Универзитет у Београду

  • 2022-01-07Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
Универзитет у Београду
  • Indirizzo Web:www.bg.ac.rs
  • IP del server:147.91.79.142
  • Descrizione del sito:Сазнајте више о Универзитету у Београду.

nome del dominio:www.bg.ac.rsValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.bg.ac.rsflusso

477

nome del dominio:www.bg.ac.rsBene o male

Infastidito e infastidito. Tutto è difficile da mostrare feroce

sito web:Универзитет у БеоградуPesi

2

sito web:Универзитет у БеоградуIP

147.91.79.142

sito web:Универзитет у Београдуsoddisfare

УниверзитетуБеограду window.fbAsyncInit=function(){ FB.init({ appId:'your-app-id', autoLogAppEvents:true, xfbml:true, version:'v2.12' }); }; (function(d,s,id){ varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0]; if(d.getElementById(id)){return;} js=d.createElement(s);js.id=id; js.src="connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs); }(document,'script','facebook-jssdk')); window.twttr=(function(d,s,id){ varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0], t=window.twttr||{}; if(d.getElementById(id))returnt; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src="platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs); t._e=[]; t.ready=function(f){ t._e.push(f); }; returnt; }(document,"script","twitter-wjs")); var_gaq=_gaq||[];_gaq.push(['_setAccount','UA--1']);_gaq.push(['_trackPeview']);(function(){varga=document.createElement('script');ga.type='text/jascript';ga.async=true;ga.src=(':'==document.location.protocol?'ssl':'httpwww')+'.google-analytics.com/ga.js';vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ga,s);})(); $(window).ready(function(){ /*var slider = $('.bxslider').bxSlider({ perCustom: '#bx-per', responsive : true, width:980, onSlideBefore: function(elem, oi, ni){ $.each($(".perItem a"), function(){ $(this).removeClass("active"); console.log(slider.getCurrentSlide()); }); }, onSlideAfter: function (elem, oi, ni) { $(".perItem").css("z-index", 0); $(".perItem a[data-slide-index='"+ni+"'] ").parent().css(" z-index", 1000); $.each($(".perItem a"), function(){ $(this).removeClass("active"); }); $(".perItem a[data-slide-index='"+ni+"'] ").addClass(" active"); } }); $('a.per-prev').click(function () { var current = slider.getCurrentSlide(); slider.goToPrevSlide(current) - 1; }); $('a.per-next').click(function () { var current = slider.getCurrentSlide(); slider.goToNextSlide(current) + 1; });*/ }); jQuery(document).ready(function($){ varoptions={ $AutoPlay:0,//[Optional]Autoplayornot,toenableslideshow,thisoptionmustbesettogreaterthan0.Defaultvalueis0.0:noautoplay,1:continuously,2:stopatlastslide,4:stoponclick,8:stoponusernigation(byarrow/bullet/thumbnail/dr/arrowkeynigation) $AutoPlaySteps:1,//[Optional]Stepstogoforeachnigationrequest(thisoptionsapplysonlywhenslideshowdisabled),thedefaultvalueis1 $Idle:2000,//[Optional]Interval(inmilliseconds)togofornextslidesincethepreviousstoppedifthesliderisautoplaying,defaultvalueis3000 $PauseOnHover:1,//[Optional]Whethertopausewhenmouseoverifasliderisautoplaying,0nopause,1pausefordesktop,2pausefortouchdevice,3pausefordesktopandtouchdevice,4freezefordesktop,8freezefortouchdevice,12freezefordesktopandtouchdevice,defaultvalueis1 $ArrowKeyNigation:1,//[Optional]Stepstogoforeachnigationrequestbypressingarrowkey,defaultvalueis1. $SlideEasing:$Jease$ .$OutQuint,//[Optional]Specifieseasingforrighttoleftanimation,defaultvalueis$Jease$.$OutQuad $SlideDuration:800,//[Optional]Specifiesdefaultduration(swipe)forslideinmilliseconds,defaultvalueis500 $MinDrOffsetToSlide:20,//[Optional]Minimumdroffsettotriggerslide,defaultvalueis20 //$SlideWidth:600,//[Optional]Widthofeveryslideinpixels,defaultvalueiswidthof'slides'container //$SlideHeight:300,//[Optional]Heightofeveryslideinpixels,defaultvalueisheightof'slides'container $SlideSpacing:0,//[Optional]Spacebetweeneachslideinpixels,defaultvalueis0 $UISearchMode:1,//[Optional]Theway(0parellel,1recursive,defaultvalueis1)tosearchUIcomponents(slidescontainer,loadingscreen,nigatorcontainer,arrownigatorcontainer,thumbnailnigatorcontaineretc). $PlayOrientation:1,//[Optional]Orientationtoplayslide(forautoplay,nigation),1horizental,2vertical,5horizentalreverse,6verticalreverse,defaultvalueis1 $DrOrientation:1,//[Optional]Orientationtodrslide,0nodr,1horizental,2vertical,3either,defaultvalueis1(Notethatthe$DrOrientationshouldbethesameas$PlayOrientationwhen$Colsisgreaterthan1,orparkingpositionisnot0) $ArrowNigatorOptions:{//[Optional]Optionstospecifyandenablearrownigatorornot $Class:$JssorArrowNigator$,//[Requried]Classtocreatearrownigatorinstance $ChanceToShow:2,//[Required]0Never,1MouseOver,2Always $Steps:1//[Optional]Stepstogoforeachnigationrequest,defaultvalueis1 }, $BulletNigatorOptions:{//[Optional]Optionstospecifyandenablenigatorornot $Class:$JssorBulletNigator$,//[Required]Classtocreatenigatorinstance $ChanceToShow:2,//[Required]0Never,1MouseOver,2Always $Steps:1,//[Optional]Stepstogoforeachnigationrequest,defaultvalueis1 $SpacingX:12,//[Optional]Horizontalspacebetweeneachiteminpixel,defaultvalueis0 $Orientation:1//[Optional]Theorientationofthenigator,1horizontal,2vertical,defaultvalueis1 } }; varjssor_slider1=new$JssorSlider$("slider1_container",options); functionSwipeStartEventHandler(position,vposition){ //fireswhenswipestart,bydrorautoplay. if(Math.floor(position)==position){ varfromSlideIndex=position; console.log(position,vposition); $(".perItem[data-slide-index='"+(fromSlideIndex)+"']a").removeClass("selected"); } } jssor_slider1.$On($JssorSlider$.$EVT_SWIPE_START,SwipeStartEventHandler); jssor_slider1.$On($JssorSlider$.$EVT_DR_START,SwipeStartEventHandler); functionSwipeEndEventHandler(position,vposition){ //fireswhenswipestart,bydrorautoplay. if(Math.floor(position)==position){ varfromSlideIndex=position; $(".info-mobile").hide(); $(".info-mobile[data-slide-index='"+fromSlideIndex+"']").show(); console.log(position,vposition); $(".perItem[data-slide-index='"+(fromSlideIndex)+"']a").addClass("selected"); } } jssor_slider1.$On($JssorSlider$.$EVT_SWIPE_END,SwipeEndEventHandler); jssor_slider1.$On($JssorSlider$.$EVT_DR_END,SwipeEndEventHandler); //responsivecodebegin //youcanremoveresponsivecodeifyoudon'twantthesliderscaleswhilewindowresizing functionScaleSlider(){ varparentWidth=jssor_slider1.$Elmt.parentNode.clientWidth; if(parentWidth){ if($(window).width() Упис Застуденте Зазапослене Алумни Медији LAT ENG #languea.activeMenuItem{background-color:transparent;} LAT ENG (function(){ varcx=':-wllsu9xrgm'; vargcse=document.createElement('script'); gcse.type='text/jascript'; gcse.async=true; gcse.src='cse.google.com/cse.js?cx='+cx; vars=document.getElementsByTName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(gcse,s); })(); Упис Студенти Запослени Алумни Медији Универзитет ОсновнеинформацијеОУниверзитетуИсторијатАкредитацијаСаставиделатностиНаставнициОбележјаУниверзитета Службеиоргани Органи Руководствоистручнеслужбе Студентскипарламент Јавнеинформације ПодациозапосленимлициманаУБ CircleU. Увидјавности КонкурсиУниверзитета Јавненабавке Информаторораду ПравниоквирЗакониидругипрописиПрописиУниверзитетаПроцедуреГласникУниверзитета Остало Политикаприватности Издавачкаделатност Задужбинеифондације Донатори Академскакултурноуметничкадруштва Чланице Факултети Друштвено-хуманистичкихнаука Природно-математичкихнаука Медицинскихнаука Техничко-технолошкихнаука Институти Електротехничкиинститут"НиколаТесла" Институтзабиолошкаистраживања"СинишаСтанковић" Институтзамедицинскаистраживањa Институтзамолекуларнугенетикуигенетичкоинжењерство Институтзамултидисциплинарнаистраживања Институтзануклеарненауке"Винча" Институтзаприменунуклеарнеенергије ИнститутзафизикууБеограду Институтзафилозофијуидруштвенутеорију Институтзахемију,технологијуиметалургију Институт"МихајлоПупин"< Центри Информативницентар Рачунарскицентар ЗаједничкицентарЈапан-Србијазапромоцијунаукеитехнологије Центарзаразвојкаријереисаветовањестудената Центарзастратешкименаџментистратешкопланирање Центарзастудентесахендикепом Центарзатрансфертехнологије Центарзаобезбеђењеквалитета Центарзаконтинуирануедукацију Спортскицентар Центарзаелектронскоучењеиобразовањенадаљину ЦентарзајавнеполитикеЕвропскеуније Франкофоницентарзауниверзитетскууспешност Библиотека Студије Студирање Студије Упис Школарине Врстеинивоистудија Каталогстудијскихпрограма Докторскестудије Правиластудирања НајбољистудентиУниверзитета СтудијеприУниверзитету Правниоквир Закони Признавањестранихисправа Верификацијаисправа Истраживањаианализе Центарзаконтинуирануедукацију Истраживањеодипломиранимстудентима Анализеипрегледи Осталеинформације Једнакостприступависокомобразовању Међународнозаједничкоменторство Наука ИстраживачкипрограмиПланнаучноистраживачкоградаПрограмиФондазанаукуОквирнипрограмиЕУЕвропскиистраживачкисавет(ERC)AIS3ЦЕРНЗапошљавањеистраживачаПрименастратегијезазапошљавањеистраживачаПодршкаистраживачимаОтворенанауканаУниверзитетууБеоградуМогућностиобјављивањаУпозорењена„предаторске“часописеииздавачеПодршкауобластитрансфератехнологијеСаветимладимистраживачимаЕтиканаучноистраживачкограда НаучнеинформацијеУпутствозанавођењеафилијацијеПроверабиблиографскихреференциПродуктивностУБуWoS Сарадња ДодатнеинформацијеПрезентацијеДогађајиКориснилинковиКонтакти ФинансирањeФондацијеСтипендијеиконкурси МеђународнасарадњаОсарадњиИнтернационализацијаМеђународнипрограмиипројектиМрежеиасоцијацијеСпоразумиосарадњиМеђународнозаједничкоменторство МобилностОсновнеинформацијеДокументазамобилностстудената СарадњасапривредомОсарадњи Вести СвевестиКонкурсКОНУСКонференцијаМанифестацијаМаркетингМедиУниверзитет у БеоградујиНаучнискупОкруглистоПочаснидокторатПраксаПредавањеПризнањеПројекатПромоцијаПромоцијадокторанаукаПрославаРадионицаСајамСаопштењеСарадњаСвечаностСеминарСпоразумСтипендијаСтудентиТакмичењаТренингУписCircleU СвевестиКонкурсКОНУСКонференцијаМанифестацијаМаркетингМедијиНаучнискупОкруглистоПочаснидокторатПраксаПредавањеПризнањеПројекатПромоцијаПромоцијадокторанаукаПрославаРадионицаСајамСаопштењеСарадњаСвечаностСеминарСпоразумСтипендијаСтудентиТакмичењаТренингУписCircleU УниверзитетОсновнеинформацијеОУниверзитетуИсторијатАкредитацијаСаставиделатностиНаставнициОбележјаУниверзитетаСлужбеиорганиОрганиРуководствоистручнеслужбеСтудентскипарламентЈавнеинформацијеПодациозапосленимлициманаУБCircleU.УвидјавностиКонкурсиУниверзитетаЈавненабавкеИнформаторорадуПравниоквирЗакониидругипрописиПрописиУниверзитетаПроцедуреГласникУниверзитетаОсталоПолитикаприватностиИздавачкаделатностЗадужбинеифондацијеДонаториАкадемскакултурноуметничкадруштва Чланице Универзитет у Београду Факултети Друштвено-хуманистичкихнаука Економскифакултет Правнифакултет Православнибогословскифакултет Учитељскифакултет Факултетбезбедности Факултетзаспецијалнуедукацијуирехабилитацију Факултетполитичкихнаука Факултетспортаифизичкогваспитања Филозофскифакултет Филолошкифакултет медицинскихнаука Медицинскифакултет Стоматолошкифакултет Факултетветеринарскемедицине Фармацеутскифакултет природно-математичкихнаука Биолошкифакултет Географскифакултет Математичкифакултет Факултетзафизичкухемију Физичкифакултет Хемијскифакултет техничко-технолошкихнаука Архитектонскифакултет Грађевинскифакултет Електротехничкифакултет Машинскифакултет Пољопривреднифакултет Рударско-геолошкифакултет Саобраћајнифакултет ТехничкифакултетуБору Технолошко-металуршкифакултет Факултеторганизационихнаука Шумарскифакултет Институти Електротехничкиинститут"НиколаТесла" Институтзабиолошкаистраживања"СинишаСтанковић" Институтзамедицинскаистраживањa Институтзамолекуларнугенетикуигенетичкоинжењерство Институтзамултидисциплинарнаистраживања Институтзануклеарненауке"Винча" ИнститутзаприменунуклеарнеенергијеИНЕП ИнститутзафизикууБеограду Институтзафилозофијуидруштвенутеорију Институтзахемију,технологијуиметалургију Институт"МихајлоПупин" Центри Информативницентар Рачунарскицентар ЗаједничкицентарЈапан-Србијазапромоцијунаукеитехнологије Центарзаразвојкаријереисаветовањестудената Центарзастратешкименаџментистратешкопланирање Центарзастудентесахендикепом Центарзатрансфертехнологије Центарзаобезбеђењеквалитета Центарзаконтинуирануедукацију Спортскицентар Центарзаелектронскоучењеиобразовањенадаљину ЦентарзајавнеполитикеЕвропскеуније Франкофоницентарзауниверзитетскууспешност Библиотека Универзитетскабиблиотека„СветозарМарковић“ Телефон: 0113370509 Вебсајт: Е-адреса: jerkov@unilib.bg.ac.rs Адреса: БулеваркраљаАлександрабр.71 Директор: Проф.дрАлександарЈерков Студије Студирање Студије Упис Школарине Врстеинивоистудија Каталогстудијскихпрограма Докторскестудије ПравиластудирањаНајбољистудентиУниверзитета СтудијеприУниверзитету Правниоквир Закони Признавањестранихисправа Верификацијаисправа Истраживањаианализе Центарзаконтинуирануедукацију Истраживањеодипломиранимстудентима Анализеипрегледи Осталеинформације Једнакостприступависокомобразовању Међународнозаједничкоменторство Наука Истраживачкипрограми Планнаучноистраживачкограда ПрограмиФондазанауку ОквирнипрограмиЕУ Европскиистраживачкисавет(ERC) ЦЕРН КолаборативнаистраживањаANSO Националниинститутизаздравље(NIH) Запошљавањеистраживача Применастратегијезазапошљавањеистраживача Подршкаистраживачима ОтворенанауканаУниверзитетууБеоградуМогућностиобјављивања Упозорењена„предаторске“часописеииздаваче Подршкауобластитрансфератехнологије Саветимладимистраживачима Етиканаучноистраживачкограда Научнеинформације Упутствозанавођењеафилијације Проверабиблиографскихреференци ПродуктивностУБуWoS Сарадња Међународнасарадња Осарадњи Интернационализација Међународнипрограмиипројекти Мрежеиасоцијације Споразумиосарадњи Међународнозаједничкоменторство Сарадњасапривредом Осарадњи Мобилност ОсновнеинформацијеДокументазамобилностстудената Додатнеинформације Презентације Догађаји Кориснилинкови Контакти Финансирањe Фондације Стипендијеиконкурси Вести Универзитет у Београду Категоријевести Свевести Конкурс КОНУС Конференција Манифестација Маркетинг Медији Научнискуп Округлисто Почаснидокторат Пракса Предавање Признање Пројекат Промоција Промоцијадокторанаука Прослава Радионица Сајам Саопштење Сарадња Свечаност Семинар Споразум Стипендија Студенти Такмичења Тренинг Упис CircleU (function(){ varcx=':-wllsu9xrgm'; vargcse=document.createElement('script'); gcse.type='text/jascript'; gcse.async=true; gcse.src='cse.google.com/cse.js?cx='+cx; vars=document.getElementsByTName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(gcse,s); })(); @mediascreenand(min-width:0px)and(max-width:990px){#langueullia{font-size:14px}} Конкурсзауписстуденатазашколску2023/2024.годину УниверзитетуБеоградурасписујеобједињениконкурсзауписстуденатазашколску2023/2024.годину. ПогледајдетаљеконкурсаУписособасаинвалидитетом УниверзитетуБеоградууCircleU. CircleU.јеевропскауниверзитетскаалијансакојојсеусептембру2019.годинепридружиоиУниверзитетуБеограду.АлијансаCircleU. КонкурсиуоквируCircleU. TheCircleU.Challenge УниверзитетуБеоградумеђу500најбољихсветскихуниверзитета УниверзитетуБеоградусенапрестижнојШангајскојлистиналазиизмеђу401.и500.местаодрангираних1000универзитетаусвету.УниверзитетуБеоградусенаовојлистипрвипутнашао2012.године. Прочитајвише Еразмус+стипендијезамобилност СтудентиизапосленинаУБинформацијезапривременоакадемскоипрофесионалноусавршавањеуиностранствумогунаћиовде. ОтворенепозивезапријављивањезамобилностуоквируЕразмус+програмапогледајтена mobion.bg.ac.rs Системподршкепословнимприликама(BOSS) BOSSплатформајеотворена,вишејезичнавебплатформадизајниранадаподстичеспособностстудената,истраживачаинаставникадакористесвојеидеје/резултатеистраживањазапокретањеиспровођењепредузетничкихпројеката. Кликниовде KoнкурсзауписнамастеридокторскестудијеприУниверзитету УтокусуконкурсизауписнастудијскепрограмемултидисциплинарнихмастеридокторскихстудијауорганизацијиУниверзитетауБеоградуушколској2021/22.години. Блогстраница .jssora051{display:block;position:absolute;cursor:pointer;}.jssora051.a{fill:none;stroke:#fff;stroke-width:1500;stroke-miterlimit:10;}.jssora051:hover{opacity:.8;}.jssora051.jssora051dn{opacity:.5;}.jssora051.jssora051ds{opacity:.3;pointer-events:none;} Конкурсзауписстудената УниверзитетуБеоградууCircleU. УниверзитетуБеоградумеђу500најбољих Еразмус+стипендијеидругивидовимобилности Системподршкепословнимприликама МултидисциплинарнестудијеприУниверзитету Конкурсзауписстуденатазашколску2023/2024.годину УниверзитетуБеоградурасписујеобједињениконкурсзауписстуденатазашколску2023/2024.годину.Упислицасаинвалидитетом погледајдетаљеконкурса УниверзитетуБеоградууCircleU. CircleU.јеевропскауниверзитетскаалијансакојојсеусептембру2019.годинепридружиоиУниверзитетуБеоградуАлијансаCircleU. КонкурсиуоквируCircleU. Европскеуниверзитетскеиницијативе УниверзитетуБеоградумеђу500најбољихсветскихуниверзитета УниверзитетуБеоградусенапрестижнојШангајскојлистиналазиизмеђу401.и500.местаодрангираних1000универзитетаусвету.УниверзитетуБеоградусенаовојлистипрвипутнашао2012.године. Еразмус+стипендијезамобилност ДализнатедауоквируЕразмус+програмаУБимапотписанеспоразумесанизомвисокошколскихинституцијакојивамнудеоваквумогућност?Уколикојевашодговорпотврдан,посетитенашуonlineплатформуМobiONипријавитесезамобилностуоквируЕразмус+програма. Отворенепозивезапријављивањепогледајтенаmobion.bg.ac.rs Системподршкепословнимприликама(BOSS) BOSSплатформајеотворена,вишејезичнавебплатформадизајниранадаподстичеспособностстудената,истраживачаинаставникадакористесвојеидеје/резултатеистраживањазапокретањеиспровођењепредузетничкихпројеката. Кликниовде KoнкурсзауписнамастеридокторскестудијеприУниверзитету УтокусуконкурсизауписнастудијскепрограмемултидисциплинарнихмастеридокторскихстудијауорганизацијиУниверзитетауБеоградуушколској2021/22.години. Блогстраница Факултети МултидисциплинарнестудијеприУниверзитету Стипендијеиконкурси ОрганиУниверзитета Актуелневести Свевести СтудентиУписСтудијеприУниверзитетуСтипендијеиконкурсиMobiONЦентарзаразвојкаријереУниверзитетскабиблиотекаЦентарзастудентесахендикепомЗапослениВећанаучнихобластиРуководствоистручнеслужбеГласникУниверзитетауБеоградуПрописиУниверзитетауБеоградуКонкурсиУниверзитетаНаукаИнститутиНаградеМеђународнозаједничкоменторствоЦентарзатрансфертехнологијеПрограмнаучно-истраживачкоградаКонтактУниверзитетуБеоградуАдреса:Студентскитрг1,БеоградТелефон:0113207400Телефакс:0113207481E-mail:kabinet@rect.bg.ac.rs мапасајта|©2023УниверзитетуБеограду.Сваправазадржана.|webmaster:icub@rect.bg.ac.rs

Posto:Универзитет у Београдуrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato