მთავარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

  • 2022-01-06Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
მთავარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
  • Indirizzo Web:gtu.ge
  • IP del server:109.205.46.3
  • Descrizione del sito:სიახლეები

nome del dominio:gtu.geValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:gtu.geflusso

512

nome del dominio:gtu.geBene o male

Questo numero è malvagio. Elefante fallimentare Feroce

sito web:მთავარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიPesi

3

sito web:მთავარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიIP

109.205.46.3

sito web:მთავარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიsoddisfare

მთავარი-საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისიახლეები-საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი მიმდინარეობსვებ-გვერდისგანახლება    ქართული/English საერთაშორისოურთიერთობები ქართული | ENGLISHკონტაქტი | ძებნა სტუ-ისშესახებ რეკვიზიტები წესდება დებულებამართვისორგანოებისარჩევნებისჩატარებისშესახებ სამართლებლივიაქტები შინაგანაწესი-კონსოლიდირებულივერსია(2021წლის26თებერვლისმდგომარეობით) მაცნე ეთიკისკოდექსი სტუ-სსტრუქტურა სტუ-სორგანიზაციულისტრუქტურა სტუ-სადმინისტრაცია გენდერულითანასწორობისგეგმა სტრუქტურულიერთეულები სსიპსაქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისგანვითარებისსტრატეგიულიდოკუმენტები2022-2028წწ. სტუ-სბიუჯეტი შესყიდვებისგეგმა 2018წლისგეგმა 2019წლისგეგმა 2020წლისგეგმა 2021წლისგეგმა სტუ-სქონება უძრავიქონება ავტო-სატრანსპორტოსაშუალებები ადმინისტრაციისხელმძღვანელისსაქმიანობისანგარიში 2018წლისანგარიში 2019წლისანგარიში რექტორები გ.ნიკოლაძისმედალი სტუ-სსიმბოლიკა სტუ-სმისია,ხედვადაღირებულებები ვიდეოგალერეა კონტაქტი მართვისორგანოები რექტორი აკადემიურისაბჭო საბჭოსსია აკადემიურისაბჭოსკომისიები საბჭოსრეგლამენტი საბჭოსდადგენილებები ადმინისტრაციისხელმძღვანელი სტუ-სწარმომადგენლობითისაბჭო(სენატი) სია სპიკერი სამდივნო მუდმივმოქმედიკომისიები ნორმატიულიაქტები სხდომისდღისწესრიგი სხდომისდადგენილება არქივი ხარისხისუზრუნველყოფისსამსახური მესამემისიისხარისხისდაშესაბამისობისგაძლიერებასაქართველოსუნივერსიტეტებში(SQUARE) სწავლება ბაკალავრიატი მაგისტრატურა პროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამა უმაღლესისაგანმანათლებლოპროგრამებისკატალოგი 2019წლისპროფესიულისაგანმანათლებლოპროგრამებისკატალოგი კონკურსი სასწავლოპროცესებისმართვისდეპარტამენტი სასწავლოპროცესისმეთოდურიუზრუნველყოფისდეპარტამენტი ელექტრონულისახელმძღვანელოები განსახილველადწარმოდგენილისადისერტაციონაშრომები უმაღლესისაგანმანათლებოპროგრამებისკრედიტებითგაანგარიშებისწესი უცხოელსტუდენტთასწავლება სტუ-სსასწავლო-სამეცნიეროცენტრები სანდიეგოსსახელმწიფოუნივერსიტეტი სტუ-სინკლუზიურიგანვითარებისცენტრი მეცნიერება მიღწევები მეცნიერულიმიღწევები სტუ-სორიგინალურიპროექტებიდაკვლევები შოთარუსთმთავარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიაველისეროვნულისამეცნიეროფონდი საერთაშორისოგრანტები საერთაშორისოპროექტები სამეცნიერო-კვლევითიცენტრებისპროექტები შიდასაუნივერსიტეტოგრანტები კვლევითიინსტიტუტებისადაფაკულტეტებისსამეცნიეროანგარიშები სამეცნიეროკონფერენციები სტუ-სგამოფენები მონოგრაფიები აკადემიური/სამეცნიეროპერსონალისციტირებისინდექსი ციტირებისინდექსისანალიზიwebofscienceმიხედვით სტუდენტურიკვლევები მეცნიერებისდეპარტამენტი დოქტორანტურა სიახლეებიმეცნიერებისდარგში სამეცნიეროკონფერენციები კონკურსი სამეცნიერო-კვლევითიინსტიტუტები სტუ-სსამეცნიეროდარგისსერვისები გრანტისგანაწილებისწესი გრანტისრეგულირებისმექანიზმები ჰორიზონტ20/20-ევროგრანტი Webofscience-წვდომასაერთაშორისოსამეცნიერობაზებზე Costკოპერაციამეცნერებისადატექნოლოგიებისსფეროში სტუდენტურიინოვაციები სამეცნიეროკვლევითიცენტრები სამეცნიეროცენტრები თვითდაფინანსებაზემყოფისამეცნიეროცენტრები ფაკულტეტები სამშენებლოფაკულტეტი ენერგეტიკისფაკულტეტი სამთო-გეოლოგიურიფაკულტეტი ქიმიურიტექნოლოგიისადამეტალურგიისფაკულტეტი სატრანსპორტოსისტემებისადამექანიკისინჟინერიისფაკულტეტი არქიტექტურის,ურბანისტიკისადადიზაინისფაკულტეტი სამართლისადასაერთაშორისოურთიერთობებისფაკულტეტი ბიზნესტექნოლოგიებისფაკულტეტი საინჟინროეკონომიკის,მედიატექნოლოგიებისადასოციალურმეცნიერებათაფაკულტეტი ინფორმატიკისადამართვისსისტემებისფაკულტეტი დიზაინისსაერთაშორისოსკოლა აგრარულიმეცნიერებებისდაბიოსისტემებისინჟინერინგისფაკულტეტი მთისმდგრადიგანვითარებისფაკულტეტი მედიცინისფაკულტეტი ბრძანებები ბიბლიოთეკა ელ.ფოსტასასწავლოცხრილები ERASMUS+ საგამოცდოცენტრი საგამომცემლოსახლი ელექტრონულისწავლება სტუდენტთათვისელექტრონულისახელმძღვანელოსმიღება დიპლომისფორმები ყველაფაკულტეტი ლიცენზირებულიპროგრამები სასწავლოპროცესისმართვისინსტრუქცია სტუდენტურიდაზღვევა სტუდენტურიIDდასამგზავრობარათები ხშირადდასმულიკითხვებიბიბლიოთეკაშირეგისტრაციადისტანციურადMicrosoftლიცენზირებულიპროგრამები აბიტურიენტებისათვის დადგენილებაN01-05-04/253სტუ-შისტუდენტებისსწავლისსაფასურისგანსაზღვრისშესახებ(20.09.18) თანამშრომლებისათვის ყველაფაკულტეტი დიდიინგლისურ-ქართულიონლაინლექსიკონი სამშენებლოგანმარტებითილექსიკონი .tab{overflow:hidden;border-bottom:1pxsolid#ddd;/*background-color:#f1f1f1;*/margin-bottom:10px;line-height:8px;}.tabbutton{background-color:inherit;float:left;border:none;outline:none;cursor:pointer;padding:14px16px;transition:0.3s;font-size:17px;font-family:'mtruli';}.tabbutton:hover{color:#cb9710;}.tabbutton.active{color:#a31e31;font-family:'mtruli';}/*Stylethetabcontent*/.tabcontent{display:none;padding:6px12px;}მთავარისიახლეებისიახლეებიდამოვლენებიკონკურსი 30აგვ სტუ-ში2022/2023სასწავლოწელსსამაგისტროპროგრამებზეჩარიცხვისმსურველთარეგისტრაციისვადების,თანდართულიდოკუმენტაციისწარდგენისადასაგამოცდოგანრიგისშესახებ 30მაი სტუ-შისაქართველოსადააზერბაიჯანისდამოუკიდებლობის104-ეწლისთავისადმიმიძღვნილიღონისძიებაგაიმართა სტუ-შისაქართველოსადააზერბაიჯანისრესპუბლიკისდამოუკიდებლობისაღდგენის104წლისადმიმიძღვნილიღონისძიება-„საქართველო-აზერბაიჯანისურთიერთობები-წარსული,აწმყო,მომავალი“ჩატარდა. 26მაი საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისრექტორი,პროფესორიდავითგურგენიძექართველხალხსდამოუკიდებლობისდღესულოცავს დღეს26მაისია-ჩვენიქვეყნისდამოუკიდებლობისდღე! 17მაი სტუ-ისრექტორისაქართველოშიიაპონიისელჩსშეხვდა საქართველოსტემთავარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიქნიკურუნივერსიტეტში,სტუ-ისრექტორის,პროფესორდავითგურგენიძისადა  საქართველოშიიაპონიისელჩის,მისიაღმატებულებაიმამურააკირასშეხვდაშედგა. 21აპრ საქართველოსტექნიკურმაუნივერსიტეტმასტუდენტებისწავლებისინდივიდუალურგრაფიკზეგადაიყვანა საქართველოსტექნიკურმაუნივერსიტეტმასტუდენტებისწავლებისინდივიდუალურგრაფიკზეგადაიყვანა.უნივერსიტეტიშუასემესტრულგამოცდებს16მაისიდანიწყებს,ხოლოსასწავლოპროცესს23მაისიდანგანაახლებს. ყველამთავარისიახლე 02ივნ საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისაგრარულიმეცნიერებებისდაბიოსისტემებისინჟინერინგისფაკულტეტისსაბჭოს 02ივნ სტუ-ისახალიგამოცემის-„ქართულისასამართლოდაპოლიტიკურიმჭერმეტყველება“-წარდგენა„ობიექტივის“ეთერშიშედგა 01ივნ სტუ-შიბავშვთასაერთაშორისოდღისადმიმიძღვნილიღონისძიებაგაიმართა 01ივნ სტუ-შიქიმიკოსისდღეაღინიშნა 01ივნ სტუ-ისდოქტორანტმაბრალდებულდამსჯავრდებულპირთაგანათლებისორგანიზაციულიუზრუნველყოფისპრობლემებისგადაჭრისგზებზეკვლევაჩაატარა 01ივნ სტუ-სადაComCom-სშორისთანამშრომლობისმემორანდუმსმოეწერახელი 30მაი სტუ-სადაSDSU-სშორისურთიერთგაგებისმემორანდუმიგაფორმდა 29მაი აგრარულიმეცნიერებებისდაბიოსისტემებისინჟინერინგისფაკულტეტისაერთაშორისოპროექტში-DUGEORმონაწილეობს ყველასიახლე 13აპრ საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისნაგებობების,სპეციალურისისტემებისადასაინჟინროუზრუნველყოფისინსტიტუტისსამეცნიეროსაბჭოაცხადებსღიაკონკურსს 13აპრ საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისკვანტურიფიზიკისადასაინჟინროტექნოლოგიებისინსტიტუტისსამეცნიეროსაბჭოაცხადებსღიაკონკურსს 13აპრ საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისი.ჟორდანიასსახელობისსაქართველოსსაწარმოოძალებისადაბუნებრივირესურსებისშემსწავლელიცენტრისსამეცნიეროსაბჭოაცხადებსღიაკონკურსს 11აპრ საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისმემბრანულიტექნოლოგიებისსაინჟინროინსტიტუტისსამეცნიეროსაბჭოაცხადებსღიაკონკურსს 11აპრ საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტისნიკომუსხელიშვილისსახელობისგამოთვლითიმათემატიკისინსტიტუტისსამეცნიეროსაბჭოაცხადებსღიაკონკურსს ყველაკონკურსი       #gtucall1{width:60px;height:60px;box-sizing:border-box;/*opacity:0;*/text-align:center;padding:10px;position:fixed;bottom:20pxმთავარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;left:28px;font-size:30px!important;line-height:43px!important;cursor:pointer;transition:color.3s,background-color.3s,opacity.3s;-moz-transition:color.3s,background-color.3s,opacity.3s;-o-transition:color.3s,background-color.3s,opacity.3s;-webkit-transition:color.3s,background-color.3s,opacity.3s;z-index:9;border-radius:50%;background:#16a085;color:#fff;display:block;}#gtucall1:hover.ShowNum{visibility:visible;}.ShowNum{margin-right:-155px;margin-top:-42px;background:rgb(22160133/70%);padding-left:40px;color:#fff;font-size:16px;padding-left:30px;border-radius:5px;} 0322771111 { "@context":"httpschema.org", "@type":"Organization", "url":"httpgtu.ge", "logo":"httpgtu.ge/GTU_logo.webp" } functionopenPe(evt,cityName){vari,tabcontent,tablinks;tabcontent=document.getElementsByClassName("tabcontent");for(i=0;i სტუ-სშესახებწესდება ინსტიტუტები Erasmus+მეცნიერულიმიღწევები სახელმძღვანელოებიფაკულტეტებისტრუქტ.ერთეულები საიტისრუკასტუ-სმისია კონტაქტი ფაკულტეტები სამშენებლოფაკულტეტი ენერგეტიკისფაკულტეტი სამთო-გეოლოგიურიფაკულტეტი ქიმიურიტექნოლოგიისადამეტალურგიისფაკულტეტი სატრანსპორტოსისტემებისადამექანიკისინჟინერიისფაკულტეტი არქიტექტურის,ურბანისტიკისადადიზაინისფაკულტეტი სამართლისადასაერთაშორისოურთიერთობებისფაკულტეტი ბიზნესტექნოლოგიებისფაკულტეტი საინჟინროეკონომიკის,მედიატექნოლოგიებისადასოციალურმეცნიერებათაფაკულტეტი ინფორმატიკისადამართვისსისტემებისფაკულტეტი დიზაინისსაერთაშორისოსკოლა აგრარულიმეცნიერებებისდაბიოსისტემებისინჟინერინგისფაკულტეტი საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი©2021.ყველაუფლებადაცულია.

Posto:მთავარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato