خبرگزاری دید

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
خبرگزاری دید
  • Indirizzo Web:www.didpress.com
  • IP del server:192.99.109.119
  • Descrizione del sito:خبرگزاری دید

nome del dominio:www.didpress.comValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.didpress.comflusso

333

nome del dominio:www.didpress.comBene o male

Guadagna e perdi. Difficile per Anshun Feroce

sito web:خبرگزاری دیدPesi

5

sito web:خبرگزاری دیدIP

192.99.109.119

sito web:خبرگزاری دیدsoddisfare

خبرگزاریدید {"@context":":\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":":\/\/didpress.com\/#website","url":":\/\/didpress.com\/","name":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f","description":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f\u0622\u06cc\u0646\u0647\u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646","inLangue":"fa-IR","publisher":{"@id":":\/\/didpress.com\/#organization"},"potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":":\/\/didpress.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":"requiredname=search_term_string"}},{"@type":"Organization","@id":":\/\/didpress.com\/#organization","name":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f","url":":\/\/didpress.com\/","logo":{"@type":"ImeObject","@id":":\/\/didpress.com\/#organizationLogo","url":":\/\/didpress.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Didlogo-2.png","width":392,"height":256},"ime":{"@id":":\/\/didpress.com\/#organizationLogo"},"sameAs":[":\/\/twitter.com\/didpress_ency"],"contactPoint":{"@type":"ContactPoint","telephone":"+030","contactType":"CustomerSupport"}},{"@type":"BreadcrumbList","@id":":\/\/didpress.com\/#breadcrumblist","itemListElement":[{"@type":"ListItem","@id":":\/\/didpress.com\/#listItem","position":1,"item":{"@type":"WebPe","@id":":\/\/didpress.com\/","name":"\u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f\u0622\u06cc\u0646\u0647\u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646","url":":\/\/didpress.com\/"},"nextItem":":\/\/didpress.com\/#listItem"},{"@type":"ListItem","@id":":\/\/didpress.com\/#listItem","position":2,"item":{"@type":"WebPe","@id":":\/\/didpress.com\/","name":"\u0635\u0641\u062d\u0647\u0627\u0635\u0644\u06cc","description":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f\u0622\u06cc\u0646\u0647\u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646","url":":\/\/didpress.com\/"},"previousItem":":\/\/didpress.com\/#listItem"}]},{"@type":"WebPe","@id":":\/\/didpress.com\/#webpe","url":":\/\/didpress.com\/","name":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\خبرگزاری دیدu062f","description":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f\u0622\u06cc\u0646\u0647\u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u0627\u0641\u063a\u0627\uخبرگزاری دید0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646","inLangue":"fa-IR","isPartOf":{"@id":":\/\/didpress.com\/#website"},"breadcrumb":{"@id":":\/\/didpress.com\/#breadcrumblist"},"datePublished":"2022-04-16T04:46:51+04:30","dateModified":"2022-05-21T11:59:28+04:30"}]} varmi_version='8.5.0'; varmi_track_user=true; varmi_no_track_reason=''; vardisableStrs=[ 'ga-disable-G-ZWHQVY5SKN', ]; /*Functiontodetectoptedoutusers*/ function__gtTrackerIsOptedOut(){ for(varindex=0;index-1){ returntrue; } } returnfalse; } /*Disabletrackingiftheopt-outcookieexists.*/ if(__gtTrackerIsOptedOut()){ for(varindex=0;indexwindow.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('set','linker',{"domains":["didpress.com"]});gt("js",newDate());gt("set","developer_id.dZTNiMT",true);gt("config","UA-8-1",{"anonymize_ip":true});/**/ document.documentElement.className=document.documentElement.className.replace('no-js','js'); window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-W2R87QZTVZ');۶سرطان۱۴۰۱خبرتازهموازنهقدرتنرم؛رقابتسختامریکاوچینطرح«کمربندوجاده»چینچیست،بدیلغربیآنقراراستچهباشد؟ایران:مذاکراتبرجامی«همینهفته»انجاممی‌شودمللمتحدازگزارش‌هادرموردقتل‌هایفراقانونیدربلخابخبردادرییسجمهورایران:امریکاوناتوکشتکوکناررادرافغانستانگسترشدادندایرانبرایدومینبارماهوارهبر«ذوالجناح»راپرتابکرد«مجمعافغان‌ها»ازسویطا-لبانروزچهارشنبهبرگزارمی‌شودنشستگروه-۷؛۶۰۰میلیارددالرعلیهابتکار«کمربندوجاده»چینبسیجمی‌شودوالاستریتژورنالازنشستمحرمانهامریکا،اسراییلوکشورهایعربعلیهایرانپردهبرداشتپوتینبهتاجیکستانوترکمنستانسفرمی‌کندانگلیسیپشتومنوتغییرپوستهخبرگزاریدیدجستجوبرایصفحهاصلیافغانستانجهانسیاستتحلیلتبصرهگزارشتحلیلیدولتفراگیراجتماعحقوقبشرجنگامنیتوحوادثخانوادهگفتگوگزارشترجمهفرهنگوهنراندیشهادبیاتسینماتیاترنقاشیرسامیخطاطیمجسمهسازیصحتورزشچندرسانهایبیشترزنانجوانانکودکانمحیطزیستتماسباماجستجوبرایتغییرپوسته try{if("undefined"!=typeoflocalStore){varheader,mnIsDark=!1,tnIsDark=!1;(header=document.getElementById("theme-header"))&&((header=header.classList).contains("main-n-default-dark")&&(mnIsDark=!0),header.contains("top-n-default-dark")&&(tnIsDark=!0),"dark"==tieSkin?(header.add("main-n-dark","top-n-dark"),header.remove("main-n-light","top-n-light")):"light"==tieSkin&&(mnIsDark||(header.remove("main-n-dark"),header.add("main-n-light")),tnIsDark||(header.remove("top-n-dark"),header.add("top-n-light"))))}}catch(a){console.log(a)} ۶سرطان۱۴۰۱موازنهقدرتنرم؛رقابتسختامریکاوچین۶سرطان۱۴۰۱طرح«کمربندوجاده»چینچیست،بدیلغربیآنقراراستچهباشد؟۶سرطان۱۴۰۱ایران:مذاکراتبرجامی«همینهفته»انجاممی‌شود۶سرطان۱۴۰۱مللمتحدازگزارش‌هادرموردقتل‌هایفراقانونیدربلخابخبرداد۶سرطان۱۴۰۱رییسجمهورایران:امریکاوناتوکشتکوکناررادرافغانستانگسترشدادند۶سرطان۱۴۰۱ایرانبرایدومینبارماهوارهبر«ذوالجناح»راپرتابکرد۶سرطان۱۴۰۱«مجمعافغان‌ها»ازسویطا-لبانروزچهارشنبهبرگزارمی‌شود۶سرطان۱۴۰۱نشستگروه-۷؛۶۰۰میلیارددالرعلیهابتکار«کمربندوجاده»چینبسیجمی‌شود۶سرطان۱۴۰۱والاستریتژورنالازنشستمحرمانهامریکا،اسراییلوکشورهایعربعلیهایرانپردهبرداشت۶سرطان۱۴۰۱پوتینبهتاجیکستانوترکمنستانسفرمی‌کند۶سرطان۱۴۰۱موازنهقدرتنرم؛رقابتسختامریکاوچین۶سرطان۱۴۰۱طرح«کمربندوجاده»چینچیست،بدیلغربیآنقراراستچهباشد؟۶سرطان۱۴۰۱ایران:مذاکراتبرجامی«همینهفته»انجاممی‌شود۶سرطان۱۴۰۱مللمتحدازگزارش‌هادرموردقتل‌هایفراقانونیدربلخابخبرداد۶سرطان۱۴۰۱رییسجمهورایران:امریکاوناتوکشتکوکناررادرافغانستانگسترشدادند۶سرطان۱۴۰۱ایرانبرایدومینبارماهوارهبر«ذوالجناح»راپرتابکرد۶سرطان۱۴۰۱«مجمعافغان‌ها»ازسویطا-لبانروزچهارشنبهبرگزارمی‌شود۶سرطان۱۴۰۱نشستگروه-۷؛۶۰۰میلیارددالرعلیهابتکار«کمربندوجاده»چینبسیجمی‌شود۶سرطان۱۴۰۱والاستریتژورنالازنشستمحرمانهامریکا،اسراییلوکشورهایعربعلیهایرانپردهبرداشت۶سرطان۱۴۰۱پوتینبهتاجیکستانوترکمنستانسفرمی‌کندتبلیغاتشمادراینجاخبرگزاریدید6(93+)|0(93+)info@didpress.com350X400گزارشهاهمهگزارشمصاحبهآخریناخباربرایفقرزداییکارهایبنیادینمی‌کنیمسیداحسانموسوی۵سرطان۱۴۰۱10۵سرطان۱۴۰۱جهانازطا-لبانناامیدشدهاست/نشستاسلومشکلاتافغانستانراحلنمی‌تواند۱سرطان۱۴۰۱آخرینآمارقربانیانزمین‌لرزهخوستوپکتیکا:۹۲۰کشتهو۶۱۰مصدوم۲۹جوزا۱۴۰۱برادر:افغانستاناکنونآمادهسرمایه‌گذاریاست/استانکزی:مادرمیداناقتصادیقهرمانمی‌شویم۲۹جوزا۱۴۰۱تقابلروسیهباغرب+هراسازداعش؛فرصتیبادآوردهبرایامارتطا-لبان۲۶جوزا۱۴۰۱چهارمیلیونفرشتهبهدنبالنان؛آمارتکاندهندهکودکانکاردرکشور!فیسبوکتحلیل۶سرطان۱۴۰۱1موازنهقدرتنرم؛رقابتسختامریکاوچین۶سرطان۱۴۰۱10طرح«کمربندوجاده»چینچیست،بدیلغربیآنقراراستچهباشد؟۴سرطان۱۴۰۱14چرارقابتقدرتهایبزرگیعنیفاجعه؟۳سرطان۱۴۰۱71جنگبلخاب؛مسیرگذاربهتحولیجدید۲سرطان۱۴۰۱18تقلایامریکابرایداشتنشبکههایاطلاعاتیدرآسیایمیانه۱سرطان۱۴۰۱19خاورمیانهچگونهمی‌تواندازفاجعهاقلیمیآتیجلوگیریکند؟خبرهایمهم۵سرطان۱۴۰۱12جوزپبورلدرتهران:مذاکراتهسته‌ایباایرانبهزودیازسرگرفتهمی‌شودخبرگزاریدید:جوزپبورلمسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپادرسفریبه…۴سرطان۱۴۰۱18پاکستانطراححملاتتروریستی۲۰۰۸بمبئیرابازداشتکردخبرگزاریدید:پاکستانپساز10سالطراححملاتتروریستیسال2008…۲سرطان۱۴۰۱11شورایامنیتمللمتحدامروزدربارهافغانستاننشستبرگزارمی‌کندخبرگزاریدید:دفترمعاونتسازمانمللمتحده(یوناما)می‌گویدکهنشستشورایامنیت…۳۰جوزا۱۴۰۱44نشستاسلودربارهافغانستان؛طا-لباندعوتنشده‌اندقراراستفردانشستیدراسلودربارهافغانستانبااشتراکبرخی…آبوهواKabulآسمانصاف33x2103;33º-25º14%2.03کیلومتر/ساعت33x2103;د35x2103;د34x2103;س35x2103;چ35x2103;پپرمخاطبترینهاآخریناخبارخواهرزادهعطامحمدنوردرنبردباطا-لبانکشتهشدسیداحسانموسوی۲ثور۱۴۰۱2,156۴ثور۱۴۰۱تبادلنظرپنهانیسرانپاکستانوروسیهدربارهافغانستان۴ثور۱۴۰۱جنگافغانستاناحتمالاًپایاننیافتهاست!۵ثور۱۴۰۱ازمغلگیتاسپیریوازپاکستانتاتاجیکستان۳۱حمل۱۴۰۱انفجاردرقوایمرکزشهرکابل۲۷عقرب۱۴۰۰افغانستانوشکستامپراتوری؛توقفچنگیزخانمغول(۹)تویترTweetsbydidpress_encyنرخارزهاعکسخبریهمهتصاویرهفتهعکسخبریویدیودولتفراگیرآخریناخباررییسجمهورایراندوبارهبرایجاددولتفراگیردرافغانستانتاکیدکردخبرگزاریدید:سیدابراهیمرییسیرییسجمهورایراندرنشستخبربارییسجمهورقزاقستان…بیشتربخوانید»رییسمجلسایرانتشکیلدولتفراگیررادرافغانستانراهکاربرقراریثباتوامنیتخوانددیداروزرایخارجهایرانوپاکستانوتاکیدبرتشکیلدولتفراگیردرافغانستانملاقاتتودیعیدیبورالاینزباعبداللهوتاکیدبرایجاددولتفراگیروزرایخارجههندوایرانبرتشکیلدولتفراگیردرافغانستانتاکیدکردندتاکیدرؤسایجمهوریایرانوتاجیکستانبرایجادحکومتفراگیردرافغانستانچین:ازایجاددولتفراگیردرافغانستانحمایتمی‌کنیمموازنهقدرتنرم؛رقابتسختامریکاوچین۶سرطان۱۴۰۱طرح«کمربندوجاده»چینچیست،بدیلغربیآنقراراستچهباشد؟۶سرطان۱۴۰۱خبرگــزاریدیـــدصاحبامتیاز:سیدعلی‌رضامحمودیمدیرمسئول:ظاهرشکوهمندسردبیرخبرومسئولانگلیسی:سیدطاهرمجابمدیرسایتوشبکه‌هایاجتماعی:سیداحسانموسویمسئولروابطعامهوبازاریابی:سیدابوعلیتوکلی‌زادهگزارشگران:سیدرسولشهزاد،سیدمرتضیمحمودی،سیدزمانساداتتماسباخبرگزاریدید:ای‌میل:Info@didpress.comموبایل:0(93+)تیلفن:6(93+)2021©تمامیحقوقمطالبمتعلقبهخبرگزاریدیدمی‌باشد.آخریناخبارافغانستانجهانخبرهایمهمتماسبامادکمهبازگشتبهبالابستنجستجوبرای: if('loading'inHTMLImeElement.prototype){ document.querySelectorAll('[data-src]').forEach(function(img){ img.src=img.dataset.src; img.removeAttribute('data-src'); }); } بستنجستجوبرایبستنجستجوبرای/**//**/ !function(t){"usestrict";t.loadCSS||(t.loadCSS=function(){});vare=loadCSS.relpreload={};if(e.support=function(){vare;try{e=t.document.createElement("link").relList.supportخبرگزاری دیدs("preload")}catch(t){e=!1}returnfunction(){returne}}(),e.bindMediaToggle=function(t){vare=t.media||"all";functiona(){t.addEventListener?t.removeEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.detachEvent("onload",a),t.setAttribute("onload",null),t.media=e}t.addEventListener?t.addEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",a),setTimeout(function(){t.rel="stylesheet",t.media="onlyx"}),setTimeout(a,3e3)},e.poly=function(){if(!e.support())for(vara=t.document.getElementsByTName("link"),n=0;n

Posto:خبرگزاری دیدrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato