Ўзбекистон янгиликлари – Газета.uz

  • 2022-01-10Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
Ўзбекистон янгиликлари – Газета.uz
  • Indirizzo Web:www.gazeta.uz
  • IP del server:78.47.144.120
  • Descrizione del sito:Ўзбекистоннинг энг сўнгги ва долзарб янгиликлари: сиёсат, иқтисодиёт, жамият, спорт, маданият, технологиялар, жаҳон янгиликлари.

nome del dominio:www.gazeta.uzValutazione

di 500~20000

nome del dominio:www.gazeta.uzflusso

101

nome del dominio:www.gazeta.uzBene o male

Fama e ricchezza. Prosperità e ricchezza Ji

sito web:Ўзбекистон янгиликлари – Газета.uzPesi

1

sito web:Ўзбекистон янгиликлари – Газета.uzIP

78.47.144.120

sito web:Ўзбекистон янгиликлари – Газета.uzsoddisfare

Ўзбекистонянгиликлари–Газета.uz (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-K84J9WF'); window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA--1',{'custom_map':{'dimension1':'lang','dimension2':'is_pr'}});vargTEventProps={'lang':'uz',};gt('event','peview',gTEventProps); ЖамиятСиёсатИқтисодиётСпортКолумнистларКоронавирусРусO`zbЎзбПрофилЧиқиш БошсаҳифаЯнгиликларМақолаларМедиа27июн,душанбаCOVID-19 Ob-ho Zira Вакансиялар 24июн18:46 1 Конституцияниўзгартиришгаоидқонунлойиҳаси25июнькуниумумхалқмуҳокамасигақўйиладиДепутатларКонституциягаўзгартиришларкиритишгаоидқонуннибиринчиўқишдақабулқилди.КонституциявийкомиссиятаклифларниҚонунчиликпалатасигакиритганҳолдаўзфаолиятинидавомэттиради.Бошқонунлойиҳаси25июндан4июлгақадарумумхалқмуҳокамасигақўйилади. 24июн10:47  Ижтимоийтажриба:Андижонданогиронликаравачасидагийигитавтобусларгачиқарилмади 22июн17:57  Конституцияниўзгартиришбўйичақонунлойиҳасибиройданкамроқвақтичидатайёрланди 22июн08:47  Ўзбекистонгазникимданвақандайнархдаолмоқда,депутатнимаучуннорози? ЎзбекистондакоронавирусДунёда Статистика24034523788216375433272551308990636328556аниқланганҳолатлартузалганларвафотэтганлараниқланганҳолатлартузалганларвафотэтганларМаълумотлар:ЎзбекистонСоғлиқнисақлашвазирлиги,ДжонсХопкинсуниверситети(АҚШ) Кеча,15:43 Ковидҳолатларисониўсишдадавомэтмоқда ШанбакуниЎзбекистонда140гаяқин(биркунаввал120гаяқин)коронавирусҳолатианиқланди.Шундан56тасиТошкентдақайдэтилган. Кеча,15:32 Бокс:МуроджонАҳмадалиевРонниРиоснимағлубэтиб,ўзкамариниҳимояқилди БоксчиМуроджонАҳмадалиевамерикаликРонниРиосустиданғалабақозониб,WBAва IBFчемпионликкамарлариниҳимояқилди.Беллашувдансўнгўзбекистонликспортчижангнижароҳатланганқўлбиланўтказганинимаълумқилди. Кеча,14:49 41 КонституциядаҚорақалпоғистоннингмақоминиўзгартириштаклифэтилмоқда ЎзбекистонКонституциясигаўзгартишларлойиҳасидаҚорақалпоғистонмақоминиўзгартириштаклифқилинмоқда.Ҳозирдау референдумасосидаЎзбекистонтаркибиданчиқишҳуқуқигаэгасуверенреспубликаҳисобланади.Мазкурбанднибекорқилиштаклифэтилмоқда. Кеча,12:33 ЎзбекистонликтаэквондочиларОсиёчемпионатидаянатўрттамедалниқўлгакиритди ТаэквондобўйичаОсиёчемпионатидаўзбекистонликЖасурЖайсуновҳамдаНикитаРафаловичолтин,ФерузаСадиковава СветланаОсиповабронзамедаллариниқўлгакиритишди.МусобақадаЎзбекистонтермажамоасиумумжамоаҳисобидакучлиучликдабормоқда. 25июн17:37 Тадбиркорларнингҳуқуқларинибузганликбўйичамингданортиқҳолатаниқланди БизнесомбудсманўрганишларинатижасидаҚурилишвазирлигитизимида1326таҳолатдатадбиркорларнингҳуқуқларибузилганимаълумбўлди.Камчиликларучунвазирликва унингҳудудийбошбошқармаларининг143нафарходимиганисбатанбаённоматузилди. 25июн15:28 Конституциягакиритилаётганўзгартиришларлойиҳасиоммавиймуҳокамагақўйилди Конституцияниўзгартиришгаоидқонунлойиҳаси«Бу менингКонституциям»порталидаиккитилдаэълонқилинди.У PDFформатидажойлаштирилганбўлиб,алоҳидамоддаларгаизоҳқолдиришимкониятимавжудэмас.Лекинфуқароларўзфикрлариниёзибқолдиришимкониятигаэга.Муҳокама10кундавомэтади. 25июн13:50 Афғонистонга74тоннагуманитарёрдамжўнатилди Ўзбекистонзилзилава тошқинданжабркўрганАфғонистонга74тоннагуманитарёрдамжўнатди. 25июн12:41 Appleва Courseraвакилларибиланҳамкорликмасалаларимуҳокамақилинди АКТвазириAppleкомпаниясивакилларибиланЎзбекистондаApplePayтизиминижорийэтиш,5GтармоқларидаiPhoneданфойдаланишимкониятиникенгайтиришмасалаларинимуҳокамақилди.Courseraтаълимплатформасивакилларибиланўзбекистонликёшларига ITкасблариниўқитишнийўлгақўйишкелишилди. 25июн12:10 «Янгинафас»ёшлармарафонисабаблиТошкентдагиайримкўчаларвақтинчаёпилади 25−26июнькунлари«Янгинафас»ёшлармарафониўтказилишимуносабатибиланпойтахтмарказидагиайримкўчаларсоат18:00данэртасикуни10:00гачаёпилади. 25июн11:22 Жумакуни119кишикоронавирусюқтирди 24июнькуниреспубликада119кишинингкоронавирусюқтирганимаълумбўлди.УларнингдеярлиярмиТошкентшаҳридааниқланган. 25июн10:30 5 Президентликмуддатини7йилгаузайтириштаклифқилинмоқда КонституциягатаклифқилинганўзгартишлардаЎзбекистонпрезидентинингваколатмуддатини5йилдан7йилгачаузайтиришғоясиилгарисурилди. 25июн10:22 $1млнниҚирғизистонгаолибўтмоқчибўлганшахстўхтатибқолинди ДХХЧегарақўшинлари1млнАҚШдолларинингўзбек-қирғизчегарасиданноқонунийолибчиқибкетилишигачекқўйди. 24июн23:39 Дамолишкунларижудаиссиқбўлишикутилмоқда ДамолишкунлариТуркманистонданЎзбекистонгажудаиссиқвақуруқҳавокирибкелишикутилмоқда.Бунингнатижасидаҳавоҳарорати+45даражагачакўтарилади.Ўзгидромет25июнданмамлакатдачиллабошланишива у 3августгачадавомэтишинимаълумқилди. 24июн23:32 ТойлоқдаNexia2ва Malibuтўқнашувидауч киши,жумладаниккинафарИИБходимиҳалокбўлди СамарқандвилоятинингТойлоқтуманидаNexia2ва Malibuтўқнашувинатижасидауч киши,жумладаниккинафарИИБходимиҳалокбўлди,бешкишижароҳатланди. 24июн23:12 1 Тошкентдагиковид-поликлиникаларқайтаданочилмоқда ТошкентнингбарчатуманларидаCOVID-19биланкасалланганбеморларучунмахсусполиклиникаларқайтаданиш бошламоқда. 24июн22:12 МДҲдавлатларимудофаавазирлариМосквадаучрашди ЎзбекистонмудофаавазириБаҳодирҚурбоновМосквадаМДҲмудофаавазирларикенгашийиғилишидақатнашди.УндаиштирокчиларРоссиянингУкраинадагиҳарбийҳаракатлариниҳисобгаолганҳолдадунёдагиҳарбий-сиёсийвазиятнимуҳокамақилди. 24июн22:00 24июнькуниЎзбекистондасодирбўлганэнгмуҳимхабарлардайжести Йўлўтказгичқуришучундавлатэҳтиёжлариучунолибқўйилган«Қўйлиқ»бозори,ҳокимигаўринбосарибўлишучун$200минг,«пилот»данкейинкомпьютерсовғасиниолганЧимбойдагиIT-танловғолиблари,жинояткодексидагиўзгаришва бошқалар —«Газета.uz»нинг24июндагиэнгмуҳимхабарларидайжестида. 24июн21:14 Криптовалюталарбазмитугадими? Криптовалюталаркурсларикескинпасаябошлагач,«криптовалюталардавринингтугагани»,уларнингқайтибтикланаолмаслигиҳақидамиш-мишлартарқалди.Амморостанҳамшундайми?«Газета.uz»ушбумақоладакриптовалюталаристиқболиникўрибчиқади. 24июн20:05 ШавкатМирзиёев«БРИКСплюс»форматидагионлайнфорумдаиштирокэтди 24июн19:37 «Қўйлиқ»бозоритўлиқбузилмайди —Тошкентҳокимлиги 24июн19:06 Тошкентдавлатпедагогикауниверситетигаакадемикмустақилликберилади 24июн19:05 «Яшилмакон»ҳисоботида6,2млнкўчатқўшибёзилганианиқланди,2,4млнтасиқурибқолган 24июн18:33 Ташқиқарзйиллардавомидабиринчимартакамайди.Сабаблар 24июн18:25 2021йилноябрьойиданбуёнАфғонистонгаТермизорқали42мингтоннамаҳсулотетказибберилди 24июн16:38 Долларнинграсмийкурсикўтарилди 24июн16:32 ЎзбектаэквондочилариОсиёчемпионатидаолтинва кумушмедалниқўлгакиритди 24июн15:13 Ўзбекистондапедагогикайўналишида10та ОТМташкилэтилади 24июн15:03 «Қўйлиқ»бозорийўлўтказгичқуришмақсадидадавлатэҳтиёжлариучунолибқўйилмоқда ЭНГКЎПЎҚИЛГАНХАБАРЛАР КонституциядаҚорақалпоғистоннингмақоминиўзгартириштаклифэтилмоқда (41) Президентликмуддатини7йилгаузайтириштаклифқилинмоқда (5) Конституциягакиритилаётганўзгартиришларлойиҳасиоммавиймуҳокамагақўйилди  ТойлоқдаNexia2ва Malibuтўқнашувидауч киши,жумладаниккинафарИИБходимиҳалокбўлди  Криптовалюталарбазмитугадими?  МедиакитНархларАлоқаВАЛЮТАКУРСЛАРИ(МБ)27июнUSD10839,90сўм9,73EUR11439,35сўм48,18RUB202,99сўм0,97ФотолентаМОБИЛИЛОВА Жамият «Янгинафас»ёшлармарафонисабаблиТошкентдагиайримкўчаларвақтинчаёпилади 25−26июнькунлари«Янгинафас»ёшлармарафониўтказилишимуносабатибиланпойтахтмарказидагиайримкўчаларсоат18:00данэртасикуни10:00гачаёпилади.25июн12:10 Жумакуни119кишикоронавирусюқтирди 24июнькуниреспубликада119кишинингкоронавирусюқтирганимаълумбўлди.УларнингдеярлиярмиТошкентшаҳридааниқланган.25июн11:22 $1млнниҚирғизистонгаолибўтмоқчибўлганшахстўхтатибқолинди ДХХЧегарақўшинлари1млнАҚШдолларинингўзбек-қирғизчегарасиданноқонунийолибчиқибкетилишигачекқўйди.25июн10:22 24.06Дамолишкунларижудаиссиқбўлишикутилмоқда 24.06ТойлоқдаNexia2ва Malibuтўқнашувидауч киши,жумладаниккинафарИИБходимиҳалокбўлди 24.06Тошкентдагиковид-поликлиникаларқайтаданочилмоқда 24.0624июнькуниЎзбекистондасодирбўлганэнгмуҳимхабарлардайжести Сиёсат КонституциядаҚорақалпоғистоннингмақоминиўзгартириштаклифэтилмоқда ЎзбекистонКонституциясигаўзгартишларлойиҳасидаҚорақалпоғистонмақоминиўзгартириштаклифқилинмоқда.Ҳозирдау референдумасосидаЎзбекистонтаркибиданчиқишҳуқуқигаэгасуверенреспубликаҳисобланади.Мазкурбанднибекорқилиштаклифэтилмоқда.Кеча,14:49 Конституциягакиритилаётганўзгартиришларлойиҳасиоммавиймуҳокамагақўйилди Конституцияниўзгартиришгаоидқонунлойиҳаси«Бу менингКонституциям»порталидаиккитилдаэълонқилинди.У PDFформатидажойлаштирилганбўлиб,алоҳидамоддаларгаизоҳқолдиришимкониятимавжудэмас.Лекинфуқароларўзфикрлариниёзибқолдиришимкониятигаэга.Муҳокама10кундавомэтади.25июн15:28 Афғонистонга74тоннагуманитарёрдамжўнатилди Ўзбекистонзилзилава тошқинданжабркўрганАфғонистонга74тоннагуманитарёрдамжўнатди.25июн13:50 25.06Президентликмуддатини7йилгаузайтириштаклифқилинмоқда 24.06МДҲдавлатларимудофаавазирлариМосквадаучрашди 24.06ШавкатМирзиёев«БРИКСплюс»форматидагионлайнфорумдаиштирокэтди 24.06Конституцияниўзгартиришгаоидқонунлойиҳаси25июнькуниумумхалқмуҳокамасигақўйилади Иқтисодиёт Тадбиркорларнингҳуқуқларинибузганликбўйичамингданортиқҳолатаниқланди БизнесомбудсманўрганишларинатижасидаҚурилишвазирлигитизимида1326таҳолатдатадбиркорларнингҳуқуқларибузилганимаълумбўлди.Камчиликларучунвазирликва унингҳудудийбошбошқармаларининг143нафарходимиганисбатанбаённоматузилди.25июн17:37 Криптовалюталарбазмитугадими? Криптовалюталаркурсларикескинпасаябошлагач,«криптовалюталардавринингтугагани»,уларнингқайтибтикланаолмаслигиҳақидамиш-мишлартарқалди.Амморостанҳамшундайми?«Газета.uz»ушбумақоладакриптовалюталаристиқболиникўрибчиқади.24июн21:14 Ташқиқарзйиллардавомидабиринчимартакамайди.Сабаблар Ўзбекистонташқиқарзи2013йилданбуёнилкборкамайди.МБ бунижаҳондагигеосиёсийвазияттаъсиридадавлатва хусусийсектортомониданянгиқарзжалбқилишсекинлашганива асосийқарзбўйичатўловларнингамалгаоширилишиташқиқарзқолдиғидааксэтганибиланизоҳлади.24июн18:33 24.06Долларнинграсмийкурсикўтарилди 24.06Наманганда13млрдсўмликсубсидиява имтиёзликредитэвазигақурилганиссиқхоналаришламаётганианиқланди 24.06Наманган,Андижонва Сурхондарёдамуаммоликредитларулушиюқори —Ҳисобпалатаси 23.06ХВЖиюньохиригачадавлатхизматчиларинингдаромадларидекларацияситўғрисидагиқонунтасдиқланишиникутмоқда,аммобу даргумон Спорт Бокс:МуроджонАҳмадалиевРонниРиоснимағлубэтиб,ўзкамариниҳимояқилди БоксчиМуроджонАҳмадалиевамерикаликРонниРиосустиданғалабақозониб,WBAва IBFчемпионликкамарлариниҳимояқилди.Беллашувдансўнгўзбекистонликспортчижангнижароҳатланганқўлбиланўтказганинимаълумқилди.Кеча,15:32 ЎзбекистонликтаэквондочиларОсиёчемпионатидаянатўрттамедалниқўлгакиритди ТаэквондобўйичаОсиёчемпионатидаўзбекистонликЖасурЖайсуновҳамдаНикитаРафаловичолтин,ФерузаСадиковава СветланаОсиповабронзамедаллариниқўлгакиритишди.МусобақадаЎзбекистонтермажамоасиумумжамоаҳисобидакучлиучликдабормоқда.Кеча,12:33 ЎзбектаэквондочилариОсиёчемпионатидаолтинва кумушмедалниқўлгакиритди ТаэквондобўйичаОсиёчемпионатидаОлимпиадачемпиониУлуғбекРашитоволтин,ЧаросҚаюмоваэсакумушмедалниқўлгакиритди.24июн16:32 23.06МОҚраисиўринбосариэнди«Олимпик»футболклубинибошқаради 23.06ЎзбекистонФИФАрейтингидаолтипоғонагаюқорилади 23.06ЎзбекистонликвелоспортчиларОсиёчемпионатида9та медалниқўлгакиритди 21.06Ўзбекистондзюдоакадемияситашкилэтилади Колумнистлар ГлобалбеқарорликшароитидаЎзбекистоннингЖСТва ЕОИИгақўшилишбўйичапозициясиқандайбўлишикерак? ЖСТёкиЕОИИданисталганбиттасигааъзобўлишиккинчисигааъзобўлишниосонлаштирадиваЎзбекистонсавдосиёсатиниҳозиргигақарагандасезиларлидаражадаэркинлаштиради.Бироқ,биринчиЖСТгааъзобўлишмамлакатгаустунроқмавқеберишиэҳтимолиюқори,дебёзадииқтисодчиМиркомилХолбоев.15июн09:00 Кўпнингақлиниозчиликтомонидан«жиловланиши».БизизлаганёхудйўқотганБахт «Фаренгейтбўйича451даража» —америкаликёзувчиРэйБрэдберинингшоҳасарлариданбиридир.Муаллифбиринсонҳаётидақисқавақтдасодирбўлгантуббурилишлар,битмасэҳтиёжларйўлидаёқибюборилгантафаккур,қалбларва тақдирларбаёниорқалиинсониятниодамқиёфасинийўқотишданқайтаришгауриЎзбекистон янгиликлари – Газета.uzнади.10июн09:00 УкраинадагиурушфонидаЎзбекистонташқисавдосиқандайўзгарди? УкраинадагиурушРоссиягакучлибоғланганиқтисодиётларучунташқисавдохатарлариникелтирибчиқарди.Шунгақарамай,март-апрельҳолатигаЎзбекистонташқисавдосисоғломкўрсаткичлардаўсди.«Газета.uz»колумнистиМиркомилХолбоевнингтаъкидлашича,бу тенденциякелгусиойлардаўзгаришимумкин.8июн09:00 27.05Президентларўзмуддатлариниқандай«ноллаштирган»?Жаҳонтажрибаси 10.05ГлобалбеқарорликшароитидаҚҚСбўйичаимтиёзларнархларўсишининголдиниолишгаёрдамберадими? 24.04«Овозимизниҳамчиқармай,жимгинауруштугашиникутишданбошқачорамизйўқ» —АннаФранккундалиги 22.04Бизҳақимиздабизсизқарор:ўзбекимо-ишоратилиниунингташувчиларисизривожлантиришмоқчими? Жаҳон Криптовалюталарбазмитугадими? Криптовалюталаркурсларикескинпасаябошлагач,«криптовалюталардавринингтугагани»,уларнингқайтибтикланаолмаслигиҳақидамиш-мишлартарқалди.Амморостанҳамшундайми?«Газета.uz»ушбумақоладакриптовалюталаристиқболиникўрибчиқади.24июн21:14 Покистон,ЭронваҚатарАфғонистонгагуманитарёрдамюборди АфғонистондачоршанбакунисодирбўлганкучлизилзиладанталофаткўрганаҳолигаПокистон,ЭронваҚатардангуманитарёрдамюклариетибкелди.Шифохонадажабрланувчиларданбириоиласининг19нафараъзосинийўқотганинисўзлабберди.Бунданташқари,Пактикадасувтошқиниҳамкузатилди.23июн15:46 ЮрийШатуноввафотэтди «Ласковыймай»гуруҳинингсобиқсолисти,48ёшлироссияликқўшиқчиЮрийШатуноввафотэтди.Унингўлимигаўткирюракетишмовчилигисабаббўлганиайтилмоқда.23июн14:52 22.06Афғонистондазилзилақурбонларисонимингнафарданошди 22.06Пандемияданкейинтрендгачиққан8та соҳа 22.06Афғонистондасодирбўлганзилзиладақарийб300кишиҳалокбўлганиайтилмоқда 21.06ДмитрийМуратовнингНобельмедалиаукционда$103,5млнгасотилди ZiraKruassanliksendvichlarTayyorkruassanlardanosonvateznonushtaretseptinisizgataklifqilamiz. Nachinkauchunpishloqlisirvajem,qovurilgantuxum,vadudlangango’shtvasalat…24июн15:00Videoretsept:«Bao»bulochkalariOsiyooshxonasigamansub«Bao»bulochkalarisiribug’datayyorlanishidadir. Odatda«Bao» bulЎзбекистон янгиликлари – Газета.uzochkalariyarimoyshaklidaturli-xil…23июн10:00Batafsilfotoretsept:smetanaliquymoqliolmalipirogBuolmalipiroguqadarmayinki,og’zingizdaeriydi.Smetanaliquymoqesaxuddikremgao’xshaydi.Pirogosontayyorlanadivamasalliqlarhardoimqo’lostida.…21июн10:0020.06Gruzinchasalat«Atsesili»18.06Videoretsept:qulupnaylikmuzqaymoq17.06Batafsilfotoretsept:tovuqlishaurma16.06Videoretsept:rulettiramisu14.06Qovurilgankartoshkatayoqchalari13.06ViЎзбекистон янгиликлари – Газета.uzdeoretsept:olchalipechenye«boyqushko’zlari»©2008-2022«Газета.uz» Янгиликларимизхалқучун.Саҳифадахатотопдингизми?Ctrl+EnterтугмаларнибосингРекламажойлаштиришБоғланишСайтҳақидаВакансияларМахфийликсиёсатиМатериалларданфойдаланишRSSFacebookTwitterInstramTelegramturn_on_notificationСайтдагихабарларданфойдаланишучун«Газета.uz»нингёзмарозилигиолинишишарт.ЭлектронОАВгувоҳномаси:№0460.Берилгансанаси:2019йил13август Муассис:«AfishaMedia»МЧЖ Бошмуҳаррир:АтаджановАзаматЮсупбаевич Манзил:,Тошкент,Паркенткўчаси,26А Электронманзил:info@gazeta.uz18+ Матндахатотопдингизми?ЮборишРаҳмат.Сизнингхатингизниолдикваяқинвақтичидакамчиликнитўғирлаймиз.ДавомэтишvarrecaptchaOnloadCallback=function(){document.getElementsByTName('body')[0].setAttribute('data-recaptcha-loaded','1');document.dispatchEvent(newEvent('recaptcha-loaded'));};(function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)};m[i].l=1*newDate();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)})(window,document,"script","mc.yandex.ru/metrika/t.js","ym");ym(,"init",{clickmap:true,trackLinks:true,accurateTrackBounce:true});"Газета.uz"дарўйхатданўтишҚўшимчаимкониятларгаэгабулишучунсайтдарўйхатданўтингTelegramFacebookGoogle

Posto:Ўзбекистон янгиликлари – Газета.uzrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato