მთავარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

  • 2022-01-06Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
მთავარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
  • Indirizzo Web:gtu.ge
  • IP del server:109.205.46.3
  • Descrizione del sito:სიახლეები

nome del dominio:gtu.geValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:gtu.geflusso

121

nome del dominio:gtu.geBene o male

Questo numero è malvagio. Elefante fallimentare Feroce

sito web:მთავარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიPesi

2

sito web:მთავარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიIP

109.205.46.3

sito web:მთავარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიsoddisfare

მთავარი-საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისიახლეები-საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი მიმდინარეობსვებ-გვერდისგანახლება    ქართული/English საერთაშორისოურთიერთობები ქართული | ENGLISHკონტაქტი | ძებნა სტუ-ისშესახებ რეკვიზიტები წესდება დებულებამართვისორგანოებისარჩევნებისჩატარებისშესახებ ეთიკისკოდექსი სტუ-სსტრუქტურა სტუ-სორგანიზაციულისტრუქტურა სტუ-სადმინისტრაცია გენდერულითანასწორობისგეგმა სტრუქტურულიერთეულები სსიპსაქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისგანვითარებისსტრატეგიულიგეგმა2018-2024წწ. სტუ-სბიუჯეტი შესყიდვებისგეგმა 2018წლისგეგმა 2019წლისგეგმა 2020წლისგეგმა 2021წლისგეგმა სტუ-სქონება უძრავიქონება ავტო-სატრანსპორტოსაშუალებები ადმინისტრაციისხელმძღვანელისსაქმიანობისანგარიში 2018წლისანგარიში 2019წლისანგარიში რექტორები გ.ნიკოლაძისმედალი სტუ-სსიმბოლიკა სტუ-სმისია,ხედვადაღირებულებები ვიდეოგალერეა კონტაქტი მართვისორგანოები რექტორი აკადემიურისაბჭო საბჭოსსია აკადემიურისაბჭოსკომისიები საბჭოსრეგლამენტი საბჭოსდადგენილებები ადმინისტრაციისხელმძღვანელი სტუ-სწარმომადგენლობითისაბჭო(სენატი) სია სპიკერი სამდივნო მუდმივმოქმედიკომისიები ნორმატიულიაქტები სხდომისდღისწესრიგი სხდომისდადგენილება არქივი ხარისხისუზრუნველყოფისსამსახური მესამემისიისხარისხისდაშესაბამისობისგაძლიერებასაქართველოსუნივერსიტეტებში(SQUARE) სწავლება ბაკალავრიატი მაგისტრატურა პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამა უმაღლესისაგანმანათლებლოპროგრამებისკატალოგი 2019წლისპროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამებისკატალოგი კონკურსი სასწავლოპროცესებისმართვისდეპარტამენტი სასწავლოპროცესისმეთოდურიუზრუნველყოფისდეპარტამენტი ელექტრონულისახელმძღვანელოები განსახილველადწარმოდგენილისადისერტაციონაშრომები უმაღლესისაგანმანათლებოპროგრამებისკრედიტებითგაანგარიშებისწესი უცხოელსტუდენტთასწავლება სტუ-სსასწავლო-სამეცნიეროცენტრები სანდიეგოსსახელმწიფოუნივერსიტეტი სტუ-სინკლუზიურიგანვითარებისცენტრი მეცნიერება მიღწევები მეცნიერულიმიღწევები სტუ-სორიგინალურიპროექტებიდაკვლევები შოთარუსთაველისეროვნულისამეცნიეროფონდი საერთაშორისოგრანტები საერთაშორისოპროექტები სამეცნიერო-კვლევითიცენტრებისპროექტები შიდასაუნივერსიტეტოგრანტები კვლევითიინსტიტუტებისადაფაკულტეტებისსამეცნიეროანგარიშები სამეცნიეროკონფერენციები სტუ-სგამოფენები მონოგრაფიები აკადემიური/სამეცნიეროპერსონალისციტირებისინდექსი ციტირებისინდექსისანალიზიwebofscienceმიხედვით სტუდენტურიკვლევები მეცნიერებისდეპარტამენტი დოქტორანტურა სიახლეებიმეცნიერებისდარგში სამეცნიეროკონფერენციები კონკურსი სამეცნიერო-კვლევითიინსტიტუტები სტუ-სსამეცნიეროდარგისსერვისები გრანტისგანაწილებისწესი გრანტისრეგულირებისმექანიზმები ჰორიზონტ20/20-ევროგრანტი Webofscience-წვდომასაერთაშორისოსამეცნიერობაზებზე Costკოპერაციამეცნერებისადატექნოლოგიებისსფეროში სტუდენტურიინოვაციები სამეცნიეროკვლევითიცენტრები სამეცნიეროცენტრები თვითდაფინანსებაზემყოფისამეცნიეროცენტრები ფაკულტეტები სამშენებლოფაკულტეტი ენერგეტიკისფაკულტეტი სამთო-გეოლოგიურიფაკულტეტი ქიმიურიტექნოლოგიისადამეტალურგიისფაკულტეტი სატრანსპორტოსისტემებისადამექანიკისინჟინერიისფაკულტეტი არქიტექტურის,ურბანისტიკისადადიზაინისფაკულტეტი სამართლისადასაერთაშორისოურთიერთობებისფაკულტეტი ბიზნესტექნოლოგიებისფაკულტეტი საინჟინროეკონომიკის,მედიატექნოლოგიებისადასოციალურმეცნიერებათაფაკულტეტი ინფორმატიკისადამართვისსისტემებისფაკულტეტი დიზაინისსაერთაშორისოსკოლა აგრარულიმეცნიერებებისდაბიოსისტემებისინჟინერინგისფაკულტეტი ბრძანებები ბიბლიოთეკა მთავარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ელ.ფოსტასასწავლოცხრილები ERASMUS+ საგამოცდოცენტრი საგამომცემლოსახლი ელექტრონულისწავლება სტუდენტთათვისელექტრონულისახელმძღვანელოსმიღება დიპლომისფორმები ყველაფაკულტეტი ლიცენზირებულიპროგრამები ელ.ფოსტისრეგისტრაცია სასწავლოპროცესისმართვისინსტრუქცია სტუდენტურიდაზღვევა სტუდენტურიIDდასამგზავრობარათები ხშირადდასმულიკითხვებიბიბლიოთეკაშირეგისტრაციადისტანციურადMicrosoftლიცენზირებულიპროგრამები აბიტურიენტებისათვის დადგენილებაN01-05-04/253სტუ-შისტუდენტებისსწავლისსაფასურისგანსაზღვრისშესახებ(20.09.18) თანამშრომლებისათვის ყველაფაკულტეტი დიდიინგლისურ-ქართულიონლაინლექსიკონი სამშენებლოგანმარტებითილექსიკონი .tab{overflow:hidden;border-bottom:1pxsolid#ddd;/*background-color:#f1f1f1;*/margin-bottom:10px;line-height:8px;}.tabbutton{background-color:inherit;float:left;border:none;outline:none;cursor:pointer;padding:14px16px;transition:0.3s;font-size:17px;font-family:'mtruli';}.tabbutton:hover{color:#cb9710;}.tabbutton.active{color:#a31e31;font-family:'mtruli';}/*Stylethetabcontent*/.tabcontent{display:none;padding:6px12px;}მთავარისიახლეებისიახლეებიდამოვლენებიკონკურსი 30მაი სტუ-შისაქართველოსადააზერბაიჯანისდამოუკიდებლობის104-ეწლისთავისადმიმიძღვნილიღონისძიებაგაიმართა სტუ-შისაქართველოსადააზერბაიჯანისრესპუბლიკისდამოუკიდებლობისაღდგენის104წლისადმიმიძღვნილიღონისძიება-„საქართველო-აზერბაიჯანისურთიერთობები-წარსული,აწმყო,მომავალი“ჩატარდა. 26მაი საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისრექტორი,პროფესორიდავითგურგენიძექართველხალხსდამოუკიდებლობისდღესულოცავს დღეს26მაისია-ჩვენიქვეყნისდამოუკიდებლობისდღე! 17მაი სტუ-ისრექტორისაქართველოშიიაპონიისელჩსშეხვდა საქართველოსტექნიკურუნივერსიტეტში,სტუ-ისრექტორის,პროფესორდავითგურგენიძისადა  საქართველოშიიაპონიისელჩის,მისიაღმატებულებაიმამურააკირასშეხვდაშედგა. 21აპრ საქართველოსტექნიკურმაუნივერსიტეტმასტუდენტებისწავლებისინდივიდუალურგრაფიკზეგადაიყვანა საქართველოსტექნიკურმაუნივერსიტეტმასტუდენტებისწავლებისინდივიდუალურგრაფიკზეგადაიყვანა.უნივერსიტეტიშუასემესტრულგამოცდებს16მაისიდანიწყებს,ხოლოსასწავლოპროცესს23მაისიდანგანაახლებს. 06აპრ საქართველოსტექნიკურუნივერსიტეტშისპორტისსაერთაშორისოდღესმასობრივისპორტულიღონისძიებითაღნიშნეს სპორტისსაერთაშორისოდღისადმიმიძღვნილიღონისძიებაგახსნასაქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისრექტორმა,პროფესორმადავითგურგენიძემ. ყველამთავარისიახლე 24ივნ სტუ-შიპირველისაერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენცია-„მსოფლიომევენახეობა-მეღვინეობა:ისტორია,თანამედროვეობადამდგრადიგანვითარებისპერსპექტივები“გაიმართება კონფერენცია,რომელიცჰიბრიდულრეჟიმშიწარიმართება,საქართველოსტექნიკურიუნივერისტეტისდაარსებიდან100წლისიუბილესეძღვნება. 23ივნ ერევანშისამეცნიეროფესტივალი„6theditionofSTARMUSFestival". STARMUSVIფესტივალზედასასწრებადაუცილებელიაბილეთებისშეძენა,რისთვისაცუნდაეწვიოთოფიციალურსვებგვერდს. 23ივნ ორგანიზაცია"CRDFGlobal"საგრანტოკონკურსსკონკურსსაცხადებს-"კიბერუსაფრთხოებისგაუმჯობესებისგრანტი(CySIG)" კიბერუსაფრთხოებისგაუმჯობესებისგრანტებიარისCRDF-ისგრანტებიაკადემიურიდაკვლევითიინსტიტუტებისკიბერუსაფრთხოებისდონისგასაუმჯობესებლად. 23ივნ სტუ-ისტექნოლოგიებისდასაგრანტოპროექტებისოფისმადაშიდააუდიტისსამსახურმა„ინოვაციებისადატექნოლოგიურიტრანსფერებისშესახებ“პროექტიწარადგინა პროექტის,ასევე,ურთიერთთანამშრომლობისადასხვადასხვაღონისძიებებისშესახებინფორმაციადამსწრესაზოგადოებასსტუ-ისშიდააუდიტისსამსახურისუფროსმათამაზურთმელიძემმიაწოდა. 23ივნ ჰორიზონტიევროპა-HopOnFacilityკონკურსი აუცილებელიპირობაა,რომსურვილისგამომხატავიორგანიზაციისქვეყნიდანორგანიზაციაარიყოსწარმოდგენილიპროექტში.   22ივნ სტუ-ისსაკალათბურთონაკრებსორიმოგებითსაქართველოსსტუდენტური„ა“ლიგისფლეი-ოფშიმონაწილეობაგარანტირებულიაქვს საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისსაკალათბურთონაკრებმა,საქართველოსსტუდენტური„ა“ლიგისრიგითმეორეთამაშიგამარჯვებითდაასრულა. 22ივნ სტუ-ისრექტორიდავითგურგენიძედიდიბრიტანეთისკილისუნივერსიტეტისწარმომადგენლებსშეხვდა საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისრექტორი,პროფესორიდავითგურგენიძეკილის40;დიდიბრიტანეთი41;უნივერსიტეტისინოვაციებისმრჩეველსემმაბონფოლიოსდაბიზნესისსკოლისდირექტორსკოლინრიგბსშეხვდა. 22ივნ პროფესორიდავითგუბელაძეგარდაიცვალა საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისადმინისტრაციაღრმამწუხარებითიუწყება,რომ62წლისასაკში  გარდაიცვალააგრარულიმეცნიერებებისადაბიოსისტემებისინჟინერინგისფაკულტეტისპროფესორი,ტექნიკისმეცნიერებათადოქტორიდავითგუბელაძე. ყველასიახლე 21ივნ სტუ-ისჰიდრომეტემთავარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიოროლოგიისინსტიტუტისსამეცნიეროსაბჭოაცხადებსღიაკონკურსს კონკურსისჩატარებისწესისდარღვევასთანდაკავშირებითგანცხადებები/საჩივრებისაკონკურსოკომისიაშიმიიღება2022წლის28ივლისისჩათვლით. 20ივნ საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტიაცხადებსღიაკონკურსსმედიცინისფაკულტეტისაკადემიურითანამმთავარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდებობებისდასაკავებლად საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი40;შემდგომშიუნივერსიტეტი41;აცხადებსღიაკონკურსს6წლისვადითმედიცინისფაკულტეტისაკადემიურითანამდებობების40;პროფესორი,ასოცირებულიპროფესორიდაასისტენტ-პროფესორი41;დასაკავებლად. 18ნოე საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისარჩილელიაშვილისსახელობისმართვისსისტემებისინსტიტუტისსამეცნიეროსაბჭოაცხადებსღიაკონკურსს განცხადებებისმიღებაიწარმოებს2021წლის16დეკემბრიდან17დეკემბრისჩათვლით,1000-დან1700 საათამდე,მისამართზე:ქ.თბილისი,მინდელისქ.N10,არჩილელიაშვილისსახელობისმართვისსისტემებისინსტიტუტი,მე-4სართული,ოთახიN1,პასუხისმგებელიპირიქეთევანკვირიკაშვილი,ტელ:032 2319874. 22ოქტ ღიაკონკურსისამეცნიეროთანამდებობებისდასაკავებლად განცხადებებისმიღებაიწარმოებს2021წლის24და25ნოემბერს,1000-დან1700საათამდემისამართზე:ქ.თბილისი,ზურაბანჯაფარიძისქუჩაN5(ყოფილისანდროეულისქუჩა),ვლადიმერჭავჭანიძისსახელობისკიბერნეტიკისინსტიტუტი,პირველისართული,ოთახიN130,საკონტაქტოტელეფონი:595658027 13ოქტ ვაკანსიაუფროსიმასწავლებლისპოზიციებზე სსიპ-საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტიაცხადებსვაკანსიებსინგლისურიენისდარუსულიენისუფროსიმასწავლებლისპოზიციებზე       #gtucall1{width:60px;height:60px;box-sizing:border-box;/*opacity:0;*/text-align:center;padding:10px;position:fixed;bottom:20px;left:28px;font-size:30px!important;line-height:43px!important;cursor:pointer;transition:color.3s,background-color.3s,opacity.3s;-moz-transition:color.3s,background-color.3s,opacity.3s;-o-transition:color.3s,background-color.3s,opacity.3s;-webkit-transition:color.3s,background-color.3s,opacity.3s;z-index:9;border-radius:50%;background:#16a085;color:#fff;display:block;}#gtucall1:hover.ShowNum{visibility:visible;}.ShowNum{margin-right:-155px;margin-top:-42px;background:rgb(22160133/70%);padding-left:40px;color:#fff;font-size:16px;padding-left:30px;border-radius:5px;} 0322771111 { "@context":"httpschema.org", "@type":"Organization", "url":"httpgtu.ge", "logo":"httpgtu.ge/GTU_logo.webp" } functionopenPe(evt,cityName){vari,tabcontent,tablinks;tabcontent=document.getElementsByClassName("tabcontent");for(i=0;i სტუ-სშესახებწესდება ინსტიტუტები Erasmus+მეცნიერულიმიღწევები სახელმძღვანელოებიფაკულტეტებისტრუქტ.ერთეულები საიტისრუკასტუ-სმისია კონტაქტი ფაკულტეტები სამშენებლოფაკულტეტი ენერგეტიკისფაკულტეტი სამთო-გეოლოგიურიფაკულტეტი ქიმიურიტექნოლოგიისადამეტალურგიისფაკულტეტი სატრანსპორტოდამანქანათმშენებლობისფაკულტეტი არქიტექტურის,ურბანისტიკისადადიზაინისფაკულტეტი სამართლისადასაერთაშორისოურთიერთობებისფაკულტეტი ბიზნესტექნოლოგიებისფაკულტეტი საინჟინროეკონომიკის,მედიატექნოლოგიებისადასოციალურმეცნიერებათაფაკულტეტი ინფორმატიკისადამართვისსისტემებისფაკულტეტი დიზაინისსაერთაშორისოსკოლა აგრარულიმეცნიერებებისდაბიოსისტემებისინჟინერინგისფაკულტეტი საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი©2021.ყველაუფლებადაცულია.

Posto:მთავარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato