اخبار ایران و جهان | خبرگزاری تسنیم | Tasnim

  • 2022-01-02Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
اخبار ایران و جهان | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
  • Indirizzo Web:www.tasnimnews.com
  • IP del server:88.99.10.200
  • Descrizione del sito:اخبار ایران و جهان را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

nome del dominio:www.tasnimnews.comValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.tasnimnews.comflusso

276

nome del dominio:www.tasnimnews.comBene o male

Guadagna e perdi. Invano la buona fortuna porta sfortuna

sito web:اخبار ایران و جهان | خبرگزاری تسنیم | Tasnim Pesi

6

sito web:اخبار ایران و جهان | خبرگزاری تسنیم | Tasnim IP

88.99.10.200

sito web:اخبار ایران و جهان | خبرگزاری تسنیم | Tasnim soddisfare

اخبارایرانوجهان|خبرگزاریتسنیم|Tasnimصفحهاصلیپربیننده‌تریناخبارمهمتریناخبارآرشیواخبارسیاسیسیاستایراننظامی|دفاعی|امنیتیگزارشوتحلیلسیاسیمجلسودولتامامورهبریورزشیفوتبالایرانفوتبالجهانوالیبال|بسکتبال|هندبالکشتیووزنه‌برداریورزشهایرزمیورزشزنانورزشجهانرشتههایورزشیبینالمللدیپلماسیایرانآسیایغربیافغانستانآمریکااروپاآسیا-اقیانوسیهپاکستانوهندترکیهواوراسیاآفریقابیداریاسلامیاقتصادیاقتصادایرانپول|ارز|بانکخودروصنعتوتجارتنفتوانرژیفناوریاطلاعات|اینترنت|موبایلکارآفرینیواشتغالراهومسکنهواشناسیبازارسهام|بورسکشاورزیاقتصادجهاناجتماعیپزشکیرسانهطبسنتیخانوادهوجوانانتهرانفرهنگیانومدارسپلیسحقوقیوقضاییعلموتکنولوژیمحیطزیستسفرحوادثآسیبهایاجتماعیفرهنگیادبیاتونشررادیووتلویزیون‌دین،قرآنواندیشهسینماوتئاترفرهنگحماسهومقاومتموسیقیوتجسمیاستانهاآذربایجان‌شرقیآذربایجانغربیاردبیلاصفهانالبرزایلامبوشهراستانتهرانچهارمحالوبختیاریخراسانجنوبیخراسانرضویخراسانشمالیخوزستانزنجانسمنانسیستانوبلوچستانفارسقزوینقمکاشانکردستانکرمانکرمانشاهکهگیلویهوبویراحمدگلستانگیلانلرستانمازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزدجزایرخلیجفارسرسانههاچندرسانهایخواندنیبازارقیمتخودروقیمتطلا،سکهوارزسازمان‌هاوشرکت‌هاعکسفیلمگرافیکوکاریکاتورEnglishالعربیهT252;rk231;eاردوעבריתRSSتلگراماینستاگرامتوییتر آپارات سروش آی‌گپ گپ بله روبیکا ایتاصفحهاصلیپربیننده‌تریناخبارمهمتریناخبارآرشیواخبارسیاسیسیاستایراننظامی|دفاعی|امنیتیگزارشوتحلیلسیاسیمجلسودولتامامورهبریورزشیفوتبالایرانفوتبالجهانوالیبال|بسکتبال|هندبالکشتیووزنه‌برداریورزشهایرزمیورزشزنانورزشجهانرشتههایورزشیبینالمللدیپلماسیایرانآسیایغربیافغانستانآمریکااروپاآسیا-اقیانوسیهپاکستانوهندترکیهواوراسیاآفریقابیداریاسلامیاقتصادیاقتصادایرانپول|ارز|بانکخودروصنعتوتجارتنفتوانرژیفناوریاطلاعات|اینترنت|موبایلکارآفرینیواشتغالراهومسکنهواشناسیبازارسهام|بورسکشاورزیاقتصادجهاناجتماعیپزشکیرسانهطبسنتیخانوادهوجوانانتهرانفرهنگیانومدارسپلیسحقوقیوقضاییعلموتکنولوژیمحیطزیستسفرحوادثآسیبهایاجتماعیفرهنگیادبیاتونشررادیووتلویزیون‌دین،قرآنواندیشهسینماوتئاترفرهنگحماسهومقاومتموسیقیوتجسمیاستانهاآذربایجان‌شرقیآذربایجانغربیاردبیلاصفهانالبرزایلامبوشهراستانتهرانچهارمحالوبختیاریخراسانجنوبیخراسانرضویخراسانشمالیخوزستانزنجانسمنانسیستانوبلوچستانفارسقزوینقمکاشانکردستانکرمانکرمانشاهکهگیلویهوبویراحمدگلستانگیلانلرستانمازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزدجزایرخلیجفارسرسانههاچندرسانهایخواندنیبازارقیمتخودروقیمتطلا،سکهوارزسازمان‌هاوشرکت‌هاعکسفیلمگرافیکوکاریکاتورجزئیاتافزایشظرفیتنیروگاهیکشوردر۱سالاخیر/آمار۲برابریدولتسیزدهمدربرابردولتقبلافزایشظرفیتتولیدبرقدرسهبخشبهره‌برداریازواحدهایجدیدحرارتیوتجدیدپذیروارتقایتوانعملیواحدهایموجودحرارتیدریک‌سالاولدولتسیزدهمپیگیریشدودرسالاول،دوبرابرمتوسطآمار۸سالهدولتتدبیروامید،بهظرفیتتولیدبرقکشورافزودهشد.فلسطین|ده‌هازخمیدریورشنظامیانصهیونیستبهکفرقدومونابلس/شهادتشهروند۵۸سالهدرطوباسزخمیشدنده‌هافلسطینیدرپییورشنظامیانرژیمصهیونیستیبهکفرقدومونابلسدرکرانهباختریاشغالی،مشارکتده‌هاهزارنمازگزاردرمراسمنمازجمعهمسجدالاقصیوشهادتیکشهروند۵۸سالهبهضربگلولهاشغالگراندرطوباسازجملهخبرهایفلسطیناست.کشتهشدن۱۰۰تروریستدرعملیاتنظامیارتشبورکینافاسوارتشبورکینافاسوروزجمعهاعلامکردکهاز۱۵جولایتا۱۵آگوست،۱۰۰تروریستراطیعملیات‌هایمختلفازپایدرآوردهاست.سیدحسننصرالله:میدانگازی171;کاریش187;وحقوقلبنانارتباطیباتوافقهسته‌ایندارددبیرکلحزب‌اللهلبنانتاکیدکرد:موضوعمرزهایدریاییومیدانگازیونفتیکاریشوحقوقلبنانیارتباطیباتوافقهسته‌ایندارد.کنعانی:آمریکارکورددارمداخلهوحملهنظامیوکودتاعلیهکشورهاودولت‌هایمستقلاستسخنگویوزارتامورخارجهدرسالروزکودتایننگین٢٨مرداددرصفحهتوئیترخودنوشت:دولتآمریکارکورددارمداخلهوحملهنظامیوکودتاعلیهکشورهاودولتهایمستقلاست.قالیباف:یکیازراه‌هایمبارزهبافساد،کاهشاقتصاددولتیاست/برنامههفتمتوسعهنبایدمانند۶برنامهگذشتهبرنامه‌ریزیشودرئیسمجلسدردیداردرهمایشآزادگانموصل۲گفت:معتقدمدربرنامههفتمتوسعهکهدرسالجاریدرپیشداریمنبایدمانند۶برنامهگذشتهبرنامه‌ریزیکنیمچراکهدربرنامه‌هایگذشتهعلیرغمتمامیزحماتکشیدهشدههمدرتنظیموهمدراجرااشکالاتجدیداشت.جدوللیگبرترفوتبالدرپایانهفتهدوم/جهشقابلتوجهمسکرمانمسکرمانکهلیگبیست‌ودومراباشکستآغازکردهبود،جهشیهفترده‌ایدرجدوللیگبرترفوتبالتجربهکرد.ابوترابی‌فرد:نهیازمنکربایدبراساسروش‌هایعقلیوقرآنیباشد/نظارتدیوانمحاسباتنقشموثردراصلاحبودجهداردامامجمعهموقتتهرانگفت:اگربرخاخبار ایران و جهان | خبرگزاری تسنیم | Tasnim یازعزیزانماازنظرپوششظاهری،جامانده‌اند،اینسوالمطرحاستآیامادرجاماندنآنهانقشداشته‌ایمیاخیر؟درحالیکهبرنامهآزادگاناینبودکههیچفردینبایدجابماندوبههمیندلیلدراسارتهیچکسجانماند.اولیانوف:امیدواریماولسپتامبربتوانیمتوافقهسته‌ایرااحیاکنیمنمایندهروسیهدرمذاکراتوینگفت:همچنانمسائلپیچیده‌ایبرایاحیایتوافقهسته‌ایوجودداردوامیدواریمکهدراولسپتامبر(پنجشنبهدهمشهریور)بتوانیمتوافقهسته‌ایرااحیاکنیم.گزارشبانکجهانی/چشماندازشاخص‌هایکلاناقتصادایراندر۱۴۰۱مثبتاست،حتیباتحریمبانکجهانیبابررسیچشماندازشاخصهایکلاناقتصادایراندرسال۲۰۲۲پیش‌بینیکردباوجودحفظتحریم‌ها،رشداقتصادیایراندراینسالبه۳.۳درصدبرسدوترازحسابهایجاریایرانمثبت۴.۱درصدتولیدناخالصداخلیشود.آخریناخبارکرونادرایران|پروتکل‌هایبهداشتیپاشنهآشیلادامهروندنزولیپیکهفتم/هنوزبهتثبیتشرایطنرسیده‌ایم+نقشهونموداردرحالیآخرینآمارمنتشرشدههمه‌گیریکروناروندثابتیازنرخابتلارانشانمی‌دهدکهدرمجموعپیکهفتمنرخابتلانزولیشدهاماکارشناسانبراینباورندکهدرشرایطفعلیپاشنهآشیلعبورازاینپیکباکمترینهزینهرعایتپروتکل‌هایبهداشتیاست.دودغلیظامروزاطرافحرممطهررضویدرمشهدمقدسناشیازچهبود؟امروزبعدازظهرفیلمیدرفضایمجازیدستبهدستمی‌شدکهحکایتازانتشاردودسفیدوغلیظدریکیازمناطقاطرافحرمرضویداشت.گزارشکاملتحقیقوتفحصمجلسازفولادمبارکه/کشف۹۰عنوانتخلفازپولشوییتارانت۹۱هزارمیلیاردی+جدولدرگزارشتحقیقوتفحصمجلسازفولادمبارکهاصفهان۹۰عنوانتخلف،انحرافوتحمیلخسارتوتوزیعرانتبالغبر۹۱هزارمیلیاردتومانوهمچنینضعفهایساختاریونواقصقانونیموردشناساییقرارگرفتهاست.وزیردفاع:تولیدوتأمینمحصولاتدفاعیدرسالاولدولتسیزدهمرشد۱۲۵درصدیداشتامیرآشتیانیگفت:درسالنخستدولتمردمی،تولیدوتامینتجهیزاتومحصولاتنیروهایمسلحبهمیزان۱۲۵درصدرشد160;داشتو۲۵درصدبیشازبرنامهمصوبسالانهبود.تیراندازیقایق‌هایجنگیرژیمصهیونیستیبهسویقایق‌هایفلسطینیدرجنوبغزهمنابعفلسطینیازتیراندازیقایق‌هایجنگیرژیمصهیونیستیبهسویقایق‌هایموتوریفلسطینیدرجنوبنوارغزهخبردادند.اعلامسامانهجدیدوزارتکار/علتعدمدریافتیارانهخودراببینیدوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیبامعرفیسامانهایجدیداعلامکرد:هموطنانیکهقبلادرخواستبررسیمجدددهکبندیخانوارخودراثبتکردهانداکنونمیتوانندضمنمشاهدهنتایجرسیدگی،درخواستبررسیمجدداطلاعاتهرکداماززیربخش‌هارانیزثبتکنند.رئیسی:دولتمردمیباالگوگرفتنازمرامایثارگراندرمسیرتحققپیشرفتوعدالتگامبرمی‌داردرئیس‌جمهورشهدا،جانبازانوآزادگانسرافرازکشورمانراازمهم‌ترینعواملاقتدارجمهوریاسلامیدانستوگفت:دولتمردمیباالگوگرفتنازراهومرامشهدا،جانبازانوآزادگاندرمسیرتحققپیشرفتوعدالتگامبرخواهدداشت.اردوغان:بهدنبالشکستیاپیروزیاسدنیستیم/تروریسمسوریهوعراقزیرسرآمریکاسترئیسجمهورترکیهباادعایاینکهبهدنبالشکستاسدنبودهاست،گفت:مابهدنبالشکستخوردنیانخوردناسدنبودهودردمانایننیست.تحولاتاوکراین|آمادگیسازمانمللبرایسازماندهیسفرکارشناسانآژانسبهنیروگاههسته‌ایزاپوروژیه/زلنسکی:مذاکرهباروسیهتنهاپسازخروجنظامیانروسیممکناسترئیس‌جمهوریترکیهبااطمینانازاینکهدرگیری‌هادراوکرایندرنهایتبرسرمیزمذاکرهخاتمهخواهدیافتوآقایانزلنسکیوگوترشنیزبااوموافقهستند،گفت:آنکارابهتلاش‌برایحلبحراناوکراینادامهدادهوجامعهجهانینیزبایددراینراستاتلاشکند.قبولیدررشتهپزشکیبارتبه۱۲۰هزار!/اختلاففاحشنتایجکنکورمدارسدولتیوغیردولتیعجیبنیست!عضوکمیسیونآموزشمجلسبااشارهبهاینکهاصلاحسهمیه‌هایکنکورضروریاست،گفت:امسالپیش‌بینیشدهبارتبه۱۲۰هزارهمدربرخیازسهمیه‌هاقبولیپزشکیداشتهباشیم!اگرشهامتداریدوخواهاناقداماساسیهستید،بهسراغ"اصلاحسهمیه‌هایکنکور"بروید.ادامهمهمتریناخبار...پربیننده‌تریناخبار۱هواشناسیایران۱۴۰۱/۰۵/۲۸؛هشدارسیلابناگهانیدر۹استان/مردمازاستقراردربستررودخانه‌هاخودداریکنند۲حقوقمستمریبگیراندرسقفمصوبهشورایعالیکارافزایشیافت۳قبولیدررشتهپزشکیبارتبه۱۲۰هزار!/اختلاففاحشنتایجکنکورمدارسدولتیوغیردولتیعجیبنیست!۴کارشناسداوری:داورنبایدبرایپرسپولیسپنالتیمی‌گرفت/بااینشرایطلیگراتعطیلکنند!۵گزارشکاملتحقیقوتفحصمجلسازفولادمبارکه/کشف۹۰عنوانتخلفازپولشوییتارانت۹۱هزارمیلیاردی+جدول۶طالبان:آماخبار ایران و جهان | خبرگزاری تسنیم | Tasnim اده‌ایمبراساسشریعتاسلامباردیگرباآمریکابجنگیم۷نقشهترکیهبرایتصاحببزرگترینثروتسوریه۸هاشمی‌نسب:تماشاگرانپرسپولیسدوستدارندبگویماشتباهکرده‌ام/ببینیدهواداراناستقلالبرایغفوریوآغاسیچهمی‌کنندعکسکودتای۲۸مردادبهروایتتصویراپرایعروسکیعاشوراتشییعپیکربابکبرزویهدیدارتیم‌هایفوتبالسپاهانونساجیرزمایشخادمینزائراناربعینحسینیگزارشوتحلیلچرابراندازانعبرتنمی‌گیرند؟/یادداشتمهدوی‌زادگان171;سایه187;درهندسه‌زمان-۱۰|ابتهاجدرشعرمعاصرافغانستانیادداشت|ریشهبحراناخیرمرزیمیانصربستانوکوزووکجاست؟تحلیلتسنیم|پژوهشغلطمرکزپژوهش‌هابامفروضاتغلط/چرااصراربراستقلالبانکمرکزیغلطاندرغلطاستیادداشتاقتصادی|آیارونقبهبازارسرمایهبرمی‌گردد؟گرافیکوکاریکاتورکاریکاتور/یکبام‌و‌دوهوایرسانه‌هایضدانقلابدردفاعازنویسندهآیه‌هایشیطانیکاریکاتور/اذعانصهیونیست‌هابهشکستحملهتل‌آویوبهغزهکاریکاتور/پرتابماهوارهخیامنشانمی‌دهدکهتحریاخبار ایران و جهان | خبرگزاری تسنیم | Tasnim ممعنینداردواژههایکاربردیپرسپولیسوالیبالتیمملیوالیبالایرانفولادخوزستاناخبار"عراق"بورستهرانفیلممصاحبهاختصاصیخبرگزاریتسنیمبامادرشهیدابراهیمنابلسیبندربیروتدوسالپسازانفجاربزرگماجرایآخرینعکسیادگاریشهیدهمدانیباحاجقاسمهراسدرخانهعنکبوت؛حزباللهچگونهتلآویوراواداربهعقبنشینیکرد؟سیاسیرئیسی:قهرمانیکشتی‌گیرانجواننمایشباشکوهیازتوانمندی‌هایملتپهلوان‌پرورایراناستتذکرنمایندگاندربارهافزایششهریهدانشگاهآزادوجلوگیریازحذفبسته‌هایبلندمدتاینترنتهمراهعین‌اللهی:بیماریآبله‌میمونمانندکرونانیست/شرایطرابادقترصدمی‌کنیمورزشیچراتساویپرسپولیسوفولادیکباختخفیفبرایدوتیماست؟لیگبرترفوتبال|ساپینتوبهدنبالاولینبرددرانزلیودربیکرمانبامربیهزارامتیازی!منافی:مطهرییکمربیبادانشاستومطمئنمدرنساجیپیشرفتمی‌کند/تنهادغدغهماورزشگاهوطنیاستبینالمللاردوغان:کناراوکراینهستیم/زلنسکی:مذاکرهباروسیهممکناستاختلافنظراعضایشورایامنیتسازمانمللبرسرتمدیدمعافیت‌هایطالبانتداومنقضآتشبسدریمنتوسطائتلافمتجاوزسعودیاقتصادیبرنجایرانیدرمازندرانکیلویی۸۰هزارتومانشددرخواستتوقفصدوروتمدیدکارتسوختوسایلنقلیهفاقدبیمه‌نامه/۹۰درصدبیمه‌گریزانموتورسوارانهستندنرختورمدرانگلیسبهبالاترینرقمخوددر۴۰سالاخیررسیداجتماعیچهمدارکیبایددرسامانهرتبه‌بندیمعلمانبارگذاریشود؟۱۳باورنادرستدربارهشیردهی/مادرانبیمارمی‌توانندبهکودکخودشیربدهند؟موزههنرهایمعاصرامروزوفرداتعطیلشد/نوعحشرهموجوددرتابلو"برندوهیلابِکر"شناساییشدفرهنگیفیلم‌هایآخرهفتهتلویزیون/از171;چ187;حاتمی‌کیاتاماجرایرمزآلود171;دخترالهام187;ملاحظاتیبرصحبت‌هایرئیسدانشگاهتهراندربارهمؤسسهلغت‌نامهدهخدابهمناسبتسالگردخالق171;کیفانگلیسی187;؛کارگردانیکهمی‌دانستچهمی‌خواهداستانهابایدخنثی‌سازیتحریموتوسعهاقتصادیرااولویتقراردهیمتأخیر۸ماههمخابراتهمداندرپرداختحقبیمهکارکنان/پاسخعجیبمدیرعاملبهپیگیریخبرنگار!لغوپرداختمالیاترسانه‌هادرقانونبودجهامسال/مصوبهپرداختآگهیدولتیبهرسانه‌هایغیرمکتوبصادرشدرسانههافیلم|عواقبخطرناکسمومقاچاقبرامنیتغذاییکشورصفحهنخستروزنامه‌هایچهارشنبه۲۶مردادماهصفحهنخستروزنامه‌هایدوشنبه۲۴مردادماهدربارهماارتباطباماآخریناخبار|آرشیواخبارپیوندهابازارپربیننده‌تریناخبارقیمتارزوطلالیگایرانوجهانمارادنبالکنید:RSSتلگراماینستاگرامتوییتر آپارات سروش آی‌گپ گپ بله روبیکا ایتاAllContentbyTasnimNewsencyislicensedunderaCreativeCommonsAttribution4.0InternationalLicense.

Posto:اخبار ایران و جهان | خبرگزاری تسنیم | Tasnim rapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato