AMDB)مکانیاستبرایهمهمخاطبانسینمایافغانستانتادرمیانمحصولاتموردعلاقهخودبادیگرانتبادل‌نظرکنندوبهمحصولاتموردعلاقهخودامتیازبدهند،عکس،تریلروکارنامههنرمندانرابنبینددیدگاهمنتقدانرابدانندوازاخبارجدیددرسینمایافغانستانمطلعبشوند.مادراینجادرتلاشیمکهتمامنیازهایسینماییشماراپیداکنیمودرمقابلآن‌هاپاسخگوباشیم. آخریناخبار بوسهیدوهنرمندبررویفرشقرمزجنجالبرانگیزشد. آرمانجعفری1401-03-081401-03-08 مستندکودکیمن،کشورمنبرندهجایزهبفتا آرمانجعفری1401-02-211401-02-21 مراسمافتتاحیهجشنوارهدیدنو آرمانجعفری1401-01-111401-01-11 بیشترینبحثشده استانبول–رویاییکزندگیبهتر آرمانجعفری0 سیاهمووجلالی آرمانجعفری0 اخترمسخره آرمانجعفری0 تمامیحقوقاینسایتمربوطموسسهنمارسانهوتیمافغانوردپرسمیباشد©2021. بالا هیچویدیوییوجودندارد! روی«بعداتماشاکنید»کلیککنیدتاویدیوهارادراینجاقراردهید مشاهدههمهویدیوها  ویدیوهایجدیدروازدستنده برایدیدنبروزرسانیهایکانالموردعلاقهخودعضووشیدورود  شماواردنشدهاید! ورود  |  ایجادحسابکاربریجدید صفحهاصلیفیلمسریالفیلمکوتاههنرمندان کارگردانان داخلی خارجی بازیگران داخلی خارجی اخبارسینما سینمایافغانستان سینمایجهانمعرفیجشنوارههادربارهما تماسبامافورمثبت

Posto:صفحه اصلی - AMDBrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato