صفحه اصلی | وزارت امور داخله

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
صفحه اصلی | وزارت امور داخله
  • Indirizzo Web:www.moi.gov.af
  • IP del server:103.132.98.215
  • Descrizione del sito:

nome del dominio:www.moi.gov.afValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.moi.gov.afflusso

364

nome del dominio:www.moi.gov.afBene o male

Pessimo affare. Inevitabilmente povero feroce

sito web:صفحه اصلی | وزارت امور داخلهPesi

1

sito web:صفحه اصلی | وزارت امور داخلهIP

103.132.98.215

sito web:صفحه اصلی | وزارت امور داخلهsoddisfare

صفحهاصلی|وزارتامورداخلهSkiptomaincontentوزارتامورداخله Togglenigationinfo@moi.gov.af+۹۳(۰)۲۰۲۲۰۱۷۵۸YoutubeLinkedInFacebookTwitterSearchSearchEnglishپښتو Mainnigationدربارهمامعرفیوزارتدیدگاهووظایفریاستعمومیدفترمقاموزارتمعینیتارشدامورامنیتیمعینیتامورتعلیماتوپرسونلمعینیتپالیسیواستراتیژیمعینیتامورتامیناتمعینیتمبارزهعلیهموادمخدرریاستهایعمومیخدماتماریاستخدماتعامهفورمهویزهپاسپورتریاستمنابعبشریمرکزاطلاعاتی۱۱۹پولیسمردمیجوازرانندگیجوازحملاسلحهجوازوسایطزرهیپایگاهاطلاعاتاخباراعلامیههاسخنرانیهارادیوپولیس۹۶.۵افامهفتهنامهپولیسگالریرسانهمقالههاگزارشهااسنادپولیسملیافغانستانپولیسامنعامهپولیسمبارزهباموادمخدرپولیسقطعاتخاصپولیسخدماتصحیهپولیسمردمیپولیساناثیهپولیسامنیپولیسرسیدهگیبهحوادثواطفائیهپولیسمبارزهباجرایمپولیسترافیکپولیسامنیتداخلیپولیسانترپول(پولیسبینالمللی)پولیسسرحدیفرصتهافرصتهایداوطلبیکاریابیتماسباماتماسباریاستمطبوعاتوروابطعامهقوماندانیهایامنیهولایاتفورمملاقاتفورمثبتشکایاتدرحوزه‌هایپولیسشمارههایتماسآمرینحوزههایامنیتیتماسباصفحه اصلی | وزارت امور داخلهمامنارشهدایپولیسملی پیاموزیر 2ماه4هفتهپیشنیروهایپولیسملیدرامرتأمینامنیتوتنفیذقانونحمایتهمهجانبهمنراخواهندداشتوازایننیروهادرمقابلزورمندانوقانونشکنانقاطعانهحمایتمیکنم. خدماتکهبیشتراستفادهمیشودهمهخدمات اخذجوازراننده‌گی فورمویزهبرایفورمویزهاینجاکلیکنماید.clickhere عدممسوولیت پاسپورت برایمعلوماتبیشتراینجاکلیکنمایید.شمارههایتماس:00/84/16 تازهتریناخباربیشتر شنبه۱۴۰۱/۴/۴-۱۰:۱ دکورنیوچارووزارتسرپرستوزیرالحاجخلیفهسراجالدین"حقاني"دوروستۍزلزلېلهقربانیانوسرهدغمشریکۍلپارهخوستاوپکتیاولایتونوتهسفروکړدکورنیوچارووزارتسرپرستوزیرالحاجخلیفهسراجالدین"حقاني"دوروستۍزلزلېلهقربانیانوسرهدغمشریکۍلپارهخوستاوپکتیاولایصفحه اصلی | وزارت امور داخلهتونوتهسفروکړ. ددغهسفرپهترڅکېدسپېرې،ګیاناو...بیشتر پنجشنبه۱۴۰۱/۳/۱۹-۲۰:۷ برگزاریمحفلفراغت(45)تنازمجاهدینازیکدورهآموزشیارتقایظرفیتدرمعینیتمبارزهعلیهموادمخدر!پنجشنبه19جوزا1401ابتدامحفلباتلاوتآیاتچندازکلاماللهمجیدتوسطقاریصاحبجلیلاحمدآغازگردید.نخستمولویحسیباللهاحمدیرییسدفترمقاممعینیتمبارزهعلیهموادمخدرضمنخوش...بیشتر سه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۱۰-۲۰:۱۷ قاریروحاللهعبیدهبحیثقوماندانمیدانهواییکابلگماشتهشد.درمحفلیکهبه‌این‌مناسبتدرتالارکنفرانسهایمیدانهواییکابلدایرشدهبودمولویزیناللهعابررویمسولیتهایمیدانهواییکابلصحبتنمودهگفتهرمسولیکهوظایفرابرعهدهمیگیردو...بیشتر آخریناطلاعیههاآخریناطلاعیهها سه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۳:۳۴ پیراموننشرگزارشنادرستدریکیازروزنامههایکشوریکیازروزنامههامطلبیرابهروزشنبهمورخ28جوزانشرنمودهاستکهدرمدیریتپاسپورتولایتغزنیمتقاضیانپاسپورت،پولپاسپورتمیعاددهسالهراپربیشتر دوشنبه۱۴۰۱/۳/۳۰-۱۲:۳۱ اطلاعیهریاستپاسپورتهموطنانگرامیبخاطرجلوگیریازبینظمیدرروندارایهخدماتپاسپورت،ازآوردنعرایضجلوگیریوازطریقآنلاینبرایبدستآوردنپاسپورتثبتنامنمایید.بیشتر چهارشنبه۱۴۰۱/۳/۲۵-۱۵:۳۵ اطلاعیهقوماندانیعمومیاکادمیپولیسبیشتر نشراتچاپیبیشتر بستهایخالیبستهایدیگر دوشنبه۱۴۰۰/۷/۱۹-۱۵:۱۳کابل تعدادپنجبستهایخالیبهاعلانگذاشتهشدریاستعمومیمخابرهوتکنالوژیمعلوماتیوزارتامورداخلهبرایبعضیبستهابهکارمندانمسلکینیازدارد.بیشتر سه‌شنبه۱۴۰۰/۵/۱۲-۱۵:۲۸کابل  عضو مدیریتعمومیتعلیماتعنوانوظیفه:   عضو مدیریتعمومیتعلیمات بست:   4وزارتیااداره:   امورداخله بخش:   ریاستعمومیپیزنتونموقعیتپست:   کابلتعدادپست:   8بیشترملکی سه‌شنبه۱۴۰۰/۵/۱۲-۱۵:۰کابل اعضایکمکیسیستماپسعنوانوظیفه:   اعضایمیزکمکیبست:   4وزارتیااداره:   وزارتامورداخله بخش:   ریاستعمومیپیزنتونموقعیتپست:   کابلتعدادپست:   6بیشترملکی عکسهاوویدیوهاعکسهاوویدیوها بازداشتیکگروهدرپیوندبهخرید،فروشوقاچاقآثارتاریخیافغانستاندوشنبه۱۴۰۱/۴/۶-۱۴:۴۳ بهتعداد۲۹تنازکارمندانریاستعمومیاطفاییهازسمیناررهنمودیفارغشدندسه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۰:۲۵ بهرهبرداریپروژهوصلبرققوماندانیمرکزتربیویپولیسمیدانوردکسه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۰:۲۵ دیداروغم‌شریکیرهبریوزارتامورداخلهبااتباعسیکوهندوهایافغانسه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۰:۲۵ بازداشتهفتتندرپیوندبهسرقتوسایطومنازلازکابلسه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۰:۲۵ فردیکهباشلیکهایشادیانهآرامشمردمرابرهمزدازسویپولیسکابلبازداشتشدسه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۰:۲۵ کمیشنکارانباکدامترفندمردمرازیرعنوانتوزیعپاسپورتفریبمیدهند؟سه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۰:۲۵ دپاسپورټداخیستلولپارهانلاینفورمېپهلاندېطریقهډکولیشئسه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۰:۲۵ وضعیتامنیتیولایتکاپیسارادراینمستندتماشاکنیدسه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۰:۲۵ ختمسیمینارآموزشی"رهبریواداره"برایمسوولینتربیویحوزاتکابلسه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۰:۲۵ علتآتش‌سوزیهایاخیردرجنگلاتولایتنورستانچیست؟سه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۰:۲۵ وضیعتریاستپاسپورترادراینمستندتماشاکنیدسه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۰:۲۵ سخنرانیهاAllComponents دوشنبه۱۳۹۹/۸/۲۶-۱۴:۵۲ متنسخنرانیمحترممحمدمسعوداندرابیوزیرامورداخلهدرمجلساستعمایهولسیجرگهبسماللهالرحمنالرحیمنحمدهونصلعلیرسولهالکریمامابعد:جلالتمآبمحترمرئیسولسیجرگه،اعضایمحترماداری،روسایکمیسیون‌ها،رئیسانمحترمگروپ‌هایپارلمانی،نماینده‌گانباعزتمر...بیشترصفحاتاجتماعی(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));سایتهایمرتبطفلیکرماوزارتدفاعملیدربارهماویبسایتقبلیمادربارهوزیرریاستهاقوماندانیهایامنیهولایاتپایگاهاطلاعاتاخباراعلامیههانشراتتماسباریاستخدماتپاسپورتتذکرهجواررانندگیفورمهویزهوزارتامورداخلهYoutubeLinkedInFacebookTwitterآدرس:سرکهشتادمترهمیدانهواییمقابلشهرکآریاشمارهتماس:۹۳۰۲۰۲۲۰۱۷۵۸+ایمیل:info@moi.gov.af©2020صفحه اصلی | وزارت امور داخله |MOI.AllRightsReservedEnglishپښتو

Posto:صفحه اصلی | وزارت امور داخلهrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato