MOH - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

  • 2022-01-06Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
MOH - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
  • Indirizzo Web:moh.gov.ge
  • IP del server:45.8.38.241
  • Descrizione del sito:საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

nome del dominio:moh.gov.geValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:moh.gov.geflusso

432

nome del dominio:moh.gov.geBene o male

Alti e bassi. Supera tutte le difficoltà feroce

sito web:MOH - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროPesi

5

sito web:MOH - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროIP

45.8.38.241

sito web:MOH - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროsoddisfare

MOH-საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანდევნილთა,შრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტრო varlang="ka";varisIndexPe=true;ძიებაზეგადასვლამთავარმენიუზეგადასვლასიახლეებზეგადასვლაგანცხადებებზეგადასვლამოსახლეობისათვის,ბენეფიციარებისთვისადასამედიცინოსფეროსწარმომადგენლებისკონტენტზეგადასვლამთავარგვერდზეგადასვლაwindow.fbAsyncInit=function(){FB.init({appId:"",xfbml:!0,version:"v2.8"}),FB.AppEvents.logPeView()},function(e,n,t){varo,c=e.getElementsByTName(n)[0];e.getElementById(t)||(o=e.createElement(n),o.id=t,o.src="//connect.facebook.net/en_US/sdk.js",c.parentNode.insertBefore(o,c))}(document,"script","facebook-jssdk");(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk')); ფეისბუქიტვიტერიიუთუბიმაივიდეოsearchკონტრასტი:განლაგება:შრიფტი:AGEEN მთავარისამინისტრო მინისტრიპირველიმოადგილემოადგილეები ილიაღუდუშაურითამილაბარკალაიასტრუქტურაანგარიშები სამინისტროსმუშაობისანგარიშიანგარიშები(რეგიონებისმიხედვით)საინფორმაციობიულეტენისაინფორმაციობუკლეტებიჯანდაცვისეროვნულიანგარიშებიჯანმრთელობისეროვნულიმოხსენებამოკლემიმოხილვებიკანონმდებლობა კანონებიდადგენილებებიბრძანებებისაჯაროინფორმაცია 1.ზოგადიინფორმაციაადმინისტრაციულიორგანოსშესახებ2.საჯაროინფორმაციისგვერდი3.ინფორმაციაადმინისტრაციულიორგანოსსაკადროუზრუნველყოფისშესახებ4.ინფორმაციაადმინისტრაციულიორგანოსმიერგანხორციელებულისახელმწიფოშესყიდვებისდასახელმწიფოქონებისპრივატიზებისშესახებ5.ინფორმაციაადმინისტრაციულიორგანოსდაფინანსებისადახარჯთაღრიცხვისშესახებ6.სამართლებრივიაქტები7.სხვასაჯაროინფორმაციაკონტაქტი დევნილთადაეკომიგრანტთასაკითხები კანონმდებლობა პროექტები ანგარიშები სტატისტიკა ხშირადდასმულიკითხვები დევნილებისთვის-იცოდეშენიქულა დევნილთა,ეკომიგრანტთადასაარსებოწყაროებითუზრუნველყოფისსააგენტო შრომა შრომისადადასაქმებისპოლიტიკისდეპარტამენტი სტრატეგია ანგარიშები შრომისადადასაქმებისპოლიტიკისდეპარტამენტისფუნქციები კანონმდებლობა კვლევები დასაქმება ევროპისქვეყნებისწარმატებულიმაგალითები ლეგალურიემიგრაციადაიმიგრაციაგზამკვლევი საქართველოშიმიგრანტებისდაბრუნებისადასარეინტეგრაციოდახმარებისსისტემა(კონსულტანტისგზამკვლევი) ხშირადდასმულიკითხვებიშრომითიუფლებებისშესახებ შრომისპირობებისინსპექტირებისდეპარტამენტი დეპარტამენტისშესახებ შრომისპირობებისინსპექტირებისდეპარტამენტისსტრუქტურა მიმდინარეპროექტები სამუშაოსივრცეშიმომხდარიუბედურიშემთხვევებისაღრიცხვის,მოკვლევისადაანგარიშგებისფორმები შრომისუსაფრთხოებისსპეციალისტისაკრედიტებულიპროგრამისგანმახორციელებელირეგისტრირებულიორგანიზაციები დეპარტამენტისანგარიშები პუბლიკაციები შრომისპირობებისინსპექტირებისდეპარტამენტისსაქმიანობასთანდაკავშირებულისამარათლებრივიაქტები საერთაშორისოთანამშრომლობა დაჯარიმებულიორგანიზაციებისთვისსაბანკორეკვიზიტები ჯანდაცვა ჯანდაცვისსახელმწიფოპროგრამები გაიდლაინები ასოციაციები დებულება გზამკვლევი გაიდლაინი/პროტოკოლი კლასიფიკატორები საექიმოსპეციალობათაპროფესიულიკომპეტენციები საექიმოსპეციალობათანუსხა საექიმოსუბსპეციალობისპროგრამები კანონმდებლობა პროექტები მიმდინარეპროექტები განხორციელებულიპროექტები დონორები ინფექციურიკონტროლისამედიცინოდაწესებულებებში ნორმატიულიბაზა მოთხოვნები მეთოდოლოგია ადმინისტრირება ანგარიშები სადეზინფექციოსაშუალებები ჰიგიენურინორმირება დიაბეტურიდადიეტურისურსათი მეთოდურირეკომენდაციები,საზოგადოებრივიჯანდაცვისგაიდლაინები მთავრობისდადგენილებები ნორმატიულიბრძანებები ელექტრონულირეცეპტისსისტემა ჯანმრთელობისშესახებელექტრონულიჩანაწერებისსისტემა წამლისსაძიებელი რეცეპტისბეჭდვა დედათადაბავშვთაჯანმრთელობაპერინატალურირეგიონალიზაცია პოლიფარმაციისმართვა ცვლილებებისამედიცინოდოკუმენტაციისწარმოებისწესებთანდაკავშირებით სააღმზრდელისაქმიანობისგანმახორციელებელიდაწესებულებებისანგრიშგებისშესახებ სტრატეგიები საექთნოსაქმისგანვითარებისსტრატეგია სოციალურიდაცვა პროექტები მიმდინარემნიშვნელოვანიპროექტები ბავშვთაუფლებებისსტრატეგია ფულადისოციალურიდახმარებები სახელმწიფოგასაცემლები ბავშვზეზრუნვა ბავშვთაადრეულიინტერვენციისმომსახურებისმინიმალურისტანდარტი ბრძანებები დადგენილებები კანონები ბავშვისუფლებებისკონვენციის„შეტყობინებებისპროცედურებისშესახებ“დამატებითიოქმი შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაუფლებებისკონვენცია სახელმწიფოზრუნვისსაკითხები სოციალურირეაბილიტაციადაბავშვზეზრუნვისსაკითხები E-სერვისებისაინფორმაციოპორტალიელექტრონულირეცეპტისსისტემაჯანმრთელობისშესახებელ.ჩანაწერები22ივნისი,2022შაქრიანიდიაბეტისტიპი1დიაგნოზისმქონებავშვებისთვისსისხლშიგლუკოზისუწყვეტიმონიტორინგისსისტემებისმისაღებადრეგისტრაცია23ივნისიდანდაიწყებადაწვრილებითარქივი22ივნისი,2022ზურაბაზარაშვილი-„აბასთუმნისამბულატორიაუახლესისამედიცინოინვენტარითაღიჭურვებადაკვალიფიციურისამედიცინოპერსონალითდაკომპლექტდება“დაწვრილებითარქივი21ივნისი,2022ჯანდაცვისმინისტრმამსოფლიობანკისექსპერტებთანწამლისკიდევუფროგაიაფებისმექანიზმებიგანიხილადაწვრილებითარქივი21ივნისი,2022შრომითიმედიაცია"IDSბორჯომისაქართველოს"მენეჯმენტსადათანამშრომლებსშორისშეთანხმებითდასრულდადაწვრილებითარქივი21ივნისი,2022ჰოსპიტალურისერვისებისშესყიდვებისპოლიტიკასთანდაკავშრიებითკონფერენციაგაიმართადაწვრილებითარქივი17ივნისი,2022ზურაბაზარაშვილმარომშიდემოგრაფიულიმდგრადობისშესახებგამართულიდისკუსიაგახსნადაწვრილებითარქივი16ივნისი,2022ზურაბაზარაშვილირომში,დემოგრაფიულსაკითხებზეგამართულმინისტერიალშიიღებსმონაწილეობასდაწვრილებითარქივი16ივნისი,202220ივნისიდან,საზოგადოებრივტრანსპორტშიპირბადისგამოყენებასავალდებულოაღარიქნებადაწვრილებითარქივიCOVID-19-ისსაწინააღმდეგოვაქცინაციაზერეგისტრაციაCOVID-19-ისსტატისტიკურიმონაცემებისსაინფორმაციოპორტალიდევნილთა,ეკომიგრანტთადასაარსებოწყაროებითუზრუნველყოფისსააგენტოდევნილებისთვის-იცოდეშენიქულაიხილეთყველარეფერალურიმომსახურებისსახელმწიფოპროგრამარეფერალურიმომსახურებისსახელმწიფოპროგრამადეტალურადახალიკორონავირუსი(COVID-19)ახალიკორონავირუსი(COVID-19)დეტალურადსოციალურადდაუცველპირთასაზოგადოებრივსამუშაოებზედასაქმებისპროგრამასოციალურადდაუცველპირთასაზოგადოებრივსამუშაოებზედასაქმებისპროგრამადეტალურადდროებითიდასაქმებასაზღვარგარეთდროებითიდასაქმებასაზღვარგარეთდეტალურადპორტალიოჯახისექიმის/სამედიცინოდაწესებულებისსაკონტაქტოინფორმაციისმისაღებადპორტალიოჯახისექიმის/სამედიცინოდაწესებულებისსაკონტაქტოინფორმაციისმისაღებადდეტალურადსაყოველთაოჯანდაცვისპროგრამაშიდიფერენცირებულიპაკეტებიამოქმედდასაყოველთაოჯანდაცვისპროგრამაშიდიფერენცირებულიპაკეტებიამოქმედდადეტალურადCჰეპატიტისელიმინაციისსახელმწიფოპროგრამაCჰეპატიტისელიმინაციისსახელმწიფოპროგრამადეტალურადხმისმიცემაგანცხადებებიყველაგანცხადებაი.მ.ბექაცინაძისმიმართშედგენილიადმინისტრაციულისამართალდარღვევისოქმისსაჯაროდგამოქვეყნებისშესახებდეტალურად17ივნისი,2022საინფორმაციოდასაკომუნიკაციოაღჭურვილობის(ICT)შესყიდვისმიზნითდეტალურად16ივნისი,2022ბაზრისკვლევა-კომპიუტერულიტექნიკისშესყიდვადეტალურად15ივნისი,2022 მოსახლეობისათვისდაბენეფიციარებისათვის სამედიცინოსფეროსწარმომადგენლებისათვისდედათადაბავშვთაჯანმრთელობაპერინატალურირეგიონალიზაციადეტალურადევროპისსაბჭო-შეზღუდულMOH - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნიMOH - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროლთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროიშესაძლებლობებისსტრატეგია2017-2023დეტალურადმაღალმთიანირეგიონებისგანვითარებადეტალურადძუძუსკიბოსმკურნალობაჰერცეპტინითდეტალურადსაყოველთაოჯანდაცვა-გლობალურიჯანდაცვისუმთავრესიპრიორიტეტიადეტალურადქართულგერმანულისამედიცინოსიმპოზიუმიდეტალურადჰიდროცეფალიისმართვადეტალურადსატესტოდეტალურადესთეტიკურიდაკოსმეტიკურიპროცედურებისმიმწოდებელთაინფექციურიკონტროლიდეტალურადსაექიმოსპეციალობათაპროფესიულიკომპეტენციებიდეტალურადსაექიმოსუბსპეციალობისპროგრამებიდეტალურადსარეზიდენტოპროგრამებიდეტალურადსაექიმოსპეციალობათანუსხადეტალურადინფორმაციასოფლისექიმებისთვისდეტალურად სამინისტრო ანგარიშები კანონმდებლობა საჯაროინფორმაცია კოMOH - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრონტაქტი ფეისბუქიტვიტერიიუთუბიმაივიდეოშრომა შრომისადადასაქმებისპოლიტიკისდეპარტამენტიჯანდაცვა ელექტრონულირეცეპტისსისტემაგაიდლაინი/პროტოკოლიწამლისსაძიებელისოციალურიდაცვა პროექტებიყველაუფლებადაცულია©2018საქართველოსშრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროშექმნილიაფლეშსტუდიო-სმიერCOVID-19-ისსაწინააღმდეგოვაქცინაციაზერეგისტრაციაCOVID-19-ისსტატისტიკურიმონაცემებისსაინფორმაციოპორტალიდევნილთა,ეკომიგრანტთადასაარსებოწყაროებითუზრუნველყოფისსააგენტოდევნილებისთვის-იცოდეშენიქულაჯანმრთელობისეროვნულისააგენტოსოციალურიმომსახურებისსააგენტოსსიპსამედიცინოდაფარმაცევტულისაქმიანობისრეგულირებისსააგენტოსოლიდარობისფონდიადამიანითვაჭრობისმსხვერპლთა,დაზარალებულთადაცვისადადახმარებისსახელმწიფოფონდიდაავადებათაკონტროლისადასაზოგადოებრივიჯანმრთელობისეროვნულიცენტრიფსიქიკურიჯანმრთელობისადანარკომანიისპრევენციისცენტრიშრომისბაზრისსაინფორმაციოსისტემააჭარისავტონომიურირესპუბლიკააფხაზეთისავტონომიურირესპუბლიკისჯანმრთელობისდასოციალურიდაცვისსამინისტროდამოკიდებულებისპრევენციისსერვისიvart=document.createElement('script');t.src="/iframe_api";varfirstScriptT=document.getElementsByTName('script')[0];firstScriptT.parentNode.insertBefore(t,firstScriptT);varplayers=document.getElementsByClassName("player");//3.Thisfunctioncreatesan(andYouTubeplayer)//aftertheAPIcodedownloads.varplayersarr=newArray(players.length);functioncreatePlayer(){for(i=0;i

Posto:MOH - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato