Bosh sahifa

  • 2022-01-10Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
Bosh sahifa
  • Indirizzo Web:www.hozir.org
  • IP del server:5.9.63.147
  • Descrizione del sito:

nome del dominio:www.hozir.orgValutazione

di 300000~5000000

nome del dominio:www.hozir.orgflusso

351

nome del dominio:www.hozir.orgBene o male

Il futuro è luminoso. piccola speranza feroce

sito web:Bosh sahifaPesi

2

sito web:Bosh sahifaIP

5.9.63.147

sito web:Bosh sahifasoddisfare

Boshsahifa.fs18{font-size:18px;}.fs20{font-size:20px;}h1{font-size:20px;margin:0px;}h2{font-size:18px;margin:0px;}.cata{font-size:18px;}.catb{color:#00F;margin-left:16px;font-size:14px;}img{ max-width:600px;}body{background:#e4f5fc;/*Oldbrowsers*/background:-moz-linear-gradient(top,#e4f5fc0%,#bfe8f950%,#9fd8ef51%,#2ab0ed100%);/*FF3.6+*/background:-webkit-gradient(linear,lefttop,leftbottom,color-stop(0%,#e4f5fc),color-stop(50%,#bfe8f9),color-stop(51%,#9fd8ef),color-stop(100%,#2ab0ed));/*Chrome,Safari4+*/background:-webkit-linear-gradient(top,#e4f5fc0%,#bfe8f950%,#9fd8ef51%,#2ab0ed100%);/*Chrome10+,Safari5.1+*/background:-o-linear-gradient(top,#e4f5fc0%,#bfe8f950%,#9fd8ef51%,#2ab0ed100%);/*Opera11.10+*/background:-ms-linear-gradient(top,#e4f5fc0%,#bfe8f950%,#9fd8ef51%,#2ab0ed100%);/*IE10+*/background:linear-gradient(tobottom,#e4f5fc0%,#bfe8f950%,#9fd8ef51%,#2ab0ed100%);/*W3C*/filter:progid:DXImeTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#e4f5fc',endColorstr='#2ab0ed',GradientType=0);/*IE6-9*/}.td9{padding:15px;border:1pxsolid#000;}.tabl1{overflow:hidden;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;width:100%;font-size:16px;}.tabl2{border:1pxsolid#000;margin:5px;padding:5px;width:90%;}.tabl3{border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border:#0301pxsolid;}.ap{position:absolute;width:32px;height:32px;margin-top:0px;background:url(/i/share.png)no-repeat;overflow:hidden;}.g2{margin-left:32px;background-position:-32px0px;}.ya{margin-left:64px;background-position:-64px0px;}.ma{margin-left:96px;background-position:-96px0px;}.vk{margin-left:128px;background-position:-128px0px;}.od{margin-left:160px;background-position:-160px0px;}.fb{margin-left:192px;background-position:-192px0px;}.tw{margin-left:224px;background-position:-224px0px;}.udal:hover{opacity:1;cursor:pointer;}.udal{opacity:0.8;background:url(/i/udal.png)no-repeat;overflow:hidden;}.kick{position:absolute;width:14px;height:14px;margin-top:4px;background-position:-75px0px;}.mt2{overflow:hidden;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;}.smal{font-size:12px;color:#333;}.smal2{font-size:11px;color:#132;}.wnt{font-size:14px;color:#334;padding-left:10px;margin-top:7px;}a{text-decoration:none;}a:hover{text-decoration:underline;}.tbs{font-size:14px;margin:9px0px0px15px;}.tbstr{height:24px;vertical-align:top;}.list5{border:1pxsolid#00C;margin:10px;padding:5px;width:97%;}.list5td{padding-bottom:16px;padding-top:2px;}.td8{border-bottom:1pxsolid#000;}.h2cl{font-size:19px;color:#333;}.knopka{width:160px;padding:5px;margin:0px0px5px20px;text-align:center;}.but3{font-size:18px;border:1pxsolid#565;width:160px;padding:5px;margin:0px0px5px-5px;text-align:center;}  Boshsahifa+,+2700pptЭкзантемасиндроми7342kb.pdf742kb.pdf1.GarriPottervaFalsafiytosh1222kb.pdf442kb.pdf329kb.pdf219kb.pdf144kb.pptxIshsizliksabablarinibaholash928kb.docxTogarak16kb.docx2бзаданиянаканикулыпорусяз24kb.FoydalanganadabiyotlarMirziyoevSh.M.Tanqidiytahlil,qat’iytartib-nizomvashaxsiyjobgarlik-harbirrahbarfaoliyatiningkundalikqoidasibo’lishikerak.O’zbekistonRespublikasi13,23Kb.1o'qib“Mayoyi-matematikaoyligi”110Kb.1o'qibMa`lumotlarbazasiningasosiymodellaribu:ierarxik,tarmoqlivarelyatsionModelushbuprintsipgamuvofiqishlaydi:birnechtapastkidarajaditugunlarbittayuqoridarajaditugunbilanaloqaorqaliulanadi14,91Kb.1o'qibYurakningishemikkasalligiYurakningishemikkasalligi—yurak-tomirsistemasiningkengtarqalgankasalligi;miokard56,06Kb.1o'qibФойдаланувчийўриқномаси«Кундалик-хтб»—буЎзбекистонРеспубликасидаХалқтаълиминибошқаришорганларида(кейингиўринлардаХалқтаълимбошқармасихтб)таълимкўрсаткичларинимониторингқилиш,автоматлаштириш,йиғишватаҳлилқилиштизими0,51Mb.6o'qibFarmatsevtikadasifatnitaʼminlashvasifatnazoratimutaxassisligining1-kurstalabasiMatrasulovaMoxinurArslonbekovnaning«Azitromitsinsaqlangelnisifatnazoratusullariniishlabchiqish»Farmatsevtikadasifatnitaʼminlashvasifatnazoratimutaxassisligining1-kurstalabasiMatrasulovaMoxinurArslonbekovnaning«Azitromitsinsaqlangelnisifatnazoratusullariniishlabchiqish»mzusidimistrlikdissertatsiyaishiga15,48Kb.1o'qib1.Obyekttushunchasi.SinftushunchasiSinf-strukturatushunchasikengaytmasisifatida.Sinflarniengsoddaholdaquyidichatasvirlashmumkin112,96Kb.7o'qibMuhammadal-xozazmiynomiditoshkentaxborottexnologiyalariuniversitetitelekommunikatsiyatexnologiyalarifakultetialgoritmloyihalash0,85Mb.1o'qibI―ШуртангазкимѐмажмуасиҳақидаумумиймаълумотIумумийқисм3,55Mb.39o'qib7-sinfmatematikatestiyig`indinihisoblang:20,08+25To`g`rito`rtburchakningperimetripga,asosiagateng.Uningbalandliginihisoblashuchunifodatuzing?29,5Kb.1o'qibInvestitsiyaloyihalariningiqtisodiysamaradorliginibaholashIkkalakorxonauchunmahsulotbirligibahosi25aqshdoll.arikkalakorxonauchunmahsulotsotishhajmi1500donamahsulotbo’lsa,zararsizliknuqtasini,moliyiybarqarorlikko’rsatkichinihamdahfsizlikindeksinitoping64,5Kb.1o'qibMzu:Sinuslarteoremasi0,83Mb.1o'qibInflyatsiyavaishsizlikBiroq,bumunosabatlarbirqarashdako'rinadiganidananchamurakkabvaso'nggi45yilichidabirnechaborbuzilganedi,chunkiinflyatsiyava(un)bandlikengyaqindankuzatiladiganiqtisodiyko'rsaBosh sahifatkichlardanbiridir19,87Kb.2o'qibMarkazlardifaoliyatlardainnovatsiontexnologiyalarvadidaktiko’yinlardanfoydalanishningahamiyatiTatsiya:Maqoladarivojlantiruvchimarkazlardata’lim-tarbiyafaoliyatlarijarayonidainnovatsiontexnologiyalarvadidaktiko’yinlardanfoydalanishhususidaso’zyuritiladi.Didaktiko’yinlarnitashkiletishningmetodikjihatlaribayon25,67Kb.2o'qibThisisgreathtml!Abdusattorovamukarramxonningwebdasturlashgakirishfanidanbajarganamaliyishi3,3Mb.1o'qibIeltssampleessayscollectionPrepareforieltswiththiscomprehensivecollectionof34authenticquestionsand3,31Mb.198o'qib89.Komplekssonlarto’plami.Komplekssonlarninggeometrictalqini.Komplekssonlarketmaketligivaqatorifunksiyaninglimiti,uzluksizligivatekisuzliksizligiKomplekssonlarto’plami.Komplekssonlarninggeometrictalqini.Komplekssonlarketmaketligivaqatorifunksiyaninglimiti,uzluksizligivatekisuzliksizligi0,85Mb.7o'qibАжримдаъвонитаъминлашчоралариникўриштўғрисидаB15D2dffx0234,кузоврақами№xwb5V31bvma,шассирақами№РАҚамсиз,рангиоқ(беладимчатий),туриенгил(седан),давлатрақамибелгиси75u442maбўлган“lacetti”русумлиавтотранспортвоситасинихатлаб0,54Mb.21o'qibSinf:1-sinfO’quvchilarniQqtovushiniso’ztarkibidato’g’ritalaffuzqilishga,Qqharfli1,1Mb.1o'qib14-ma’ruza.Metallarkorroziyasi.Ularningturlarireja:MetallarkarroziyasivaularningturlariMniy,alyuminiy,qo'rg'oshinlardahosilbo'lganoksidpardaningqalinligi200107,97Kb.6o'qibAl-buxoriyuniversitetIqtisodiyotfakulteti1-kurstalabasiTo‘lashovSanjarKreativfikrlashfanidantayyorlanprezantatsiyasiShaxsharqandayijodiyishningmarkazida.Mahsulotniyaratishuchunularo’zmahoratlari,atrof-muhit(yokibosim),ijodiyqobiliyatlarivamotivatsiyasidanfoydalanadilar.Shaxsningijodiyqobiliyatlarinio’lchashosonemas14,12Mb.1o'qibAmaliyishi-40,53Mb.1o'qibUmumta’limmaktablariningfizikakursida“Suyuqlikningxossalari”mzusinio’qitishmetodikasimzusidikursishiilmiyrahbar:fizikakafedrasipf.ndotsent:Sh.YakubovaFarg’ona2018Umumta’limmaktablariningfizikakursida“Suyuqlikningxossalari”mzusinio’qitishmetodikasimzusidi141Kb.10o'qib«Непытайтесь»Глава0,72Mb.12o'qibAndijondlatuniversiteti,,xayotfaoliyatixfsizligikafedrasiMazkuro’quv-uslubiymajmuaAndijondlatuniversitetining201yildisonlibuyrug’ibilantasdiqlangano’quvrejavao’quvdasturasosidatayyorlandi1,78Mb.55o'qibMirzoulug`beknomidio`zbekistonmilliyuniversitetiVatarlarusulidaf(Х)funktsiyaning[a;b]kesmatutashtiruvchivatarutkaziladi.Tenglamaningtaqribiyildizinitopishу=f(Х)funktsiyaningbirinchivaikkinchitartiblihosilalariningishoralarigaboglik1Mb.4o'qibЛекция№1асосийкимёвийтушунчалар.АсосийсинфларGeterogensistemalardakimyoviyreaksiyatezligi.Katalizatorlarvaingibitorlar256,6Kb.8o'qibTestsollari«Dinshunoslik»fanidanyakuniynazoratsollariDin”arabchaso‘zbo‘lib,o‘zbektilida"ishonch","ishonmoq"ma’nosinianglatadi89,96Kb.1o'qibIvariantMettrelesverbesàlaformenegativeJetrailleàl’usine.—Jenetraillepasàl’usineFrancebParisaarrondissementscLaSeineparlacapitaledParisestunecapitalededededelaFrance114Kb.12o'qib1-tema.PsixofiziologiyapredmetihámwaziypalariTema:Psixofiziologiyapredmetihámwazıypaları.Psixofiziologiyaningkelipshıǵıwıhámtariyxı182,13Kb.33o'qibMa'lumotlarbazasimualliflikhuquqibilanhimoyalangan©2022ma'muriyatigamurojaatqiling Boshsahifadlatuniversitetita’limvazirligiaxborottexnologiyalarimaxsusta’limzbekistonrespublikasiguruhtalabasiO’zbekistonrespublikasinomiditoshkento’rtamaxsusdlatpedogikatoshkentaxborottexnologiyalariuniversitetixorazmiynomidirivojlantirishvazirligiЎзбекистBosh sahifaонреспубликасиpedogikainstitutihaqidatushunchaтаълимвазирлигиtashkiletishO'zbekistonrespublikasiмахсустаълимtoshkentdlatvazirligimuhammadkommunikatsiyalarinirivojlantirishrespublikasiaxborotsaqlashvazirligivazirligitoshkentbilanishlashToshkentdlatfanidantayyorlanuzbekistancoronirussog'liqnisaqlashrespublikasisog'liqnivazirligikoroniruskoroniruscovidcoroniruscovidrisidasertifikatqarshiemlanganlikvaccinationcertificatecovidvaccinationsertifikatministryIshdanmaqsadBosh sahifao’rtata’limfanidanmustaqilmatematikafakultetihaqidaumumiyfanlarfakultetipedogikauniversitetimoliyainstitutiishlabchiqarishfaniningpredmeti

Posto:Bosh sahifarapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato