CloudUniversity

  • 2022-01-06Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
CloudUniversity
  • Indirizzo Web:www.xcloud.mn
  • IP del server:202.170.70.89
  • Descrizione del sito:Их сургууль

nome del dominio:www.xcloud.mnValutazione

di 500~20000

nome del dominio:www.xcloud.mnflusso

29

nome del dominio:www.xcloud.mnBene o male

Ogni disgrazia diventa di buon auspicio. bel tempo buona fortuna

sito web:CloudUniversityPesi

4

sito web:CloudUniversityIP

202.170.70.89

sito web:CloudUniversitysoddisfare

CloudUniversityCLOUDUNIVERSITYЭхлэлТухайБүтээгдэхүүнүүдХарилцагчидҮнийнмэдээлэлМэдээХолбообарихҮүлэнихдээдсургуулиудынконсорциумSmalleffortbigsuccess.Биднийзүгээссаналболгожбуйтөслүүд.СургалтынАлбаCLOUDUNIVERSITYсистемньчадварлагболовсонхүчинбэлтгэж,мэдээллийнурсгалыгзөвудирдах,өдөртутамхувьсанөөрчлөгдөжбайгаабезнисийнорчиндхурдандасанзохиоцохмэдээллийнсистемюм.Профессор,БагшОнлайнэлсэлтийнбүртгэлийнүйлажиллагаа,онлайнтооцоо,онооныжагсаалт,хөтөлбөрсонголтфункцүүдийгавтоматаархийхболомжтой.ОюутанОюутныэнэхүүвэбээророодхичээлсонголт,хичээлийнхуваарь,номынсангийнмэдээлэл,дүнгийнмэдээлэл,дүндээрханализ,төлбөрийнмэдээлэлфункцүүдийгашиглажболно.ХяналтынвэбУдирдагчийнвэбньCLOUDUNIVERSITYсистемийгашиглажбайгаабайгууллагынудирдахажилтнуудынашиглахвэбюм.Энэхүүвэбийгашигланстатистик,нарийнмэдээлэлавахболомжтой.ОнлайнсургалтБизнес,технологи,хувийнурчадварыгхөгжүүлэхкурсттахүссэнцагтаагэр,ажилхаанаасчөөрийндурынтөхөөрөмжөөрханданонлайнаарсуралцахболомжтой.ЭлсэлтИх,дээдсургуулиудынэлсэгчдийгбүртгэх,жагсаахгэхмэтфункцүүдийгхийхболомжтойсистем.НомынСанИх,дээдсургуулиудынномынсангийнпрограм.Эцэг/эх/-ийнвэбЭцэгэхчүүдөөрийнхүүхдийнмэдээлэл,сургалтыналбанымэдээлэлавах.ОнлайншалгалтынвэбОнлайнаартестийншалгалтавахболомжтойвэбюм.Олонулсынтеставдагсистемүүдийноновчтойшийдлүүдийгтусгасан.Өөрийгөөсорихболонтанхимийнсистемээршалгалтавахболомжтой.ВидеостудиОнлайнаарсургалтявуулахбайгууллагаболонхувьхүнийвидеохичээлбичижхамтарчажиллана.ХарилцагчсургуулиудАШУҮИСДотооодхэргийнихсургуульҮБХИСТЗДСХҮИСИЗОУИСШихиCloudUniversityхутугихсургуульМандахихсургуульЭЗШУИСМУ-ынконсерваториАчанагаахухааныихсургуульСанИхСургуульУБИСДорнодИхСургуульРояальАкадемиИдэрихсургуульПолитехникколлежОУСДСОлонулсэдийнзасагбизнесийнДСГурванэрдэнэбагшийндээдсургуульМХНУДСНийгэмсэтгэлсудлалындээдсургуульМандахДархан-УулаймагдахьСалбарсургуульИЗОУИС-ИЙНДҮРСЛЭХУРЛАГДИЗАЙНТЕХНОЛОГИЙНДЭЭДСУРГУУЛЬТандсаналболгожбуйүнийнсаналСарХагасжилЖилСараар1сарынтөлбөр999хүртэлхоюутантайбол-500.000₮1000-2000хүртэлхоюутантайбол-1000.000₮2001-ээсдээшоюутантайбол-1.500.000₮1сараартөлбөрөөтөлбөлхямдрал-0%Хагасжилээртөлбөрөөтөлбөлхямдрал-10%Бүтэнжилээртөлбөрөөтөлбөлхямдрал-20%ХолбогдохХагасжилээртөлбөл999хүртэлхоюутантайбол-450.000₮1000-2000хүртэлхоюутантайбол-900.000₮2001-ээсдээшоюутантайбол-1.350.000₮ХолбогдохБүтэнжCloudUniversityилээртөлбөл999хүртэлхоюутантайбол-400.000₮1000-2000хүртэлхоюутантайбол-800.000₮2001-ээсдээшоюутантайбол-1.200.000₮Холбогдох24+Их,дээдсургууль+Оюутан6300+Багш+ХичээлМэдээмэдээлэл4/17/2020PuujeeСургалтыналбаныпрограм4/16/2020PuujeeПрофессор,Багш4/16/2020PuujeeОюутан4/16/2020PuujeeХяналтынвэб4/16/2020PuujeeОнлайнсургалт4/16/2020PuujeeЭлсэлт4/16/2020PuujeeНомынсан4/16/2020PuujeeЭцэг/эх/-ийнвэб4/16/2020PuujeeОнлайншалгалтЭхлэлТухайБүтээгдэхүүнүүдХарилцагчидҮнийнмэдээлэлМэдээХолбообарихХаяг:Монголулс,Улаанбаатархот,Баянголдүүрэг,17-рхорооАмарсанаагийнгудамжИ-мэйл:info@clouduniversity.mn2020CloudUniversity|AllRightsReserved.FacebookTwitterGooglePlus(function(){varoptions={facebook:"",//FacebookpeIDcall_to_action:"Сайнбайнауу?",//Calltoactionposition:"left",//Positionmaybe'right'or'left'};varproto=document.location.protocol,host="whatshelp.io",url=proto+"//static."+host;vars=document.createElement('script');s.type='text/jascript';s.async=true;s.src=url+'/widget-send-button/js/init.js';s.onload=function(){WhWidgetSendButtCloudUniversityon.init(host,proto,options);};varx=document.getElementsByTName('script')[0];x.parentNode.insertBefore(s,x);})();

Posto:CloudUniversityrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato