روزنامه اطلاعات روز

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
روزنامه اطلاعات روز
  • Indirizzo Web:www.etilaatroz.com
  • IP del server:185.152.212.147
  • Descrizione del sito:روزنامه اطلاعات روز در سال 1390 خورشیدی در کابل بنیان گذاری شد. و بیشتر در حوزه‌های سیاست،اجتماع،جوانان،گزارش و اخبار مطلب منتشر مینماید.

nome del dominio:www.etilaatroz.comValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.etilaatroz.comflusso

132

nome del dominio:www.etilaatroz.comBene o male

Ji Zhong porta il male. È meglio andare avanti La buona fortuna porta al male

sito web:روزنامه اطلاعات روزPesi

3

sito web:روزنامه اطلاعات روزIP

185.152.212.147

sito web:روزنامه اطلاعات روزsoddisfare

روزنامهاطلاعاتروز خانهنسخهپشتونسخهانگلیسیخبرخبر طالبانبرایجلوگیریازدرگیریمیانکوچی‌هاوساکنانمحلدرهزاره‌جاتقطعاتنظامیمستقرمی‌کنندادعاینقض‌حقوق‌بشردربلخاب؛عفوبین‌الملل:طالبانازمسدود‌کردنوسایلارتباطیاجتنابکنندسوءتغذیهکودکان؛یونیسفخواستارادامه‌یحمایتکشورهایثروت‌مندازکودکاندرجهانشدافغانستانمنطقهجهانگزارشگزارش «شبِتاریکوبیمِموج»(۱)؛ازچشم‌اندازمردمکابل:زندگیجایدیگریا‌ستشبتاریکوبیمموج(۲)؛ازروزگارمردمملکیدربلخابدفعحملهوتلفاتنیروهایطالباندربلخاب؛قاریفصیح‌الدینبرایمدیریتجنگبهسرپلرفتگزارش‌هایتحقیقیگفت‌وگوگفت‌وگو گفت‌وگوباسپوژمیوردک:بامحروم‌کردنزناناسلامرابدنامنسازیدآن‌چهقلمبهدستمدادوگفتبنویس،عشقبودنقشادبیاتدرزمانه‌یجنگوصلح(۲)تحلیلتحلیل بازگشتفسادپیشه‌گانجمهوریت؛نهادینه‌شدندوباره‌یفساددرافغانستانباچراغوآیینه(۲)؛طالبانیااسبِآنتونی؟دست‌هاییکهبهامردیگرانمی‌جنگندنظمجهانیپسازجنگاوکراینچگونهخواهدبود؟آیاایالاتمتحدههم‌چنانابرقدرتمی‌ماند؟ترجمهترجمه زلزلهافغانستان؛آیااینفاجعهطالبانرابهمیزمذاکراتبین‌المللیبازمی‌گرداند؟رهبرانجهانازتمامجهاتدرمحاصره‌یبحرانند؛پوتیندرانتظارتماشایشکستآن‌هاستشهرباستانی«مسعینک»افغانستانبه‌خاطرحفاریمعدنمستوسطچیندرمعرضخطراستچندرسانه‌ایچندرسانه‌ای موج‌سواریبرایرسیدنبهمکتب؛آموزگاراندرننگرهارازنبودپُلشاکی‌اند روبینهدخترقندهاریکهبهدلیلبیماریاعصابورواندرقفسزندانیاست اُفت«پرندهبازار»درشهرقندوز؛بهایپرنده‌هایخوش‌آواز۸۰درصدکاهشیافتهاستبیشترویژه‌نامه‌منابعمحیطزیستزنانجوانانبایگانیروزنامهچندرسانه‌ایزندگیدردوره‌ایکرونااعلاناتداوطلبیگوناگونپرخواننده‌ترین‌هااکنونهفتهماهطالباندرغور:یکفرماندهپیشینخیزشمردمیوپنجنفردیگررادرلعل‌وسرجنگلکُشتیممنابعمحلی:طالباندربلخابیکپیرمردراسربریده‌اندشبتاریکوبیمموج(۲)؛ازروزگارمردمملکیدربلخابواژگونیموترامربهمعروفطالباندربدخشانسهکُشتهوزخمیبرجایگذاشتطالباندرلعروزنامه اطلاعات روزل‌وسرجنگلغوریکفرمانده‌یپیشینخیزشمردمیراهمراهبادودخترشکُشتند ۶سرطان۱۴۰۱زلزلهافغانستان؛آیااینفاجعهطالبانرابهمیزمذاکراتبین‌المللیبازمی‌گرداند؟اینزلزلهبزرگ‌ترینآزمونبرایافغانستانپسبحران‌هایپی‌درپیاست.ازبدترینخشک‌سالیدرتقریباچهاردههاخیرگرفتهتابرخیازبالاتریننرخ‌هایفقردرتاریخ؛ایندولتبههیچ‌وجهآمادهنبود.اینگروهپسازاینبایدبادرنظرداشتدفعه‌یبعدیکهمحتاجکمکمی‌شود،بهشکلیاستراتژیکفکرکندتاباردیگررهانشود.۶سرطان۱۴۰۱بازگشتفسادپیشه‌گانجمهوریت؛نهادینه‌شدندوباره‌یفساددرافغانستان۶سرطان۱۴۰۱«شبِتاریکوبیمِموج»(۱)؛ازچشم‌اندازمردمکابل:زندگیجایدیگریا‌ست۵سرطان۱۴۰۱شبتاریکوبیمموج(۲)؛ازروزگارمردمملکیدربلخاب۵سرطان۱۴۰۱باچراغوآیینه(۲)؛طالبانیااسبِآنتونی؟دست‌هاییکهبهامردیگرانمی‌جنگند۵سرطان۱۴۰۱رهبرانجهانازتمامجهاتدرمحاصره‌یبحرانند؛پوتیندرانتظارتماشایشکستآن‌هاست۴سرطان۱۴۰۱نظمجهانیپسازجنگاوکراینچگونهخواهدبود؟آیاایالاتمتحدههم‌چنانابرقدرتمی‌ماند؟خـــــبر۶سرطان۱۴۰۱طالبانبرایجلوگیریازدرگیریمیانکوچی‌هاوساکنانمحلدرهزاره‌جاتقطعاتنظامیمستقرمی‌کنند۶سرطان۱۴۰۱ادعاینقض‌حقوق‌بشردربلخاب؛عفوبین‌الملل:طالبانازمسدود‌کردنوسایلارتباطیاجتنابکنند۶سرطان۱۴۰۱سوءتغذیهکودکان؛یونیسفخواستارادامه‌یحمایتکشورهایثروت‌مندازکودکاندرجهانشد۶سرطان۱۴۰۱كمروزنامه اطلاعات روزيسيونپی‌گيریمطالباتشیعیان:خواستجامعهشيعه‌یافغانستانشاملاجندایجرگه‌یطالبانشود۶سرطان۱۴۰۱طالباندرولسوالیحصهاولکوهستانکاپیساتلاشیخانه‌به‌خانهراه‌اندازیکردند۶سرطان۱۴۰۱صلیبسرخ:زمین‌لرزهدرافغانستان۲۰۰هزارنفررامتأثرکردهاست۶سرطان۱۴۰۱آسیب‌‌دیدگانزمین‌لرزه:برخیازنهادهایخیریه‌خصوصیازوضعیتبدمردمسوءاستفادهمی‌کنند۶سرطان۱۴۰۱حادثهترافیکیدرسمنگانجانیکنفرراگرفتوچهارزخمیبرجایگذاشتیادداشتروزآرشیویادداشت‌ها۲۹جوزا۱۴۰۱سقوطکابل؛حاکمیتیکگروه،تباهییکنسلبهحالخودتأسفمی‌خوردم.مثلادلخوشیوبرنامه‌ایداشتم!امیدوآرزویی.اما،حالاچهسرگردانوفلاکت‌بارمی‌خواستمسوراخیبیایروزنامه اطلاعات روزمتافرارکنم.حسمی‌کردموضعیتمخنده‌آوراستومی‌خواهمبرخودوسرنوشتخودبخندمودرعینحالنیزگریه‌آوراستومی‌خواهمبگریم.گزارشوتحلیل۶سرطان۱۴۰۱بازگشتفسادپیشه‌گانجمهوریت؛نهادینه‌شدندوباره‌یفساددرافغانستانهرگاهطالبانبخواهندبهافرادتحصیل‌کرده،جوانانوخانم‌هایفعال،حقکار،اظهارنظرواجازه‌یفعالیترابدهند،این‌هابه‌درستیمی‌توانندخلاینبودفسادپیشه‌هاوسیاسیونبدنامراپرکنندوحتابرایمشروعیتنظامگام‌هایارزنده‌یحکومت‌داریبردارند.۶سرطان۱۴۰۱«شبِتاریکوبیمِموج»(۱)؛ازچشم‌اندازمردمکابل:زندگیجایدیگریا‌ستکابل،شهرِخالیاززندگیاست.نهتنهاامسال،کهسال‌هاستجایزندگیدرکابلخالیاست.درکابلناننیست،امنیتنیست،کارنیست،آزادینیست،موسیقینیست،معاشقهنیستوامیدنیست.صلحنیست،فضایسبزنیست،زیرساختنیست،مراقبت‌هایصحینیستوثباتسیاسیهمنیست۵سرطان۱۴۰۱شبتاریکوبیمموج(۲)؛ازروزگارمردمملکیدربلخابمردمملکی،خواستارهمکاریصلیبسرخشده‌اند.بهایندلیلکهطالبان،کشته‌شدگانملکیرااجازه‌یخاک‌سپارینداده‌اند.مردمخواستارهمکاریشده‌اندکهکشته‌شدگانملکیبه‌ویژهکشته‌شدگانآتش‌افروزیطالبانرابهخاکبسپارند.۵سرطان۱۴۰۱باچراغوآیینه(۲)؛طالبانیااسبِآنتونی؟دست‌هاییکهبهامردیگرانمی‌جنگندشکسپیرنشانمی‌دهدکهدرسزاریسمونظام‌هایخودکامه،فرصتِاستدلالازمردمونیروهایجنگیگرفتهمی‌شوند.سربازان،اینعناصرفاقدفکر،‌مانندکاهوخاشاکی‌استکههرکسبخواهدزودترآتششعله‌ورکند،اولازآن‌هاشروعمی‌کنند.۴سرطان۱۴۰۱نظمجهانیپسازجنگاوکراینچگونهخواهدبود؟آیاایالاتمتحدههم‌چنانابرقدرتمی‌ماند؟مابهدنیاییبازگشته‌ایمکهواقع‌گراییآنرابهبهترینشکلتوضیحمی‌دهد؛جهانیکهدرآنقدرت‌هایبزرگبرایقدرتونفوذرقابتمی‌کنندودیگرانتاآن‌جاکهمی‌توانندخودراتطبیقمی‌دهند.۲سرطان۱۴۰۱دفعحملهوتلفاتنیروهایطالباندربلخاب؛قاریفصیح‌الدینبرایمدیریتجنگبهسرپلرفتمنابعتأکیدکردندکهدرجریاندرگیریمیاندوطرف،چندینعرادهموترطالبانازجملهدوعرادهموترنوع«رینجر»ومقداریسلاحبه‌دستنیروهایوابستهبهمولویمهدیافتادهاست.افزونبراین‌ها،ازششعرادههامویطالباندرساحه‌گردنه‌یموش‌خانهدوعرادهآنتخریبشدهوچهارعرادهدیگربهدستنیروهایمولویمهدیافتادهاست.۱سرطان۱۴۰۱زمین‌لرزه‌یسهمگیندرشرقافغانستان؛بیشازهزارکُشتهوافرادبی‌شمارزیرآواردرویدیوییکهدرشبکه‌هایاجتماعیمنتشرشده،یکیازساکنانمحلمی‌گویدکهدرزمین‌لرزه‌یشبگذشتهدرپکتیکا۳۳عضوییکخانوادهجانباخته‌اند.هم‌چنینبهگزارشتلویزیونملیکهتحتکنترلطالباننشراتدارد،درولسوالیبرملپکتیکا،مردی۱۷عضویخانواده‌یخودراازدستدادهاست.۱سرطان۱۴۰۱سکوتچکش‌هایمس‌گراندربلخ؛از۴۰دکانمس‌گریچهاردکانباقیماندهاستردیفیازدکان‌هایمس‌گریکهدرشمالروضهدرشهرمزارشریفموقعیتداردویکیازمعروف‌ترینجاده‌هایشهرمزارشریفاست،درگذشتهبیشاز۴۰دکانمس‌گریفعالبود،امااکنونتنهاچهاردکانباقیماندهاست.ترجمه۶سرطان۱۴۰۱زلزلهافغانستان؛آیااینفاجعهطالبانرابهمیزمذاکراتبین‌المللیبازمی‌گرداند؟...۵سرطان۱۴۰۱رهبرانجهانازتمامجهاتدرمحاصره‌یبحرانند؛پوتیندرانتظارتماشایشکستآن‌هاست۱سرطان۱۴۰۱شهرباستانی«مسعینک»افغانستانبه‌خاطرحفاریمعدنمستوسطچیندرمعرضخطراست درحالپخشموج‌سواریبرایرسیدنبهمکتب؛آموزگاراندرننگرهارازنبودپُلشاکی‌اند درحالپخشروبینهدخترقندهاریکهبهدلیلبیماریاعصابورواندرقفسزندانیاست درحالپخشاُفت«پرندهبازار»درشهرقندوز؛بهایپرنده‌هایخوش‌آواز۸۰درصدکاهشیافتهاست درحالپخشآفتابسوزانوداش‌هایخشت‌پزی؛وضعیتکودکانقربانیفقروتنگ‌دستیدربلخ درحالپخشهشدارازفاجعه‌یانسانیدرافغانستان درحالپخش«ترافیکخریدوفروشدرکهنه‌فروشی» درحالپخش‎افغانستانخواستارهمکاریجامعهجهانیبرایکمکبهآوارگانجنگیشد‎ درحالپخشکودکان؛قربانیانکوچکجنگکهفراموشمی‌شوند درحالپخشپیشرویطالباندرهرات؛نیروهایدولتیومردمیمصروفجنگباطالبانهستند درحالپخششماریازکارمنداناخراجیوزارتشهرسازیدروازهورودیاینوزارترابستندانتخابسردبیرتنشبافرمانده‌ی«هزاره‌تبار»؛چرارئیسستادارتشطالبانبهبامیانوبلخرفت؟مسدودکردنراه‌هایبلخابتوسططالبان؛علمایشیعهبرایمیانجی‌گریهیأتتعیینکردند«نسل‌کُشیهزاره‌ها»؛مروریبرچرخشکشتارهزاره‌هادردورانحاکمیتطالبانتوزیعنانبهجایقلم؛آیابرنامه‌یجهانیغذاکودکانافغانستانراتحقیرمی‌کند؟حادثهترافیکیدردایکندی؛مردیکهپساز۱۹سالازمردمتاوانموترشرامی‌خواهدگفت‌و‌گوگفت‌وگوباسپوژمیوردک:بامحروم‌کردنزناناسلامرابدنامنسازیدآن‌چهقلمبهدستمدادوگفتبنویس،عشقبودنقشادبیاتدرزمانه‌یجنگوصلح(۲)پرخواننده‌ترین‌هاطالباندرغور:یکفرماندهپیشینخیزشمردمیوپنجنفردیگررادرلعل‌وسرجنگلکُشتیممنابعمحلی:طالباندربلخابیکپیرمردراسربریده‌اندشبتاریکوبیمموج(۲)؛ازروزگارمردمملکیدربلخابواژگونیموترامربهمعروفطالباندربدخشانسهکُشتهوزخمیبرجایگذاشتطالباندرلعل‌وسرجنگلغوریکفرمانده‌یپیشینخیزشمردمیراهمراهبادودخترشکُشتند«نسل‌کُشیهزاره‌ها»؛مروریبرچرخشکشتارهزاره‌هادردورانحاکمیتطالبانگزارشتحقیقی؛اختلاسده‌هامیلیوندالریوغصبزمیندرپروژه‌یشهرکعینومینهگزارشتحقیقی؛روندتدارکاتبرنامهمبارزهباکروناچگونهبودهاست؟صاحبامتیازومدیرمسئول:ذکیدریابیسردبیر:خادم‌حسینکریمیسردبیربخشآنلاین:الیاسنواندیشویراستار:شیرمهریارمترجم:جلیلپژواکصفحه‌آرا:محمدرضامظفریشماره۲۲۱٦نمایشدانلودآرشیفگزارشگران:عابرشایگان،عصمت‌اللهسروش،سهرابسروش،لیاقتلایق،لطف‌علیسلطانی،ابوذرملک‌نژاد،جلیلرونق،واجدروحانی،عباساسدیان،معصومهجعفری،فریضهعالمی،سکینهامیری،هادیخوشنویس،بهادرخانرحمانی،امیدآشنا،جان‌آغاصالحبخشصلح:دکترحسینعلیکریمی(دبیر)،عباسعارفیوفاطمهفرامرزروابطعمومی:محمدحسینجویا2021©تمامیحقوقمطالبمتعلقبهروزنامهاطلاعاتروزمیباشد.دربارهتماستبلیغاتویژهنامهبایگانی خانهنسخهپشتونسخهانگلیسیخبرافغانستانمنطقهجهانگزارشگزارش‌هایتحقیقیگفت‌وگوتحلیلترجمهچندرسانه‌ایبیشترویژه‌نامه‌منابعمحیطزیستزنانجوانانبایگانیروزنامهچندرسانه‌ایزندگیدردوره‌ایکرونااعلاناتداوطلبیگوناگونبرایبرگشتکلیدESCرافشاردهید [mc4wp_formid=""]{"@context":"httpschema.org", "@type":"WebPe", "name":"روزنامهاطلاعاتروز", "description":"مردمسالاریراپدیدمیآورد","url":"/","sameAs":["facebook.com/dailyetilaatroz","twitter.com/etilaatroz"],"potentialAction":{ "@type":"SearchAction", "target":"/?s=123;search_term125;", "query-input":"requiredname=search_term"}}

Posto:روزنامه اطلاعات روزrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato