Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati

  • 2022-01-10Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati
  • Indirizzo Web:www.het.uz
  • IP del server:91.212.89.48
  • Descrizione del sito:

nome del dominio:www.het.uzValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.het.uzflusso

431

nome del dominio:www.het.uzBene o male

Talento di buon auspicio. Il futuro è infinito Ji

sito web:Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatiPesi

6

sito web:Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatiIP

91.212.89.48

sito web:Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatisoddisfare

Hududiyelektrtarmoqlariaksiyadorlikjamiyati"Hududiyelektrtarmoqlari"aksiyadorlikjamiyati×Saytbo'yichaqidiruvQidiruvKo'rinishAAAShrifto'lchami0%gakattalashtirish0%gakattalashtirishO'zРу ALOQAUCHUNTogglenigationJamiyathaqidaUmumiyma039;lumotRahbariyatIjroapparatituzilmasiQuyitashkilotlarDlatxizmatlariRivojlanishstrategiyasiIshonchlilikvaxfsizlikKadrlarsiyosatiYoshlarsiyosatiVakanto039;rinlarAksionervainvestorlaruchunKorporativboshqaruvBoshqaruvorganlariKuzatuvkengashiIjroorganiIchkitartiborganlariIchkiauditReviziyakomissiyasiOchiqma039;lumotlarHisobotlarAffilanganshaxslarro039;yhatiMuhimfaktlarQimmatliqog039;ozlarnashrlariBiznesplanNizomvaichkiqoidalarAksiyadorlarningumumiyyig039;ilishiDividendlarto039;loviDividendsiyosatiAktivlarnisotishBoshqadlatidoralaribilano`zarohamkorlikSamaradorliknibaholashmezonlariInvestitsiyasalohiyatiUmumiyma039;lumotlarSohaningasosiytexnik-iqtisodiyko039;rsatkichlariInvestitsiyasohasidiqonunchilikHisobotlarDlattashqiqarzihisobidanamalgaoshirilganinvesticiyaloyihalarInvestitsiyaportaliTenderlarIste’molchilaruchunElektrenergiyasinitijorathisobiNamunashartnomasiTarmoqlarningtexnikholatiIste039;molchilargaxizmatko039;rsatishbo039;limlariTransformatorpunktlariningjoylashuviInteraktivdlatxizmatlariElektrenergiyasiningtarifiShaxsiykabinetElektrenergiyasiningiste039;molqilishkalkulyatoriNHHQonunlarKodekslarO’zbekistonRespublikasiPrezidentiningfarmonvaqarorlariO039;zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasiningqarorlariKuchiniyo039;qotgannormativhujjatlarXaridlarHaridlarbu`yichama`lumotXaridlarto039;g039;risidinizomXaridlarnatijalariTanlovlarMatbuotmarkazi"HET"AJyangiliklariO039;zRvaxorijdienergetikyangiliklarTadbirlarE039;lonlarOboshqarmasibilanaloqaMatbuotmarkazixabarlariIjtimoiytarmoqlarTelegram-messenjerFacebookijtimoiytarmog039;iMediatekaFotogalereyaVideogalereyaRasmiymunosabatIste'molchilaruchunBatafsilInteraktivdlatxizmatlariBatafsilQuyitashkilotlarBatafsilElektrenergiyasiniuzatishBatafsilElektrenergiyasinitijorathisobiBatafsilTexnologikulanishgaarizayuborishIste'molchilargaelektrenergiyasiiste'molinihisoblashkalkulyatoriShaxsiykabinetElektrenergiyasinio'chirishElektrenergiyasinihisobgaoliHududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatishuskunasiniyechishvaalmashtirishgaariza“ONAVABOLA”TANLOVI“Qoraqalpoqhududiyelektrtarmoqlarikorxonasi”aktsiyadorlikjamiyatidaxodimlarningbo'shvaqtinimazmunlio'tkazishga,xotin-qizlarningjamiyatdimqeinioshirishgaqaratilganqatoramaliyishlarqilinmoqda.Shumaqsaddakorxonada“Onavabola”tanlovitashkillashtirHududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatiildi.28.06.2022SudjonShin:О‘ZAROHAMKORLIKHAMJIHATLIKOMILIDIRJaxongirOBIDJONOV:EnergetikatizimigainnovatsiontexnologiyalarnitatbiqetishorqalisoharivojigaerishiladiBarchayangiliklarE'lonlarJoriyyilning23iyunkunisoat7:00dansoat20:00gaqadarToshkentshahriningMirzoUlug‘bektumanidajoylashganPS110/35/6kVli«Vodil»va«Parkent»podstansiyalarinielektrenergiyasibilanta’minlovchiL-Vodil-1,L-Vodil-2110kVbо‘lganyuqorikuchlanishlihoelektruzatishtarmog‘idayangitayanchustunlarniо‘rnatishishlariolibboriladi.Batafsil>>>Barchae'lonlar"HUDUDIYELEKTRTARMOQLARI"AJTOMONIDANMATBUOTANJUMANIО‘TKAZILDIBugun,12aprelkuniО‘zbekistonRespublikasiPrezidentihuzuridiAxborotvaommiykommunikatsiyalarentligida“Hududiyelektrtarmoqlari”AJmutasaddilariishtirokida“2021yildaiste’molchilarnibarqarorelektrenergiyasibilanta’minlashborasidifaoliyat:erishilgannatijalarvaistiqboldiustuvorvazifalar”mzusidamatbuotanjumanibо‘libо‘tdi.Batafsil12Aprel«ҲУДУДИЙЭЛЕКТРТАРМОҚЛАРИ»АЖДАЮКСАКЭЪТИБОРВАЭЪТИРОФГАСАЗОВОРБЎЛГАНХОДИМЛАРТАҚДИРЛАНДИБугун,30августкуни«Ҳудудийэлектртармоқлари»АЖмажлисларзалидаПрезидентимизнингфармонигамувофиқВатанимизмустақиллигининг30йилликбайрамиарафасидадавлатимизнингюксакорденвамедаллари,шунингдек,мамлакатимизниҳартомонламатараққийэттириш,давлатимизиқтисодиётивааҳолифаровонлигиниюксалтиришдаибратванамунабўлибкелаётган,хусусан,электрэнергетикаситизиминиянадаюксалтиришдаалоҳидафидойиликкўрсатаётганЖамиятходимларини«ЎзбекистонРеспубликасимуHududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatiстақиллигининг30йиллиги»эсдаликнишонибилантақдирлашмаросимибўлибўтди.Batafsil30gustПрезидентэлектртармоқларикорхонасинингинновационмарказиниборибкўрдиПрезидентШавкатМирзиёев23апрелькуни“Ҳудудийэлектртармоқлари”акциядорликжамиятинингЭлектрэнергиясиниҳисобгаолишниавтоматлаштиришмарказифаолиятибилантанишди.Batafsil23AprelУЛУҒБЕКМУСТАФОЕВ:ЭнергетикасоҳасигарақамлаштиришжараёнлариниизчилликбилантатбиқэтмайтурибкаттанатижаларгаэришиббўлмайдиЎзбекистонРеспубликасиЭнергетикавазирлигиҳамдатаркибийкорхоналарраҳбарлари,халқароэнергетикакомпанияларвакиллариҳамдаэкспертлариштирокэтгантадбирда“Ҳудудийэлектртармоқлари”АЖБошқарувраисииштирокэтдиҳамданутқсўзлади.Batafsil07AprelОАВХОДИМЛАРИАСКУЭТИЗИМИНИЖОРИЙЭТИШИШЛАРИБИЛАНЯҚИНДАНТАНИШДИЛАРБугун“Ҳудудийэлектртармоқлари”АЖтомонидан“Электрэнергиясиниҳисобгаолишваназоратқилишнингавтоматлаштирилгантизими(АСКУЭ)нижорийэтишишларибиланяқиндантаништиришмақсадидаЭлектрэнергиясиниҳисобгаолишниавтоматлаштиришмарказиҳамда“Elektronxisoblich”МЧЖҚКдаОАВходимлариваблогерларучунпресс-турташкилэтилди.Batafsil24NoyabrBarchatadbirlarOchiqtenderlarNormativhujjatlarБИЛЛИНГТИЗИМИУЧУНМОБИЛИЛОВАИШЛАБЧИҚИШO'RVMQ-55531.08.2021YURIDIKVAJISMONIYSHAXSLARNIELEKTRTARMOQLARIGAULASHBО‘YICHADLATXIZMATLARIKО‘RSATISHNINGMA’MURIYREGLAMENTINITASDIQLASHTО‘G‘RISIDAYuklabolishYURIDIKVAJISMONIYSHAXSLARNIELEKTRTARMOQLARIGAULASHBО‘YICHADLATXIZMATLARIKО‘RSATISHNINGMA’MURIYREGLAMENTINITASDIQLASHTО‘G‘RISIDAYuklabolishЎРҚ-628-сон14.07.2020й.«ЭНЕРГИЯДАНОҚИЛОНАФОЙДАЛАНИШТЎҒРИСИДА»ГИЎЗБЕКИСТОНРЕСПУБЛИКАСИҚОНУНИГАЎЗГАРТИШВАҚЎШИМЧАЛАРКИРИТИШҲАҚИДАYuklabolishЎРВМҚ-11128.02.2020ТАДБИРКОРЛИКСУБЪЕКТЛАРИНИЭЛЕКТРТАРМОҚЛАРИГАУЛАШТАРТИБИНИСОДДАЛАШТИРИШВАБИЗНЕСМУҲИТИНИЯНАДАЯХШИЛАШЧОРА-ТАДБИРЛАРИТЎҒРИСИДАYuklabolishFoydaliholalarO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningrasmiyveb-saytiO‘zbekistonRespublikasiQonunhujjatlarima’lumotlarimilliybazasiO‘zbekistonRespublikasienergetikavazirligiYonainteraktivdlatxizmatlariportaliO'zbekistonRespublikasiHukumatportaliKommunalxo'jalikvauy-joyfondiportali"Hududiyelektrtarmoqlari"AJobyektlarixaritasi1154Yonaaloqamarkazi"Hududiyelektrtarmoqlari"AJO'zbekistonRespublikasiToshkentsh.,,Osiyoko'chasi,8Telefon:(+)150-11-54E-mail:info@het.uzJamiyathaqidaUmumiyma'lumotRahbariyatIjroapparatituzilmasiQuyitashkilotlarDlatxizmatlariRivojlanishstrategiyasiIshonchlilikvaxfsizlikKadrlarsiyosatiYoshlarsiyosatiVakanto'rinlarAksionervainvestorlaruchunKorporativboshqaruvNizomvaichkiqoidalarAksiyadorlarningumumiyyig'ilishiDividendlarto'loviDividendsiyosatiAktivlarnisotishBoshqadlatidoralaribilano`zarohamkorlikSamaradorliknibaholashmezonlariInvestitsiyasalohiyatiIste’molchilaruchunElektrenergiyasinitijorathisobiNamunashartnomasiTarmoqlarningtexnikholatiIste'molchilargaxizmatko'rsatishbo'limlariTransformatorpunktlariningjoylashuviInteraktivdlatxizmatlariElektrenergiyasiningtarifiShaxsiykabinetElektrenergiyasiningiste'molqilishkalkulyatoriNHHQonunlarKodekslarO’zbekistonRespublikasiPrezidentiningfarmonvaqarorlariO'zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasiningqarorlariKuchiniyo'qotgannormativhujjatlarXaridlarHaridlarbu`yichama`lumotXaridlarto'g'risidinizomXaridlarnatijalariTanlovlarMatbuotmarkazi"HET"AJyangiliklariO'zRvaxorijdienergetikyangiliklarTadbirlarE'lonlarOboshqarmasibilanaloqaMatbuotmarkazixabarlariIjtimoiytarmoqlarMediatekaRasmiymunosabatDiqqat!arsizmatndaxatoliklarnianiqlasangiz,ularnibelgilab,ma`muriyatnixabardorqilishuchunCtrl+Entertugmalarinibosing Ishlabchiqilgan: ×Elektrenergiyasita`minotidamuammobormiA`zobo`ling vao`zmurojaatingiznikanaladministratorigayo`llangjQuery(document).ready(function(){jQuery('#w0').tab();});

Posto:Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatirapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato