آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستان

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستان
  • Indirizzo Web:www.amoozesh.af
  • IP del server:213.175.208.208
  • Descrizione del sito:وبسایت آموزش مرجع معتبر آموزش علوم بطور آنلاین

nome del dominio:www.amoozesh.afValutazione

di 500~20000

nome del dominio:www.amoozesh.afflusso

298

nome del dominio:www.amoozesh.afBene o male

Ramo di foglie verdi. Fama Kat

sito web:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانPesi

3

sito web:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانIP

213.175.208.208

sito web:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانsoddisfare

آموزش-مرجعمعتبرآموزشآنلایندرافغانستان.card-text{-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:4;overflow:hidden;}support@amoozesh.afایجادحسابورودخانهدورههادستههابرنامهنویسیمهندسیشبکهمهندسیلسانمدیریتمالیمدیریتبازاریابیوبسایتطراحیتکنالوژیطبیسایردورههاکامپیوترنصابمعارفدربارهماچیزیجدیدبیاموزیدجستجودیدندورههامحبوبترینهادورهآموزشیEnglishWay24VolumeComplete-مجموعهکاملآموزشیزبانانگلیسینمایشدورهدورهآموزشیNativeEnglishSpeakingSkills-آموزشصحبتکردنانگلیسیمحلینمایشدورهدورهآموزشیQuickBooksPro2020-آموزشکاملنرمافزارحسابداریکویکبوکنمایشدورهدورهآموزشیشطرنجنمایشدورهدورهجامعآموزشیاکسلنمایشدورهدورهآموزشیمقدماتیپایتوننمایشدورهآموزشجامعوردپرسنمایشدورهدورهآموزشیAdobeAfterEffectsنمایشدورهدورهآموزشیAdobePhotoshop2019ProنمایشدورهدورههایاخیردورهآموزشیVoipElastixراهاندازیویپدراینجلسهنصبوراهاندازیویپELASTIرابهصورتکاملوجامعبرایشمادوستانعزیزتوضیحمیدهیم.معلوماتبیشتردورهآموزشینرمافزارمتلب(MATLAB)زبانبرنامهنویسیونرمافزارمتلب(MATLAB)،بدونشک،امروزهیکیازابزارهایحیاتیبرایمطالعاتعلمیدررشتههایمختلفعلمیوفنیبهحسابمیآید.معلوماتبیشتردورهآموزشیRubyFundamentalsزبانبرنامهنویسیروبیروبییکزبانسریع،متنبآموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانازوشیگراوپویااستکهاولینباردرسال1995توسطشخصیژاپنیبهنامیوکیهیروماتسوموتوبوجودآمد...معلوماتبیشتردورهآموزشیRaspberry-Pi-شروعکاربارزبریپایرزبریپاییکیازمحبوبترینبردهایembeddedدربیندانشآموزانودانشجویانسراسرجهانکهدراختراعاتوپروژههایIOTکاربرددارد.معلوماتبیشتردورهآموزشیWindowsRegistry-ترفندهایرجیستریدرویندوزسیستمیکهمخزنپایکاهدادهیادیتابیسسلسلهمراتبی(hierarchicaldatabase)کهماآنرابانامwindowsRegistryمیشناسیم.معلوماتبیشترآموزشحلمشکلاتنرمافزاریکامپیوترحتمابرایشمانیزپیشآمدهاستکهحینکارباکامپیوترخود،متوجهعملکردنادرستوایرادآنمی‌شوید.درکعلتدلیلبهوجودآمدنمشکلاتکامپیوتر،کارپیچیده‌اینیست.چونبهطورکلی،تمامیمشکلاتکامپیوترهانتیجهخرابیدردوبخشنرم‌افزاروسخت‌افزاراست.معلوماتبیشتردورهآموزشیمجازیسازیدرVirtualBoxیکبستهٔنرم‌افزاریمتن‌بازورایگاناستکهمجازیسازیرابرایکامپیوترهایایکس86وAMD64/Intel64انجاممی‌دهد.معلوماتبیشتردورهآموزشیAdobeAnimateCC-طراحیگرافیکوانیمیشنسازیمادراینآموزشقصدداریمبهطورکلیباتمامامکاناتنرمافزارAnimateازجملهطراحیگرافیکی،ساختانیمیشن،برنامهنویسیوهمینطورانوآموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستاناعپنلهاومنوهاآشناشویم.معلوماتبیشتر171استاد224دوره740شاگرد6159ویدیوتدریسیهمکارانمادرآموزشدربارهماانسانموجودیمتفکروعالماست.اوتنهاموجودیاستآموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانکهقابلیتتعلیمآگاهانهراداردوباایمانبهاصلفراشناختدرپیافزایشآگاهیوشناختخویشتناست.دراینمسیرعدهایفرادهندههستندوبهعنوانمعلمواستادبهمبارزهباجهلمیپردازند.تماسباماشهیدصادق20،جادهبانکخونهرات،افغانستانsupport@amoozesh.afلینکهایپیشنهادیرهانتبنیادخیریهرهافیلمنرمافزارخانهدورههادربارهماتماسباما©2021تمامیحقوقاینوبسایتمحفوظاست..welcome-messe.modal-dialog{max-width:650px!important;}کاربرعزیز!سرعتپخشویدیوودانلودازاینسایتبرایمشتریانشرکترهانتبصورتویژهافزایشدادهشدهاست.درصورتداشتنپکیجحجمیازشرکترهانتتنها50%ازحجمدانلودشدهمحاسبهمیگردد.اینپیشکشفقطبرایمشتریانرهانتدرکابل،هرات،مزارشریف،بادغیسوجلالآباداستوبزودیمشتریانسایرولایاتنیزاضافهخواهندشد.Email:info@rahanet.afPhone:+93(0)0Website:$(document).ready(function(){$('#id-welcome-messe').modal('show');$('#id-welcome-messe-dismiss').on('click',function(){modal=$(this).closest('.modal');modal.on('hidden.bs.modal',function(){$(this).remove();}).modal('hide');});})$(function(){"usestrict"; jQuery(window).scroll(startCounter); functionstartCounter(){ varhT=jQuery('.countnm-bx').offset().top, hH=jQuery('.countnm-bx').outerHeight(), wH=jQuery(window).height(); if(jQuery(window).scrollTop()>hT+hH-wH){ jQuery(window).off("scroll",startCounter); jQuery('.countnm').each(function(){ var$this=jQuery(this); jQuery({Counter:0}).animate({Counter:$this.text()},{ duration:2000, easing:'swing', step:function(){ $this.text(Math.ceil(this.Counter)+''); } }); }); } }document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){startCounter();},false);}());

Posto:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato